ให้บริการ 100 คน นับให้ 80 คน เป้าหมาย 180 คน

Report
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาฐานข้ อมูลและพัฒนา
คุณภาพข้ อมูลผู้ป่วยนอกและสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ป้ องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual)
www.facebook.com/ICTCPHO2013
อบรมหลักสู ตรนักจัดการข้ อมูลสาหรับหน่ วนบริการ
ปฐมภูมิสนับสนุนงานสร้ างเสริมสุ ขภาพและป้ องกัน
www.facebook.com/ICTCPHO2013
ข้ อมูล OP/PP 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม
www.facebook.com/ICTCPHO2013
การนาข้ อมูล OP/PP มาใช้ งาน
1. คิด Point จ่ายค่าตอบแทน
2. คิด KPI กากับติดตามการทางาน
www.facebook.com/ICTCPHO2013
การนาข้ อมูล OP/PP มาคิด KPI
KPI กระทรวง [http://healthcaredata.moph.go.th]
KPI เขต [www.r9health.org]
KPI จังหวัด [http://164.115.22.73/ssjreport]
KPI ทันตกรรม [http://203.157.182.15/reportdent2556]
รายงานแพทย์แผนไทย
ตรวจเท้ าตรวจตา
ฯลฯ
www.facebook.com/ICTCPHO2013
การนาข้ อมูล OP/PP มาคิด KPI
www.facebook.com/ICTCPHO2013
Person [ข้อมูลประชากร/บัญชี1]
cid
Name
Lname
Dischar
Typearea
111111111111111 ก
ข
9
0
3360600090487
ข
ค
1
1
012547896321
ค
ง
9
2
3360600098754
จ
ฉ
9
3
22222222222222
ช
ต
9
4
สถานะ การอยู่อาศัย ในบัญชี 1
ประเภทการอยู่อาศัย [0,1,2,3,4]
สถานะ การอยู่อาศัย ในบัญชี 1
สถานะ การอยู่อาศัย ในบัญชี 1
สถานะ การอยูอ่ าศัย ในบัญชี 1
สถานะ การอยู่อาศัย ในบัญชี 1
ประเภทของการอยู่อาศัย
1 มีช่ ืออยู่ตามทะเบียนบ้ านในเขตรั บผิดชอบและอยู่จริง
2 มีช่ ืออยู่ตามทะเบียนบ้ านในเขตรั บผิดชอบแต่ ตัวไม่ อยู่จริง
3 มาอาศัยอยู่ในเขตรั บผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้ านในเขตรั บผิดชอบ)
แต่ ทะเบียนบ้ านอยู่นอกเขตรั บผิดชอบ
4 ที่อาศัยอยู่นอกเขตรั บผิดชอบและเข้ ามารั บบริการ
0 มาอาศัยในเขตรั บผิดชอบแต่ ไม่ ได้ อยู่ตามทะเบียนบ้ านในเขตรั บผิดชอบ
สถานะ การอยู่อาศัย ในบัญชี 1
กรณีที่ 1 ทางานฟรี
เอาของเราไปให้ คนอื่น
รพ.สต.1 รับผิดชอบ 100 คน
T. 1,3
มี 80 คน
รพ.สต.2
T. 4
20 คน
80
80
ให้ บริการ 100 คน นับให้ 80 คน เป้า 80 คน บริการฟรี 20 คน
สถานะ การอยู่อาศัย ในบัญชี 1
กรณีที่ 2 ทางานไม่ ถึงเป้ า
เอาของเขามาเป็ นของเรา
รพ.สต.1 รับผิดชอบ 100 คน
T. 1,3
มี 80 คน
รพ.สต.2
T. 1,3
20 คน
T. 1,3
80 คน
ให้ บริการ 100 คน นับให้ 100 คน เป้า 180 คน ทายังไงก็ไม่ ถงึ เป้า
100
180
กรณีที่ 3 ทางานฟรีและไม่ ถึงเป้า
เอาของเราไปให้ คนอื่นและเอาของคนอื่นมาเป็ นของเรา
รพ.สต.3 รพ.สต.1 รับผิดชอบ 100 คน รพ.สต.2
T. 1,3
T. 3 T. 1
มี 80 คน 20 คน มี 60 คน
T. 4
20 คน
ให้ บริการ 100 คน นับให้ 80 คน เป้าหมาย 180 คน
80
180
สถานการณ์ ปัจจุบัน
รพ.สต.1 รับผิดชอบ 100 คน
T. 1,3
มี 80 คน
รพ.สต.2 รับผิดชอบ 100 คน
T. 1
20 คน
T. 1,3
80 คน
http://203.157.182.15/checktypearea
สถานะการณ์ จริง
เอาของใครมาเป็ นของเราและของเราไปเป็ นของเรา ??
