Paulus og Bibelen

Report
BIBELEN
Det gamle testamentet og Det nye testamentet
Bibelens to hoveddeler
◦ Det gamle testamentet
◦ Det nye testamente
◦ 39 bøker
◦ 27 bøker
◦ Skrevet på hebraisk
◦ Skrevet på gresk
◦ Felles med jødene
◦ Kun hellig bok for de kristne
◦ Jødenens historie
◦ Om Jesu liv og de første kristne
Hvordan Bibelen ble til
◦ Først historier som ble overlevert muntlig
◦ Skrevet ned på papyrus 1000 f.kr
◦ Senere skrevet på pergament
◦ 1400- tallet kom boktrykker kunsten
◦ Oversatt til flere språk
◦ 1904 første Bibel på bokmål
◦ 1921 på nynorsk
◦ 2005 siste oversettelse av Bibelen til norsk
◦ Finnes i dag som lydbok, tegnspråk, blindeskrift
og deler på SMS
Hva finner man i Det gamle testamente?
◦ Det gamle testamentet
◦ Begynner med Gud skapte verden
◦ Det vonde kommer inn i verden
◦ Gud opprettet en pakt med israelittene
◦ DGT handler videre om historien til israelittene
(senere kalt jøder).
◦ Ulike sjangre:
◦ Historiske bøker
◦ Poetiske bøker
◦ Profetiske bøker
◦ https://snl.no/Bibelen
Hva finner man i
Det nye testamente?
◦ Handler om Jesus liv, og de første kristne
menighetene.
◦ Gud sendte sin sønn til jorden for å opprette en
ny pakt.
◦ Gjennom Jesu liv, død og oppstandelse ble det
laget en ny pakt.
◦ Delt i ulike tekster
◦ 4 evangelier
◦ Apostlenesgjerninger
◦ 21 brev
◦ Johannes åpenbaring
◦ https://snl.no/Bibelen
Jesus
◦ Navnet Jesus, gresk, betyr Herren frelseren.
◦ Jesus er sentrum i Bibelen
◦ Joh 3.16
◦ Kalles den lille Bibel
◦ Kristendommen i et nøtteskall
◦ http://no.bibelsite.com/john/3-16.htm
PAULUS
FRA KRISTEN FORFØLGER TIL APOSTEL
Hvor kan vi lese om Paulus?
Kilder
◦ Det nye testamente
◦ Apostlenes gjerninger kap 6
◦ 13 brev er knyttet til Paulus
◦ Brevene ble skrevet for å undervise og
oppmuntre de første kristne
◦ Levde i Romerriket
◦ Keiser Nero (54-68 e.kr) styrte med hard hånd.
◦ Snakket latin og gresk
◦ Kristne ble forfulgt og drept
Saulus Paulus
◦ Født ca år 10 e.kr
◦ Oppdratt jødisk
◦ Høy utdannelse, teologi og juss
◦ Forfulgte de kristne, voldsom
◦ Ble omvendt på vei til Damaskus
◦ Etter denne hendelsen ble han døpt kristen.
◦ Ble apostelen Paulus, betyr at han ble sendt ut på
oppdrag av Gud.
◦ http://www.bibel.no/Nettbibelen.aspx?query=u
46EQKsNUcEOsJE+u2jH/g2HE0kJE+ZEneY
yfW+Bfe8Ut91EIOsc8eyhfbv6AxZV
Strategen & misjonæren Paulus
◦ Strateg betyr taktiker, eller at han visste hva
som er smart å gjøre.
◦ Visste hvordan han skulle vinne over
jødene.
◦ Gikk i synagoger og forkynte
◦ Kristendommen gjaldt alle mennesker
◦ Lærte opp medarbeidere
◦ Misjonær betyr en som sprer det gode
budskap
◦ Reiste på tre lange misjonsreiser over 15 år.
◦ Andre korinter brev 11, 23-28, forteller han
om livet som misjonær.
