Presentasjon ved Geir Lorem

Report
Insight and user participation. A study
of users and health professionals'
experiences with treatment and care of
serious mental illness
Prosject manager.
Geir Fagerjord Lorem, Associate professor/PhD
The department of health and care sciences
University of Tromsø
+47 776 46533 / +47 97 773 453 mobile
[email protected]
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no
Bakgrunn
• Diagnosen fokuser på sanse- og tankeforstyrrelser,
samt funksjonsnivå (DSM-IV).
– Hvor dukker sykdomsinnsikt opp?
• Sykdomsinnsikt er lite omtalt i lærebøker
• Mange vitenskapelige publikasjoner
– Fokus på mestring, ansarlighet og handling, samt
konsekvenser for behandling og sykdomsbilde. (også
sosiale relasjoner og emosjoner).
– Lite begrepsavklaring
• Synes å forutsette
– At manglende innsikt kjennetegner psykosen
– At at forståelsen av ‘innsikt og samtykkekompetanse’ er
gitt
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no
Innledning - Innsikt
• Det å ha innsikt i et felt betyr gjerne å ha
inngående kjennskap eller dyktighet på
området.
• I sammenheng med schizofreni brukes
innsikt mer avgrenset i betydningen
sykdomsinnsikt og realitetstesting.
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no
Innledning - Samtykkekompetanse
• Informert samtykke
– er ment å fremme en meningsfull rolle for pasientene hvor
man selv kan fatte valg vedrørende egen situasjon.
• Kriteriene baserer seg på at
– (1) behandler gir pasienten nødvendig informasjon i
prosedyrer, sannsynlig nytte og hensikt med
behandlingen, samt risiko og alternativ behandling.
– (2) Pasienten skal ha mulighet til å fatte en beslutning
uavhengig av tvang.
– (3) Pasienten må være kompetent til å fatte en beslutning
for å kunne spille en meningsfull rolle i
beslutningsprosessen.
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no
Intensjon
• The objective is to describe patient and
staff experiences with user participation
within mental health care. We want to gain
a deeper understanding about what
participation means for patients/users and
health professionals. We also want
knowledge about conditions that either
supports or problematize user
participation with a particular emphasis of
insight and illness perception.
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no
Mål
• Øke kunnskapen om forhold som kan vanskeliggjøre
brukermedvirkning innen psykisk helsearbeid innen
kommune og spesialisthelsetjenesten.
• Belyse forskningsspørsmålene vedrørende
sykdomsbevissthet, personalets holdninger, kvaliteten
på de terapeutiske alliansene og brukernes erfaringer
med helsetilbudet.
• Videreutvikle teoretisk og praktisk fagutvikling med
tanke på å beskrive, analysere og forbedre rutiner,
begrep og handlinger som påvirker brukermedvirkning.
• Videreutvikle forskningskompetanse på pasientnær
forskning innen psykisk helsearbeid med særlig vekt på
kombinasjon av triangulering av kvalitative og
kvantitative metoder.
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no
DELPROSJEKT 1: INNSIKTENS
GÅTEFULLE NATUR
•
BAKGRUNN
–
•
FORSKNINGSSPØRSMÅL
–
–
–
–
•
Hvilke erfaringer har brukerne med brukermedvirkning?
Har man erfart at ens innsikt er trukket i tvil og hvordan har man forholdt seg til det? Hvilke
konsekvenser har det fått?
Hvilke aspekter ved brukerens lidelse fanges ikke opp av et medisinsk fagspråk?
På hvilken måte fanger spørreskjemaet ”POPEQ” brukernes erfaringer, ønsker og erfaring med
tjenestene?
METODER
–
•
Tema er brukernes oppfatning om hva innsikt er samt deres erfaringer med innflytelse på
behandling og andre forhold som berører egen situasjon. Intensjonen er å få en dypere forståelse
av hvilke forhold brukerne ønsker mer innflytelse på, men også på hvilket grunnlag samarbeid kan
skje. Det vil være relevant å undersøke hvilke erfaringer brukerne har med medvirkning samt i
hvilken grad man erfarer at egne behov og ønsker blir tatt med i betraktning. Vi ønsker også å
undersøke brukernes synspunkter på hvilke aspekter ved deres livssituasjon, behandling og
lidelse som ikke fanges opp av et medisinsk språk.
