********* PowerPoint - เขตบริการสุขภาพที่ 1

Report
การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง (CFO)
เขตบริการสุ ขภาพที่ 1
ครั้งที่ 2 /2557
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ระเบียบวาระการ
คณะกรรมการด
น
การ
ประชุานการเงิ
ม
้
คลัง (CFO)
เขตบริการสุขภาพที่ 1
วันที่ ครั
11ง
2557
้ กุทีม่ ภาพั
2 /นธ2557
์
ณ ห้องประชุม ชัน
้ 2
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จ.เชียงใหม่
ระเบียบวาระ ที่ 1
เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ชีแ
้ จงวัตถุประสงคของ
์
การประชุม
วัตถุประสงค์
• 1. เพื่อวางแนวทางการควบคุมกากับ & การติดตาม
ประเมินผล ของเขตบริการสุขภาพที่ 1
-สถานการณ์ การเงินการคลัง
-แผน MOC & ผลการควบคุมกากับตามแผน
-การปรับเกลี่ยเงินระดับ เขต (ในอนาคต)
• 2.พัฒนาระบบการเงินการคลัง ของเขตบริการสุขภาพที่ 1
•
ระเบียบวาระ ที่ 1
เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.2 สาระสาคัญจากการประชุม
โครงการ
พัฒนาศั กยภาพ CFO
วันที่ 3-4 กพ.57 ณ
โรงแรมริชมอนด ์ นนทบุร ี
ระเบียบวาระ ที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2557
วันที่
30 ตุลาคม
2556
ระเบียบวาระ ที่ 3
เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
3.1 สถานการณการเงิ
น
การ
์
คลัง
เขตบริการสุขภาพที่
1 ไตรมาส 1- 4
ปี งบ
2556 และ
ไตรมาส 1 ปี งบประมาณ
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1-4 ปี 56 & ไตรมาส 1 ปี 57 รายรพ.
จ.แม่ ฮ่องสอน
รพ
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556
&ไตรมาส 1ปี งบ 2557
1/56
2/56
3/56
4/56
1/57
ศรีสังวาลย์
5
6
7
7
7
ปาย
แม่ สะเรียง
2
4
3
3
3
4
7
7
5
4
ขุนยวม
4
4
7
7
3
แม่ ลาน้ อย
4
4
4
7
3
ปางมะผ้ า
สบเมย
2
2
2
2
1
0
7
7
1
0
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1-4 ปี 56&ไตรมาส 1 ปี 57 รายรพ.จ.ลาปาง
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556 & ไตรมาส1 ปี 57
รพ.
งาว,
สบปราบ
ห้ างฉัตร
แม่ ทะ
วังเหนือ
รพศ.
แม่ เมาะ
เกาะคา
แจ้ ห่ม
1/56
2
2
2
3
0
0
0
0
0
2/56
7
4
5
4
3
0
1
1
2
3/56
7
7
7
7
6
0
6
2
7
4/56
7
3
7
7
2
0
5
2
4
1/57
7
7
6
5
2
1
1
1
1
เมืองปาน
เถิน,
เสริมงาม
แม่ พริก
0
1
2
2
0
5
7
5
3
7
7
7
1
4
4
7
1
1
0
0
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1-4 ปี 56 & ไตรมาส 1 ปี 57 รายรพ. จ.ลาพูน
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556 & ไตรมาส1 ปี 57
รพ.
1/56
2/56
3/56
4/56
1/57
บ้ านโฮ่ ง
4
7
7
5
7
ป่ าซาง,
4
4
4
6
7
แม่ ทา
3
7
4
3
4
เวียงหนองร่ อง
2
2
4
ลี,้
4
7
7
5
2
ลาพูน
0
0
0
1
0
บ้ านธิ
0
0
0
1
0
ทุ่งหัวช้ าง
0
0
0
0
0
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1-4 ปี 56 &ไตรมาส 1 ปี 57 รายรพ. จ.เชียงใหม่
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556 &ไตรมาส1 ปี 57
รพ.
1/56
2/56
3/56
4/56
1/57
แม่ วาง,
7
7
7
0
7
สั นป่ าตอง,
7
7
7
3
7
ฝาง,
3
3
2
3
6
ดอยหล่อ,
6
6
7
0
6
จอมทอง
3
4
4
7
5
พร้ าว
7
7
7
3
4
สั นกาแพง
7
7
7
2
4
แม่ ออน,
3
1
0
0
4
สะเมิง,.
