รพ.ลานกระบือ - สสจ.กำแพงเพชร

Report
เสนอ CFO
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
1
เงินบำรุงสุทธิ
ณ ไตรมำส 4 ปี 2555 ไตรมำส 1 และ
ลำนบำท
2 และ พ.ค. ปี 2556
้
ไตรมาส4
120.00
101.86
100.00
89.22
80.00
60.55
60.00
40.00
29.45
22.24
20.00
0.00
รวมทุกไตรมาส2
โรงพยำบำล
352.14 ลำน
้
บำท
ไตรมาส1
15.28
12.05
4.22
พค.56
0.00
0.00
17.26
กำไรสุทธิรวมคำเสื
่ ่ อมรำคำจำแนกรำย
โรงพยำบำล
ณ ไตรมำส 4 ปี 2555 และไตรมำส 1,ไตรมำส 2
ลำนบำท
และ พ.ค. ปี 2556
้
ไตรมาส4
35.00
ไตรมาส1
พ.ค.-56
รวมทุก
โรงพยำบำล
3.33 ลำนบำท
้
30.00
25.00
20.00
15.00
ไตรมาส2
12.35
10.00
5.00
1.45
1.33
0.40
-
-
0.00
-3.14
-5.00
-10.00
-0.68
-1.16
-3.47
-3.75
ทุนสำรองสุทธิพอเพียงตอค
้จำย
่
่ ำใช
่
ไตรมำส
4ปี 2555และไตรมำส1,ไตรมำส2 และ พ.ค. ปี 2556
จำนวน
เดือน
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
ไตรมาส4
ไตรมาส1
ไตรมาส2
พ.ค.-56
ประเมินภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน 7 ระดับของ
โรงพยำบำล ณ
31 พฤษภำคม 2556
Risk Scoring
ทุ่งโพธิ์ทะเล
SurviveIndex
คลองขลุง
พรานกระต่ าย
คลองลาน,
ไทรงาม
ลานกระบือ
ปางศิลาทอง
บึงสามัคคี
ทรายทองวัฒนา
StatusIndex
กาแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี
Liquid Index
อัตราส่วน อัตราส่วน
ทุน
ทุน
หมุนเวียน หมุนเวียน อัตราส่วนเงินสด
เร็ว
ต่อหนี ้สิน
หน่วยบริการ Serv Curre
nt Quick หมุนเวียน
กาไรสุทธิ +ค่า
Ratio Ratio Cash
(เท่า) (เท่า) Ratio (เท่า) ทุนสารองสุทธิ เสื่อมราคา
Bed
410
> 1.5
2.47
≥ 1.0
2.12
≥ 0.8
1.82
(ล้ านบาท)
183.49
(ล้ านบาท)
-3,137.50
0
1
0
1
60
60
60
60
30
30
30
30
4.12
3.33
2.09
2.31
1.56
2.41
3.79
3.11
1.82
2.12
1.26
2.06
3.66
3.02
1.66
2.03
1.18
1.97
104.47
70.10
37.08
37.39
12.75
17.58
1,333.92
12,353.40
-684.88
1,452.02
399.28
-3,471.56
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
30
10
2.49
3.37
2.19
3.02
2.05
2.96
21.58
20.87
-3,753.69
-1,156.66
0
0
1
1
0
0
1
1
เปรียบเทียบตนทุ
้ นยำ เวชภัณฑมิ
่ ้ำง
์ ใช่ยำ คำจ
ตรวจทำงห้องปฏิบต
ั ก
ิ ำร
ณ มีนำคม 2556 และรพมี
นำคม 2555
.
รพ.
รพ.
รพ.
รพ.
รพ.
รพ.
รวม
รพ.
ปาง รพ.บึง
รพ.ทุง่
รอแก
ดชั นี
รพ.กพ. ขาณุวร คลอง พราน ค
ลอง
ล
า
น
ท
ร
า
ย
11
้
ไทรงาม
ศลิ า สามคั คี
โพธิท์ ะเล
ลกษ
ั บุรี ขลุง กระต่าย ลาน
ค่ายา
กระบือ
ทอง
ทองฯ
รพ.