T. 1
T. 1,3
100 คน
T. 1
T. 3
T. 1,3
100 คน
กรณีที่ 4 ทางานมีผลงาน
ของใครของมัน
รพ.สต.1 รับผิดชอบ 100 คน รพ.สต.2 รับผิดชอบ 100 คน
T. 1,3
100 คน
T. 1,3
100 คน
ให้ บริการ 100 คน นับให้ 100 คน เป้า 100 คน ทางานมีผลงาน
100
100
ช่ องทางการติดต่ อสื่ อสาร
แนวทางปฏิบัติ
Server Office
NHOS[IBM1]
สารบัน[IBM1]
Fjs;fafs
โครงสราง
43 แฟ้ม
้
43 แฟ้ม คือ
โครงสรางฐานข
อมู
้
้ ลดานการแพทย
้
์
และสุขภาพ
ในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน
แบงเป็
่ นหมวดๆ
โครงสราง
43 แฟ้ม
้
50
แฟ้ม
18 แฟ้ม
• 2550
• ปริมาณ
21 แฟ้ม
• 2554
• คุณภาพ
43
แฟ้ม
• 2556
• นาไ
ปใช้
ส่งออกโครงสราง
43 แฟ้ม
้
ส่งออกโครงสราง
43 แฟ้ม
้
โครงสราง
43 แฟ้ม
้
กลุมโครงสร
าง
43 แฟ้ม
่
้
กลุม
่
1. ประชาชนใน
เขตรับผิดชอบ
และผู้ป่วน
2. ครัวเรื อนของ
ปชช.ในเขต
รับผิดชอบ
3.การให้ บริ การ
4. บริ การ
ผู้ป่วยนอก
5. บริ การ
ผู้ป่วนใน
Accident
Admission
Diagnosis
Opd
Diagnosis
Ipd
11
6. ส่งเสริ ม
สุขภาพป้องกัน
โรค
Survel
person
Service
Adddress
Lance
Women
FP
Death
Procedure
Opd
Home
Procedure
Ipd
EPI
Card
Drugallergy
Appoint
ment
Drug_Opd
Charge
Opd
Drug
Ipd
Charge
Ipd
Nutrition
Prenatal
กลุมโครงสร
าง
43 แฟ้ม
่
้
กลุม(ต
่ อ)
่
6.ส่งเสริม
สุขภาพป้องกัน
โรค(ต่อ)
7.คัดกรองและ
ติดตาม ผป.
เรื อ้ รัง
8.การบริการใน
ชุมชน
9.ความบกพร่อง
ทางสุขภาพและ
การฟื น้ ฟูสภาพ
10.ชุมชนและ
กิจกรรมใน
ชุมชน
11
11.ผู้ให้ บริการ
ANC
NCDSCREEN
Disability
LABOR
Postnatal
Village
CHRONIC
COMMUNITY
SERVICE
Newborn
Newborn
Care
ICF
CHRONIC
FU
Provider
Functional
Community
Activity
Dental
LABFU
Specialpp
Rehabilitation
แฟ้มทีใ่ ช้บอยใน
43 แฟ้ม
่
Person
Death
WECANDO
คนตายรับ
บริ การ
เป้าหมาย
Home
ที่อยู่
Service
ให้ บริ การอะไร
ให้ บริ การวันไหน
แฟ้มทีใ่ ช้บอยใน
43 แฟ้ม(ตอ)
่
่
NCDSCREEN
คัดกรองโรค
เรื อ้ รัง
CHRONIC
ผู้ป่วนโรคเรื อ้ รัง
CHONICFU
ตรวจเท้ าตรวจ
ตา
LABFU
ผล Lab
แฟ้มทีใ่ ช้บอยใน
43 แฟ้ม(ตอ)
่
่
DIAGNOSIS_OPD
Community_Service
ข้ อมูลการ
วินิจฉัยโรค
ข้ อมูลการเยี่ยม
บ้ าน
ANC
ข้ อมูลการฝาก
ครรภ์
Labor
ประวัติการ
คลอด
43 แฟ้ม $ KPI
ทาอะไร
ที่ไหน
• Person
• Chronic
• DIAGNOSIS_OPD
• ETC
• Service
• ETC
• EPI
• NCD_Screen
ใคร
• PROCEDURE_OPD
• ETC
อย่างไร
โครงสราง
43 แฟ้ม
้
Person
Person
Person
CID
BIRTH
ปชก.ในเขต
รับผิดชอบ
NAME
RACE
เป้าหมาย
DIS
CHARGE
EDUCA
TION
ปชก.
แยกรายอายุ
NATION
TYPEAREA
OCCUPA
TION_NEW
โครงสราง
21/43 แฟ้ม $ คตค.
