meerbegaafdheid studiedag sheets

Report
meerbegaafdheid
Studiedag 28 mei 2014
Aanleg of aangeleerd?
Wanneer sprake van hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid is gedefinieerd als het hebben
van hoge intellectuele capaciteiten (een IQ >130),
creativiteit in het bedenken van oplossingen en
doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen.
leereigenschappen
 snel van begrip
 Goed geheugen
 Brede interesse en kennis
 Groot probleemoplossend
vermogen
 Verworven kennis toepassen
 Nieuwe kennis integreren met
oude kennis
 Groot analytisch vermogen
 Grote denk- en leerstappen
leertempo
persoonlijkheidskenmerken
 Taalvaardig, kan spelen met taal
 Creatieve en originele oplossingen
 Geestelijk vroegrijp
 Houdt van uitdagingen
 Groot doorzettingsvermogen
 Perfectionistisch ingesteld
 Veelal een intuïtieve denker
 Behoefte aan hoge mate van autonomie
 Vermogen tot (zelf)reflectie
 Sociaal competent
herkennen
 Een beeld van je groep vormen
 Een leerling valt op
 Leereigenschappen lijst
 Persoonlijkheidskenmerken lijst
 Intake & strategie
Concreet ervaren
Vragen stellen uit
oprechte
verwondering
Meteen aan de
slag, zonder
nadenken
Belever (doeners)
Verkenner(dromer)
Evalueren
reflecteren
Toepassen
Volger(beslissers)
Toepassen van
kennis in duidelijke
setting
Favoriet bij
kleuters
Uitvinder(denkers)
Conceptualiseren
concluderen
Probleemoplossend
vermogen
onderpresteren
 Relatief onderpresteren
 Begaafde leerling
 Rond het groepsgemiddelde
 Komt het meeste voor
 Aangepast gedrag
 Wil graag hetzelfde zijn als andere kinderen
 Casus Anita
onderpresteren
 Absoluut onderpresteren
 Vaak samen met gedragsproblemen
 Slechte werkhouding
 Stoorzender
 Casus Simon
Ontstaan onderpresteren
 Gaat om gedrag, niet om intellectuele capaciteiten
 Inadequaat leerstofaanbod (probeer het nog eens, je kunt het best)
 Selectieve luisterstrategie (instructie geven en ontvangen niet afgestemd)
 Algemene houding t.o.v. school (aversie door negatieve ervaringen)
 Sociale belangen binnen de school (ik ben anders)
 Sociale belangen buiten de school (uitblinken op te veel gebieden)
 Attitude van de leerkracht (filmpje)
 Relatie ouders en kind (aandacht krijgen door onderpresteren)
indicaties voor onderzoek
 School signaleert op grond van
voorsprong
 Ouders geven signalen, maar
leerkrachten niet. Of andersom
 Vermoeden van begaafdheid,
maar schoolse prestaties wijken
af van dit beeld
 Gedragsproblemen, waarbij
interventies niet werken: onderwijs
passend bij leer- en
persoonlijkheidseigenschappen
 Vermoeden van begaafdheid,
maar ook van leer- en/of
ontwikkelingsstoornis
 Na onderzoek nog openstaande
vragen bij school en/of ouders
PGO doelen
verbredingsstof
2e leerlijn
creëren
Zelfverantwoord
leren
verdiepingsstof
Evalueren
analyseren
1e leerlijn
Zelfstandig leren
reguliere stof
Toepassen
Begrijpen
herinneren
Zelfstandig werken
Streefdoelen
&
streefdoelen
+
DHH (digitaal handelingsprotocol
hoogbegaafden)
 Invullen van DHH met ouders (en leerling)
 Doortoetsen tot I niveau
 Kind gesprek
 Evt. IQ onderzoek (is niet verplicht)
 Advies over te volgen leerlijn:
 Voorsprong tot half jaar: eerste leerlijn schrappen 25-50% oefenstof
 Voorsprong half jaar tot een jaar: tweede leerlijn schrappen 50-75% oefenstof
 Voorsprong jaar of meer: vervroegde doorstroming overwegen.
Flowers are red
http://www.youtube.com/watch?v=TFC08akRvtE

similar documents