3.95 -6.73 -15.10 41.50 -18.74 33.05 8.96 -3.63 15.76-18.23 -28.71 1.89
ค่าเวชภัณฑ์
มิใชย่ าและ 23.70-15.16 48.97 -0.80 14.63 29.13 49.2245.99 10.00 14.59 4.2119.00
วัสดุ
การแพทย์
ค่าตรวจ
ปฎิบัติการ
68.31 97.74 7.00 27.73133.67-43.11 20.7976.27 129.48-52.79 -19.3753.51
เปรียบเทียบขอมู
้ ลผูป
้ ่ วยนอก และผูป
้ ่ วยใน
พฤษภำคม
2556 และ 2555
รพ.
รพ.
ดัชนี
OPD ปี
2556
OPD ปี
2555
เพิ่มขึน้ /
ลดลง
ณ
รพ.ทุ่ง
รพ.คลอง
รพ.คลอง รพ. ไทร รพ.ลาน รพ.ปาง รพ.บึง รพ.ทราย
รพ.กพ. ขาณุวร
พราน
โพธิ์
ขลุง
ลาน
งาม กระบือ ศิลาทอง สามัคคี ทอง
ลักษบุรี
กระต่ าย
ทะเล
252,356 86,626 103,510 78,631 71,596 58,810 58,516
0
0 55,537 31,217
250,379 87,304 101,791 68,671 69,908 60,119 61,802
40,538
43,174 49,407 31,871
0.79
-0.78
1.69
14.50
2.41
-2.18
-5.32
-
-
12.41
-2.05
IPD ปี
0
0
2,260 622
2556 26,491 4,453 4,191 3,804 4,720 1,935 1,821
IPD ปี
2,429 2,485 540
2555 27,228 4,423 4,869 3,772 4,549 2,139 1581 1,785
เพิ่มขึน้ /
ลดลง
-2.71
0.68 -13.92
0.85
3.76 -9.54 15.18 -100.00 -100.00 -9.05 15.19
ดัชนี
สภาพคล่ อ งทางการเงิน
เกณฑ์
รพ.
รพ.กพ. รพ.ขาณุฯ คลอง
ขลุง
รพ.
รพ.
รพ.
รพ. รพ.ลาน รพ. รพ.บึง
รพ.ทุ่ง
พราน
ทราย
คลองลาน ไทรงาม กระบือ ปางฯ สามัคคี
โพธิ์ฯ
กระต่าย
ทองฯ
1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current
อัตราส่(เท่
วนทุา)นหมุนเวียนเร็ ว Quick
2 Ratio
≥ 1.5
≥ 1.0
2.47
4.12
3.33
2.09
2.31 1.56
2.41
2.49 3.37
2.12
3.79
3.11
1.82
2.12 1.26
2.06
2.19 3.02
Ratioตราส่
(เท่าว)นเงินสดต่ อหนีส้ นิ
3 3.1อั
≥ 0.8
1.82
3.66
3.02
1.66
2.03 1.18
1.97
2.05 2.96
≥ 0.8
2.47
4.12
3.33
2.09
2.31 1.56
2.41
2.49 3.37
≤ 90
62
64
42
84
82
70
33
93
≤ 90
150
292
62
165
33
59
100
35 127
≤ 90
185
28
111
156
110
71
58
60 114
≤ 90
34
83
54
85
86
64
38
112
หมุนเวียน Cash Ratio 1 (เท่า)
3.2อัตราส่วนเงินสดต่ อหนีส้ นิ ทีต่ ้ อง
ชาระด้ วยตัวเงิน Cash Ratio 2 (เท่า)
4 ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการเก็บลูกหนีค้ ่า
รั กษา Non UC และ Non SSS ( วัน )
5 ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการเก็บลูกหนีค้ ่า
6
7
รั กษาประกันสังคม ( วัน )
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการเก็บลูกหนีค้ ่า
รั กษาตามจ่ ายUC ( วัน )
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการเก็บลูกหนีค้ ่า
รั กษาเบิกคลังและต้ นสังกัด ( วัน )
37
67
