100.00

Report
เพ็ญพร เจนการกิจ, อัครพงศ์ อัน้ ทอง,
สุวรรณา สายรวมญาติ,
ิ
ิ
ิ
ิ
สั
น
ต
แสงเล
ศ
ไสว
,
กั
ม
ปนาท
ว
จ
ต
รศรี
วันที่ 4 กันยายน 2556 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
ที่มาและความสาคัญของการ
ยั
มหาอุทกภัยในปี พ.ศว.ิ จ
2554

สร้างความเสียหาย 1.44 ล้าน
ล้านบาท  แผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า
มกราคม 2555
 ลดความเสี่ยงที่ จะเผชิญภัย
พิบตั ิ ในอนาคต
 หลักการผู้ได้รบ
ั ประโยชน์ เป็ นผู้จ่าย
 แผนปฎิบต
ั ิ เพื่อบรรเทา
 ต้ นทุนความเสียหาย ผลประโยชน์ จาก
2
พืน้ ที่เศรษฐกิจหลักที่
ได้รบั การป้ องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย
1.
นครปฐม
ครอบคลุ
ม 7 จังหวัด
2. ปทุมธานี
3. นนทบุรี
4. สมุทรปราการ
5. สมุทรสาคร
6. อยุธยา
7. กรุงเทพฯ
4.29 ล้านครัวเรือน
3
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
1. ประเมินมูลค่าความเสียหายของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่
ศึกษาจากเหตุการณ์น้ าท่วมปี พ.ศ. 2554
2. ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่
ศึกษาจากโครงการตามแผนปฎิบตั ฯิ
3. วิเคราะห์นโยบายและมาตรการทางการคลังที่เหมาะสม
4
แนวทางและขัน้ ตอนในการศึกษา
เสนอนโยบายและมาตรการ
การคลังในการจัดการน้าท่วม
ของประเทศไทย
. . 2554
-
. . 2554
. . 2554
5
จำนวนตัวอยำง
่
จังหวัด
นครปฐม
ปทุมธำนี
นนทบุร ี
สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร
อยุธยำ
กรุงเทพฯ
รวม
Pre
จำนวน
จำนวนรวม
survey
ตัวอยำง
่
(ครัวเรือน)
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)
101,317
457,458
525,261
497,630
185,740
127,670
2,400,540
4,292,902
11
15
17
17
8
4
79
150
30
114
131
123
46
32
597
1,073
6
6
กำรเก็บขอมู
ล
ภำคสนำม
้
 ใช้วิธก
ี ำรสุ่มตัวอยำงแบบหลำยขั
น
้ ตอน
่
เริม
่ ตนกำรสุ
้ ภูม ิ
้
่ มแบบชัน
กำหนดจังหวัดและอำเภอในพืน
้ ทีโ่ ครงกำร
ตำมแผนฯ
กำหนดจำนวนครัวเรือนตำมสั ดส่วนอำเภอ
เลือกตำบลทีป
่ ระสบภัยน้ำทวมปี
พ.ศ.
่
2554
เลือกครัวเรือนแบบบังเอิญ และห่ำงกัน
อยำงน
่
้ อย 1 กิโลเมตร
เลือกสั มภำษณเฉพำะหั
วหน้ำครัวเรือน/ผูมี
้
์
7
ขัน
้ ตอนของ CVM
การกาหนดราคาเสนอ (offer price หรือ bid)
 Pre-survey 151 ตัวอย่าง ใน 7 จังหวัด ตามสัดส่วนประชากร
ใช้คาถาม WTP แบบปลายเปิด
 ใช้ค่าฐานนิยมเพื่อกาหนดค่า bid เริ่มต้น
100
200
Initial bid
400
800
บาท/ปี /
ครัวเรือน
1,600
3,200
8
Double-bounded CVM
:
รำคำทีเ่ สนอครัง้
แรก
(initial bid)
100
200
400
800
1,600
/ /
รำคำทีเ่ สนอครัง้ ทีส
่ อง
(second bid)
หำกปฎิ
หำกตอบรับ
เสธ
50
200
100
400
200
800
400
1,600
800
3,200
9
ขัน้ ตอนการ
แนะนาตัว
สัมภาษณ์
จดหมำยนำถึง อบต.