3
3
4
4
3
เชียงดาว.
0
0
0
7
3
หางดง
6
5
5
1
2
ฮอด,
4
4
7
1
2
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1-4 ปี 56 &ไตรมาส 1 ปี 57 รายรพ. จ.เชียงใหม่
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556 &ไตรมาส1 ปี 57
รพ.
1/56
2/56
3/56
4/56
1/57
วัดจันทร์
สั นทราย,
อมก๋ อย
1
0
0
0
7
1
1
0
4
1
5
7
2
0
1
7
1
1
4
1
2
4
3
1
0
0
7
1
0
6
1
3
4
6
7
6
3
1
1
1
7
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
ไชยปราการ.
1
1
0
0
0
ดอยสะเก็ด
นครพิงค์ ,
แม่ แตง
แม่ อาย
ดอยเต่ า
สารภี
เวียงแหง
แม่ แจ่ ม,
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1- 4 ปี 56&ไตรมาส 1 ปี 57 รายรพ. จ.น่ าน
รพ.
1/56
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556 &ไตรมาส1 ปี 57
2/56
3/56
4/56
นาน้ อย
ท่ าวังผา
เชียงกลาง.
ปัว
แม่ จริม,
เวียงสา,
บ้ านหลวง,
2
7
4
4
4
7
6
7
7
4
4
7
6
4
7
4
7
7
3
4
7
7
7
7
1/57
7
7
7
7
7
4
3
สองแคว
7
7
7
7
3
ทุ่งช้ าง
3
4
4
2
2
เฉลิมพระเกียรติ.
บ่ อเกลือ
นาหมื่น,
สั นติสุข,
น่ าน
3
4
1
7
0
3
7
5
7
1
6
7
4
7
1
6
7
2
7
1
1
1
1
0
0
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1-4 ปี 56&ไตรมาส 1ปี 57รายรพ.จ.แพร่
รพ.
Risk Scoring รายไตรมาส ปี 56 &ไตรมาส1 ปี 57
1/56
2/56
3/56
4/56
1/57
ลอง,
3
2
2
7
7
สอง
3
2
2
7
4
วังชิ้น
3
2
2
7
4
สู งเม่ น
0
0
0
0
2
ร้ องกวาง,
0
0
0
0
1
หนองม่ วงไข่
1
1
0
2
1
แพร่
0
1
0
1
0
เด่ นชัย
0
0
0
0
0
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1-4 ปี 56&ไตรมาส 1 ปี 57รายรพ.จ.เชียงราย
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556 &ไตรมาส1 ปี 57
1/56
2/56
3/56
4/56
1/57
รพ.
ขุนตาล,
1
6
7
5
6
เชียงแสน
แม่ สาย
2
0
4
0
5
0
4
0
2
1
เทิง,
ป่ าแดด,.
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
เชียงของ
0
6
2
0
1
พาน,
1
1
1
1
1
พญาเม็งราย
เวียงป่ าเป้ า
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1-4 ปี 56&ไตรมาส 1 ปี 57รายรพ.จ.เชียงราย
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556 &ไตรมาส1 ปี 57
1/56
2/56
3/56
4/56
1/57
แม่ ฟ้าหลวง
1
1
1
0
1
แม่ ลาว
0
1
1
0
1
เวียงเชียงรุ้ ง,
4
6
1
2
1
แม่ จัน,
1
1
0
0
1
สมเด็จพระญาณฯ
1
1
2
0
1
เชียงรายฯ
0
0
0
0
0
แม่ สรวย
0
0
0
0
0
เวียงแก่น,
2
1
5
6
0
รพ.
สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส 1-4 ปี 56&ไตรมาส 1 ปี 57 รายรพ. จ.พะเยา
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556 &ไตรมาส1 ปี 57
1/56
1
2/56
3
3/56
6
4/56
2
1/57
1
เชียงคา
0
0
0
1
2
0
1
3
0
1
1
0
1
0
0
จุน
0
0
0
0
0
เชียงม่ วน
0
1
1
1
0
แม่ ใจ
0
1
1
1
0
รพ.
ดอกคาใต้
พะเยา
ปง
สรุ ป รพ.ทีวกิ ฤตระดับ 7 ไตรมาส1-4 ปี 56&ไตรมาส 1 ปี 57เขตบริการสุขภาพที่ 1
จังหวัด
รพ.
