Når nogle elever synes, de ikke kan bruge det, de har lært

Report

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet –
et didaktisk perspektiv












Deltagere:
Annemarie Møller Andersen
Bettina Dahl Søndergaard
Camilla Kølsen de Wit
Dorte Ågård
Finn Hoe Bendixen
Hanne Leth Andersen
Helle Mathiasen
projektleder
Helene Sørensen
Karsten Enggaard
Lena Lindenskov
Morten Misfeldt
Et didaktisk fokus
Overgangsproblematikker: Grundskole - Gymnasiet - Universitet
- Projektet er ikke en samlet kortlægning
- Projektet giver nedslag i form af casestudier
- Projektet kan bruges til inspiration til udviklings- og
forskningsprojekter i andre uddannelseskontekster
- Udgangspunktet er ikke en ”curling–mother”-tilgang
3

Elev og studerendes tilgange til fag, undervisning
og uddannelse

Centrale aktørers tilgange til fag, undervisning og
uddannelse

Policy-papers’ tilgange til fag, undervisning og
uddannelse
-
Rapporter og videnskabelige artikler
4
1.
It-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange
2.
Progression i matematik og naturvidenskab fra grundskole til stx
3.
Overgang fra engelsk i gymnasiet til engelsk på universitetet
4.
Overgange imellem stx og universitet – fagligheder og
introforløb
5.
Progression i matematiske kompetencer eller mangel på
samme?
6.
Fransk og tysk fra grundskole til universitet
5
Progression i matematik og naturvidenskab
fra grundskole til stx
- hvordan kan det blive helt forkert i
gymnasiet at bruge det, man har lært?
Deltagere:
Annemarie Møller Andersen, Helene
Sørensen, Karsten Enggard, Lena
Lindenskov

Aktørforventninger

Systemforventninger

Progression

Undervisningsformer
7
1. at udpege opmærksomhedspunkter for
grundskole og stx, og
2. at opstille forslag til hvordan gymnasiet
i højere grad
- drager nytte af elevernes forudsætninger
- kvalificerer elevers motivation og læring
inden for undervisning og uddannelse med
matematik og naturfag.
1.
2.
3.
4.
Hvad karakteriserer elevers og læreres
umiddelbare beskrivelser af overgang?
Er der forskel på lærere og elevers opfattelse
af hvad gym-lærerne prioriterer?
Er der forskel på elever og læreres vurdering
og brug af elevernes faglige forudsætninger ?
Hvilke værktøjer bruger lærere og elever i
metakommunikationen om elevernes læring
1.
herunder, i hvilken grad efterprøver og kontrollerer
parterne kommunikationen

Data fra tre gymnasieskoler
› Web-spørgeskema: 389 elever fra 15 1.g
›
›
›
›
klasser
Web-spørgeskema: 18 lærere
PISA-opgaver: 87 elever ca 6 fra hver klasse
Interview: samme 87 elever i 29 grupper
Lærerinterview: 8 lærere
Styredokumenter
 Undersøgelser

Hvad gør lærerne for at finde ud af hvad I
allerede kan?
Jeg synes ikke hun gør så meget for at
finde ud af, hvad vi kan.
Enten prøver hun at lære os det fra
bunden af eller også forventer hun, vi
kan det.
Hvad gør lærerne for at finde ud hvad
eleverne oplever som let og svært
Det tror jeg, de kan fornemme på folk. Hvis
der sådan bliver helt stille.
Vi får noget for – og det bliver aldrig brugt
til noget.
Vi ved ikke, hvad det er for noget, vi skal
lære.
Han prøver… Han vil meget gerne
gennemgå det hurtigt, og så får man en
opgave i det.
(elevcitater fra interview)
Er det et rimeligt krav, at en elev altid ved,
hvad han/hun skal lære, og hvad det
skal bruges til efterfølgende?
Er det et rimeligt krav, at en elev altid ved,
på hvilket abstraktionsniveau ”noget”
skal kunne gengives, kunne benyttes
eller kunnes.

I matematik (og naturfag) er fagligheden både i
grundskole og gymnasium anvendelsesorienteret.

Gymnasiet er OGSÅ teoriorienteret.

Progression i den anvendelsesorienterede faglighed
FRA
fagligt fokus på konkrete anvendelser
TIL
fagligt fokus, hvor konkrete anvendelser tillige – og
måske allermest – er eksempler på generelle
fænomener, sammenhænge og begreber.

Grundlaget for målene i grundskolen
at eleverne skal bruge sig selv som
udgangspunkt

Grundlaget for målene i gymnasiet har fokus på
at eleverne skal kunne teoretisere
og generalisere

Udfordringen er
at undgå at se elevernes
grundskolebaserede metode
som uanvendeligt og forkasteligt
udgangspunkt.

Når eleverne får denne oplevelse, bidrager det til
overgangsproblemer
Der ligger potentialer til at øge elevers læring og
motivation gennem fagdidaktisk og
pædagogisk udvikling, hvor



gymnasielærerne i højere grad afsøger
elevernes fagsprog
gymnasieundervisning inddrager det som
eleverne kan
der arbejdes med hvordan elevernes
forudsætninger kan inddrages i den
progression som kræves på gymnasiets
præmisser




der arbejdes fokuseret på forskellene mellem
det konkrete og det abstrakte¸ på grader af
præcision og hverdagssprog over for fagsprog
i henholdsvis grundskole og gymnasium
der arbejdes med studievaner hos
gymnasieelever
der arbejdes med lærer- og elevforventninger
om hvordan lektier skal kontrolleres og
anvendes eksplicit
både grundskole- og gymnasieundervisning
klargør og specificerer læringsmål for de
forskellige elevaktiviteter

Klar udmelding om forventninger til elever og studerende, når de
starter

Fortæl ved start på forløb, hvorfor dette emne, hvad er målet og
hvordan skal det nås

Lav fælles undervisningsprojekter på tværs af
uddannelsesgrænser

Opprioriter pædagogisk udviklingsarbejde – internt og mellem
uddannelserne

Mere kommunikation mellem uddannelsesniveauerne – fx
netværk med beskrevne formål og aktiviteter
22

similar documents