Integrisane marketinske komunikacije 2013

Report
Integrisane marketinške
komunikacije
Plan rada u školskoj 2013/14 godini
IMK: plan rada
• Predavači:
• Dr Mirjana Gligorijević, redovni profesor
Vreme prijema: utorkom od 12 do 14
Kabinet: 628
Telefon: 3021 019
E-mail: [email protected]
• Dr Galjina Ognjanov, vanredni profesor
Vreme prijema: utorkom od 11:30 do 13:30
Kabinet: 413
Telefon: 3021 073
E-mail: [email protected]
IMK:plan rada
• Udžbenik:
Ognjanov, G. Integrisane marketinške
komunikacije, CID Ekonomski fakultet,
Beograd
IMK:plan rada
• 1.11.2012: Uvod u IMK (Galjina Ognjanov)
• 8.11.2012: Direktni marketing (Mirjana
Gligorijević)
• 15.11.2012: Kako rade marketinške
komunikacije? (Galjina Ognjanov)
• Alati IMK: 22.11.2012: Lična prodaja
(Galjina Ognjanov)
Alati IMK: 29.11.2012: Alati IMK:
Sponzorstvo (Mirjana Gligorijević)
IMK: plan rada
• 6.12.2012: Interaktivni marketing (Mirjana
Gligorijević)
• 13.12.2012: Alati IMK: Unapređenje prodaje
(Mirjana Gligorijević)
• 20.12.2012: Alati IMK: Oglašavanje (Galjina
Ognjanov)
• 27.12.2012: Medijska integracija (Mirjana
Gligorijević)
• 11.1.2012: Odnosi s javnošću (Galjina
Ognjanov)
IMK: način polaganja ispita
• Ocena se formira na osnovu:
• A) rada na času (40%)
• B) rezultata ostvarenog na završnom testu
(60%)
IMK: način polaganja ispita
• Rad na času: prezentacija na odabranu temu
• Timski rad: 3-5 studenata (trajanje prezentacije
25-30 minuta)
Kriterijumi za ocenu (40 poena maksimalno)
• pridržavanje zadatog vremena (tajming) – 10
poena
• struktura prezentacije (jasnoća, značaj,
odmerenost) – 20 poena
• tema (relevantnost i interesantnost) – 10 poena
IMK: način polaganja ispita
• Teme za prezentacije možete prijaviti za
svaki naredni čas, počevši od 8.11.2012.
Konkretne teme treba da budu osmišljene
u skladu sa osnovnom temom predavanja
predviđenom za čas za koji prijavljujete
prezentaciju.
• Prijave možete doneti lično ili poslati
elektronskom poštom nastavniku na čijem
času planirate da imate prezentaciju.
IMK: način polaganja ispita
• Za studente koji ne učestvuju u radu
tokom semestra ispit se sastoji iz test
pitanja (1. deo) i jednog esejskog pitanja
(2. deo). Esejsko pitanje podrazumeva
davanje ličnog ostvrta na zadatu temu koja
se tiče materije obuhvaćene knjigom IMK.
Od studenata se očekuje da jasno
argumentuju sopstveni stav.

similar documents