14-4-55 - สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง

Report
การสัมมนาทางวิชาการ
“2012 Key Challenges for CFO”
จัดโดย สมาคมนิสต
ิ เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 -17.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรีลา่ กรุงเทพฯ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในปัจจุบันดูจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบต่อ
ทุกองค์กร และท้าทายบทบาท CFO ของท่าน
วัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ CFO
• ได้ รับ ความรู้แ ละฟัง ข้อ คิด เห็น จากประสบการณ์ จริ ง โดย CFO จากองค์ก รชั้น น าของ
ประเทศไทยและได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในเรื่องกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
• ได้ เ ข้ า ใจและเห็ น ภาพรวมของการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ไทยผ่ า นมุ ม มองของนั ก
เศรษฐศาสตร์ชื่อดัง
• ได้ทราบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลง ทิศทางและแนวโน้ม โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
กากับดูแลด้านภาษีอากร ด้านการรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบทบาทความรับผิดชอบของท่านในฐานะ CFO
ท่านจะได้พบกับ CFO มืออาชีพและ Guru หลายท่าน ดังนี้
• รั บ ฟั ง ประสบการณ์ จ ริ ง และกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่มีต่อธุรกิจ โดย
คุณสุรงค์ บูลกุล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และคุณเชาวลิต
เอกบุตร - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุนเอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีการ
ลงทุน
• บทวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจโลกและการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปัจจัยเสี่ยง และ
ผลกระทบ โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ – กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
• ชัดเจนทุกประเด็นถึงแนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องเกี่ยวกับการกากับดูแลด้านภาษีอากร
โดย คุณจารัส แหยมสร้อยทอง - รองอธิบดีกรมสรรพากร
• การเตรียมความพร้อมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน : เรื่องใกล้ตัวที่
ไม่ควรมองข้าม โดย คุณ แน่ง น้อย เจริญทวีท รัพย์ - หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
• การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง: เตรียมตัวให้พร้อมรับมือสภาวะต่างๆ ควรทาอย่างไร
โดย คุณวารุณี ปรีดานนท์ - หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ค่าใช้จา่ ย :
สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯ 4,205.61 + VAT 294.39 = ท่านละ 4,500 บาท
(*หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % = 126.16 บาท)
บุคคลทั่วไป 4,672.90 + VAT 327.10 = ท่านละ 5,000 บาท
(*หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % = 140.18 บาท)
รับใบเสร็จที่หน้างาน
กรณีในกรณีที่จ่ายในนามนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าสัมมนา พร้อมออกหนังสือรับรอง
การหักภาษีให้กับ “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ” ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9300013287 4
การนับชัว
่ โมง : สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชี (CPD)
และของผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่สานักงานสมาคมฯ ติดต่อ คุณดุษณี/ คุณนิลานนท์ โทรศัพท์
02-255-8614, 02-218-5703 โทรสาร 02-255-3078 E-mail : [email protected] หรือ เว็บไซด์
สมาคมฯ www.shicu.com
ใบสมัครโครงการการสัมมนา “2012 Key Challenges for CFO”
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
E-mail :
โทรสาร
จานวนเงินนาฝาก
บาท
ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ในนาม
ที่อยู่
ประเภทของผูส
้ มัคร
สมาชิกสมาคม ฯ
คน
บุคคลทั่วไป
คน
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา (หากประสงค์ทจ
ี่ ะนับชั่วโมงการอบรม โปรดระบุเลข CPA / CPD )
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี(CPA)
เลขที่ผู้ทาบัญชี(CPD)
1.ชื่อ
2.ชื่อ
3.ชื่อ
4.ชื่อ
5.ชื่อ
การชาระเงิน ชาระด้วยตนเองที่สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย บัญชี
ออมทรัพย์ เลขที่ 045- 2- 93778-0 ชื่อบัญชี “สมาคมนิสต
ิ เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง
จุฬาฯ” (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555) และกรุณาส่งใบสมัครพร้อมสลิปโอนเงินมาที่สมาคมฯ โทรสาร
02-255-3078 หรือ E-mail : [email protected]

similar documents