Det digitale vandløbsregulativ

Report
Fremtidens regulativer
Envina-møde oktober 2014
Torben S. Bojsen
[email protected]
Gitte Urhøj
[email protected]
Disposition
• Hvorfor regulativrevision?
• Fremtidens regulativer
• Dynamiske digitale vandløbsregulativer
2
”Bevarende” regulativrevision
Intet behov/ønske
om ændringer
Forskellige regulativer fra
forskellige kommuner/amter
DVFI opfyldt
Forskellige
kotesystemer
Ikke vedtagne
regulativer
Med- og modstrøms
regulativer
Opmålt skikkelse svarer
til regulativskikkelse
Tillægsregulativer
Årsager til ”Bevarende”
regulativrevision
Vandløb samles
i systemer
Restaureringer/reguleringer
og vådområder
ikke indarbejdet
3
”Ændrende” regulativrevision
Opmålt skikkelse
højere og smallere
end
regulativskikkelse
Regulativets
vandføringsevne
ikke overholdt
Ulovlig regulativtype
(naturvandløb)
Grødeskæringspraksis er
forskellig fra regulativets
krav
Opmålt skikkelse
dybere og bredere
end
regulativskikkelse
DVFI ikke opfyldt
Årsager til ”Ændrende”
regulativrevision
Kontrolpraksis er
forskellig fra regulativets krav
Ønske om ny regulativtype
(Q/H, geometri, teoretisk skikkelse)
Politisk ønske om besparelse
på vedligeholdelsen
4
Fremtidens regulativ
- hvad skal det?
•
•
•
•
•
•
Overholde loven.
Være entydigt og gennemskueligt.
Arbejde mod målopfyldelse i vandløb.
Sikre vedtaget skikkelse eller vandføringsevne.
Klare retningslinjer for kontrol.
Klare aftaler for lodsejere og myndighed.
Særlige ønsker:
•
•
•
•
•
Evt. indeholde ”tålegrænser” for regnbetingede udløb.
Let tilgængelige for borgere og kommunefolk.
Digitale – gerne på WEB.
Lettere revisionsproces
Fortløbende opdatering ved ændring af dimensioner
(reguleringsprojekter/restaureringer), ændret vedligeholdelse
(målopfyldelse).
5
Fremtidens regulativ
- restaureringer/reguleringer- hvordan?
Cirkulæret, 1985: Regulativerne skal indeholde
revisionsbestemmelser,…, så det sikres, at det med jævne
mellemrum vurderes, om ændring i forudsætningerne herunder i
plangrundlaget bør medføre justering af regulativet.
I fremtidens regulativer bør ”jævne mellemrum” være oftere end
hvert 10 . år”
Behov for løbende opdateringer med godkendte
projekter (Reguleringer, restaureringer,
krydsninger mv)
”dynamiske” regulativer.
6
Fremtidens regulativ – målopfyldelse
- hvad indebærer det?
– Smådyr
– Planter
– Fisk
Vedligeholdelsen må ikke hindre målopfyldelse
Behov for løbende justering af vedligeholdelse
”dynamiske” regulativer. – Periodevis justeringer af
regulativvedligeholdelse
7
Fremtidens regulativ – digitalt og dynamisk
-Visionen
Digitalt vandløbsregulativ (DVR)
• Dynamisk
– Ikke flere tillæg på tillæg til det enkelte regulativ, systemet kan
præsentere det til enhver tid vedtagne regulativ inkl. tillæg
– Alle godkendte reguleringer og restaureringer præsenteres i DVR,
• det kræver ikke en fuld regulativrevision at ændre stationering på hele
vandløbet (regulativtillæg).
– Ændret vedligeholdelse håndteres løbende i DVR med
implementering af regulativtillæg.
8
Fremtidens regulativ – digitalt og dynamisk
-Visionen
Digitalt vandløbsregulativ (DVR), nu:
– Gemt i en struktureret datamodel, og ikke ”blot” et dokument
– Baseret på skabeloner
• Sikrer entydighed i tekst
• Procesoptimering
• Ensartethed inden for kommunen
– Fuld historik, -understøtter arbejdsgange
• sikrer en tilgang til tidligere regulativstatus-dokument
– Alle data og tekstdele er koblet til stationeringer og GIS koordinater
• Rettet mod senere WEB løsning
9
Digitalt Vandløbsregulativ - delsystemer
• Det digitale regulativ bygger på VASP og VandløbsGIS
– Kan overføre relevante regulativ-informationer fra VASP og lægge
nyt regulativ ind i VandløbsGIS
• Det digitale vandløbsregulativ består af
– Digital regulativadministration
• Program til at udarbejde regulativer, se historik, sende regulativer i
høring mm.
– Digitalt regulativ WebGIS
• Udpeg en vandløbsstrækning og se netop de dele af regulativet, der
gælder for den givne strækning
• Præsenterer regulativer i nyeste vedtagne version,
samt regulativer i høring
10
Digitalt Vandløbsregulativ
– standard skabeloner
11
Udarbejdelse af regulativ
- grundinformation og geokodning fra VASP
12
Udarbejdelse af regulativ
- data fra VASP
13
Udarbejdelse af regulativ
- teksttilretning
14
Regulativstatus
15
Udarbejdelse af regulativ
- visning og eksport til PDF
16
Skitse - Digitalt vandløbsregulativ WebGIS
17
Opsamling - fremtidens regulativ
 Nye målsætninger – nye udfordringer
 Indtænke nyt regulativrelevant indhold, f.eks. i relation til regnbetingede
udløb/klimahåndtering
 Behov for oftere revision – Godkendte projekter/vedligeholdelse
 Effektivisering af regulativproces
 Entydighed og ensartethed
 Let tilgængelig for brugere
 DVR og WEB løsning
 DVR med WEB - letter udarbejdelsen af regulativer/tillægsregulativer og giver
mulighed for at hente målrettede regulativinformationer på det vandløb eller den
lokalitet, der ønskes.
 WEB - Målrettet søgning og mulighed for en lettere høring af nye vandløbsregulativer,
hvor borgerne digitalt kan komme med indsigelser
18

similar documents