Document

Report
Partnerības līgums Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu
2014.–2020.gada plānošanas periodam
ES fondu vadošā iestāde
17.12.2013.
Paveiktais plānošanas dokumentu izstrādē
(jūlijs-decembris)
• Jūlijs - Oktobris: Plānošanas dokumenti neoficiāli iesniegti EK starpdienestu
komentēšanā
• Jūlijs – Augusts: Atkārtota plānošanas dokumentu publiskā apspriede, SIVN
publiskā apspriede, padziļinātas diskusijas ar partneriem un nevalstisko
sektoru
• Oktobris – Decembris: EK komentāru izvērtēšana, plānošanas dokumentu
precizēšana, pilnveidošana, papildu diskusijas ar EK, partneriem, nevalstisko
sektoru
• Novembris: MK izskatīts FM progresa ziņojums un panākta vienošanās par
nepieciešamajām konceptuālajām izmaiņām plānošanas dokumentos;
• Jūlijs – Decembris: Plānošanas dokumentu saskaņošana VSS procesa ietvaros
– atzinumu sniegšana, starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmes
• 05.12.2013. Pagaidu uzraudzības komitejā tiek prezentēti precizētie plānošanas
dokumentu projekti
2
ES fondu plānošanas dokumenti
Partnerības līgums
• Dokuments, kuru sagatavojusi DV, iesaistot partnerus atbilstoši
daudzlīmeņu pārvaldības pieejai, un kurā izklāstītas dalībvalsts
vajadzības un iespējamie risinājumi to apmierināšanai, noteikts
finansējuma sadalījums tematisko mērķu griezumā, noteikta
ieguldījumu stratēģija, kārtība attiecībā uz ESI fondu efektīvu un
lietderīgu izmantošanu.
Darbības programma
• DP ir dokuments, kas attēlo, kā tiks ieviests PL noteiktā ieguldījumu
stratēģija, definējot prioritāros virzienus, konsekventu intervences
loģiku, specifiskos atbalsta mērķus, sasniedzamos rezultātus un
rādītājus, atbalstāmās darbības, lai risinātu noteiktās attīstības
vajadzības.
3
Latvijai pieejamais finansējums
(milj.EUR)
No EK saņemtais finansējuma piedāvājums Latvijai*
PL finansējums
KF
ERAF
ESF
Jauniešu nodarbinātības iniciatīva
ELFLA
EJZF
Kopā
EUR
1 349 400 000
2 401 286 526
638 589 001
29 010 639
1 074 577 282
?
5 492 863 448
Finansējums ārpus PL
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
CEF pārvedums
Eiropas teritoriālā sadarbība (ERAF 3.mērķis)
Kopā
EUR
41 024 473
240 600 000
93 600 000
375 224 473
4
* Pašlaik no EK nav saņemts oficiāls apstiprinājums finansējuma sadalījumam pēc MFF apstiprināšanas.
2014.-2020.gada finansējuma sadalījums pa
tematiskajiem mērķiem KP fondi
0% 2%
12%
11%
4%
7%
10%
3%
11%
26%
12%
2%
1.Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un
inovāciju
2.Uzlabot informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un kvalitāti
3.Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu
konkurētspēju
4.Atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa
dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs
5.Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska
novēršanu un pārvaldību
6.Aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti
7.Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst
trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās
8.Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka
mobilitāti
9.Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot
nabadzību
10.Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā
11.Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts
pārvaldi
12. TP
5
2014.-2020.gada finansējuma sadalījums pa
tematiskajiem mērķiem ELFLA
1.Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un
inovāciju
2.Uzlabot informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un kvalitāti
3.Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu
konkurētspēju
4.Atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa
dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs
5.Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska
novēršanu un pārvaldību
6.Aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti
1% 0%
2% 0%
4%
6%
31%
11%
0%
20%
4%
21%
7.Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst
trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās
8.Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka
mobilitāti
9.Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot
nabadzību
10.Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā
11.Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu
valsts pārvaldi
12. TP
6
Nozaru plānošanas dokumenti un
ex-ante nosacījumi
Obligātie un papildus nepieciešamie investīciju pamatojumam
Neizpildītie ex-ante nosacījumi: neizpildīti – 15 nosacījumi (50%)
 Viedās specializācijas stratēģija un Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes
2014.-2020.gadam (IZM)
 Transporta attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam (SM)
 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam (IZM)
 Vides politikas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam (VARAM)
 Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (LM)
 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam (VM)
 Enerģētikas politikas pamatnostādnes laika periodam no 2014.–2020.gadam (EM)
 Tūrisma stratēģija 2014.–2020.gadam (EM)
 Kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014.–2020.” (KM)
 Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (TM)
 Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam
(TM)
 Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības plānošanas dokuments 2014.–2020.gadam (VK)
 Jauniešu garantijas izveides un īstenošanas plāns (LM)
 Zivsaimniecības kontroles programma 2014. – 2020. gadam (VARAM)
! Pastāv risks, ka ne visos gadījumos iestāžu ex-ante nosacījumu pašnovērtējums sakritīs ar EK viedokli
7
Neatrisinātie jautājumi ar ministrijām
•
•
-
•
-
VARAM rosina paredzēt ,,līdzsvarotu teritoriālo attīstību» kā horizonālu
prioritāti’’ kā horizontālo prioritāti;
FM neatbalsta – radīs papildus atdiminstratīvo slogu. Sadarbību ar VARAM investīciju
koordinēšanā pašvaldībās var realizēt ārpus formāla HP ietvara.