เทศบำล หรือสำนักงำน
เขต
ป้ำยชือ
่ แนะนำตัวและตน
้
สั งกัด
พิกด
ั UTM
บันทึกพิกดั
และ สัมภาษณ์
altitude อธิบายแผน
แม่บทฯ พืน้ ที่
โครงการฯ และ ที่ตงั ้ ของ
่
ให้
ส
ม
ุ
ค่
า
bid ผู้ถูกสั มภำษณ์
ครัวเรือน
จับฉลำก
คำ่ bid และ ตอบคำถำม CVM
ขอบคุณ และมอบของที่
ระลึก
See: Flood clip Edited.wmv
10
ลักษณะทัว่ ไปของครัวเรือน
ตัวอยำง
่
 85% ตัง้ อยูใกล
ล
่
้ ำคลอง โดยหำงประมำณ
่
500-600 เมตร
 56% เป็ นเจ้ำของบำน
และ 42% น้ำทวมที
่
้
่
พักอำศั ย (447 รำย)
 กรณีทน
ี่ ้ำทวมที
พ
่ ก
ั อำศั ย
่
 63% ของทีพ
่ ก
ั อำศั ยน้ำทวม
ไดรั
่
้ บควำม
เสี ยหำย
 27% น้ำทวมรอบตั
วบำน
แตไม
่
้
่ เข
่ ำบ
้ ้ำน,
24% น้ำทวม
10-50 ซม. และ 21%
่
น้ำทวม
1 ม.ขึน
้ ไป
่
11
ระดับควำมรุนแรงน้ำทวมที
เ
่
กิ
ด
่
ในพืน
้ ทีอ
่ ำศั ย
 กำรประเมินควำมรุนของน้ำทวมที
่
่
เกิดขึน
้
- 56% ประเมินจำกระดับน้ำทวม
&
่
ระยะเวลำน้ำทวมขั
ง
่
- 36% ประเมินจำกระดับน้ำทวม
่
 ระดับควำมรุนแรงทีเ่ กิดขึน
้ ในพืน
้ ที่
อยูอำศั
ย
่
- 33% คิดวำไม
รุ่ นแรง
่
- 35% คิดวำรุนแรงนอยถึงนอยทีส
่ ุด
12
ควำมเห็นตอปั
่ ดควำมเสี่ ยงจำก
่ จจัยทีล
ภัยน้ำทวมในอนำคต
่
ฐธล วฎ วฎ ส
ูถส
ฐธล ษญษ
ตวณย ภฎผท วฎธ ส
ูั ส
ูทผ ย
4.3
โวภฎฉัฐฎ ภถวทิภถส
ธล ฐธล ฎตทฎโว ผถตว ธผัธยฎ
ธว ธล ผฎ วธ ฉ วธ ผวถ ฉำท ธลภผว อ
ถฎ
ย ธว ยว วธ ซวฎ ส
ูำบล วฎั ธยฎ ส
ู ฎชยตทฎโว ผถี ฉ
3.7
3.9
3.7
ิ ภ ยถบ ซวฎ วธจฎโว ผถำ ฐธล ว ฎ ส
ูซ ชย ำบล ฎั ภชอวธจ
ถส
ธล ั ชยฎตท วถวธซิภฐธล ว ฎยณทณีฉ ฎั ภชอวธจ
วโภฎฉ ฎ วธิ ูฉ
สษ
ฎำบล ษ
ู ย ธว ี ถิ ภ ส
ฉ ผว วธีภบ ย ฎโว
4.3
4.1
4.0
ธ พว ดฎดธล ฎษ
ั ผ ฐวี ถั ณูยบฉ ผวถั ส
ูท ว ฎโวภบว ำบลตท…
ณงฎวดฎดณฎ ส
ูธย ธ ฎโวำ ถบษ ภธย อธ ภธย ลบยฎโว
4.4
4.1