Risk Scoring รายไตรมาส ปี งบ 2556 &ไตรมาส1 ปี 57
1/56
2/56
3/56
4/56
1/57
นาน้ อย
ท่ าวังผา
น่ าน
เชียงกลาง
ปัว,รพร.
แม่ จริม
เชียงใหม่
แม่ วาง
สันป่ าตอง
ลาปาง
งาว,
สบปราบ
ลาพูน
บ้ านโฮ่ ง
ป่ าซาง
แพร่
ลอง
แม่ ฮ่องสอน
ศรีสังวาลย์
2
7
4
4
7
7
2
2
4
4
3
5
6
7
7
4
7
7
7
4
7
4
2
6
6
4
7
4
7
7
7
7
7
4
2
7
3
4
7
7
0
3
7
3
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
รพ.ที่ประสบวิกฤตการเงิน 13 แห่ ง ใน 6 จังหวัด
จ.น่ าน 5 แห่ ง : รพ.นาน้ อย ท่ าวังผา เชียงกลาง
บ่ อเกลือ & รพ.ปัว
จ.เชียงใหม่ 2 แห่ ง : รพ.แม่ วาง & สั นป่ าตอง
จ.ลาปาง 2 แห่ ง : รพ.งาว & สบปราบ
จ.ลาพูน 2 แห่ ง : รพ.บ้ านโฮ่ ง & รพ.ลี้
จ.แพร่ 1 แห่ ง : รพ.ลอง
จ.แม่ ฮ่องสอน 1 แห่ ง : รพ.ศรีสังวาลย์
ปัจจัยที่มีผลต่ อสถานการณ์ การเงิน
1. ประสิ ทธิภาพการบริหารแผน : แผนรับจ่ายเงินบารุ ง แผนงบลงทุน และ
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
2. รายได้ และควบคุมค่ าใช้ จ่าย : การรับรู้ข้อมูลรายได้ และลูกหนี้ จากฐานข้ อมูล
บริการ ไม่ ครบถ้ วน ขาดการตรวจสอบ การสรุป chart & การส่ งเรียกเก็บเงินล่าช้ า
3.การควบคุมกากับการใช้ จ่ายเงินตามแผน : การใช้จ่ายเงินภายในโรงพยาบาล
และการสนับสนุนเงิน รพ.สต ส่ วนใหญ่การดาเนินงาน ในไตรมาส 4 และ
บางส่ วนมีใบสาคัญค้างจ่ายสูงจ่ายข้ามปี งบประมาณ 2557
4. การบริหารหนี้ : หนีค้ ่ าบริการ/ส่ งต่ อ หนีก้ ารค้ า และใบสาคัญค้ างจ่ าย
(ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่ าตอบแทน)
4.1 การรับรู ้หนี้ ต้องพัฒนาด้านความครบถ้วน ทันเวลา
4.2 การควบคุมการชาระหนี้ ไม่ สอดคล้องกับรายได้ เงินสด และการ
จัดสรรเงินจากสปสช ไม่ สม่าเสมอ
รายละเอียดแผน MOC (แผนรายรับ) รายจังหวัด ที่ปรับประสิ ทธิภาพ
จังหวัด
แผน(ทาครั้งแรก)
แผนทีค่ วบคุม
เชียงราย
4,093,656,697.04
4,495,656,294.75
1,831,041,768.72
1,720,816,990.79
1,641,865,735.29
827,650,145.44
3,520,456,275.12
1,552,023,076.50
4,156,375,240.21
4,572,840,790.65
1,833,973,420.61
1,718,033,542.83
1,664,316,563.38
827,428,814.66
3,483,689,474.25
1,499,768,826.53
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอบ
ลาปาง
ลาพูน
รวม
ส่ วนต่ าง
ร้ อยละ
62,718,543.17
77,184,495.90
2,931,651.89
-2,783,447.96
22,450,828.09
-221,330.78
-36,766,800.87
-52,254,249.97
1.53%
1.72%
0.16%
-0.16%
1.37%
-0.03%
-1.04%
-3.37%
19,683,166,983.65 19,756,426,673.12 73,259,689.47
0.37%
แหล่ งที่มา : เว็บไซค์ Planfin กลุ่มประกันสุขภาพ สป.
