Diapositiva 1

Report
การบริหารการเงินการ
คลั
ง
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
การติดตามระบบการเงินการคลังหน่ วยบริการ
การวัดภาวะความเสี่ยง 7 ระดับ
•
ิ นของหน่ วยบริการ
ความมันคงทางการเง
่
การวัดประสิทธิภาพ 5 ด้าน
• การเปรียบเที ยบ หน่ วยบริการกับค่ากลาง Hospital Group Ratio (HGR)
การพยากรณ์ทางการเงิน สาหรับแผนการดาเนินงานในปี งบประมาณ ต่อไป
•
การใช้ HGR เพื่อปรับประสิ ทธิ ภาพหน่ วยบริ การ และกากับแผนการดาเนิ นงาน
การเฝ้ าระวัง ความแปรปรวน การทาตามแผนงบการเงินที่ปรับประสิทธิภาพ
•
การติ ดตามการดาเนิ น ตามแผนงบการเงิ นที่พยากรณ์ และผู้บริ หารตกลง MOU แล้ว
การพัฒนาระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง และระบบช่วยเหลือจากส่วนกลาง
• คลังข้อมูลให้หน่ วยบริการเข้าถึง ในหลากหลายรูปแบบ
New- Hospital Group Ratio (HGR) มิติเทียบประสิทธิภาพ 5 ด้ าน
5
ปี งบ 2555
4.5
4
3.5
ด้าน
รายรับ
3
ค่าใช้จ่าย
2.5
แปรผัน
2
ค่าใช้จ่าย
เกือบคงที่
1.5
1
ด้าน
สิ นทรัพย์
รพศ
>100…
รพศ
800-…
รพศ
500-…
รพท
>500…
รพท
400-…
รพท
300-…
รพท
200-…
รพท
<200…
0.5
0
Mean
Mean + 1SD
Mean - 1SD
.
ด้าน
หนี้ สิน
รพท,รพศ
New- การปรั บประสิทธิภาพและการติดตามผลการดาเนินงาน
ผลงานปี
Re
2555
A
รายจ่ายแปรผัน
รายจ่ายคงที่
สินทรัพย์
หนี้ สิน
L
Scoring
0-4
ด้าน
รายรับ
รายรับ
V
F
งบพยากรณ์
เป้ าหมายปี 2556
HGR
ค่าใช้จ่าย
แปรผัน
ค่าใช้จ่าย
เกือบคงที่
ด้าน
สิ นทรัพย์
ผลงานจริง
2556
-มีระบบติดตามความ
แปรปรวน การทาได้
ตามเป้ าหมาย
-มี Scoring System
ตรวจสอบ รายงาน
ระดับ สป./เขต/จังหวัด
-รายงานทุกเดือน
ด้H
าน
G
หนีR้ สิน
สาหรับกลุ่มเสี่ยง และ
ทุกไตรมาสกรณี ปกติ
ผลจากการปรับประสิ ทธิภาพ
• หน่ วยบริการมี กาไร
–
–
–
–
(%) ส่ วนหนึ่งกันไว้ เป็ นทุนสารองจนถึงระดับทีก่ าหนด
(%) ส่ วนหนึ่งกันไว้ เพือ่ การลงทุน/ซ่ อมแซม/ปรับปรุ ง กิจการ
(%) ส่ วนหนึ่งกันไว้ ใช้ เป็ นสภาพคล่อง
(%) ส่ วนที่เหลือแบ่ งไว้ ให้ เป็ นค่ าตอบแทนทีป่ รับประสิ ทธิภาพได้ (P4P)
• หน่ วยบริการทีม่ ี ทุนสารอง เกินทีก่ าหนด
– ส่ วนเกินสามารถ นามาบางส่ วนเพือ่ ทา P4P ภายหลังที่ปรับประสิ ทธิภาพได้
• งบประมาณช่ วยเหลือสาหรับหน่ วยบริการที่ High Relatively Fixed Cost
– เงินค้ างท่ อใน สป/ สปสช เขต/ สสจ
– เงินช่ วยสาหรับ ค่ าตอบแทนตาม ฉบับ 8 ( 1,000 ล้านบาท)
การดาเนินงานเร่ งรัด 4 เดือน
• หน่ วยบริการทัว่ ประเทศ
– ประเมินสถานการณ์ ปี 2555 เทียบ HGR แล้ วทาพยากรณ์ งบการเงินปี 2556
– แผนปรับประสิ ทธิภาพในส่ วนที่เป็ นปัญหา
– รายงานการดาเนินการ ผ่ านการส่ งข้ อมูลทางบัญชี
– รายงานความแปรปรวน ทุกเดือน ในกรณีทมี่ คี วามเสี่ ยงระดับ 7 หรือเรื้อรัง
