แนวทางการดำเนินงาน สปสช.ปี 2557

Report
ระบบ OP/PP Individual Data
ปี 2557
สำนักบริหำรกำรจัดสรรและชดเชยค่ำบริกำร
ั วัฒน์ ดลยวัฒนำ
ชย
Topic






้
กำรใชงำนเว็
บไซต์ OP/PP Individual
มำตรฐำนโครงสร ้ำงแฟ้ มข ้อมูลปี 2557
รูปแบบและเงือ
่ นไขกำรรับสง่ ข ้อมูล ปี 2557
กำรประมวลผล/คิดคะแนน
กำรตรวจสอบข ้อมูล (audit)
สรุป
Website : OP/PP Individuals
http://op.nhso.go.th/op
มำตรฐำนโครงสร ้ำงแฟ้ มข ้อมูล
ปี 2557

ั 5.0 1 ก.ค. 2555)
ข ้อมูลมำตรฐำน 21 แฟ้ ม (เวอร์ชน
PERSON
SERVICE
ANC
DEATH
DIAG
PP
CHRONIC
DRUG
MCH
HOME
PROCED
EPI
CARD
SURVEIL
FP
WOMAN
APPOINT
NUTRI
NCDSCREEN
LABFU
CHRONICFU
รูปแบบและเงือ
่ นไขกำรรับสง่ ข ้อมูล
ในภำพรวม

ั 5.0
โครงสร ้ำงมำตรฐำนข ้อมูล 21 แฟ้ ม เวอร์ชน

รับข ้อมูลทัง้ หมด 21 แฟ้ ม (เป็ น zip file เดียวกัน)


แฟ้ มใดไม่มข
ี ้อมูลไม่ต ้องสง่ (สง่ ไม่ครบ 21 แฟ้ มได ้)
แฟ้ ม APPOINT, CARD, WOMAN และ HOME จะรับข ้อมูลไว ้
แต่จะไม่จัดเก็บลงฐำนข ้อมูล
รูปแบบและเงือ
่ นไขกำรรับสง่ ข ้อมูล
ในภำพรวม



ไม่รับแฟ้ มข ้อมูลทีม
่ โี ครงสร ้ำงไม่ถก
ู ต ้อง ซงึ่ จะแจ ้งเป็ น
ี ทีห
แฟ้ มข ้อมูลเสย
่ น ้ำเว็บ สว่ นแฟ้ มทีม
่ โี ครงสร ้ำงถูกต ้อง
แต่ข ้อมูลไม่ถก
ู ต ้องนัน
้ จะรับไว ้ประมวลผล และจะรำยงำน
เป็ นข ้อมูล error ตำม code ทีก
่ ำหนดไว ้
แฟ้ ม SERVICE และ DIAG จะต ้องสง่ พร ้อมกัน
แฟ้ ม DRUG และ PROCED ถ ้ำต ้องกำรสง่ จะต ้องสง่
พร ้อมกับแฟ้ ม SERVICE และ DIAG ทุกครัง้
รูปแบบและเงือ
่ นไขกำรรับสง่ ข ้อมูล
ทำงเทคนิค

รูปแบบแฟ้ มข ้อมูล เป็ น Text file เท่ำนัน
้




ื่ แฟ้ ม ,ชอ
ื่ ฟิ ลด์ และลำดับฟิ ลด์ ต ้องตรงกับโครงสร ้ำง
ชอ
ั 5.0)
มำตรฐำน 21 แฟ้ ม ที่ สนย.กำหนด (เวอร์ชน
้ อ
ใชเครื
่ งหมำยไปป์ ( | ) คัน
่ ระหว่ำงฟิ ลด์
แนะนำให ้ใส่ Header ด ้วย (เพือ
่ ง่ำยต่อกำรตรวจสอบ)
ตัวอย่ำงแฟ้ ม ANC = ANC.txt
PCUCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|APLACE|GRAVIDA|ANCNO|GA|ANCRES|D_UPDATE|CID
11111|013337|6146|20090117|11111|1|2|28|1|20090117101112|3159900012812
11111|000719|7622|20090314|11111|3|1|11|1|20090314092020|3157200027197
11111|000719|8394|20090412|11111|1|1|17|1|20090412163812|3124300023456
11111|014592|9534|20090530|11111|3|2|31|1|20090412205603|3159900076582
รูปแบบและเงือ
่ นไขกำรรับสง่ ข ้อมูล
ทำงเทคนิค