รายละเอียดแผน MOC (แผนรายจ่ าย)รายจังหวัด ทีป่ รับประสิ ทธิภาพ
จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอบ
ลาปาง
ลาพูน
รวม
แผน
3,599,029,267.91
4,282,239,923.99
1,793,906,965.10
1,745,470,494.75
1,662,328,177.13
981,263,718.79
3,208,573,035.96
1,320,806,328.28
ควบคุม
3,902,409,084.47
4,225,874,911.49
1,752,491,181.03
1,714,336,468.63
1,628,505,033.31
972,211,300.27
3,215,835,689.29
1,371,685,295.92
18,593,617,911.91 18,783,348,964.41
ส่ วนต่ าง
ร้ อยละ
303,379,816.56
8.43%
-56,365,012.50
-1.32%
-41,415,784.07
-2.31%
-31,134,026.12
-1.78%
-33,823,143.82
-2.03%
-9,052,418.52
-0.92%
7,262,653.33
0.23%
50,878,967.64
3.85%
189,731,052.50
แหล่ งที่มา : เว็บไซค์ Planfin กลุ่มประกันสุขภาพ สป.
1.02%
ต้ นทุนผันแปร (ยา) ตามแผน MOC รายจังหวัด
จังหวัด
แผน
ควบคุม
ส่ วนต่ าง
%ส่ วนต่ าง
เชียงราย
517,619,257.70
504,285,366.18
-13,333,891.52
-2.58%
เชียงใหม่
606,528,215.93
546,526,637.34
-60,001,578.59
-9.89%
น่ าน
242,146,458.07
217,736,297.84
-24,410,160.23
-10.08%
พะเยา
333,750,046.03
311,658,687.07
-22,091,358.96
-6.62%
แพร่
235,812,587.42
217,033,930.63
-18,778,656.79
-7.96%
77,363,638.82
71,163,269.12
-6,200,369.70
-8.01%
ลาปาง
505,044,379.97
453,660,767.72
-51,383,612.25
-10.17%
ลาพูน
168,752,444.12
167,643,829.48
-1,108,614.64
-0.66%
2,687,017,028.06
2,489,708,785.38
-197,308,242.68
-7.34%
แม่ ฮ่องสอบ
รวม
ต้ นทุนผันแปร (เวชภัณฑ์ มิใช่ ยา) ตามแผน MOC รายจังหวัด
จังหวัด
แผน
ควบคุม
ส่ วนต่ าง
%ส่ วนต่ าง
เชียงราย
297,945,487.15 383,589,452.92
85,643,965.77
28.74%
เชียงใหม่
267,789,739.60 239,822,746.62
-27,966,992.98
-10.44%
น่าน
76,303,701.06
68,430,478.01
-7,873,223.05
-10.32%
พะเยา
103,019,412.12
99,362,936.74
-3,656,475.38
-3.55%
แพร่
107,856,938.04
99,385,754.25
-8,471,183.79
-7.85%
51,427,351.75
46,633,206.91
-4,794,144.84
-9.32%
257,546,410.77 250,323,679.67
-7,222,731.10
-2.80%
83,538,521.04
-1,040,275.06
-1.23%
1,246,467,836.59 1,271,086,776.16
24,618,939.57
1.98%
แม่ฮ่องสอบ
ลาปาง
84,578,796.10
ลาพูน
รวม
ต้ นทุนผันแปร (วัสดุวทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ ) ตามแผน MOC รายจังหวัด
จังหวัด
แผน
ควบคุม
ส่ วนต่ าง
%ส่ วนต่ าง
เชียงราย
114,401,624.16
100,511,325.13
-13,890,299.03
-12.14%
เชียงใหม่
147,473,044.09
125,634,090.50
-21,838,953.59
-14.81%
น่าน
121,685,162.56
97,175,535.76
-24,509,626.80
