Gyset i romantismen + Freud og Todorov

Report
Gys og gru i romantismen
Det monstrøse
• Ordets oprindelse: kommer fra ordet monster
• Betydning: det der skræmmer mennesket
• Det monstrøses mange skikkelser: fra hekse og
trolde, til vampyrer og seriemordere
• I mødet med det monstrøse oplever
mennesket angst, da det er magtesløs overfor
dets terror, mennesket kan ikke tale det
monstrøse til fornuft, har ingen kontrol med
det og kan ikke handle på det
Hvorfor fascineres vi af gyset?
• Vi tiltrækkes af det farlige
• Det udtrykker sig i forskellige former for
aktivitet (ex ekstremsport eller
rutsjebaneture)
• Aktiviteterne fremkalder en blanding af angst
og lyst (tysk: Angstlust, eng: Thrill)
• I disse aktiviteter udfordrer og omgås vi det
farlige uden dog at sætte livet på spil
Gyset i fiktionen
• I mødet med gyserlitteratur eller -film, oplever vi
ligeledes denne ”thrill-fornemmelse”.
• Men hvorfor påvirkes vi overhovedet, hvis vi med
fornuften ved, at indholdet i gyseren er ufarligt
for os?
• Fordi det er vores ubevidste side, som reagerer.
Angsten har vi allerede ubevidst i os selv i form af
fortrængte følelser.
• Vi møder altså vores egne fortrængte fantasier og
konflikter.
Freuds opfattelse af drømme
• Drømmene er kongevejen til det ubevidste
• I stedet for at realisere vores seksuelle og
aggressive følelser i vågen tilstand, drømmer
vi dem om natten
• De følelser og behov, som bevidstheden om
dagen finder pinlige, uacceptable og
angstfremkaldende, udtrykkes i søvnen i en
nyrevideret og censureret udgave
• Drømmesproget er et symbol-sprog, hvor
vores ubevidste ønsker og følelser er
forklædte, så vores bevidsthed kan tåle dem
• Vi kan huske vores drømme og sprogliggøre
dem (drømmenes manifeste, åbenbare
indhold),
• men bagved gemmer sig de oprindelige
ønsker og følelser (drømmenes latente, skjulte
indhold)
Freuds opfattelse af det monstrøse
• Ligesom vi i vores drømme får afløb for vores
undertrykte drifter, vores fortrængte og
ubevidste fantasier (drømmene er den
forklædning, som vores bevidsthed kan tåle at
møde)
• Således er også vores omgang med det
monstrøse i form af gyserlitt/film en måde at
møde vores egne fortrængte og ubevidste
fantasier på, - en måde, som vores bevidsthed
kan tåle at møde
Gyserlitteraturens skjulte indhold
• I gyserlitteraturen er det karakteristisk, at det
er den forbudte, tabuerede og fortrængte
seksualitet og aggression, som i forskellige og
ofte voldsomme former kommer til udtryk.
• Men herved genspejles og gennemspilles
vores egne ubevidste konflikter på en alligevel
kontrolleret og acceptabel måde.
Freud og das Unheimliche
• Das Unheimliche kommer oprindeligt af ordet ‘Heimlich’, som
betyder både ‘hjemlig’ og ‘hemmelig’
• das Unheimliche er således noget uhjemligt (ukendt) og
uhemmeligt (kendt)
• Med denne forklaring argumenterer Freud for at das
Unheimliche er:
• Når det hjemlige, velkendte pludselig forekommer os fremmed
• Når det, som burde være forblevet skjult/hemmeligt/fortrængt
pludselig træder frem i lyset (”Det fortrængtes tilbagekomst”)
• Det uhyggelige er altså på en eller anden måde en art af det
hemmelige/hjemlige. Det er det, der engang var hjemligt,
fortroligt.
• Det er i rummet mellem det kendte og
ukendte (gode og onde), at gyset opstår, for
det er her det ubevidste (lystprincippet)
mødes med det bevidste (realitetsprincippet).
• Altså mellem det:
Uforståelige >< forståelige
Unormale >< normale
Skjulte >< synlige
Natur >< kultur (normer)
Kaos >< kosmos
Romantismen og Das Unheimliche
• Hvor der i romantikken er en dualisme
mellem fænomen- og ideverden (noget ydre),
bliver denne dualisme i romantismen til en
indre dualisme/splittelse mellem overjeg og id
i Freuds forstand altså mellem det
normstyrede og det lystbetonede.
Romantismen og Das Unheimliche
• Denne dualistiske opdeling af verden skaber
de rette betingelser for das Unheimliches
modsætningsfyldte væsen
• Mennesket som dydigt, pænt, ærbart,
retskaffent – et ideal i romantikken
• Mennesket som et driftsvæsen, et erotisk
væsen er uønsket i det borgerlige samfund =>
• Det kropslige/seksualiteten kan kun vende
tilbage i en uhyggelig form.
Romantismen og Das Unheimliche
• Det monstrøse havde ofte skikkelse af det
dyriske (dyriske voldelige mandspersoner)
samt overnaturlige elementer (varsler,
genfærd)
• Det monstrøse afspejlede samfundets
fortrængning af driftsmennesket, en kritik af
det pæne borgerlige samfund
Opsamling på Freuds forklaring på
gyset
• Ifølge Freud var netop gysergenren en ventil for
vores fortrængte følelser og lyster, det forbudte.
Samfundet tillod ikke nogen form for udlevelse af
de indre lyster/seksualiteten.
• Det, mennesket fortrænger, er de følelser og
fantasier, som ikke kan accepteres af samfundet
(seksualitet, aggression)
• Disse skjulte lyster kan kun vise sig i forklædning,
og gysergenren er en af de forklædninger, mens
drømme er en anden forklædning.
Todorov ”Det fantastiske”
• Todorov: Fantastisk litteratur er den litteratur, som
fastholder en tøven i læseren, om begivenhederne
blot er mærkværdige (men kan forklares med
naturlovene), eller om de er overnaturlige.
• Todorov definerer fantastisk som en slags
mellemstation mellem det realistiske og det
eventyrlige. I en verden som ligner vores realverden
– realistisk og øjensynligt uden dæmoner, varulve
eller vampyrer, sker der et indbrud af noget, som ikke
kan forklares ved hjælp af denne verdens regler.
Ifølge Todorov er det fantastiske usikkerheden om
hvilken fortolkning dette indbrud skal have.
Todorov og Freud
• Man kan bruge Todorovs definition til at supplere Freuds
teori om Das Unheimliche. For om en tekst er uhyggelig
afhænger af den kontrakt, den laver med læseren.
• Hvis litteraturen bekender sig fuldstændig til en
urealistisk eventyrverden med trolde, engle osv. er den
ikke uhyggelig.
• Hvis derimod litteraturen foregiver at være realistisk,
men der pludselig sker overnaturlige hændelser, altså
hændelser, som ikke lader sig forklare inden for det
oprettede fornuftige reale rum, så bliver det uhyggeligt.
• Især hvis fortælleren længe er i stand til at fastholde
vores tvivl/tøven om, hvordan vi egentlig skal opfatte den
verden, han beskriver.

similar documents