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ การ
≤ 90
31
26
30
61
13
113
22
49
73
≤ 90
46
52
47
48
83
78
76
64
78
≤ 90
4
34
22
15
30
29
20
39
18
วิ ทยาศาสตร์วกเฉลี
ารแพทย์
คงคลัง
ระยะเวลาถั
ย่ ในการ
≤ 90
ชาระเจ้าหนี้การค้า (วัน)
37
58
48
75
56
78
79
111
63
≤ 90
42
80
61
89
97
101
89
126
84
≤ 90
37
88
69
64
107
109
55
103
46
1
16
40
56
50
41
72
53
162
หมุนเวี ยนของวัสดุคงคลัง
(วั
น)
ระยะเวลาถั
วเฉลีย่ การ
หมุนเวี ยนของค่ายา เวชภัณฑ์
วัสดุการแพทย์
ระยะเวลาถั
วเฉลีและ
ย่ การ
หมุนเวี ยนของวัสดุ
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการ
ชาระเจ้าหนี้การค้าสาหรับค่า
ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการ
ชาระเจ้าหนี้การค้าสาหรับ
ค่าวัสดวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
(วัน)
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการ
ชาระเจ้าหนี้คา่ รักษาพยาบาล ≤ 90
ตามจ่ ายในจังหวัด (วัน)
ดัชนี
เกณฑ์
รพ.
รพ.
รพ.กพ. ขาณุวร คลอง
ลักษบุ รี ขลุง
รพ.
พราน
กระต่าย
รพ.
คลอง
ลาน
รพ.
รพ.
ลาน
ไทรงาม
กระบื อ
รพ.
ปาง
ศิลา
ทอง
รพ.บึ ง
สามั คคี
รพ.
ทราย
ทองฯ
รพ.ทุ่ง
โพธิ์
ทะเล
Profitability Ratio
อัตรากาไรขั้นต้นไม่ รวมค่ า
เสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
≥
0.0%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
2 และโครงการไม่ รวมค่ าเสื่อม
ราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
≥
0.0%
-7.7% -2.3% 14.8%
3
อัตรากาไรสุทธิไม่ รวมค่ า
เสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
≥
0.0%
-1.1%
4
กาไรสุทธิรวมค่ าเสื่อมราคา
และค่ าตัดจาหน่ าย (ล้ านบาท)
1
9.2%
- 3,138
18.0% 14.8%
1.0%
4.9%
1,334 12,353 -
12.1% 18.6%
15.7% 10.1%
15.7%
12.2%
-1.9%
0.9%
-5.3% -8.7%
-6.4% -15.4%
1.6%
2.7%
5.7% -3.5%
-4.3% -11.2%
685
1,452
399 - 3,472
- 3,754 - 1,157
ดัชนี
เกณฑ์ รพ.กพ
รพ.
ขาณุวร
ลักษบุรี
รพ.
รพ.
รพ. รพ.ทุ่ง
รพ.พราน
รพ.ไทร รพ.ลาน รพ.ปาง รพ.บึง
คลอง
คลอง
ทราย โพธิ์
กระต่าย
งาม กระบือ ศิลาทอง สามัคคี
ขลุง
ลาน
ทองฯ ทะเล
วิเคราะห์ ต้น ทุ น ( Estimated Cost analysis )
10,655 11,220 9,492
1 ต้นทุนดาเนินการทั้งหมดต่อ RW
2
ต้นทุนดาเนินการทั้งหมดต่อ OPD
Visit
3 ต้นทุนบริ การต่อ RW
4 ต้นทุนบริ การต่อ OPD Visit
ไม่ เกิน
ค่าเฉลีย่
Percenti
le 80
747
8,756
614
549
398
8,762 7,992
429
335
9,259 12,168 12,931 10,670
543
395
461
427
7,778 9,493 9,883 8,459
457
308
353
338
8,331 21,415
383
648
6,658 15,856
306
479
ดัชนี
รพ.