ธว บย ทยทัณูยัณษ
ูถั ฎ ว วธีภบ ย ฎโวิภ ลฉผ ห
ฎ
3.9
บ อ
ฎณงฎวธล ธล วทฎโว ฎวฉิภขภธย ว ฉผฎณษ
ั พ
3.8
13
ควำมคิดเห็ นตอแผนแม
บทฯ
่
่
 34 % ทรำบวำประเทศไทยมี
แผนแมบทฯ
่
่
 74% เห็ นวำควรมี
โครงกำรตำมแผน
่
- 64% คิดวำกำรมี
โครงกำรจะสำมำรถ
่
ลดควำมเสี ยหำยของทรัพยสิ์ นในอนำคต
 ระดับควำมเสี่ ยงจำกภัยน้ำทวมในอี
ก 5
่
ปี เมือ
่ ดำเนินงำนตำมแผน
- 26% เชือ
่ วำจะไม
มี
่
่ ควำมเสี่ ยงเลย
- 51% เชือ
่ วำจะเสี
่ ยงน้อยถึงน้อยทีส
่ ุด
่
ควำมเสี่ ยงปำนกลำง
- 11% เชือ
่ วำจะมี
่
14
กำรประเมินมูลคำควำม
่
เสี ยหำย
จำกภัยน้ำทวม
ปี
่
พ.ศ. 2554
15
ภำระตนทุ
น
และมู
ล
ค
ำควำม
้
่
เสี ยหำย
กำรประเมิน
ภำระของ
กำรประเมิน
มูลคำ่
ช่วงประสบภัย
ควำม
ครัวเรือน ภำระต้นทุน
เสี ยหำย
ระยะ
คำเครื
อ
่ งสูบน้ำ
+
่
เตรียมกำร
คำกระสอบ
+
่
ป้องกัน
ทรำย
+
คำใช
+
่
้จำยสะสม
่
อำหำร
คำอุ
่ ปกรณ ์
จำเป็ นอืน
่ ๆ
ระยะประสบ
ทรัพยสิ์ น
+
ภัย
เสี ยหำย
+
น้ำทวม
ทีอ
่ ยูอำศั
ย
+
่
่
16
สถำนกำรณน
ำ
ท
วมของชุ
ด
้
่
์
ตัวอยำง
่
หนวย: รอยละ
จังหวัด
กรุงเทพฯ
ปทุมธำนี
นนทบุร ี
อยุธยำ
นครปฐม
สมุทรสำคร
สมุทรปรำก
:ำร
ประสบภัยน้ำทวม
ไมประสบ
่
่
ภัยน้ำ
ไม
ท
วมที
่
่
่
ทวมที
พ
่ ก
ั
่
ทวม
พั
ก
่
(447
(526
(100
รำย)
รำย)
รำย)
33.50
13.74
52.76
92.11
4.39
3.51
55.73
3.82
40.46
81.25
15.63
3.13
90.00
10.00
28.26
6.52
65.22
.2.44
. 2556
-
97.56
่
้
รวม
ทัง้ หมด
(1,073
รำย)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
17
ระดับน้ำทวมสู
งสุดเมือ
่ น้ำทวมที
พ
่ ก
ั
่
่
อำศั ย (447 รำย) หน่วย: รอยละ
้
จังหวัด
กรุงเทพ
ฯ
ปทุมธำนี
นนทบุร ี
อยุธยำ
นครปฐม
สมุทรสำ
คร
สมุทรปร
ำกำร
:
น้ำไม่ < 10 10-50
เข้ำบำน
ซม.
ซม.
้
50100
ซม.
> 100
ซม.