รูปแบบกำรสง่ แฟ้ มข ้อมูล
1.
2.
ื่ แฟ้ มข ้อมูลตำมที่ สนย. กำหนด
ตัง้ ชอ
่ PERSON.txt ,SERVICE.txt เป็ นต ้น
เชน
ื่ โฟลเดอร์เป็ น
นำแฟ้ มข ้อมูลใสใ่ นโฟลเดอร์ ทีต
่ งั ้ ชอ
F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss
3.
ื่ ไฟล์ ZIP เป็ น
จำกนัน
้ ให ้ ZIP ข ้อมูลทัง้ โฟลเดอร์ ตัง้ ชอ
ื่ เดียวกับโฟลเดอร์
ชอ
F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip
รูปแบบและเงือ
่ นไขกำรรับสง่ ข ้อมูล
ทำงเทคนิค

รูปแบบกำรสง่ แฟ้ มข ้อมูล
PERSON.txt
DEATH.txt
CHRONIC.txt
SERVICE.txt
DIAG.txt
SURVEIL.txt
DRUG.txt
PROCED.txt
FP.txt
EPI.txt
NUTRI.txt
ANC.txt
PP.txt
MCH.txt
NCDSCREEN.txt
CHRONICFU.txt
LABFU.txt
F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss
F21_12345_25560101083011
F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip
F21_12345_25560101083011.zip
รูปแบบและเงือ
่ นไขกำรรับสง่ ข ้อมูล
กำรแก ้ไขข ้อมูลที่ error

ข ้อมูลทีส
่ ง่ ให ้ สปสช. ได ้รับกำรประมวลผล (รำยงำน Rep)
มีสถำนะ




ผ่ำน
ไม่ผำ่ น (error)
ข ้อมูลทีไ่ ม่ผำ่ นสำมำรถแก ้ไขให ้ถูกต ้อง และสง่ ใหม่ได ้
ข ้อมูลทีต
่ รวจแล ้วผ่ำน จะไม่รับกำร update ใด ๆ ถ ้ำสง่ อีก
้ และมีผลต่อ Performance
จะเป็ นข ้อมูลซ้ำซอน
่ งทำงกำรสง่ ข ้อมูล
ชอ
/PCU
สสจ.
Provis / Data Center
21 แฟ้ม
สนย.
21
แฟ้ม
โรงพยำบำล
Rep
21 แฟ้ ม
Statement
กำรตรวจสอบข ้อมูล
และกำรคิดคะแนน

กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรให ้บริกำรผู ้ป่ วยนอก (OP)
มาตรฐาน
โครงสร้าง
แฟ้มทีใ่ ช ้
ตรวจสอบ
ฟิ ลด์ทใี่ ช ้
ื่ มโยงข้อมูล
เชอ
21 แฟ้ ม
SERVICE.txt*
DIAG.txt*
PROCED.txt
DRUG.txt
PID
SEQ
DATE_SERV
CLINIC
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรให ้บริกำร
ผู ้ป่ วยนอก (OP)
(Add on)
Drug
PID
SEQ
Card base
CID
Service*
Diag*
CID
PID
PID
SEQ
SEQ
Date_Serve
Date_Serve
Clinic
Clinic
Date_Serve
Clinic
(Add on)
Proced
PID
SEQ
Date_Serve
Clinic
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรให ้บริกำร
ผู ้ป่ วยนอก (OP)



ข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนดในแต่ละแฟ้ ม
ตำม Flow กำรตรวจสอบโครงสร ้ำงแฟ้ มทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำร
ให ้บริกำรผู ้ป่ วยนอก
PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
รหัสคลินก
ิ (CLINIC) ถูกต ้องตำมมำตรฐำนทีก
่ ำหนด โดย
จะตรวจสอบจำกตำแหน่งที่ 2-3
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรให ้บริกำร
ผู ้ป่ วยนอก (OP)