รพ.
รพ.
รพ.
รพ.
รพ.
รพ.
รพ.
รพ.บึง
รพ.ทุ่ง
เกณฑ์ รพ.กพ. ขาณุวร คลอง พราน
ลาน
ปาง
ทราย
คลองลาน ไทรงาม
สามัคคี
โพธิ์ทะเล
ลักษบุ รี ขลุง กระต่าย
กระบือ ศิลาทอง
ทองฯ
Operating analysis
ทุ นสารองสุทธิ Net
1 Working Capital
(หน่ วย : ล้ านบาท)
2
ทุ นสารองสุทธิพอเพีย ง
ต่อค่ าใช้ จ่าย ( เดือน )
≥ 0.0
≥ 3.0
อัตราส่ วนระหว่างเงิน
ลงทุ นในสินทรัพย์ ไม่
3
หมุ นเวีย นต่อรายได้
ทั้งหมด ไม่ รวมงบลงทุ น
≤
10%
4 อัตราการครองเตีย งต่อปี
≥
70%
183.5 104.5 70.1
3.3
12.8 10.8
37.1
37.4
12.7
17.6
21.6
20.9
5.5
7.1
3.4
5.1
6.2
10.4
10.5% 91.8% 18.4% 4.4% 15.2%
3.7% 2.0%
8.1% 12.2%
100.4% 88.2% 83.0% 81.9% 85.4% 81.8% 76.7%
84.7% 67.2%
คำ่ CMI จำแนกตำมโรงพยำบำล
1.6
1.4
1.39
1.2
0.99
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.71
0.71
1.06
0.91
0.69
0.8
0.66
0.64
0.46
0.52
แสดงค่าCMI เปรี ยบเทียบปี 54-55 รายหน่วยบริการ
โรงพยาบาล
รพ.กำแพงเพชร
(S=1.4)
รพ.ขำณุวรลักษบุรี
(M2=1)
รพ.คลองขลุง (F1)
รพ.พรำนกระต่ำย
(F2)
รพ.คลองลำน (F2)
CMI
ปี 2554
1.46
0.82
0.72
ปี 2555
1.43
0.66
0.72
ปี 2556
ณ มิย56
1.39
0.71
0.71
0.95
0.80
0.99
0.94
0.84
0.91
ทีมา ข้ อมูลจาก webสปสช.ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 56
เกณฑ์
ค่ าเป้ าหมาย
5 ปี
0.90-1.20
1.40-1.50
0.50-0.70
0.80-0.85
0.50-0.70
0.80-0.85
0.50-0.70
0.80-0.85
0.50-0.70
0.80-0.85
แสดงค่าCMI เปรี ยบเทียบปี 54-55 รายหน่วยบริการ
CMI
โรงพยาบาล
เกณฑ์
ค่ าเป้าหมาย
5 ปี
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ณ มิย 56
ไทรงาม(F2)
0.85
0.73
0.69
0.45-0.65
0.75-0.80
ลานกระบือ(F2)
0.77
0.61
0.66
0.45-0.65
0.75-0.80
ปางศิลาทอง(F2)
0.50
0.49
0.46
0.45-0.65
0.75-0.80
บึงสามัคคี(F2)
0.79
0.69
0.64
0.45-0.65
0.75-0.80
ทรายทองวัฒนา(F2) 0.84
0.78
0.8
0.45-0.65
0.75-0.80
0.56
0.52
0.40-0.60
0.70-0.75
ทุ่งโพธิ์ทะเล(F3)
0.65
ทีมา ข้ อมูลจาก webสปสช.ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 56
เปรียบเทียบค่ า CMI จาแนกตามโรงพยาบาล ปี 2555
1.4
1.2
CMI
ทุกสิทธิ
1.39
uc
1.18
0.99
1
0.91
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.87
0.81
0.65 0.69