Metoden er basert på narrative intervju med en semi-strukturert intervjuguide. Styrken er å
avdekke måten informantene tenker omkring tematikken. Fordelen ved å oppfordre informanten til
selv å fortelle, er muligheten for å forløse informasjon intervjuer ellers ikke ville spørsmålsstilt. Det
gir også informanten mulighet til å reflektere mer åpent over sine svar. Intervjuguiden sikrer at
man berører undersøkelsens hovedområder. Svakheten ved metoden er muligheten for
generalisering og etterprøvbarhet. Dette dekkes av den kvantitative delen av studien. Intervjuene
med pasientene i pilotstudien vil også kunne bidra når POPEQ undersøkelsen i delprosjekt 4 skal
tilpasses dette prosjektets brukergruppe.
UTVALG
–
Pasienter/brukere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Antall begrenses oppad til 30.
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no
DELPROSJEKT 2:
FORSKNINGSBASERT OG
BRUKERBASERT KUNNSKAP
•
BAKGRUNN
–
•
METODE
–
•
Intervju med yrkesutøvere og deltagende observasjon. Informantene rekrutteres gjennom en eller
flere behandlingsinstitusjoner fra spesialisthelsetjenesten. Vi vil benytte individuelle intervju og
fokusgrupper. Fokusgrupper fungerer særlig kreativt i forhold til begrepsutvikling, mens det er
vanskeligere å få fram dissens eller nyanser i gruppen. Individuelle intervju er velegnet til å
avdekke måten informantene tenker videre omkring tematikken. Personlige intervju vil også legge
føringer på typen informasjon en informant er villig til å avdekke. Observasjon gir tilgang til det
informanten ikke vil eller kan si noe om. Sett i sammenheng med intervjuer kan det bidra ikke bare
med å belyse taus, praktisk kunnskap, men også å belyse misforhold mellom det man sier og det
man gjør.
FORSKNINGSSPØRSMÅL:
–
–
–
–
•
FORMÅL MED STUDIEN ER Å FÅ FREM FAGUTØVERNES ERFARINGER, VURDERINGER, OG
KOMPETANSE I DEN HENSIKT Å ØKE KUNNSKAPEN OM RAMMEBETINGELSENE FOR
BRUKERMEDVIRKNING. STUDIEN HAR OGSÅ SOM FORMÅL Å BIDRA TIL ØKT KUNNSKAP OM
HVA SOM EVENTUELT KAN GI UTFORDRINGER OG DILEMMAER KNYTTET TIL TEMAET. FOKUS
VIL SÆRLIG VÆRE PÅ FORHOLD SOM ENTEN UNDERBYGGER ELLER PROBLEMATISERER
BRUKERMEDVIRKNING MED VEKT PÅ INNSIKT. SLIK KUNNSKAP VIL HA VERDI FOR
MYNDIGHETER OG HELSEFORETAK, GENERELL SAMFUNNSMESSIG VERDI OG BETYDNING,
OG KANSKJE SPESIELL BETYDNING FOR BRUKERE, PÅRØRENDE OG FAGPERSONER.
Når aktiveres forskningsbasert kunnskap i praksis og på hvilken måte kommer det til uttrykk?
Hvordan ser beslutninger ut når de går mot brukerens ønsker?
Hvilke verdier knyttes til god praksis og hvordan påvirker det kliniske prioriteringer?
Hvilken faglig autoritet eller tyngde har brukerbasert kunnskap i forhold til beslutninger som
berører brukeren?
UTVALG
–
Helsepersonell.
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no
Studentprosjekt, Psykologi
• Formål som for delprosjekt 1
• Metode: Narrative intervju og analyse fra 9
pasienter fra psykiatisk sykehus
• Erfaringer med brukermedvirkning,
medisiner, relasjon til helsepersonell
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no
Foreløpige resultat
Tvang
Medisinering
Opplevelsen av
tvangsbruk
Samtaleterapi
Diagnose
Møte med personalet
Medvirkning
Informasjon
Å bli trodd og tatt på
alvor
Alternativ til
tvangsbruk
Informasjon
Felles
problemforståelse
Å bli hørt og ha
innflytelse
Forståelse for
tvangsbruk
Ensidig fokus på
medisinering
Respekt, høflighet og
likeverd
Toleranse og empati
Stabilitet og
forutsigbarhet
Personalegenskaper
Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet
uit.no

similar documents