Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Report
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Študij na Fakulteti za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
Večna pot 113
1000 Ljubljana
www.fkkt.uni-lj.si
Dodiplomski študijski programi
FKKT
univerzitetni
KEMIJA (70)
BIOKEMIJA (40)
KEMIJSKO INŽENIRSTVO (70)
TEHNIŠKA VARNOST (40)
visokošolski
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA (70)
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA-izredni (50)
KEMIJA
Kaj počne (univerzitetni diplomirani) kemik?
Njegovo delo poteka v laboratoriju:
 sintetizira nove spojine
 analizira produkte reakcij
 preučuje in pojasnjuje
kemijske procese s kemijskega
in fizikalnokemijskega vidika
BIOKEMIJA
Kaj počne (univerzitetni diplomirani) biokemik?
Njegovo delo je podobno delu kemika, vendar se
osredotoča na kemijo živih organizmov:
 preučuje delovanje celic (proteini, membrane, DNK)
 s pomočjo reakcij v celicah sintetizira spojine
 načrtuje genske spremembe organizmov
KEMIJSKO INŽENIRSTVO
Je ena izmed štirih INŽENIRSKIH ZNANOSTI:
Gradbeništvo
Strojništvo
Elektrotehnika
Kemijsko inženirstvo
Kemijsko inženirstvo združuje osnove matematike,
kemije, fizike in biologije z inženirsko prakso.
Področja: materiali (anorganski, nanomateriali),
procesno, polimerno, biokemijsko in okoljsko
inženirstvo…
KEMIJSKO INŽENIRSTVO
Kaj počne (univerzitetni diplomirani) inženir kemijskega
inženirstva?
 načrtuje in vodi proizvodne procese, tesno sodeluje





z industrijo
razvija nove materiale in produkte (anorganske,
organske, polimerne tehnologije)
računalniško simulira in optimizira procese
prenaša laboratorijske procese v industrijsko merilo
kontrolira onesnaženje, načrtuje čistilne naprave in
okolju prijazne tehnologije
opravlja ekonomske analize procesov
TEHNIŠKA VARNOST
Varstvo pri delu
varovanje zdravja in življenja delavca
ocenjevanje tveganja v tehnoloških sistemih
uporabljanje predpisov o varnem in zdravem delu
vodenje varstva pri delu v podjetjih
Požarno varstvo
poznavanje načel požarne preventive
TEHNIŠKA VARNOST
Varstvo okolja
 preprečevanje onesnaževanja
 problematika odpadkov
 recikliranje odpadkov
 ocenjevanje tveganj
TEHNIŠKA VARNOST
Kaj počne (univerzitetni diplomirani) inženir tehniške
varnosti?
 pripravlja analize tveganja pri delu ter načrte za
ravnanje ob nesrečah
 skrbi za varnost pri delu
 seznanja in osvešča zaposlene o varnem delu
 vzdržuje varnostno opremo
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA (VSŠ)
Kaj počne (diplomirani) inženir kemijske
tehnologije?
 svoj čas preživlja v laboratoriju ali
industrijskem obratu, kjer skrbi za
njegovo gladko delovanje
 opravlja rutinske meritve oziroma
nastavitve
Zaposlitvene možnosti diplomantov
FKKT UL
INDUSTRIJA (kemijska, papirna, farmacevtska, prehrambena ...)
Krka Novo mesto, Lek Ljubljana, Pivovarna Union Ljubljana, Petrol, Pivovarna Laško, Droga
Kolinska Ljubljana, Sava Kranj, Trimo Trebnje, Donit Medvode, Helios Group Domžale, Cinkarna
Celje, Talum Kidričevo, Melamin Kočevje, Mitol Sežana, Aero Celje, Fenolit Borovnica, Ilirija
Ljubljana, Julon Ljubljana, Salonit Anhovo, Teol Ljubljana, Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik,
Droga Portorož, Šampionka Renče, Papirnica Vevče, Atotech Slovenija, Knauf Insulation, Henkel
Slovenija,...
SEKTOR DROBNEGA GOSPODARSTVA
BIA d.o.o., BIA separations d.o.o., ECHO d.o.o., Acies BIO d.o.o.,...
UNIVERZE IN INŠTITUTI V SLOVENIJI IN TUJINI
ZAVODI
Zavod za raziskavo materiala in kovin, Zavod za zdravstveno varstvo, Inštitut za celulozo in papir...
DRUGE MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
inšpekcijske službe, upravne službe, šolstvo, zdravstvo, komunalne in čistilne naprave, zastopstva
tujih podjetij...
DODATNE INFORMACIJE
Informativna dneva:
13. in 14. februar 2015
Spletna stran FKKT UL: www.fkkt.uni-lj.si
Vprašanja v zvezi s študijem na UL FKKT lahko zastavite
na e-naslov [email protected] ali našim študentom
na e-naslov: [email protected]

similar documents