-20.14%
พะเยา
56,427,068.69
54,288,235.49
-2,138,833.20
-3.79%
แพร่
60,235,200.17
50,461,041.80
-9,774,158.37
-16.23%
แม่ฮ่องสอบ
32,838,932.82
29,321,862.00
-3,517,070.82
-10.71%
ลาปาง
88,101,990.36
80,819,769.06
-7,282,221.30
-8.27%
ลาพูน
40,222,970.76
40,376,450.57
153,479.81
0.38%
661,385,993.61
578,588,310.31
-82,797,683.30
-12.52%
รวม
ระเบียบวาระ ที่ 3
เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
3.2 ผลการดาเนินงาน ตาม
ตัวชีว้ ด
ั FAI
ปี งบ 2556 และแนวทาง
การดาเนินงาน
ปี งบประมาณ 2557
ผลการประเมิน FAI ปี งบประมาณ 2556 เขตบริการสุ ขภาพที่ 1
การควบคุมภายใน
จังหวัด
การพัฒนาเกณฑ์ คง การบริหารการเงินการ การพัฒนาต้ นทุนบริการ
คะแนน FAI=
ค้ าง
คลัง
Unit Cost
จานวน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
นา้ หนัก(10
นา้ หนัก(100
รพ.(แห่ ง) ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ นา้ หนัก(150) ความสาเร็จ นา้ หนัก(150) (x1*20)+(x2*20)+
0)
)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(x1)
(x2)
(x3)
(x4)
(x3*30)+(x4*30)/5
แพร่
8
5.00
100.00
5.00
100.00
4.63
138.75
4.75
142.50
96.25
พะเยา
7
91.43
4.57
91.43
4.29
128.57
5.00
150.00
92.29
น่ าน
แม่ ฮ่องสอ
น
เชียงราย
ลาพูน
ลาปาง
เชียงใหม่
รวม
14
4.57
4.00
80.00
4.07
81.43
4.07
122.14
4.79
143.57
85.43
100.00
4.86
97.14
4.71
141.43
5.00
150.00
97.71
38.20
100.00
92.50
100.00
100.00
763.93
5.00
4.13
5.00
4.00
36.63
100.00
82.50
100.00
80.00
732.50
4.94
4.25
4.77
4.46
36.12
148.24
127.50
143.08
133.75
1083.46
5.00
4.75
4.85
5.00
39.13
150.00
142.50
145.38
150.00
1173.96
99.65
89.00
97.69
92.75
750.77
4.77
95.49
4.58
91.56
4.51
135.43
4.89
146.74
93.85
ค่ าเฉลี่ย
7
17
8
13
24
98
5.00
5.00
4.63
5.00
5.00
แนวทางการดาเนินงาน FAI ปี 2557
• ระดับขัน้ ตอนของความสาเร็จ : การควบคุมภายใน
ขัน้ ตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 2
จั
ด
ท
าการควบคุ
ม
ขั
นตอนที
้
่
2
ขัน้ ตอนที่ 1
งนี้
ขันตอนที
้
่ 1 จัภายในดั
ดทาการควบคุ
ม
1.ติดตามรอบ 12ด
มีคมีณะท
างาน
คณะทางาน/ ภายใน ดังนี้
คกก.ระบบ ม 2.ทบทวนและ
คกก.ระบบควบคุ
จัดทาแผนปรับปรุง
ควบคุมภายใน
ภายในพิ
จารณา
พิจารณาประเด็น การควบคุมภายปี
ประเด็นการพัฒนา
การพัฒนาระบบ 57(7กระบวนงาน)
ระบบควบคุ
มภายใน
ควบคุมภายใน
ขัน้ ตอนที่ 4
นตอนที
้
กขัาหนดวิ
ธ่ ีก4าร
ทบทวน
ขันตอนที
้
่ 3 ปรับปรุงการ
กระบวนงาน ควบคุมให้
โดยพิจารณา สอดคล้องกับ
จาก
ความเสี่ ยงและ
สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์