ื่ มโยงกับ
มีข ้อมูลกำรวินจ
ิ ฉัย (Diagnosis) ทีถ
่ ก
ู ต ้องและเชอ
กำรให ้บริกำรได ้



ต ้องมีกำรให ้รหัสโรคหลัก (Principle Diagnosis, Pdx) อย่ำงน ้อย
1 รหัสทีถ
่ ก
ู ต ้องตำม ICD10 (WHO 2010) หรือ ICD10 TM หรือ
รหัสแพทย์แผนไทย
ตรวจสอบควำมสอดคล ้องของกำรให ้รหัสโรค (ตำม Appendix
A3-A4 ของ DRG 5.0)
ประเภทกำรวินจ
ิ ฉั ย (Diagnosis Type) มีคำ่ ตัง้ แต่ 1 – 5
กำรคิดคะแนนกำรให ้บริกำร
ผู ้ป่ วยนอก (OP)




กำรให ้บริกำรตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎำคม 2556 ถึง วันที่ 30
มิถน
ุ ำยน 2557
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
กำรให ้บริกำรผู ้ป่ วยนอก 1 คนใน 1 วัน จะได ้ 1 คะแนน
กำรคิดคะแนน จะพิจำรณำเฉพำะรหัสกำรวินจ
ิ ฉัยทีบ
่ ง่ ชวี้ ำ่
เป็ นโรค หรืออำกำรแสดงว่ำเจ็บป่ วย หรือรหัสทีร่ ะบุวำ่ เป็ น
ผู ้ป่ วยนอกเท่ำนัน
้
กำรคิดคะแนนกำรให ้บริกำร
ผู ้ป่ วยนอก (OP) เพิม
่ เติม (Add on)

หัตถกำรจำกแฟ้ ม PROCED หำกผ่ำนตำมเงือ
่ นไข จะได ้
เพิม
่ รำยกำรละ 0.01 คะแนน




เป็ นรหัสทีอ
่ ยูใ่ น ICD 9 CM และ ICD 10 TM และเป็ นรหัสที่
กำหนดให ้สำมำรถให ้ได ้
เป็ นรหัสทีเ่ ป็ นกำรให ้หัตถกำรกับผู ้มำรับบริกำรจริง
บันทึกรหัสยำมำตรฐำน (24 หลัก) จำกแฟ้ ม DRUG หำก
ผ่ำนตำมเงือ
่ นไข จะได ้เพิม
่ รำยกำรละ 0.05 คะแนน
มีกำรสง่ ต่อ (Refer) จำกแฟ้ ม SERVICE หำกมีกำรบันทึก
ข ้อมูลกำรสง่ ต่อครบถ ้วน จะคิดเป็ น 0.5 คะแนน
กำรตรวจสอบข ้อมูลบุคคล
แฟ้ ม PERSON







มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
ฟิ ลด์ OCCUPA เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
ฟิ ลด์ NATION เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
ฟิ ลด์ RELIGION เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
ฟิ ลด์ EDUCATE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอนจำกฟิ
ลด์ PCUCODE และ CID
กำรคิดคะแนนข ้อมูลบุคคล
แฟ้ ม PERSON

แฟ้ มสำรวจสะสมสง่ ข ้อมูลปี ละครัง้ (ตุลำคม 56)




ไม่สง่ ซ้ำ
Type area 1 และ 3 (มีบ ้ำนอยูใ่ นเขตรับผิดชอบด ้วย)
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ ……คะแนน (จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)
ี
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรให ้วัคซน
แฟ้ ม EPI



มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
ี คนต่ำงด ้ำวทีไ่ ม่มเี ลขประชำชน 13 หลักต ้อง
กำรให ้วัคซน
ั ชำติทไี่ ม่ใชส
่ ญ
ั ชำติไทย (จำกฟิ ลด์ NATION
มีกำรระบุสญ
ในแฟ้ ม PERSON) และต ้องใส่ HN (หรือ PID ในแฟ้ ม
SERVICE) ลงในฟิ ลด์ CID โดยหำก HN มีไม่ครบ 13
หลัก ให ้ใสเ่ ลข 0 ด ้ำนหน ้ำ HN ให ้ครบ 13 หลัก
ี
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรให ้วัคซน
แฟ้ ม EPI

