Formidlingskursus Gymnasiepraktik og Det rullende

Report
Formidlingskursus
For studerende, der ønsker at undervise gymnasieelever
Observation af din/andres undervisning –
hvad sker der i undervisningsrummet?
Susanne Th. Jensen
Vicerektor
Odder Gymnasium
Fra lektionsplan til undervisningsrummet
”at træde et skridt tilbage og iagttage
undervisningen som professionelle, der
interesserer sig for, hvilke alternative
handlemuligheder, der findes i en given
undervisningssituation”
Iagttagelse af lærerrollen i praksis
Timens start, udvikling/progression og
afslutning
h
Hvordan startes? – lige på og hårdt/ invitation til
forforståelse/resumé af hvad skete sidst /plan for timen
ridses kort op eller hvad?
Hvordan skaffes ro og opmærksomhed?
Hvordan fortsættes timen? – progression?
Hvordan markeres overgangen fra en sekvens til en
anden?
Hvornår nås timens ”hovedemne”?
Hvordan foregår timens afrunding?
- skriv evt. minuttal på, hvor længe hver sekvens varer
Iagttagelse af lærerrollen i praksis
Arbejdsformer
•
•
•
•
•
Hvilke arbejdsformer benyttes?
Hvor længe varer hver enkelt variation?
Hvilken arbejdsform dominerer modulet?
Hvad er formålet med de valgte arbejdsformer?
Kunne der tænkes andre/alternative
arbejdsformer, der ville understøtte
læringsmålene?
Iagttagelse af lærerrollen i praksis
Brug af hjælpemidler
 Tavle/Smartboard
 Internet
 Video/film
 Billeder
 Arbejdsspørgsmål
 Tekst
 Forsøgsopstilling
 Andet?
Hvordan understøtter anvendelsen af hjælpemidler
læringsmålet – Hvilke alternativer kunne evt vælges?
Iagttagelse af lærerrollen i praksis
Brug af refleksion, mundtlighed, skriftlighed som
fastholdelse af læring
Hvordan og hvornår gives der rum for elevens
refleksion?
Hvor meget skriver eleverne i løbet af modulet?
Hvor meget taler den enkelte elev?
Hvor meget skriver læreren (f.eks. på
tavlen/smartboardet)?
Hvor meget skriver eleven?
Alternativer?
Iagttagelse af lærerrollen i praksis
Lektier
• Hvordan gives de for?
• Er lektierne fokuseret på bestemte
læringsaspekter? Er der hjælpende spørgsmål?
• Gives der hjælp til igangsætning af
lektielæsning?
Iagttagelse af lærerrollen i praksis
Forholdet mellem lærer og elever
Høj/lav styring?
Elevernes kropssprog og mimik?
Elevernes aktivitet?
Lærerens kropssprog og mimik og placering i
klassen?
Spørgeteknik og håndtering af elevsvar?
Iagttagelse af lærerrollen i praksis
Håndtering af forskellige elevtyper
Hvordan tages der taget højde for elevernes
niveau?
Elevtyper, kønsfordeling, det sociale miljø i
klassen?
Differentiering eller anden klasseopdeling,
andet?
Andre/alternative måder
Iagttagelse af lærerrollen i praksis:
Elevudbytte
Hvilken videntilvækst er der hos eleverne?
Hvordan kan tilvæksten evt øges?
Hvordan knyttes tidligere erhvervet viden
sammen med nyerhvervet viden?
Alternativer?
Iagttagelse af lærerrollen i praksis
Evaluering
 Hvordan evalueres elevernes læringstilvækst?
skr/mdt? Formativt/summativt
 Undervisningen?
Undervisningsmiljøet i klassen?
Til forskellige læringsrum hører
forskellige lærer-roller
• Skulptør ----------------- • Foredrag & oplæg
• Konsulent---------------- • Gruppe- og projekt
• Træner ----------------- • Undervisningsdifferen
tiering, indiv. arbejde
• Deltager --------------- • Klassesamtale
Overordnede iagttagelser vedr lærerrollen
Passer valg af læringsrum til elevernes læringsmål?
Passer lærerrollen til undervisningsrummet?
 Passer høj/lav styring til aktiviteten
Passer elevernes aktivitet til det valgte læringsrum?
 Passer lærerens spørgeteknik og håndtering af
elevsvar til det valgte læringsrum?
Alternative valg???
Reflekter over din egen/andres
undervisning
”Let’s step aside in a professional mode”
• Hvordan gik undervisningen ift planen? Hvis
overraskelser/afvigelser hvorfor da? – alternative
valg?
• Nævn de bedste elementer fra lektionen – hvad
gjorde dem gode? Alternative valg?
• Hvis du har valgt et særligt fokuspunkt, hvordan
gik det da med de(t) valgte fokuspunkt(er) – hvad
ville alternativer have været?

similar documents