Dilemmaer i det pædagogiske arbejde

Report
Dilemmaer i det pædagogiske
arbejde
Udfordringer til personale og ledelse
Lederkonferencen 2014
Odense, 8.4.2014
Prof. Jan Kampmann
Roskilde Universitet, Inst.f. Psykologi og
Uddannelsesforskning
Aktuelle tendenser
• Fra egen definitionsmagt til hierarkiseret styring
• Indholdsbestemmelser
• Rationalisering
–
–
–
–
–
–
Gennem kontrol
Dokumentation
Evaluering
Individuel bedømmelse
Det ”tilregnelige” barn - skolificeringen
Konceptpædagogik
Dilemmaer i organiseringen af det
pædagogiske arbejde
• Øget arbejds- og ansvarsfordeling (mellem
ledere og pædagoger, pædagoger og
medhjælpere)
• Skærme af vs unddrage viden og indflydelse
• Professionalisering vs dagligt samvær med
børnene
• Effektivisering vs samlet pædagogisk vision
Forrykning af grunddilemma i det
pædagogiske arbejde
• Tidligere tale om grundlæggende fagligt
pædagogisk dilemma: hensynet til den enkelte
vs hensynet til fællesskabet
• I dag øget fokus på individualisering (båret af
internationale, nationale og kommunale
politikker, af forældrene, børnene – og måske
til dels det pædagogiske personale selv):
projektet med individet vs individets projekt
Paradokser i praktiseringen af arbejdet
• Øgning i fordringer til opgaveløsning:
• Sammenhæng som funktionalitet vs livssammenhæng
• Praktisk organisering af opgaveløsning vs reelt arbejde med
læreplaner
• Fokus på synlige og målbare elementer (pædagogik som
socialteknologi) i hverdagen vs værdsættelse af det upåagtede i
hverdagens pædagogiske relationer (pædagogik som
flerdimensionel dialog- og relationsarbejde)
• Reduktion til pasning (og dermed afprofessionalisering) vs
professionalisering
• Instrumentalisering af relationen til forældre og børn som ‘kunder’
vs inddragelse som deltagere
• Daglig oplevelse af at dilemmaet ‘enkelte barn-fællesskabet’
forrykkes til ‘forventninger og krav (udefra og indefra)-manglende
ressourcer’
Aktuelle udfordringer
• Genetablere en overordnet pædagogisk –
daginstitutionspædagogisk – vision i egen ret
• Genetablere en egentlig professionalisering af det pædagogiske
arbejde – tilbageerobring af definitionsmagten
• Genetablere daginstitutionen som et demokratisk rum – demokrati
som livsform
• Rekonstruere betydninger i de pædagogiske begreber: det gode
børneliv, leg, læring, erfaring og udfordring, at tilegne sig selv,
hinanden, verden, daginstitutionens samfundsmæssige opgave
• Gentænke lederens/ledelsens rolle og funktion: Inspiration,
involvering, mod og civil ulydighed, pædagogisk generøsitet,
kollektiv gentænkning af den pædagogiske faglighed, revitalisering
af pædagogisk evaluering

similar documents