รวม
32.00
12.00
33.00
15.00
8.00
18.10
1.90
18.10
20.95
40.95
100.00
31.51
6.85
16.44
19.18
26.03
100.00
7.69
3.85
11.54
26.92
50.00
100.00
29.63
18.52
11.11
29.63
11.11
100.00
30.77
23.08
23.08
23.08
-
33.33
33.33
33.33
-
-
. . 2556
100.00
100.00
100.00
18
ระยะเวลำเมือ
่ น้ำทวมที
พ
่
ก
ั
อำศั
ย
่
(447 รำย) หนวย: รอยละ
จังหวัด
่
<1
1
2
3
>3
สั ปดำ สั ปดำ สั ปดำ สั ปดำ สั ปดำ
ห์
ห์
ห์
ห์
ห์
กรุงเทพฯ
4.00
1.50
9.50 13.00 72.00
ปทุมธำนี
0.00
0.00
0.95
2.86 96.19
นนทบุร ี
1.37
1.37
1.37
0.00 95.89
อยุธยำ
:
-
-
3.85
3.85 92.31
100.0
. . 2556
้
รวม
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
19
ภาระต้นทุนและมูลค่าความ
เสี
ย
หาย
ช่วงประสบ
ภาระของ
น้าท่วมที่ น้าไม่
หน่วย: บำท/ครัวเรือน
ภัย
ระยะ
เตรียมการ
ป้ องกัน
ครัวเรือน
ค่าเครื่องสูบน้า
ค่ากระสอบทราย ก่อ
อิฐ ทากาแพง
ค่าใช้จ่ายสะสม
อาหาร น้าดื่ม
อุปกรณ์เช่น ไฟฉาย
พักฯ
ท่วม
447 ราย
626 ราย
2, 864 บาท
2,228
บาท
1,785 บาท 664 บาท
20
ตนทุ
น
เฉลี
ย
่
ของกำรเกิ
ด
อุ
ท
กภั
ย
้
หน่วย: บำท/ครัวเรือน
(1,703 รำย)
ระยะเตรียมกำร
ป้องกัน
จังหวัด
กำร
กำร
ป้องกัน ปรับตัว
กรุงเทพฯ 3,067
948
ปทุมธำนี 2,329 1,846
นนทบุร ี
2,500 1,949
อยุธยำ
1,413 2,844
นครปฐม 2,983 1,233
สมุทรสำ
543
772
คร
:
. . 2556
ระยะ
ระยะ
ประสบ
ื้ น ู
รวม
ภัยน้ำ หลังน้ำ
ทวม
ทวม
่
่
281
5,566 9,862
769
72,219 77,163
1,147 5,847 11,443
1,256 11,578 17,091
1,183 5,167 10,566
98
543
1,956
21
ภำระและควำมเสี ยหำยเมือ
่ ทีอ
่ ยู่
อำศั ยถูกน้ำทวม
่
จังหวัด
กรุงเทพ
ฯ
ปทุมธำนี
นนทบุร ี
อยุธยำ
นครปฐม
สมุทรสำ
คร
:
ภำระ
ต้นทุน
หน่วย: บำท/ครัวเรือน
ทรัพยสิ์ น ทีอ
่ ยูอำศั
ย
รวม
่
เสี ยหำย
เสี ยหำย
ทัง้ หมด
(447 รำย)
22,009
13,063
23,603
58,675
83,541
18,651
18,908
11,463
45,121
15,910
39,627
7,915
74,819
19,116
29,192
10,556
203,481
53,677
87,727
29,934
4,077
7,396
. . 2556
9,077
20,550
22
มูลคำควำมเสี
ยหำยตำมระดับน้ำ
่
ทวม
(447 รำย)
่
หน่วย: บำท/ครัวเรือน
ระดับน้ำสูงสุด
น้ำไมเข
่ ำตั
้ วบำน/
้
อำคำร
แตท
วบำน
่ วมรอบตั
่
้
น้ำทวมสู
งสุดตำ่ กวำ่
่
10 เซนติเมตร
น้ำทวมสู
งสุด 10–50
่
: เมตร
. . 2556
เซนติ
มูลคำควำมเสี
ยหำยเฉลีย
่ จำก
่
อุทกภัย
ทีอ
่ ยู่
ทรัพยสิ์ น
ย
รวม
เสี ยหำย เสีอำศั
ยหำย
357
11,331
11,688
5,310
9,646
14,956
23,699
32,734
56,433
23
มูลคำควำมเสี
ยหำยตำม
่
ระยะเวลำทีท
่ วม
่
หน่วย: บำท/ครัวเรือน
(447 รำย)
ระยะเวลำทีน
่ ้ำ
ทวม
่ (สั ปดำห)์
:
มูลคำควำมเสี
ยหำยเฉลีย
่ จำกอุทกภัย
่
ทรัพยสิ์ น
เสี ยหำย
ทีอ
่ ยูอำศั
