Det norske rettshjelpsystemet

Report
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Det norske rettshjelpsystemet
Statens sivilrettsforvaltning
Avdelingsdirektør Wenche Bjørland
Rådgiver Nicolai Beck
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Fri rettshjelp i Norge - oversikt
Straffesaker
• Straffeprosessloven
• En straffetiltalt person har
rett til offentlig forsvarer i
det store flertall av saker
• Ingen inntekts- eller
formuesgrenser
Sivile saker
• Rettshjelploven (Rhjl.)
• Hovedregel: En person har
kun rett på fri rettshjelp i
bestemte saker
• Inntekts- og formuesgrenser
i mange tilfeller
• Subsidiær til andre
dekningsmåter
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker
Formål
• Sosial støtteordning
• Skal dekke grunnleggende rettshjelpbehov for personer
med lav inntekt og andre sårbare grupper
• I overensstemmelse med internasjonale forpliktelser
Organisering
• Justis- og beredskapsdepartementet: Lovgivning og forskrifter
• SRF: Kompetansesenter for fri rettshjelp. Iverksetter og bidrar
til lovendringer, etc.
• Dobbelt system for adgang til å innvilge fri rettshjelp
Gjennomføring
i praksis
• Den juridiske bistanden ytes av advokater i privat praksis i de
aller fleste tilfellene
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Hvem er berettiget til fri rettshjelp?
• Hovedregel: Kun fysiske personer
• Unntak: Ideelle sammenslutninger
• Vurdering:
– Ikke mulig/rimelig å fordele utgiftene på det enkelte
medlem?
– Avgjørende betydning for sammenslutningen?
– Avgjørende betydning for sammenslutningens
økonomi?
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Organisering av rettshjelpsystemet
Kompetanse til å innvilge fri rettshjelp
Paragraf 13 og 19 i rettshjelploven
Kapittel III og IV i forskriften til rettshjelploven
Justis- og
beredskapsdepartementet
LOVGIVNING
BEHANDLER IKKE
ENKELTSAKER
Overordnede
domstoler
Ankeinstans
Domstolene
Fri sakførsel
Statens sivilrettsforvaltning
Klageinstans
Fylkesmennene
Fri sakførsel
Fritt rettsråd
Advokater
Fritt rettsråd
Fylkesnemndene for
barnevern og sosiale saker
Fri sakførsel
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Kompetanse til å yte fri rettshjelp
Paragraf 2 i rettshjelploven
I MEDHOLD AV
RETTSHJELPLOVEN
UTENFOR
RETTSHJELPLOVEN
SÆRSKILTE RETTSHJELPTILTAK
PRIVATPRAKTISERENDE
ADVOKATER
•STUDENTORGANISASJONER
•ANDRE (FAGFORENINGER, NGO, ETC.)
PILOTPROSJEKTET 2010 – 2012
OFFENTLIGE
RETTSHJELPKONTOR
•ADVOKATER ‘ANSATT’ I OFFENTLIGE
INSTITUSJONER
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Nasjonalbudsjettet 2013
Kostnader for fri rettshjelp i sivile saker
Fritt rettsråd
517 059 000 NOK
Fri sakførsel
158 545 000 NOK
Tilskudd til særskilte
rettshjelptiltak
Totale kostnader
31 293 000 NOK
706 897 000 NOK
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Hovedvilkår for innvilgelse av fri rettshjelp
Subsidiaritetsprinsippet
• Behovet for rettshjelp kan ikke bli dekket av andre ordninger
• Rettshjelploven § 5
Sakstype
• Behovet for fri rettshjelp gjelder en sakstype som uttrykkelig er nevnt i
rettshjelploven
• Unntak kan gjøres etter en skjønnsmessig vurdering
• Rettshjelploven § 11, 12, 16 og 17
Søkerens økonomiske situasjon
• I mange saker må rettshjelpsøkeren oppfylle økonomiske vilkår
• Unntak kan gjøres etter en skjønnsmessig forholdsmessighetsvurdering
• Rettshjelploven § 11, 12, 16 og 17, kapittel I i rettshjelpforskriften
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Fritt rettsråd vs. fri sakførsel
Fritt rettsråd
• Rettshjelploven kapittel II
• Utenrettslig bistand
•Rettshjelpen omfatter: Bistand i forbindelse med forvaltningsvedtak, private
tvister, erstatningskrav, dokumentgjennomgang, vurdering av/forberedelser til
søksmål
•Hovedregel: Betaling etter stykkpris (fast timeantall)
•Betaling av egenandel: fast sats
Fri sakførsel
• Rettshjelploven kapittel III
• Bistand ved domstolene / fylkesnemndene
• Rettshjelpen omfatter: Skrive stevning, korrespondanse, forberedende arbeid,
hovedforhandling, etc. Dekning av rettsgebyr.
• Hovedregel: Betaling time for time
• Betaling av egenandel: 25 % av kostnadene
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Sentrale prioriterte sakstyper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utlendingssaker
Barnevernsaker
Erstatning etter strafforfølgning
Erstatningssak mot gjerningsperson
Saker om familie og barn (skillsmisseoppgjør, omsorg,
samvær)
Personskadeerstatning
Oppsigelse i husleieforhold
Stillingsvern etter arbeidsmiljøloven
Søknad/klage om voldsoffererstatning
Klagesaker etter folketrygdloven § 21-12
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
“Ikke prioriterte” saker
Rettshjelploven § 11 tedje ledd og § 16 tredje ledd
• Rett til fri rettshjelp i saker som ikke uttrykkelig er
nevnt i rettshjelploven
• Skjønnsmessig vurdering
–
–
–
–
Søkeren må oppfylle de økonomiske vilkårene
Saken må berøre søker i særlig sterk grad
Likhetstrekk med prioriterte sakstyper
Nærmere retningslinjer er gitt i rundskrivet om fri
rettshjelp
– Restriktiv praksis
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Økonomiske vilkår
Rettshjelpforskriften § 1-1
Inntekt
Formue
Enslige
246 000 NOK
Ektefeller, etc.
100 000 NOK
369 000 NOK
Brutto beregning
Netto beregning. Formue som
består av egen bolig sees bort
ifra ved vurderingen
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Inntektsgrensen
• Gjennomsnittlig årlig bruttoinntekt i Norge (2013):
489 200 NOK
• Inntektsgrensen har ikke økt siden 2009
• En stor andel av befolkningen er ikke omfattet av
rettshjelploven
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Unntak fra de økonomiske vilkårene
• Utgiftene til juridisk bistand må være vesentlige
sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon
• Vurdering: Hvor store er utgiftene til juridisk bistand
sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon?
• Svært begrensede muligheter til å gjøre unntak
• Vurderingen er i overensstemmelse med
rettshjelplovens formål (§ 1)
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Egenandeler
Saker med
økonomiske
vilkår
Saker uten
økonomiske
vilkår
Bruttoinntekt
over 100 000
NOK
Ingen egenandel
Søker betaler
egenandel
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Kontakt
• [email protected][email protected]

similar documents