Bilag 4 - UC Viden

Report
Projekt ”Fagudvikling”
et paraplyprojekt med 10 fagfaglige
under-projekter
UCSj-Slagelse
28. nov. 2013
RUC –
Maja Røn Larsen & Kim Rasmussen
Oplæggets punkter
1. et paraplyprojekt – og socialt eksperiment
- med 10 fagfaglige under-projekter
2. projektet – set i en bredere kontekst:
- fra velfærdsstat til konkurrencestat:
3. fag og fagudvikling set i uddannelseshistorisk kontekst
- uddannelsen set i brud-perspektiv
4. nogle problemstillinger i fagudviklingsprojektet:
5. hvad kom der ud af paraply-projektet? (output)
6. nogle præmisser for fremtidens udvikling af fag og faglighed
1.
et paraplyprojekt – og socialt eksperiment (KR)
Paraply-projektet har omfattet flg. faggrupper:
1) specialiseringsfagene
(mennesker nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og mennesker med sociale problemer),
2) linjefagene
værksted, natur og teknik (VNT), sundhed, krop og bevægelse (SKB) og Udtryk, musik og drama (UMD)
3) samt DKK
(Dansk, kultur og kommunikation).
Hvert af de 10 projekter har haft sit eget tema:
Specialisering
Koncepter, inklusion og profession
Omsorgsarbejde mellem det private, personlige og professionelle
Omsorgssvigt
Linjefag og DKK
Kropsglæde (SKB)
Digitale fortællinger i SFO’en (DDK)
Fra Musik + Drama til UMD
Børns leg og læring via digitale medier i daginstitutioner (DKK)
Nye medier i VNT
Unge, kreativitet og teknologi (UMD)
Værkets betydningsfulde form (DKK og UMD)
et paraplyprojekt – og socialt eksperiment (MRL)
- med 10 fagfaglige under-projekter
og med bidrag fra en række deltagere
• Pointe: forskellige perspektiver på fagudvikling
• Pointe: alle har intention om at analysere faglighed på tværs af
forskning, uddannelse og praksis
• Pointe: deltagerne i projekterne:
•
•
•
•
•
Praktikere
•
Praktikanter/studerende •
Undervisere
som udviklingsagenter
som udforskere
som skabere af nye fortællinger
opnår nye forståelser af hinandens
perspektiver
Samarbejde om fagudvikling?
forskning
uddannelse
praksis
1. et paraplyprojekt – og socialt eksperiment (MRL)
- med 10 fagfaglige under-projekter
og med bidrag fra en række deltagere
• Pointe: forskellige perspektiver på fagudvikling
• Pointe: alle har intention om at analysere faglighed på tværs af
forskning, uddannelse og praksis
• Pointe: deltagerne i projekterne:
•
•
•
•
•
Praktikere
•
Praktikanter/studerende •
Undervisere
som udviklingsagenter
som udforskere
som skabere af nye fortællinger
opnår nye forståelser af hinandens
perspektiver
Betingelser for pædagogisk faglighed
og praksis
Brugergruppe
Institutionel
Organisering
Forvaltning
Internationale
forhold
Pædagogisk
Faglighed i
Praksis
Politiske
bevægelser
”Teori”
Uddannelse
Tværfaglige
samarbejdsrelationer
2.
fag og fagudvikling – set i mange kontekster (KR):
•
Fem dimensioner:
•
1) Fags udvikling sker i en ”indre dynamik” mellem
a) faget i sin praksis, som det udfoldes i pædagogiske institutioner,
b) faget i sin undervisningspraksis, som det præsenteres og praktiseres i uddannelsen,
c) faget som teoretisk felt med relation til videnskab, forskning, udviklingsarbejde o.l.
•
2) Fags udvikling sker også i en dynamik mellem de forskellige, men beslægtede fag
på tværs af fag (tværfaglighed, flerfaglighed, mange-faglighed).
•
3) Fags udvikling må også betragtes i forhold til deres historie og historiske karakter,
udvikling drevet frem i spændingen mellem fortidens og nutidens faglige forståelse
•
4) Fag udvikler sig i samspil med omverdenens og samfundets sociale, kulturelle,
politiske og økonomiske forandringer. Her får f.eks. udviklingen og omstillingen fra en
velfærdsstatsmodel til en konkurrencestatsmodel betydning.
•
5) Endelig må fag og faglighed forstås i et globalt perspektiv. Pædagogfaget udvikling
henter løbende impulser, indtryk, informationer og viden fra omverdenen – world wide.
2.
projektet – set i konteksten
”velfærdsstaten under forvandling til konkurrencestat” (Ove.K.Pedersen):
På den ene side:
På den anden side:
Projektet har dog været afgrænset fra at
analysere sammenhængen ml :
Det må påpeges, at udvikling af
uddannelser, fag og faglige kompetencer
stat, samfundsøkonomisk styring,
reformeringen af arbejdet på de
pædagogiske arbejdspladser:
ikke kan ses løsrevet fra
spørgsmålet om udviklingen af
konkurrencestaten
Det har været et udviklingsprojekt
Det har vægtet participation
At stat, uddannelse(system) og fag er
blevet så tæt forbundet er historisk nyt
og afføder kritiske spørgsmål og
reaktioner fra de berørte:
2.
projektet – set i en bredere kontekst (KR):
velfærdsstaten under forvandling til konkurrencestat (O.K.Pedersen):
konkurrencestaten
hidtidige velfærdsstat
søger at mobilisere befolkningen
vil kompensere og beskytte
søger at gøre den enkelte ansvarlig for eget
liv
vægt på moralsk dannelse i stedet for at søge
stabilitet
søger at fremmer dynamik
vægt på stabilitet
-Internationalt: den konkurrerer med andre stater,
-Nationalt: den etablerer konkurrence indenfor staten,
skaber konkurrence ml kommuner
skaber konkurrence ml institutioner
skaber konkurrence ml. mennesker
-bidrager til, at mennesker konkurrerer med sig selv (dømt til selvudvikling, MUS)
(- gør jeg det godt nok? kan jeg ikke gøre det lidt bedre?....)