ย
่
เสี ยหำย
รวม
<1
77
462
538
1
1,250
18,000
19,250
2
2,233
9,455
11,688
3
2,780
3,300
6,080
. . 25,697
2556
39,019
64,715
>3
24
ังกชั
น
ควำมเสี
ย
หำยจำกน
ำ
ท
วม
้
่
์
ปี 54
ตัวแปร
สั มประสิ ทธิ ์
Time
depth
protect
Distance
Wall
Floor
735.68***
532.34 ***
2.45 ***
4.21
-5,642.88
12,915.48**
25,239.40**
*
76,687.41
***
Bangkok
:Pathum
Standard
Error
194.81
77.21
0.62
4.79
8,006.09
6,337.37
t-statistics
3.78
6.89
3.97
0.88
-0.70
2.04
7,730.91
3.26
8,310.68
9.23
25
สรุปผลกำรวิเครำะหภำระต
นทุ
น
้
์
ของครัวเรือน
 ภำระตนทุ
่ 16,074 บำท
้ นโดยเฉลีย
 หำกน้ำทวมที
พ
่ ก
ั อำศัยจะมีตนทุ
่
้ น 55,897
บำท
 ปทุมธำนีมต
ี นทุ
้ นสูงสุด 119,940 บำท
(ทวมที
พ
่ ก
ั อำศัย)
่
 ตนทุ
้ นส่วนใหญเกิ
่ ดจำกกำรบูรณะ ื้ น ู
 ควำมเสี ยหำย
- ตำมระดับควำมสูงของน้ำ 11,688 - 108,567
บำท
- ตำมระยะเวลำทวมขั
ง 538 – 64,715 บำท
่
26
กำรวิเครำะหผลประโยชน
์
์
ของครัวเรือน
จำกกำรลดควำมเสี่ ยงภัย
น้ำทวม
่
27
แนวคิดและวิธก
ี ำร
 ประยุกตใช
์ ้ CVM ประมำณคำ่ WTP
 Dichotomous choice แบบ Doubledbound
-- Hanemann et. al. (1991) & Cameron and
Quiggin (1994) - Normal & Log-normal
 พิจำรณำ log-likelihood
 ตัวแปรควบคุม  ควำมเสี่ ยงทีล
่ ดลง
28
สั ดส่วนกำรยอมรับและปฎิเสธ
ของชุดตัรว้อยละต
อยอชุ
ำง
่
ดตัวอยำง
่
่
จำนวนชุด
คำเสนอ
่
ตัวอยำง
(บำท/
่
ครัวเรือน
ร้อย
/ปี )
รำย
ละ
16.9
100
152
8
17.5
200
157
4
19.2
400
172
2
:
. 17.7
. 2556
800
159
[WTP-non-parametric = 1,854.49
บำท/ครัวเรือน/ปี
Yes
YesYes
YesNo
No-Yes No-No
96.0
10.5
85.53
1.97 1.97
5
2
91.0
14.6
76.43
5.10 3.82
8
5
74.4
33.1
41.28
13.37 12.21
2
4
59.1
33.3
25.79
26.42 14.47
29
ควำมเสี่ ยงทีล
่ ดลงในอีก 5 ปี
เมือ
่ มีโครงกำรฯ
ระดับของควำม
จำนวนชุด
เสี่ ยงจำก
ตัวอยำง
่
ภัยน้ำทวมในอี
ก
5
่
(รำย)
ปี
ไมลดลง
239
่
ลดลงน้อยทีส
่ ุด
137
ลดลงน้อย
163
ลดลงปำนกลำง
169
ลดลงมำก
105
ลดลงมำกทีส
่ ุด
82
:
. . 2556
สั ดส่วน
(ร้อยละ)
26.70
15.31
18.21
18.88
11.73
9.16
30
คำ่ log-likelihood ของ
แบบจำลองตำงๆ
่
แบบจำลอง
Normal
Bivariate
Probit
:
log-normal
Bivariate
Probit (log)
กรณีไมมี
่ ตวั แปร
ควบคุม
logเทำ่
likelihood
-1,192.16 1.00
กรณีมต
ี วั แปร
ควบคุม
logเทำ่
likelihood
-1,110.16 1.00
-1,024.69
-976.68
0.86
1.00
-942.83
-897.23
0.85
1.00
-962.65
0.99
-879.63
0.98
31
ผลกำรประมำณคำสั
์ วย
่ มประสิ ทธิด
้
MLE (895 ตัวอยำง)
่
ตัวแปร
WTP1 (Initial Bid) [Pr(y1=1)
= 0.7298]
WTP2 (Second Bid) [Pr(y2=1) =
0.6282]
Coef. t-stat.