ปัจจุบัน
ทีก่ าหนด
ขันตอนที
้
่5
ติดตามประเมิน
ผลรอบ 6 เดือน
(1 ตค.56-31
มีค. 57) และ
รอบ 9 เดือน
(1 ตค.56 - 30
มิย.57)
แนวทางการดาเนินงาน FAI ปี 2557
• ระดับขัน้ ตอนของความสาเร็จ : การพัฒนาคุณภาพบัญชี
ขัน้ ตอนที่ 5
ผลงาน/หลัก
ฐานเชิงประจักษ์
น้้ ตอนที่่ 3
3
ขัขันตอนที
มีกจิ กรรมขับ ถึงความสาเร็จ
เป็ นที่ยอมรับ
เสนอปั ญหา/ เคลื่อนการแก้
(ผ่ านเกณฑ์
ประเด็นที่ต้อง ปั ญหาอย่ างต่ อ
ประเมิน
เนื
่
อ
ง
และ
ปรับปรุ งต่ อผู้
-คุณภาพบัญชี
บริหาร&เสนอ รายงานต่ อผู้
ทางอิเล็คทรอนิค
บริ
ห
ารทุ
ก
กระบวนการ
90%
ไตรมาส
แก้ ปัญหาที่
-ตรวจ&ประเมิน
ชัดเจน
ขัขันตอนที
้ น้ ตอนที่ 4่ 4
ขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 1
ขันตอนที
้
่1
ขันตอนที
้
่2
มีการกาหนด
จัปัดญทหา/ประเด็
าการควบคุ
ม
นที่
ณะทางาน/
งนีง้ ซึ่งส่ ง
มีทมีมี ค/คณะท
างาน ต้ภายใน
องปรับดัปรุ
คกก.ระบบควบคุ
พั
ฒนาระบบบัญชีม ผลต่ อคุณภาพบัญชี
และประชุ
มอย่ าง ได้ แก่
ภายในพิจารณา
น้ประเด็
อยทุกนไตรมาส
การพัฒนา -ตรวจสอบรายได้
ระบบควบคุมภายใน &ลูกหนีค้ ่ ารักษาฯ
ขันตอนที
้
่5
ผลโดยจว.ผ่ าน80%
แนวทางการดาเนินงาน FAI ปี 2557
• ระดับขัน้ ตอนของความสาเร็จ :เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
ขัน้ ตอนที่ 5
ขัขัน้ นตอนที
้ ตอนที่ ่ 44
ขันตอนที
้
่5
มีผลงานหรือหลัก
ขั
นตอนที
้
่
3
ฐานเชิงประจักษ์
มี
ก
ารแก้
ป
ั
ญ
หา
มี
ก
ระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 2
ขันตอนที
้
่ 2 แก้ ปัญหา/
&ติดตามแผน ถึงความสาเร็จ
น้ ้ ตอนที่ ่ 11 จักดาหนดปั
ญหา/ ม ประเด็นที่เป็ น บริหารทางการ -ไม่ มีความเสี่ ยง
ขัขันตอนที
ทาการควบคุ
มีคณะทางานบริหาร ประเด็นที่เป็ น
เงินอย่ าง
ทางการเงินตาม
ปั
ญ
หา
พร้
อ
ม
มีคณะท
างาน/ง&มี ภายใน ดังนี้
การเงิ
นการคลั
ปั ญหาที่ส่งผล
ต่ อเนื่องทุก
เกณฑ์ การ
การน
าข้
อ
มู
ล
คกก.ระบบควบคุ
ม
การประชุมวิเคราะห์ กระทบด้ าน
ต้ นทุน&ค่ าใช้ ไตรมาส
ประเมินวิกฤต
ภายในพิ
จ
ารณา
สถานการณ์ ทางการ การเงินการคลังใน จ่ ายบริการมา
ของกระทรวง
ประเด็นการพัฒนา
ขัน้ ตอนที่ 3
เงิน อย่ างน้ อยทุก พืน้ ที่
ไตรมาส มภายใน
ระบบควบคุ
บริหาร
ประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงาน FAI ปี 2557
• ระดับขัน้ ตอนของความสาเร็จ : การพัฒนาการจัดทาต้ นทุนแบบ
Modifield full cost
ขัน้ ตอนที่ 5
่5
ขัน้ ตอนทีขั่ นตอนที
4้
มีผลงานเชิง
้
่4
ขัน้ ตอนที่ 3ขันตอนที
ส่ งข้ อมูลพืน้ ฐาน ประจักษ์ คือ
้ มีการพั่ 3ฒนา ในการจัดทา
ขัน้ ตอนที่ 2 ขันตอนที
หน่ วยบริการ
การจั
ด
เก็
บ
พัขัฒ
นตอนที
้ นาการการ
่2
ต้ นทุน ให้ ส่วน สามารถคานวณ
