Dannelsens indhold i det senmoderne samfund

Report
Kritiske betragtninger til individualiseringen i skolen og i
danskfaget
DANNELSENS INDHOLD I DET
SENMODERNE SAMFUND
JERES UDGANGSPUNKT
I skal fokusere på:
Ledelse af undervisning og udvikling af klassens
sociale liv. Lærerens forskellige måder at
forholde sig på, der kan styrke klassens sociale
liv og læringsmiljø.
Dette fokus skal være synlig i
undervisningsplanen og i selve undervisningen
INDHOLDET
Klasseledelse med henblik på klassens sociale
liv og læringsmiljø har i høj grad at gøre med:

Den dannelse og de kompetencer læreren som
professionel didaktikker bevidst vælger at rette
undervisningen imod, heri indgår ikke mindst
overvejelser omkring indhold og arbejdsformer
HVAD ER ET ADÆKVAT DANNELSESIDEAL I DAG?

To strømninger i tiden
Individualisering
 Globalisering og internationalisering

Problemer og konflikter bliver globale og
individuelle
 Hvad kan danskfaget og dansklæreren?

Målrettet og bevidst Udvælge relevant indhold til
undervisningen
 Arbejde målrettet og bevidst med metoder og
undervisningsformer
(skal ske på samme tid i det enkelte forløb)

INDIVIDUALISERING – SELVREALISERING SOM
DANNELSESIDEAL
Sociologer er relativt enige (jf. Giddens, Bauman,
Beck, Luhmann):
 Selvrealisering er en naturlig konsekvens af det
(sen)moderne livs vilkår for den enkelte


Aftraditionalisering fører til krav om refleksivitet i den
enkeltes identitetsdannelse
Selvrealisering og den enkeltes arbejde med
selvfortællingen i forbindelse med
identitetsdannelsen er væsentlig – ikke mindst i
pædagogisk sammenhæng!
SELVREALISERINGEN
Optimister og pessimister – eks. Bauman og
Giddens/ Beck
 Struktur/systemteoretikere og indvidivcentreret
tænkning – Luhmann og Giddens

SELVREALISERINGENS INDTOG I SKOLEN –
EKSEMPLER
Klaus Nielsen: selvrealiseringen viser sig i skolen
som en bekendelsesdiskurs
Selvrefleksion som bekendelser over for sig selv
 Fører til en psykologisering
 Fjerner fokus fra det almene, dannelsens indhold og
muligheden for udvikling af kritisk tænkning

Tone Saugstad: Livslang læring som dannelsesideal
At lære af at lære at lære…
 Læringsindholdet og det gode eksempel mister sin
betydning
 Fokus på at vi lærer, frem for hvad vi lærer

EKSEMPLER TIL DISKUSSION
I læreruddannelsen:
 Portfolio
I skolen:
 Portfolio, mappevurdering, logbog m.m. (fokus på den
livslange læring)
 Nationale test (fokus på, at alle lærer det, de skal)
 Uddannelsesbogen i folkeskolen (fokus på den enkeltes
selvrealisering, den enkeltes biografi)
 Elevplaner
 Læringsstile – har i mine øjne 100% flyttet fokus fra
hvad eleverne skal lære til hvordan de lærer
EKSEMPLER TIL DISKUSSION
I dansk:
 Procesorienteret skrivning (obs. Hvad med
genreskrivning?)
 90érnes radikalt læserorienterede
litteraturpædagogik (fokus på hvad den enkelte
læser ind i teksten, frem for hvad teksten har at
sige om verden)
 Udvælgelse af tekster, der tematiserer
selvrealiseringen (eks. ungdomsromaner)

romaner til udskolingen
PÆDAGOGIKKEN MISTER RETNING
Det globaliserede senmoderne samfund fordrer
ikke alene selvrealiseringen. Det efterlyser i høj
grad fællesskabet:
 Hvad er de store udfordringer samfundet
(verden) står overfor?
 Hvilket indhold skal danskfaget beskæftige sig
med på baggrund af udfordringerne?
MULIGE TEORETISKE VEJVISERE
Klafkis epokaltypiske nøgleproblemer
 Ulrich Becks vision om den kosmopolitiske
dannelse
Men; i sidste ende:
Er det ikke den enkelte (dansk)lærer, der skal sørge
for at give undervisningen pædagogisk retning?


Det kan være svært i tider, hvor politikere eks. i Århus
kommune satser ensidigt (nærmest dikteret af
medierne) på at og hvordan, børn lærer
NYE TENDENSER
Eks. klimaet:
Klimaet er i tiltagende grad blevet genstand for
undervisning i dansk, samfundsfag, geografi m.fl. – her
er der tale om et epokaltypisk nøgleproblem!
En del af diskussionen:
De to hovedtendenser i det moderne (individualisering og
globalisering) strides, når lærere tematiserer klimaet
(sætter fokus på indholdet) og jeg samtidig kan læse i
avisen, at psykologer og pædagoger er bekymret for den
frygt en tematisering af klimaspørgsmål planter i det
enkelte barn.
DIDAKTISK KOMPETENCE
En samtidig fokus på at der skal læres, hvordan der skal
læres og ikke mindst hvad, der skal læres, kræver
didaktiske kompetencer af den enkelte lærer, der ikke
er til at undervurdere
Derfor grundig planlægning! Også som uddannet
lærer 
Hvis ikke læreren tager autoriteten som didaktikker,
bliver det politikerne, der bestemmer den retning,
skolen går i!
(og det er de ikke lige så gode til)


similar documents