สถาบัน บำราศนราดูร - ระบบ บริหาร งบประมาณ

Report
การนาเสนอคาของบ
ดาเนินงานโครงการปี
2559
สถาบันบาราศนราดูร
1
IC Conceptual Framework
Context
• Image of
Health Care
Service
• Confidence
• Complaint
• Cost Effective
Input
• IC Policy
• Best Practice
• NICC
• Focal point
Implementation
Practice and
Data
Base
Human
Resource
Developme
nt
(Infection
Control)
National
Guideli
ne
Process
- Empowerment
- Cascade
Communicat
ion
- Cooperation
Network
- Surveillance
and Survey
- Report
-Output
Incentives
• Prevalence
Rate
• Percentage
of Hospital
Feed back had IC Staff
Outcomes
- Reducing
Healthcare
Associated
Infection
(HAI)
(Reduce
prevalence
rate 5℅ per
year)
- Success rate
of network
- Increase
percentage
of IC Staff
- Increase
quality of
infection
สถานการณ ์ และผลการ
ด๑.าเนิผลกระทบจากการติ
นงานดานโรคติ
ดดเชื
้ อ้ ในโรงพยาบาล : อัตราตาย
เชือ
้
จานวนวันนอนรพ.
คายาต
่
้านจุลชีพ 
๒.ผลการสารวจอัตราชุกการติดเชือ
้ ในรพ. ปี ๒๕๕๗

๓. GAP ของบุคลากร : ยังไมได
่ รั
้ บการอบรม ๒
สั ปดาห ์ ๒๒ รพ., และหลักสูตร IC
๔ เดือน ๑๙๒ รพ.
3
มาตรการ
ดาเนินงาน :
1. พัฒนาระบบข้อมูลการติดเชือ
้ ในโรงพยาบาลสาหรับ
กระทรวงสาธารณสุข
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ กาหนดอัตรากาลังทีจ
่ าเป็ น
ดาน
IC
้
รวมกั
บคณะกรรมการ NICC
่
3. พัฒนาแนวปฏิบต
ั ิ สาหรับใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงาน
ดานการป
้
้ องกัน
และควบคุมการติดเชือ
้ ในโรงพยาบาล
4
เป้ าหมายการลดโรค
ปี 2559 :
ค่าเป้ าหมาย รวม
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไม่เกินร้อยละ
7.2
ค่าเป้ าหมายรายเขตสุขภาพ
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไม่เกินร้อยละ
7.2 หรือลดลงร้อยละ 10
จากฐานข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาลปี งบประมาณ
2558
ผลผลิต:
บุคลากรสุขภาพ/เครือข่ายได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ด้าน IC ≥ ร้อยละ 80
2. พยาบาล/บุคลากรที่ รบ
ั ผิดชอบงานด้าน IC ของ สคร. มี
องค์ความรู้และผ่านเกณฑ์
การอบรมหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลควบคุมโรคติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล
๓. เพิ่มระบบจัดเก็บฐานข้อมูลด้าน IC ที่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันจากเดิมเป็ น 200 แห่ง
1.
มาตรการ กิจกรรม และงบประมาณ (กรอบวงเงิน
งบประมาณ 15 ลานบาท)
้
งบประมา
มาตรการ
1.พัฒนาระบบข้อมูล
การติดเชือ
้ ใน
โรงพยาบาลสาหรับ
กระทรวงสาธารณสุข
2.พัฒนาทรัพยากร
บุคคล รวมทัง้
กาหนดอัตรากาลังที่
จาเป็ นดาน
IC
้
รวมกั
บคณะกรรมการ
่
NICC
3.พัฒนาแนวปฏิบต
ั ิ
สาหรับใช้เป็ นแนว
กิจกรรม
1.1. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมู
้ ลการเฝ้าระวัง
การติดเชือ
้ ในโรงพยาบาล
2.1โครงการสั มมนาระดับชาติ เรือ
่ ง การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชือ
้ ในโรงพยาบาล
2.2 โครงการอบรมหลักสูตรระยะกลาง หลักสูตร
พยาบาลควบคุมโรคติดเชือ
้ ในโรงพยาบาล
2.3 โครงการสรางและพั
ฒนาศั กยภาพเครือขายในการ
้
่
ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชือ
้ ในโรงพยาบาล (แพทย ์
พยาบาล นักเทคนิคการแพทย)์
2.4 โครงการ IC Day เพือ
่ การพัฒนากระบวนการป้องกัน
และควบคุมการติดเชือ
้ ในสถาบันบาราศนราดูร
2.5 โครงการพัฒนาศั กยภาพเครือขายในการป
่
้ องกัน
ควบคุมโรคติดเชือ
้ ในโรงพยาบาลและการเตรียมความ
พรอม
ป้องกันควบคุมโรคติดเชือ
้ ในจังหวัดชายแดนนา
้
รอง
่
3.1 โครงการประเมินและพัฒนาแนวทางดานการเฝ
้
้า
ระวังและควบคุมโรคติดเชือ
้ เชือ
้ ในโรงพยาบาล
ณ
1,000,
000
3,000,
000
1,000,
000
1,000,
000
500,00
0
700,00
0
1,000,
000
การติดตาม
ประเมินผล :
1. สคร. ติดตามผลการดาเนินงานจาก สสจ. และ
เครือขายในพื
น
้ ที่ และรายงานผลการดาเนินงานเป็ น
่
รายเดือน
2. สถาบันติดตามขอมู
้ ลจาก สคร.ทุกเดือน และ
รายงานกองแผนตามแบบฟอรมที
่ าหนด
์ ก
๓. ติดตามและสื่ อสารการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ผานระบบ
VDO Conference ทุกไตรมาส
่
8

similar documents