้
ตัวชี้วดั 1.2 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี
Person [ตารางประชากร]
• TYPEAREA (1,3),SEX=2,DISCHARGE=9,BIRTH
Labor [ข้ อมูลประวัติการคลอด]
• bdate BETWEEN '20131001' and '20140930'
and lborn=1
ตัวชี้วดั 2.1 เด็กนักเรี ยน ป.6ได้รับวัคซีน DT
Person [ตารางนักเรี ยน ป.6]
• CID
EPI [ตารางการได้ รับวัคซีน]
• left(vcctype,3) BETWEEN '021' and '024'
ตัวชี้วดั 2.2 เด็กนักเรี ยนชั้น ป1ได้รับการตรวจฟันและบันึกกข้อมูล
Person [ตารางนักเรี ยน ป.1 HOSxP Tool]
• CID,Hoscode
Proced [ตารางหัตถการ]
• CID,Proced
ตัวชี้วดั 3.1 เด็กอายุ 5 ปี ที่ได้ รับวัคซีน DTP 5
Person [ตารางนักเรี ยน ป.5 HOSxP Tool]
• Pcucode,cid,typearea('1','3'),dischar='9‘,birth=5
EPI [ตารางวัคซีน]
• cid,vcctype='035'
ตัวชี้วดั 3.2 เด็ก0-3 ปี ได้ รับฟลูออไรด์
Person [ตารางนักเรี ยน ป.5 HOSxP Tool]
• Pcucode,cid,typearea('1','3'),
dischar='9‘,birth between 0 - 3
Proced [ตารางหัตถการ]
• cid ,pd.proced in('2377020','2377021')
ตัวชี้วดั 3.3 การประเมินพัฒนาการสมวัย
Person [ตารางประชากร]
• HOSPCODE,TYPEAREA in (1,3),DISCHARGE=9,BIRTH <6,PID
Nutrition [การวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ]
• PID,HOSPCODE,CHILDDEVELOP in ('1','2','3')
ตัวชี้วดั 3.4 เด็ก0-3ปี ได้ รับประเมินสุ ขภาพช่ องปาก
พร้ อมแผนสุ ขภาพรายคน
Person [ตารางประชากร]
• HOSPCODE,CID,TYPEAREA in
(1,3),DISCHARGE=9,BIRTH,PID
Proced [ตารางหัตถการ]
• CID,Proced = 2330011
ตัวชี้วดั 4.1 หญิงตั้งครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์
ครั้งแรกก่ อน 12 สั ปดาห์
Person [ตารางประชากร]
• HOSPCODE,CID,TYPEAREA in
(1,3),DISCHARGE=9,BIRTH,PID
ANC [ข้ อมูลการให้ บริการฝากครรภ์]
• PID,HOSPCODE,GA<13,Date_serv
ตัวชี้วดั 4.2 ร้ อยละของหญิงตั้งครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์
ครบ5ครั้งคุณภาพ
Person [ตารางประชากร]
• HOSPCODE,CID,TYPEAREA in (1,3),DISCHARGE=9,BIRTH,PID
Labor [ข้ อมูลประวัติการคลอด]
• GRAVIDA[ครรภ์ที่],BDATE
ANC [ข้ อมูลการให้ บริการฝากครรภ์ ]
• GA [อายุครรภ์]
ตัวชี้วดั 5.1 ผู้ป่วยความดันโลหิตสู งควบคุมความดันโลหิตสู งได้
Chronic[ข้ อมูลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง]
• hospcode,typedisch=03,chronic
BETWEEN 'E10' and 'E149'
Labfu [LABโรคเรื อ้ รัง]
•
hospcode ,labtest='05' ,labresult < '7'
,date_serv BETWEEN '20131001' and '20140930'
ตัวชี้วดั 5.2 ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับนา้ ตาลสะสม (HbA1C<7)
Chronic [ข้ อมูลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง]
• HOSPCODE,CID,TYPEAREA in (1,3),DISCHARGE=9,BIRTH,PID
Labor [ข้ อมูลประวัติการคลอด]
• GRAVIDA[ครรภ์ที่],BDATE
ANC [ข้ อมูลการให้ บริการฝากครรภ์ ]
• GA [อายุครรภ์]
ตัวชี้วดั 5.4 ประชาชนได้ รับการ คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง
Person [ตารางประชากร]
• HOSPCODE,CID,TYPEAREA in (1,3),DISCHARGE=9,BIRTH>34,PID
NCDSCREEN [ข้ อมูลการให้ บริการคัดกรองโรค]
• hospcode ,date_serv BETWEEN '20131001' and
'20140930'
Chronic [ข้ อมูลโรคเรื อ้ รัง]
• Pid,hospcode
ตัวชี้วดั 5.6 ร้ อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าเข้ าถึง บริการ
Person [ตารางประชากร]
• HOSPCODE,CID,TYPEAREA in
(1,3),DISCHARGE=9,BIRTH>34,PID
Diagnosis_opd [ข้ อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยนอก]
• DIAGCODE
Community_Service [ข้ อมูลการให้ บริ การในชุมชน]
• HOSPCODE,Date_serv ,COMSERVICE = '1A022'
ตัวชี้วดั 5.7 ร้ อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ ได้ รับการเยีย่ มบ้ าน
Person [ตารางประชากร]
• HOSPCODE,CID,TYPEAREA in (1,3),DISCHARGE=9,PID
Chronic [ข้ อมูลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง]
• Chronic
Community_Service [ข้ อมูลการให้ บริ การในชุมชน]
• HOSPCODE,Date_serv ,COMSERVICE in('1A000','1A001‘)

similar documents