0.52
0.5
0.71
0.67
0.78
0.71
0.65
0.8
0.66
0.55
0.64
0.460.5
0.411
จานวน AdjRW และค่ า CMI เปรียบเทียบ ปี 2556 - 2555
หน่วยบริกำร
จำนวนผู้ป่วย(รำย)
2556
%
2555
จำนวน ADJRW
2556
CMI
%
2555
2556
2555
64.14 32,249 28,670.58
55.00
44,035.31
1.39
1.43
รพ.กำแพงเพชร
20,685
รพ.ทุงโพธิ
ทะเล
์
่
598
87.68
682
307.4931
69.14
368.2518
0.52
0.56
รพ.ไทรงำม
1,782
57.73
3,087
1,213.70
46.51
2,133.10
0.69
0.73
รพ.คลองลำน
3,591
57.41
6,255
3,236.35
53.45
4,909.46
0.91
0.84
รพ.ขำณุ วรลักษบุร ี
3,622
58.04
6,240
2,553.48
57.03
3,921.38
0.71
0.66
รพ.คลองขลุง
3,531
66.74
5,291
2,482.84
54.55
3,610.04
0.71
0.72
รพ.พรำนกระตำย
่
3,311
61.37
5,395
3,260.86
67.02
4,170.51
0.99
0.8
รพ.ลำนกระบือ
1,562
71.62
2,181
1,030.66
73.67
1,265.52
0.66
0.61
รพ.ทรำยทองวัฒนำ
1,876
59.73
3,141
1,482.08
56.49
2,326.21
0.8
0.78
รพ.ปำงศิ ลำทอง
1,274
53.69
2,373
585.0532
46.23
1,092.97
0.46
0.49
รพ.บึงสำมัคคี
1,789
59.24
3,020
1,125.29
49.42
1,962.21
0.64
0.69
รวม
43,621 62.39 69,914 45,948.38
ที่มา: ระบบรายงาน E-claim เว็บไซต์ สปสช. ณ 25 มิถุนายน 2556
55.61
69,794.94 1.06
1.05
(ปี 2556 ไม่ควรน้ อยกว่า 66.66 % ของปี 2555)
ตนทุ
คำวั
นจำแนกรำย
้ นคำแรง
่
่ สดุ คำลงทุ
่
โรงพยำบำล ปี 2555
5 6 5 8 7 7 6 6 6 6 4 5
42 42 45 45 41 43 44 40 45 47 35 43
รวม
์ ะเล
ท
รพ.ทุงโพธิ
่
รพ.ทรำยทองวัฒนำ
รพ.บึงสำมัคคี
รพ.ปำงศิ ลำทอง
รพ.ลำนกระบือ
รพ.ไทรงำม
รพ.คลองลำน
รพ.พรำนกระตำย
่
รพ.คลองขลุง
รพ.ขำณุ วรลักษบุร ี
53 52 50 48 52 51 50 54 49 47 61 52
รพ.กำแพงเพชร
120
100
80
60
40
20
0
Capital Cost
FAI (FINANCIAL ADMIN
ISTRATION INDEX)
กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและกำร
คลัง
UNIT COST
FAI (FINANCIAL ADMIN
ISTRATION INDEX)
ระดับจังหวัด
คะแนน FAI
82.55
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล
82
รพ.ทรายทองวัฒนา
82
รพ.บึงสามัคคี
82
รพ.ปางศิลาทอง
88
รพ.ลานกระบือ
96
รพ.ไทรงาม
82
รพ.คลองลาน
96
รพ.พรานกระต่ าย
76
รพ.คลองขลุง
88
รพ.ขาณุวรลักษบุรี
88
รพ.กาแพงเพชร
82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

similar documents