Coef.
4.641* 12.3
**
8
M.E.
t-stat.
3.533*
**
คำคงที
่
่
ควำมเสี่ ยงที่
0.068*
*
*
0.054 1.72 0.018 1.73
*
ลดลง
รำยไดของ
0.116*
0.038*
0.115*
้
6.61
6.67
**
**
**
ครัวเรือน
ควรมี
0.781*
0.282*
0.510*
6.52
6.35
**
**
**
โครงกำร
Lnbid
:
Rho
t-stat.
M.E.
t-stat.
9.55
-
-
2.43
7.41
4.81
0.026*
*
0.044*
**
0.198*
**
0.866* 14.6 0.287*
0.681* -11.62 0.258*
15.94
**
**
**
**
1
2.44
7.47
4.78
-11.71
32
0.5105*** [2 = 25.80]
ผลประโยชนจำกโครงกำรตำมแผนฯ
์
ณ ระดับรำยไดต
้ ำงๆ
่
คำเฉลี
ย
่
่
(บำท/
ครัวเรือน/ปี )
7.71
15.64
13.63
10.39
10.28
8.16
8.49
7.26
9.94
จำนวน
ครัวเรือน
ทัง้ หมด
(รำย)
330,983
671,410
585,123
446,033
441,310
350,301
364,467
311,665
426,714
1,411.58
1,612.99
1,843.14
2,106.13
2,406.65
2,750.04
3,142.44
3,590.82
4,103.18
ผลประโยชน์
โดยรวม
(พันลำนบำท/
้
ปี )
0.47
1.08
1.08
0.94
1.06
0.96
1.15
1.12
1.75
8.49
364,467
6,544.34
2.39
รำยไดของ
้
ครัวเรือน
(บำท/เดือน)
สั ดส่วน
(ร้อย
ละ)
15,000 บำท
25,000 บำท
35,000 บำท
45,000 บำท
55,000 บำท
65,000 บำท
75,000 บำท
85,000 บำท
95,000 บำท
130,000
: บำท
33
ผลประโยชนจำกโครงกำรตำมแผนฯ
์
แบงตำมจั
งหวัด
่
จังหวัด
อยุธยำ
นครปฐม
สมุทรสำค
ร
ปทุมธำนี
นนทบุร ี
สมุทรปรำ
กำร
คำนวณตำม
ระดับ
ควำมเสี่ ยงที่
ลดลง
0.32
0.26
หน่วย: พันลำนบำท/ปี
้
คำนวณตำม
โครงสรำงรำยได
้
้
0.22
0.29
0.46
1.13
1.37
0.42
1.22
1.73
1.05
1.63
34
สรุปผลกำรวิเครำะห ์
ผลประโยชน
ของครั
ว
เรื
อ
น
์
 ครัวเรือนยินดีจำยสนั
บสนุ นเฉลีย
่ ปี ละ
่
2,056 บำท
 ผลประโยชนโดยรวมเฉลี
ย
่ ปี ละ 8.82
์
พันลำนบำท
้
 คำนวณตำมควำมเสี่ ยงทีล
่ ดลง ปี ละ 11
พันลำนบำท
้
 คำนวณตำมโครงสรำงรำยได
ปี ละ
้
้
12 พันลำนบำท
้
 ผลประโยชนที
นตำม
้ บ แตกตำงกั
่
์ ไ่ ดรั
ระดับควำมเสี่ ยงทีล
่ ดลง
- นอยทีส
่ ุด 2,261 บำท/ครัวเรือน/ปี
35
กำรวิเครำะหนโยบำย
์
และมำตรกำรทำงกำร
คลัง
36
ภำษีน้ำทวมเพื