ทาต้ นทุนมใน ข้ อมูลพืน้ ฐาน กลางได้ จนเป็ น ต้ นทุนการให้
จัดจัทดาการควบคุ
ขัน้ ตอนที่ 1
ขันตอนที
้
่1
มีนโยบายการ
หน่ วยบริการ
ณะทดางาน/
บริมีหคารจั
การเรื่อง ภายใน ดังนี้
อย่ างชัดเจนโดย
คกก.ระบบควบคุ
ต้ นทุน&ตัง้ ศูนมย์
ภายในพิ
จารณา
ต้ นทุนระดั
บหน่ วย แต่ งตัง้
ประเด็
นการพังฒหวันาด ผู้รับผิดชอบ&ใช้
บริการ&จั
ระบบควบคุ
โปรแกรมมาตรฐาน
เพื่อขับเคลืม่ อภายใน
น
:ข้ อมูลการเงิน ผลสาเร็จ
ข้ อมูลบริการ
&ติดตามอย่ าง
ต่ อเนื่อง
เพื่อให้ เกิดคุณ
ภาพ
บริการ&มีคณ
ภาพไม่ <90%
ตามโปรแกรม
ต้ นทุน
มาตรฐาน
แนวทางการดาเนินงาน FAI ปี 2557
• การพัฒนาเชิงคุณภาพ : กาหนดเจ้ าภาพหลักในการพัฒนา
1.การควบคุมภายใน
จ. แม่ ฮ่องสอน
2.การพัฒนาคุณภาพบัญชี
จ.เชียงราย
3.ประสิทธิภาพการเงินการคลัง
จ.น่ าน
4.พัฒนาระบบต้ นทุน
จ.พะเยา
ระเบียบวาระ ที่ 3
เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
3.3 งบประมาณจัดสรรลง
จังหวัด
ปี งบ 2557
(Non UC & UC)
1. งบประมาณตามพ.ร.บ.รายจายประจ
าปี พ
่
งบดาเนินการตามยุทธศาสตร ์
211,292,600
(ลงจังหวัด)
บาท
(208,792,600
บาท)
-ยุทธศาสตรกระทรวง
162,384,600
์
บาท
-ยุทธศาสตรเฉพาะ(ยาเสพติ
ด
46,408,00 บาท
์
อาหารปลอดภัย ชันสูตรพลิก
ศพ)
-สนับสนุ นผานกรมสุ
ขภาพจิต 2,500,000
บาท
่
(ไมรวมค
าสาธารณู
ปโภค คาเช
พ.ต.ส.
่
่
่ ่ าบาน
้
คาตอบแทนไม
ท
้ งบเงินอุดหนุ น
่
่ าเวชฯ เงินเดือนเต็มขัน
2. งบ UC
2.1
กองทุนส่งเสริม
สุขภาพป
โรคServices:192
2.1.1
PPB้ องกั
(PP น
Basic
บาท)
= 1,081,269,376
บาท
ว (รวม
1) PPB เหมาจายรายหั
537,210,077
่
เงินเดือน:100.21บาท/ปชก.)
บาท
2) PPB workload (รวม
386,234,009
เงินเดือน:61.79บาท/ปชก.)
บาท
3) PPB ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน
53,608,430
(ไมหั
บาท
่ กเงินเดือน:10
บาท/ปชก.)
2. งบ UC
2.1
กองทุนส่งเสริม
สุ
ข
ภาพป
องกั
น
โรค
้
2.1.2 PPA (PP Area Health :66.38
บาท)
= 355,852,758
1) กองทุนสุขภาพตาบล
บาท
241,237,935
เงินเดือน:45บาท/ปชก.)
บาท
2) แก้ไขปัญหาพืน
้ ที่ (ไมหั
114,614,823
่ ก
เงินเดือน:21.38บาท/ปชก.)
บาท
ข้อพึงตระหนัก : ต้องเป็ นแผนงาน/โครงการ ทีส
่ ่ งผล/กอ
่
- จัดสรร 8 จังหวัด :19.38 103,893,137.
อประชาชนโดยตรง
ประโยชนต
่
์
บาท/ปชก.
34 อ้ ครุ
บาท
ข้อห
ามการใช
งบ
:
ห
ามใช
ในการศึ
ก
ษาดู
ง
าน/ซื
ภณ
ั ฑ/์
้
้
้
้
สิ่ งกอสราง/กิ
จกรรมการบริ
- จัดสรรระดั
บเขต หาร
: 2 บาท/ 10,721,686.0
(ไมหั
่ ก
2. งบ UC
2.1
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค
2.1.3 PPD (PP Development :6
บาท/ปชก.)
= 32,165,058
บาท
- จัดสรร 8 จังหวัด :
5 บาท/ปชก.
- จัดสรรระดับเขต : 1
บาท/ปชก.