VARAM iebilst pret vispārējās izglītības infrastruktūras iekļaušanu pilsētvides
«izvēļu katalogā», tam novirzot 30 mEUR «industriālajām zonām» sākotnēji
paredzētā paredzētā finansējuma;
FM: VARAM piedāvājums nav saskaņojams ar EK ne pēc formas, ne satura un ticis
skarbi kritizēts no pilsētu puses, īpaši attiecībā uz izglītības sadaļas neiekļaušanu. FM
piedāvājums ir labākais iespējamais kompromiss esošajā situācijā.
Nepieciešama gala vienošanās starp KM un EM par integrēto tūrisma pasākumu
(PL līmenī - finansējuma sadalījums starp komercprojektiem un publisko
infrastruktūru, un kopējs stratēģiskais redzējums; DP līmenī – atbildību
sadalījums, precīzāks atbalsta saturs un indikatīvās atbalstāmās teritorijas)
FM piedāvājums: 15 milj. komercprojektiem 3.TM, 35 milj.; kultūras un dabas
mantojuma infrastruktūrai 6.TM; turpināt darbu pie tūrisma pamatnostādnēm un
protokollēmumā nostiprināta kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo industriju loma.
8
Nesaskaņotie jautājumi ar partneriem,
organizācijām
• LLPA rosina noteikt atsevišķu prioritāro virzienu pilsētvides jomai;
- FM: atsevišķa prioritāte neko nemaina no FS viedokļa, bet rada sarežģījumus
sarunās ar EK.
− LPS, LLPA iebilst finansējuma novirzīšanai atsevišķiem vides aizsardzības
un daudzveidības pasākumiem, rosinot samazināt finansējumu vides un CO2
mērķiem;
− FM neatbalsta, jo arī par esošo finansējuma apjomu gaidāmas sarežģītas sarunas
par EK, kuras pozīcija ir – palielināt.
− LIKTA rosina palielināt finansējumu IKT mērķim līdz iepriekšējam
apjomam;
− FM aicina neatgriezties pie 19.novembrī pieņemto lēmumu pārskatīšanas. EK par
šo TM būtiskas iebildes un būs sarežģīti aizstāve arī esošo finansējumu.
• LPS pieprasa sagatavot un īstenot rīcības plānu visu NAP uzdevumu
īstneošanai, kurus nav paredzēts finansēt no ES fondiem
− FM: šāds uzdevums nav attiecināms uz PL vai DP un jālemj atsevišķi
9
Turpmākais laika grafiks
(decembris- 2014.gada marts)
• Decembris/Janvāris: PL oficiāla iesniegšana EK
• 2014.gada sākums: DP iesniegšana MK un pēc apstiprināšanas MK,
oficiāla iesniegšana EK;
• 2014.gada janvāris - marts:
− darbs pie ātrāk uzsākamajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem;
− Nacionālo normatīvo aktu izstrāde;
− skaidrojošo un metodoloģisko materiālu izstrāde.
• Pēc 2014.gada marta: MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu
ieviešanu izstrāde
10
Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
11
Pilsētvides pasākumu ieviešanas alternatīvas
Atsevišķais Tematiskais mērķis pilsētvidei
TM
Integrēto investīciju pieeja
3TM 4TM 6TM 7TM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
•
Nav atšķirību ieviešanas mehānismā, visus ieguldījumus jāpamato ar pašvaldību
inegrētajām attīstības programmām
‒ Nepieciešams zem attiecīgiem TM + 9 pilsētām ir iezīmēts tikai minimāls
atsevišķi izdalīt SAM priekš 21 un
slieksnis SAM ietvaros;
Latgales;
+ Nav nepieciešami DP grozījumi, lai veikt
‒ Nepieciešami DP grozījumi, lai pārdalīt
finansējuma apjomu korekcijas starp 9 un
finansējumu starp līdzīgiem 9 un
21/Latgale attiecīga SAM ietvaros
21/Latgales SAM
+ Atvieglota finansējuma pārdale starp SAM
12
TM ietvaros
* Saskaņā ar regulas priekšlikumiem daža veida atbalstu nevar apvienot zem viena SAM!

similar documents