– รายงานความแปรปรวน ทุกเดือน ในกรณีที่ มีปัญหารุนแรงด้ านประสิ ทธิภาพ
• จังหวัด
– ติดตามการดาเนินงานการปรับประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะความเสี่ ยงระดับ 7
– รายงานความแปรปรวนการทาตามแผนปรับประสิ ทธิภาพต่ อ CFO เขต
• เครือข่ ายบริการระดับเขต
– จะมีการจัดประชุ มอีก 2 ครั้ง 1.ชี้แจงการดาเนินงาน 2. ติดตามผล
กาหนด
20 มิ.ย.56
30 มิ.ย.56
20 ของทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ติดตาม ก.ค.56
การสนับสนุนจากส่ วนกลาง
•
•
•
•
•
•
•
•
จัดอบรมวิเคราะห์ สถานการณ์ การเงินการคลังหน่ วยบริการทีม่ ีความเสี่ ยง และ CFO เขต
ทีมสนับสนุนจากส่ วนกลาง ร่ วมกับ CFO เขต ช่ วยจัดการอบรม การเร่ งรัดนี้ ตั้งแต่ มิ.ย.56
จัดการ Virtual Office และระบบ on line สนับสนุน
คู่มอื การใช้ HGR กับการพยากรณ์ ทางการเงิน บน Website
ระบบ SMS แจ้ งรายงาน
ระบบให้ คาปรึกษา Voice over IP
ปรับปรุ งการบันทึกบัญชีและระบบรายงาน ให้ กระทบการทางานต่ อหน่ วยบริการน้ อยทีส่ ุ ด
รายละเอียดอืน่ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้ าน
•โดยการจัดสั ดส่วนเป็ นสารองเป็ นงบดาเนินการ แบงส
่ ่ วนงบลงทุน และ จัดสรรส่วนทีเ่ ป็ นคาตอบแทน
่
1 เร่งรัดการเฝ้ าระวัง ประเมินสถานการณ์การเงินการคลัง
1.รายงานการเงินต ้องทันเวลาภายในวันที่ 20 ทุกรพ. 2.การรายงานผลการความสามารถ
ควบคุมค่าใชจ่้ ายรายเดือน กลุม
่ ระดับ7 ทุกเดือน ระดับปกติทก
ุ 3 เดือน
2 วิเคราะห์ปัญหาการเงินและ ประสิทธิภาพ รายได้-ใช้จา่ ย
้ อ
1.การใชเครื
่ งมือประเมินค่าใชจ่้ ายตามขนาดโรงพยาบาลและแผนควบคุมค่าใชจ่้ าย
2.วิเคราะห์ปัญหาสว่ นรายได ้และรายจ่ายรายการสาคัญทีค
่ วบคุมไม่ได ้ผลกาหนดมาตรการ
3 ร่วมมือกับจังหวัดและเขตเพื่อสนับสนุนการประเมินและวิเคราะห์และแก้ไข
1.จัดประชุมกับCFO เขต ประเมินสถานการณ์กาหนดมาตรการแก ้ไขร่วมกันลงดาเนินการในพืน
้ ที่
2. ประชุมกับCFO เขต นาผลประเมินผลการลงตรวจการเงินวิเคราะห์จัดงบประมาณค ้างจ่ายชว่ ยเหลือ
4 นากาไรและส่วนต่างของค่าใช้จา่ ยที่ควบคุมประสิทธิภาพได้มาเป็ นผลตอบแทน
ั สว่ นรายได ้จากประสท
ิ ธิภาพสาหรับดาเนินการ ลงทุนและค่าตอบแทน
1.คณะทางานจัดสด
ิ ธิภาพรายรพ.เพือ
2.ประกาศกระทรวงเรือ
่ งจานวนรายได ้จากประสท
่ ค่าตอบแทน
5 จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายค้างท่อให้หน่วยบริการตามหลักประสิทธิภาพ
1. คณะทางานร่วมเขตและกระทรวงพิจารณาแหล่งเงินเหลือจ่าย
ิ ธิภาพ
2. คณะทางานร่วมเขตและกระทรวงพิจารณาจัดสรรเหลือจ่ายเพือ
่ ประสท
กลุ่มประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข

similar documents