อ
่
กำรระดมทุ
น
ใน
่
ประเทศตำงๆ
่
ประเทศ
วิธก
ี ำรจัดเก็บ
ออสเตรเลีย รัฐค
จำกผู้มีรำยไดที
้ ไ่ มได
่ รั
้ บควำมเสี ยหำยจำก
วีนส์แลนด ์
น้ำทวม
(เก็บปี เดียว)
่
สหรัฐอเมริกำ รัฐ
จำกภำษีกำรขำย (sale tax)
นอรทดำโกต
ำ้
์
สหรัฐอเมริกำ
รัฐ
จำกภำษีกำรขำย (sale tax)
ไอโอวำ
สหรัฐอเมริกำ
รัฐหลุยเซียนำ
สหรัฐอเมริกำ รัฐ
เพนซิลวำเนีย
ปำกีสถำน
จำกภำษีบำนและอหั
งสำริมทรัพย ์
้
(property tax)
จำกกำรจำหน่ำยเครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ อ
ี ล
ั กอ อลเช
์ ่น
เหลำและไวน
้
์
จำกภำษีนำเขำ้ (import tax) และจำกภำษี
รำยได้ (income tax)
37
ควำมคิดเห็ นตอหลั
ก
กำรจั
ด
หำ
่
แหลงทุ
่ น
รำยกำร
จำนวน
ผู้ตอบ
หลักควำมสำมำรถในกำรจำย
่
452
หลักควำมมัง่ คัง่
300
หลั: กผลประโยชน
ที
์ ไ่ ดรั
้ บ
. . 2556
287
อืน
่ ๆ เช่น ทุกครัวเรือนจำย
่
เทำเที
่ ยมกัน เป็ นตน
้
34
ร้อย
ละ
42.1
2
27.9
6
26.7
5
3.17
38
ควำมคิดเห็ นตอมำตรกำรหรื
อ
่
แนวทำงจัดหำทุน
รำยกำร
1.เก็บในรูปแบบภำษี
 เก็บผำนภำษี
เงินได้
่
 เก็บผำนภำษี
มล
ู คำเพิ
่
่
่ ม
 เก็บผำนภำษี
สรรพสำมิต
่
2. เก็บในรูปคำธรรมเนี
ยม
่
 เก็บรวมกั
บคำสำธำรณู
ปโภค
่
่
 เก็บแยกเฉพำะ
3. จำหน่ำยพันธบัตรแกประชำชนทั
ว่ ไป
่
4. รับบริจำคจำกประชำชน ซึง่ สำมำรถ
นำไปลดหยอนภำษี
ได ้
่
5. อืน
่ ๆ
:
. . 2556
รวมตัวอยำง
จำนวน
ผู้ตอบ
508
265
73
158
271
74
197
135
157
2
1,073
ร้อยละ
47.34
52.17
14.37
31.10
25.26
27.31
72.69
12.58
14.63
0.19
100.0
0
39
ตัวอยำงโครงสร
ำงภำษี
และเกณฑ ์
่
้
กำรพิจำรณำ
ษ
ฐ
……
 ไ
 ไ
:
๊
40
ตัวอย่างโครงสร้างภาษี และเกณฑ์
การพิจารณา
กรม
ศุกรม
ลกำกร
สรรพสำ
4-5%
มิต
15-20%
หน่วยงำ
นอืน
่
5-8%
ภำษีเงินได้
บุคคล
ธรรมดำ
15%
ภำษีเงินได้
นิตบ
ิ ุคคล
35%
กรมสรร
ภำษี
อน
ื่ ๆ
พำกร
ธุรกิจเฉพำะ
65-70%
ปิ โตรเลีย
่ ม
ฯ5%
ภำษีมล
ู คำเพิ
่ ่
ม
40%
41
ตัวอย่างโครงสร้างภาษี และเกณฑ์
การพิจารณา
หน่ วยงา
โครงสร้าง
น
ภาษี เดิม รับผิดชอ
บ
1.