Hvordan ”ser” konkurrencestaten ud set ud fra
daginstitutioners, skolers og uddannelsers horisont?
• Tælle, måle, veje – for at kunne sammenligne og konkurrere
• Hidtidige pædagogiske begreber bliver usamtidige: primært fokus på
kvalitet, effektivitet, innovation, fleksibilitet, omstillingsparat…
• Der tales om ”leverancer”, der styres via udviklingskontrakter,…..
• Evaluering, Rating, Ranglister – ses som sandhed, og de fungerer som
teknikker, der skaber nutidens ”virkelighed”, verdensbillede
• Den dominerende diskurs er mål-rational og abstrakt, - mens
dagligdagens erfaringer er sanselige, konkrete, og fortæller om
tidsknaphed, umyndiggørelse, behov for reformpause, og forskellige
sanktioner hvis målene ikke nås
Konkurrencestat – udviklingsmål – presset faglighed
• Statens (økonomiske) menneskesyn: troen på ”rational choice”,
at mennesket er rationelt og tilstræber at maksimere sin egen interesse
Har historisk konkret været fulgt op af værdikamp og kampe om ord/bevidsthed
Ingen problemer – kun udfordringer
• Statens transformation til konkurrencestat styres pol.- økonomisk: top – down
• Politiske hensigter og målsætninger udtrykkes i tidstypiske men uklare termer:
kvalitet,
innovation,
effektivitet,
fremtidssikre,
gøre tingene smartere,
evaluere,
best practice,…….) :
Der er faglighed på spil, det er fagfolk der skal føre målsætningerne ud i livet
3.
fag og fagudvikling set i uddannelseshistorisk kontekst (KR)
Med vægt på moderniserings- og brud-perspektiv:
a) Brud i uddannelseslængde:
fra et-årigt kursus (Bagger - 1885),
til 2
år (fra 1918), 3 år (fra 1970), 3½ år (fra 1992)
b) Brud/skel i uddannelsesindhold:
Uddannelse til børnehavelærerinde (fra beg. 1900) – fra 1969: børnehavepædagog
Uddannelse til fritidshjemslærer (fra 1920erne) – fra 1969: fritidspædagog
Uddannelsen til børneforsorgsmedarbejder, barneplejeske, omsorgsassistent – samlet i 1983 i titlen:
socialpædagog
Det meste af det 20. årh. : Den 3-delte uddannelse (børnehave-, fritids-, social-pædagoguddannelsen)
stor frihed på de enkelte seminarier til at præge uddannelsen og indholdet
a)
b)
c)
d) afgørende brud/indbrud 1991/92: Enhedsuddannelse / generalist uddannelse : pædagog
c) Brud i uddannelsens relative autonomi / nu: integreret i hele uddannelsessystemet:
uddannelsen indordnes i 2001 i det videregående uddannelsessystem: professionsbachelor
(indgår i en international struktur: 3 år – 2 år – 3 år)
2007 skete en omlægning af uddannelsens fag og prøver:
d) Fra 2014??? - fag og faglighed???
Pointe: pædagogfaget har altid været i udvikling, før var civilsamfundet rammen
pædagogfagets udvikling nu – hænger sammen med statens udvikling
Hvad skal vi med den brede kontekstanalyse?
Hvorfor ikke se på fag /fagudvikling?
4 Pointer og 2 Spørgsmål:
1)Fagudvikling kan næppe forstås i sin helhed isoleret fra moderniseringen af velfærdsstaten
2) De logikker, der driver og styrer staten (markedsgørelse, økonomi-styring,) virker også ind
på fag og fagudvikling, - men på uklare måder
3) SØF siver længere og længere ned i systemer og institutioner,
sætter rammer for fag og fagudvikling, - og dynamiserer fag:
(Vi ved, at vi SKAL udvikle, men vi ved ikke altid, hvorfor vi skal udvikle, hvad vi skal
AFVIKLE, eller hvordan det skal ske”
4) Projektet har arbejdet med fagudvikling i et participatorisk perspektiv:
Hvis vi ser på fagudvikling i et snævert perspektiv (kikkertsyn),
bliver vi blinde for at uddannelse og fag altid er del af et system/statsapparat.
SP 1: Har konkurrencestaten legitimitet?
SP 2: Kommer fag og fagudvikling uvilkårligt til at legitimere staten, når stat og
pædagoguddannelse er blevet mere og mere integrerede?
4.
nogle problemstillinger i fagudviklingsprojektet
(MRL):
fag-faglighed
pædagog-faglighed
?
(uddannelsesperspektiv)
(praksis-perspektiv)
Fag-udviklingsperspektiv
a) teori – praksis
b) det standardiserede – det situerede
c) faglighed som ”privat” anliggende – faglighed som fælles
anliggende
5.
hvad kom der ud af paraply-projektet? (output)
MRL
• a) faglige artikler / fælles publikation om fagudvikling
• b) nye typer forståelse af samarbejde med praksis og studerende og nye roller/selvforståelse
• c) nye typer forståelser af kollegaer, ny måde at bruge kollegaer på
• d) egen empiri, egne og selv-sansede/selv-erfarede eksempler
6.
Præmisserne for fremtidens udvikling af fag og faglighed
MRL + KR
før
• afslutning
nye udfordringerne for fagligheden kommer mange
steder fra – bl.a. arbejdspladsernes nye indretninger
og organiseringer

similar documents