◦ Er de Kristi tjenere? Jeg sier i mitt vanvidd: Jeg er
det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere i
fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i
dødsfare. 24 Av jødene har jeg fem ganger fått de
førti slagene på ett nær. 25 Tre ganger er jeg blitt
pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd
skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt
på havet. 26 Stadig har jeg måttet reise omkring, i
fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant
landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i
fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske
søsken, 27 i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og
tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. 28 I tillegg
til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg,
omsorgen for alle menighetene. 29 Hvem er svak
uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at
det brenner i meg?
Paulus sitt kvinnesyn
◦ På Jesu og Paulus tid var kvinnene underordnet
mannen.
◦ Bibelforskere skiller mellom kulturelle påbud, dvs
det som var vanlig på den tiden, og påbud som Jesus
ga.
◦ Jesus inkluderte kvinner i fellseskapet.
◦ Paulus var mer opptatt av å innordne seg de
kulturelle reglene.
◦ Hadde allikevel flere kvinnelige medarbeidere
◦ Kvinner trengte ikke å bære slør, men måtte tie i
forsamlinger.
◦ Kvinner og menn skulle innordne seg i kjærlighet.
Paulus brevene
◦ 13 brev
◦ http://www.bibelsiden.no/?page_id=235
◦ Alle tilegna han, men ikke nødvendigvis forfattet
alle selv.
◦ Romerbrevet som forandret synet på hvordan en
kan blir frelst.
◦ Hovedbrev: Romerne, korinterne og galaterne
◦ La til grunn for Martin Luther sin reformasjon
1500 år senere.
◦ Fangenskapsbrev: Efeserne, filipperne,
kolosserne
◦ De eldste brev: Tessalonikerne
◦ Pastoral brev: Timoteus, Titus
◦ Privatbrev: Filemon
◦ s
Formaning
◦ Ordet formaning betyr å oppfordre på det
sterkeste.
◦ Paulus oppfordrer de nye kristne til å leve rett
◦ Leve rett betyr, slik som Jesus ville ønske det
◦ Advarsel mot splittelse
◦ 10 Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre
Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det
ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i
syn og tanke. 11 For noen av Kloes folk har
fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant
dere. 12 Jeg sikter til dette at noen av dere sier:
«Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til
Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». 13 Er da
Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble
korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus'
navn? 14
Hvorfor Paulusbrevene kan kalles
fundamentet i kristendommen
◦ Paulus hevder at Jesus sin oppstandelse er
fundamentet i kristendommen.
◦ «Men hadde ikke Jesus Kristus stått opp, hadde
budskapet vært tomt og troen deres» 1.kor 15,14
◦ I brevene gir Paulus sine tolkninger av
evangeliene, det Jesus sa og gjorde.
◦ Disse tolkningene, forklaringene dannet
grunnlaget for hva de første kristne trodde på,
mente og stor for.
◦ Eks: Frihetsbrevet og Brevet om gleden
◦ Sitat: «Frihetsbrevet»
◦ Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her
er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus.
29Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt,
arvinger efter løfte. (Gal 3, 28-29)
◦ Sitat «Brevet om gleden»
◦ Gled dere. La alle mennesker få kjenne hvor godhjerta
dere er. Herren er nær. Vær ikke urolige for noe. Men
legg alt de har på hjertet framfor Gud i bønn og påkalles
med takksigelse. (Fil 4,4-
Brevsjangeren
◦ Brevene kan være formet som små fortellinger,
formaninger, hymner/salmer eller
argumentasjonsrekker.
◦ Allikevel noen hovedtrekk:
◦ Inngangshilsen, Paulus Kristi tjener hilser dere
◦ Takkeavsnitt, Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på
dere.
◦ Formaninger, Så legge dere på hjertet at dere….at dere må
leve et liv som er verdig det kallet dere har fått.
◦ Avslutning, Herren Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den
hellige åndens samfunn være med dere.
Romerbrevet et hovedbrev
◦ Et hovedbrev fordi det forklarer de viktige
kristne begrepene:
◦ Synd
◦ Frelse
◦ Nåde
◦ Tro
◦ Nåde
◦ Sakrament
◦ Nådegave

similar documents