กรมสรร
ภำษีมล
ู คำเพิ
่ พำกร
่
ม
ข้อเสีย
ข้อดี
ผู้ จ่ ำ ย ภ ำ ษี
( ท ำ ง อ้ อ ม ) คื อ
ผู้ บ ริ โ ภ ค ซึ่ ง
อ ำ จ ไ ม่ ใ ช่ ผู้
ได้รับ ประโยชน์
โดยตรงจำก
โครงกำรฯ
มีป ระสิ ท ธิภ ำพ
ในกำรจัด เก็ บ
เ นื่ อ ง จ ำ ก
สำมำรถระดม
ทุ น ไ ด้ เ ป็ น
จำนวนมำก
(ต้องกำรข้อมูล
42
ตัวอย่างโครงสร้างภาษี และเกณฑ์
การพิจารณา (ต่อ)
หน่ วยงา
โครงสร้าง
น
ภาษี เดิม รับผิดชอ
บ
2. ภำษีเงิน
ได้
บุคคล
ธรรมดำ
ข้อเสีย
กรมสรรพ จั ด เ ก็ บ จ ำ ก ฐ ำ น
ำกร
รำยได้ ผู้ เสี ยภำษี
เป็ นผู้ มี ร ำยได้ สุ ท ธิ
ขั้ น ต่ ำ 150,001
บำท/ปี (ประมำณ
12,501 บำท/เดือน)
ข้อดี
43
ตัวอย่างโครงสร้างภาษี และเกณฑ์
ิ
การพ
จ
ารณา
(ต่อ)
หน่ วยงาน
โครงสร้าง
ภาษี เดิม
3. ภำษี
สรรพสำมิต
(เช่นภำษี
เบียร ์
ยำสูบ
สุรำ และ
เครือ
่ งดืม
่
เป็ นตน)
้
รับผิดชอ
บ
ข้อเสีย
กรม
จั ด เ ก็ บ จ ำ ก
สรรพสำมิ ฐ ำ น ก ำ ร
ต
บริ โ ภคสิ นค้ ำ
ุ่ ม เ ื อ ย
โดยผู้จ่ำยภำษี
(ทำงอ้ อม) คือ
ผู้ บริโ ภค ซึ่ ง
อ ำ จ ไ ม่ ใ ช่ ผู้
ไ ด้ รั บ
ป ร ะ โ ย ช น์
โดยตรงจำก
ข้อดี
น่
ำ
มี
ประสิ ทธิภำพใน
กำรจัด เก็ บ บ้ ำง
เ นื่ อ ง จ ำ ก
สำมำรถระดม
ทุ น ได้ ส่ วนหนึ่ ง
(อยู่ระหว่ำงกำร
หำขอมู
่ เติม
้ ลเพิม
เ พื่ อ ก ำ ห น ด
อัตรำจัดเก็บและ
44
ทางเลือกอื่นๆ (ต่อ)
ทางเลือก
การตอบแทนการ
อนุญาตให้ท่วม
หน่ วยงา
น
รับผิดชอ
บ
เกณฑ์
หน่วยงำน
ทองถิ
น
่
้
และ
ส่วนกลำง
หลักผู้รบั ประโยชน์ เป็ น
ผูจ้ ่าย
(payment of
flood
 แต่ละเซ็นติเมตรที่ น้ า
permission:
หรือจะพิจำรณำจำกระเบียบกระทรวงกำรคลัง วำด
วยเงิ
น
่
้
PFP)
ลด ความเสี
ยหายจะ
ทดรองรำชกำรเพือ
่ ช่วยเหลือผู้ประสบภั
ยพิบต
ั ก
ิ รณี
ฉุกเฉิน
หรื
อ การตอบ
พ.ศ.
๒๕๔๖ ???
45
สรุปผลการวิเคราะห์
1.
มูลค่ าความเสี ยหายจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ ย 532
บาท ต่ อ ความสูงของน้ าที่ เพิ่มขึ้น 1 ซม.
และจะเพิ่มขึ้น 735 บาท ต่ อ การท่วมขังที่
เพิ่มขึน้ แต่ละวัน
2.
มูลค่ าผลประโยชน์ ของครัวเรือนในพื้นที่
โครงการตามแผนฯ ประมาณ 12 พันล้าน
46
ข้อเสนอแนะ
1.
2.
3.
ควรจั ด ท าแผนที่ เสี่ ย งภั ย จากน้ าท่ ว ม
ร ว ม ทั ้ ง ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก
ภัยพิบตั ิ อื่นๆ
ให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนใน
ด้ า นการเตรี ย มการระดับ ครัว เรื อ นเพื่ อ
รับมือกับภัยพิบตั ิ
พิจาณาทางเลื อกอื่ นๆ มากกว่ าจาหน่ าย
พัน ธบัต ร เช่ น จัด เก็ บ ภาษี และจัด เก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมน้าไม่ท่วม
47
48

similar documents