26,804,215
บาท
5,360,843
บาท
ระเบียบวาระ ที่ 3
เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
3.4 แผนงบคาเสื
่ ่ อม ปี
2557
: หลักเกณฑการ
์
พิจารณา
งบคาเสื
่ ่ อม : 128.96 บาท/ผูมี
้ สิทธิ =
533,593,401.52 บาท
งบ
20%
= 106,718,680.32
(OP = 55.10 , PPงบ
= 20
,IP =53.59
บาท)
80%=426,874,721.2
1บาท
บาท
• สปสช.โอนเงินตรง • จัดสรรรายจังหวัดตาม
เกณฑ70:30
์
ให้หน่วยบริการ
•
จั
ง
หวั
ด
เสนอรายการ
ระดับ CUP
ผานผตร.ฯเขต
1
่
• หน่วยบริการ
• พิจารณาโดย
จัดซือ
้ /จ้างตาม
คณะอนุ กรรมการพัฒนา
ระเบียบฯที่
ระบบการเงินการคลัง
เกีย
่ วของ
กระทรวง
้
เงือ
่ นไขงบคาเสื
่ ่ อม
-ชดเชยค่าเสื่ อมของสิ่ งก่อสร้างและครุภณ
ั ฑ ์ ที่
ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ก า ร ผู้ ป่ ว ย น อ ก
บริการผู้ป่วยใน
และบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
-เพือ
่ การทดแทนส่วนขาดและซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์
หรือสิ่ งกอสร
ทีเ่ สื่ อมสภาพ
หรือถดถอย
่
้าง
หรื อ เสี ยหายจนไม่ สามารถใช้ งานได้ ดัง เดิ ม
จากการให้บริการสาธารณสุขแกผู
่ ้มีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ทดแทนเทคโนโลยี่เ ดิม มีศั ก ยภาพดีก ว่าเดิม
ตัวอยางแผนการบริ
หารเงินคาเสื
่
่ ่ อม ไม่
เป็ นไปตาม
วัตถุประสงคของเงิ
นกองทุน
์
1. ปรับปรุงซอมแซมบานพัก
้
่
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
2. กอสร
างบ
านพั
กแพทยและ
่
้
้
์
พยาบาล
3. กอสร
างอาคารที
พ
่ ก
ั ขาราชการ
่
้
้
่ องรพ.
และเจ้าหน้าทีข
4. ปรับปรุงซ่อมแซมรัว้ โรงพยาบาล
5. ปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั นในบริ
เวณ
์
โรงพยาบาล
ระเบียบวาระ ที่ 3
เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
3.5 แนวทางการควบคุมกากับ
ของ CFOปี 2557
3.5.1 ดานบริ
หารการเงินการคลัง
้
3.5.2 ดานบริ
หารยา&เวชภัณฑ/์
้
วัสดุ
ระเบียบวาระ ที่ 4
4.1การตรวจราชการด
นการ
เรือ
่ งอืน
่ านการเงิ
้ ๆ
คลัง ครัง้ ที่ 1ปี 2557
(คงเหลือ 4 จว.) : แผน MOC ,
ประสิ ทธิภาพ,ตนทุ
้ น
1) ส่วนกลางจัดเตรียมขอมู
เขต
้ ลนาเขา้
ดาเนินการตรวจ
2) ขอเสนอ
การตรวจไขว้
้
ระหวางจั
งหวัด
่
ระเบียบวาระ ที่ 4
เรือ
่ งอืน
่ ๆ
4.2 การพัฒนาศั กยภาพ
CFO ตามโครงการบริหาร
จัดการการเงินการคลัง&
ต้นทุนบริการ
แผนการพัฒนาศักยภาพ CFO
1.ประชุม CFO เขต และ CFO จังหวัด 1 วัน :
กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
เป็ นการให้ ความรู้ เรื่องการกากับติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์
2.ประชุม ทีม Audit ระดับเขต & จังหวัด 3 วัน :
กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
3.ประชุมผู้กากับการจัดทาบัญชีของหน่ วยบริการระดับจังหวัด
(ทบทวนผังบัญชี &ตรวจสอบ) 2 ครั้ง/ปี :
กลุ่มเป้าหมาย : จว.ละ 5 คน
ทาแนวทางการตรวจสอบงบการเงิน 8 จว.ให้ เป็ นแนวทางเดียวกัน
แผนการพัฒนาศักยภาพ CFO
4.ประชุมคณะทางานระดับเขต : บริหารเวชภัณฑ์ ,กาหนด
คุณลักษณะยา จัดหาวัสดุชันสู ตรร่ วม
5.เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ CFO เขตอืน่
6.การตรวจสอบข้ อมูลต้ นทุน โดย ทีมจากส่ วนกลาง 3 วัน
7.ดาเนินการตรวจสอบภายใน โดย คกก.ระดับ เขต
เฉพาะ รพ.วิกฤต
สวัสดีค่ะ

similar documents