ี
ข ้อมูลกำรให ้วัคซน



ี (VCCTYPE) ต ้องเป็ นรหัสวัคซน
ี
ตรวจสอบกำรให ้รหัสวัคซน
ตำมที่ สนย. กำหนด
ฟิ ลด์ VCCPLACE รหัสหน่วยบริกำร ต ้องเป็ นรหัสตำมที่
สนย. กำหนด
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอนจำกฟิ
ลด์ PCUCODE ,CID และ
VCCTYPE
ี
กำรคิดคะแนนข ้อมูลกำรให ้วัคซน
แฟ้ ม EPI


ข ้อมูลกำรให ้บริกำรตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎำคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ .......คะแนน (จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)
กำรตรวจสอบข ้อมูลบริกำรวำงแผน
ครอบครัว แฟ้ ม FP





มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
กรณีเพศหญิง ต ้องมีอำยุไม่ตำ่ กว่ำ 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี
วิธก
ี ำรคุมกำเนิด FPTYPE) = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7
กรณีเพศชำย วิธก
ี ำรคุมกำเนิด (FPTYPE) = 5 , 6
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน


กรณีเป็ นข ้อมูลบริกำร ตรวจสอบจำกฟิ ลด์ PCUCODE ,CID และ
DATE_SERV
กรณีเป็ นข ้อมูลสำรวจ ตรวจสอบจำกฟิ ลด์ PCUCODE และ CID
กำรคิดคะแนนข ้อมูลบริกำรวำงแผน
ครอบครัว แฟ้ ม FP



ข ้อมูลกำรให ้บริกำรตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎำคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ .......คะแนน (จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรบริกำร
ฝำกครรภ์ แฟ้ ม ANC






มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
เป็ นเพศหญิง อำยุไม่ตำ่ กว่ำ 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(ตรวจสอบจำกฐำนข ้อมูล สปสช.)
ั ดำห์ มีผล
อำยุครรภ์ (GA) ต ้องอยูร่ ะหว่ำง 4 – 45 สป
ANCRES
ฟิ ลด์ APLACE เป็ นรหัสตำมที่ สนย. กำหนด
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน

PCUCODE , CID และ DATE_SERV
กำรคิดคะแนนข ้อมูลบริกำรฝำกครรภ์
แฟ้ ม ANC



ข ้อมูล Date_serv ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎำคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ ....... คะแนน (จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรตัง้ ครรภ์
คลอด ดูแลแม่หลังคลอด แฟ้ ม MCH





มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
เป็ นเพศหญิง อำยุไม่ตำ่ กว่ำ 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(ตรวจสอบจำกฐำนข ้อมูล สปสช.)
วันทีด
่ แ
ู ม่ต ้องมำกกว่ำวันคลอด (PPCARE1>BDATE)
มีข ้อมูลในฟิ ลด์วน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่ครัง้ ที่ 1 (PPCARE1)


ในฟิ ลด์ PPCARE2 และ PPCARE3 จะมีหรือไม่มก
ี ็ได ้
หำกมีวน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่ต ้องมำกกว่ำครัง้ ก่อนเสมอ (PPCARE3 >
PPCARE2 > PPCARE1)
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรตัง้ ครรภ์
คลอด ดูแลแม่หลังคลอด แฟ้ ม MCH

้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน


PCUCODE , CID และ GRAVIDA
กำรตัง้ ครรภ์ 1 ครัง้ จะสง่ ข ้อมูลทีส
่ มบูรณ์ได ้เพียง 1 ครัง้
กำรคิดคะแนนข ้อมูลกำรตัง้ ครรภ์
คลอด ดูแลแม่หลังคลอด แฟ้ ม MCH



มีวน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่ครัง้ ที่ 2 และเป็ นข ้อมูลกำรคลอด (BDATE)
ตัง้ แต่ 1 กรกฎำคม 2556 – วันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
มีเลขประชำชน 13 หลัก(มำรดำ) ในฐำนข ้อมูลประชำกร
ของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ 3.0 คะแนน
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรคลอด
ดูแลเด็กหลังคลอด แฟ้ ม PP





มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
น้ ำหนักแรกเกิดต ้องไม่ตำ่ กว่ำ 500 กรัม
วันทีด
่ เู ด็กต ้องมำกกว่ำวันคลอด (BCARE1>BDATE)
มีข ้อมูลในฟิ ลด์วน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่เด็กครัง้ ที่ 1 (BCARE1)


ในฟิ ลด์ BCARE2 และ BCARE3 จะมีหรือไม่มก
ี ็ได ้
หำกมีวน
ั ทีด
่ แ
ู ลแม่ต ้องมำกกว่ำครัง้ ก่อนเสมอ (BCARE3 >
BCARE2 > BCARE1)
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรคลอด
ดูแลเด็กหลังคลอด แฟ้ ม PP

้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน


PCUCODE , CID
กำรดูแลเด็กหลังคลอด 1 คน จะสง่ ข ้อมูลทีส
่ มบูรณ์ได ้เพียง 1 ครัง้
กำรคิดคะแนนข ้อมูลกำรคลอด
ดูแลเด็กหลังคลอด แฟ้ ม PP



มีวน
ั ทีด
่ แ
ู ลเด็กครัง้ ที่ 2 และเป็ นข ้อมูลกำรคลอด (BDATE)
ตัง้ แต่ 1 กรกฎำคม 2556 – วันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
มีเลขประชำชน 13 หลัก(เด็ก)ในฐำนข ้อมูลประชำกรของ
สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ 3.0 คะแนน
กำรตรวจสอบข ้อมูลโรคเรือ
้ รัง
ของบุคคล แฟ้ ม CHRONIC




มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
ฟิ ลด์ CHRONIC รหัส ICD10 ต ้องเป็ นรหัสโรคเรือ
้ รังตำม
มำตรฐำน สนย.
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน

ตรวจสอบจำกฟิ ลด์ PCUCODE ,CID และ CHRONIC
กำรคิดคะแนนข ้อมูลโรคเรือ
้ รัง
ของบุคคล แฟ้ ม CHRONIC

แฟ้ มสำรวจสะสมสง่ ข ้อมูลปี ละครัง้ (ตุลำคม 56)

Type area 1 , 3 (แฟ้ ม Person)
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ ...... คะแนน(จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)



ไม่สง่ ซ้ำ
กำรตรวจสอบข ้อมูลโรคเฝ้ ำระวัง
ทำงระบำดวิทยำ แฟ้ ม SURVEIL




มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
ฟิ ลด์ DIAGCODE รหัส ICD10 ต ้องเป็ นรหัสโรค
เฝ้ ำระวัง ตำมมำตรฐำน สนย.
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน

ตรวจสอบจำกฟิ ลด์ PCUCODE ,CID ,DATE_SERV และ
DIAGCODE
กำรคิดคะแนนข ้อมูลโรคเฝ้ ำระวัง
ทำงระบำดวิทยำ แฟ้ ม SURVEIL



ข ้อมูลกำรให ้บริกำรตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎำคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)


สง่ ภำยใน 7 วัน
จะได ้ 1 คะแนน
สง่ หลังจำก 7 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน จะได ้ 0.5 คะแนน
กำรตรวจสอบข ้อมูลบริกำรเฝ้ ำระวัง
ทำงโภชนำกำร แฟ้ ม NUTRI



มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
อำยุ 0 – 5 ปี DATE_SERV



อำยุ 6 – 18 ปี DATE_SERV



กรกฎำคม , ตุลำคม , มกรำคม และเมษำยน
ิ้ เดือนของเดือนทีช
สง่ ข ้อมูลให ้เสร็จในวันสน
่ งั่ นน.
พฤศจิกำยน - ธันวำคม 56 และ พฤษภำคม - มิถน
ุ ำยน 57
ิ้ เดือนธันวำคม 56 และ มิถน
สง่ ข ้อมูลให ้เสร็จในวันสน
ุ ำยน 57
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน

ตรวจสอบจำกฟิ ลด์ PCUCODE ,CID ,DATE_SERV
กำรคิดคะแนนข ้อมูลบริกำรเฝ้ ำระวัง
ทำงโภชนำกำร แฟ้ ม NUTRI


ข ้อมูลกำรให ้บริกำรตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎำคม 2556
ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
ั พันธ์กบ
รอบกำรสง่ ข ้อมูล (Month) สม
ั วันทีส
่ ำรวจ
(DATE_SERV)




Date_serv อยูใ่ นเดือนทีก
่ ำหนด
ิ้ เดือนของเดือนทีช
Date_send ไม่เกินวันสน
่ งั่ นน.
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ ...... คะแนน (จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรตำย
ของบุคคล แฟ้ ม DEATH




มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
ฟิ ลด์ DDATE วันทีต
่ ำยต ้องอยูร่ ะหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม
2556 ถึง 30 มิถน
ุ ำยน 2557
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน

ตรวจสอบจำกฟิ ลด์ PCUCODE ,CID
กำรคิดคะแนนข ้อมูลกำรตำย
ของบุคคล แฟ้ ม DEATH


มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ ...... คะแนน(จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรคัดกรอง
DM ,HT แฟ้ ม NCDSCREEN




มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
ตรวจสอบอำยุจำกฐำนข ้อมูลของ สปสช. ต ้องมีอำยุตงั ้ แต่
15 ปี ขน
ึ้ ไป
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน

ตรวจสอบจำกฟิ ลด์ PCUCODE ,CID
กำรคิดคะแนนข ้อมูลกำรคัดกรอง
DM ,HT แฟ้ ม NCDSCREEN



ให ้บริกำร (DATE_EXAM) ตัง้ แต่ 1 กรกฎำคม 2556 ถึง
วันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ ..... คะแนน(จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรติดตำม
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง แฟ้ ม CHRONICFU



มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน

ตรวจสอบจำกฟิ ลด์ PCUCODE ,CID และ DATE_SERV
กำรคิดคะแนนข ้อมูลกำรติดตำม
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง แฟ้ ม CHRONICFU



ให ้บริกำร (DATE_SERV) ตัง้ แต่ 1 กรกฎำคม 2556 ถึง
วันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ …….คะแนน (จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)
กำรตรวจสอบข ้อมูลกำรตรวจทำง
ห ้องปฏิบัตก
ิ ำร ฯ แฟ้ ม LABFU



มีข ้อมูลครบถ ้วน และถูกต ้องตำมฟิ ลด์ทก
ี่ ำหนด
ตำม Flow กำรตรวจสอบ
ฟิ ลด์ PCUCODE เป็ นรหัสตำมมำตรฐำนที่ สนย. กำหนด
้
ตรวจสอบควำมซ้ำซอน

ตรวจสอบจำกฟิ ลด์ PCUCODE ,CID และ DATE_SERV
กำรคิดคะแนนข ้อมูลกำรตรวจทำง
ห ้องปฏิบัตก
ิ ำร ฯ แฟ้ ม LABFU



ให ้บริกำร (DATE_SERV) ตัง้ แต่ 1 กรกฎำคม 2556 ถึง
วันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2557
มีเลขประชำชน 13 หลักในฐำนข ้อมูลประชำกรของ สปสช.
ข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ 1 รำยกำร (1 Record)
จะได ้ .......คะแนน (จะประกำศเป็ นทำงกำรภำยหลัง)
OP/PP Performance
การตรวจสอบ OP/PP Performance
ลาด ับ
แฟ้มข้อมูล
ความถูกต้อง
ท ันเวลา
้ น
ซา้ ซอ
หมายเหตุ
1
PERSON
√
-
√
2
DEATH
√
√
√
3
CHRONIC
√
√
√
4
SERVICE
√
√
√
ข ้อมูล OP
5
DIAG
√
-
-
ข ้อมูล OP
6
DRUG
√
-
-
ข ้อมูล OP
7
PROCED
√
-
-
ข ้อมูล OP
8
SURVEIL
√
-
√
OP/PP Performance
ลาด ับ
แฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบ OP/PP Performance
ความถูกต้อง
ท ันเวลา
้ น
ซา้ ซอ
9
EPI
√
√
√
10
FP
√
√
√
11
ANC
√
√
√
12
MCH
√
-
√
13
PP
√
-
√
14
NUTRI
√
√
√
15
NCDSCREEN
√
√
√
16
CHRONICFU
√
√
√
17
LABFU
√
√
√
หมายเหตุ
ตำมรอบกำรสง่
กำรคำนวณควำมถูกต ้องของข ้อมูล

สูตรกำรคำนวณร ้อยละควำมถูกต ้องของแฟ้ มข ้อมูล
จำนวนข ้อมูลทีผ
่ ำ่ นกำรตรวจสอบ (ในแต่ละแฟ้ ม) x 100
้
จำนวนข ้อมูลทัง้ หมด(ในแต่ละแฟ้ มทีไ่ ม่นับรวมข ้อมูลซ้ำซอน)

หลักเกณฑ์กำรคิดคะแนนควำมถูกต ้อง
แฟ้ มข ้อมูลถูกต ้องมำกกว่ำ ร ้อยละ 95
แฟ้ มข ้อมูลถูกต ้อง ร ้อยละ 90.1 – 95
แฟ้ มข ้อมูลถูกต ้อง ร ้อยละ 85.1 – 90
ได ้ 1.00 คะแนน
ได ้ 0.50 คะแนน
ได ้ 0.25 คะแนน
้
กำรคำนวณควำมซ้ำซอนของข
้อมูล

้
สูตรกำรคำนวณร ้อยละควำมซ้ำซอนของแฟ้
มข ้อมูล
้ (ในแต่ละแฟ้ ม) x 100
จำนวนข ้อมูลทีซ
่ ้ำซอน
จำนวนข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องทัง้ หมด (ในแต่ละแฟ้ ม)

้
หลักเกณฑ์กำรคิดคะแนนควำมซ้ำซอน
้
แฟ้ มข ้อมูลซ้ำซอนน
้อยกว่ำ ร ้อยละ 5
ได ้ 1.00 คะแนน
้
แฟ้ มข ้อมูลซ้ำซอนน
้อยกว่ำ ร ้อยละ 5.1–10 ได ้ 0.50 คะแนน
กำรคำนวณควำมทันเวลำของข ้อมูล

สูตรกำรคำนวณร ้อยละควำมทันเวลำของแฟ้ มข ้อมูล
จำนวนข ้อมูลทีส
่ ง่ ทันเวลำผ่ำนกำรตรวจสอบ (ในแต่ละแฟ้ ม) x 100
จำนวนข ้อมูลทีส
่ ง่ ทัง้ หมด(ในแต่ละแฟ้ ม)

หลักเกณฑ์กำรคิดคะแนนควำมทันเวลำ
แฟ้ มข ้อมูลทันเวลำมำกกว่ำ ร ้อยละ 95
แฟ้ มข ้อมูลทันเวลำร ้อยละ 90.1 – 95
แฟ้ มข ้อมูลทันเวลำ ร ้อยละ 85.1 – 90
ได ้ 1.00 คะแนน
ได ้ 0.50 คะแนน
ได ้ 0.25 คะแนน
กำรตรวจสอบ Audit ข ้อมูล
กำรกำกับติดตำมและ ตรวจสอบข ้อมูล (Audit)







กำรประมวลผลพบข ้อมูลผิดปกติ
จำนวนผู ้รับบริกำร/จำนวนประชำกรทีร่ ับผิดชอบ = ?
ั พันธ์กบ
กำรให ้บริกำร/เดือน/วัน/จนท. สม
ั ควำมเป็ นจริง ?
้
ั พันธ์ ?
กำรให ้รหัสโรคผู ้ป่ วยนอก/กำรใชยำ/หั
ตถกำร สม
หัตถกำร สำมำรถให ้บริกำรได ้ ?
ี ซ้ำซอน
้ ?
วัคซน
ข ้อมูลสนับสนุนอืน
่ ๆ /เอกสำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ขอบคุณคร ับ
[email protected]
02-1414227
085-4803920

similar documents