LOGO

Report
LOGO
Chapter 2
Switching
LOGO
เนือ้ หาในบทนี้
1
Layer 2 Switching
2
VLANs
3
Inter-VLAN Routing
4
EtherChannel
www.themegallery.com
LOGO
Layer 2 Switching
Address Learning and Forwarding
คือ การเรี ยนรู้ในการตัดสิ นใจในเส้นทางที่จะไป และจะมีการสร้าง
media access control หรื อ (MAC) เพื่อส่ งเป็ นตาราง
ตารางนั้นอาจเรี ยกว่า Mac address table
www.themegallery.com
LOGO
Layer 2 Switching
ตัวอย่างเช่น
โฮสต์ A เชื่อมต่อกับ Fast Ethernet 0/1 และ โฮสต์ B
เชื่อมต่ออยูก่ บั Fast Ethernet 0/2 ถ้าโฮสต์ A ส่ ง frame มาที่
สวิตซ์สวิตซ์จะสวิตซ์จะใช้หมายเลขพอร์ตขาเข้าและ source Mac
address และจะนาข้อมูลที่ประมวลผลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเข้า MAC
address table
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
เป็ นความสามารถอีกขั้นหนึ่งของอุปกรณ์สวิตซ์ที่ทาให้การวางแผน
ออกแบบเน็ตเวิร์กที่ใช้สวิตซ์มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
Link Types
คือ สถานะภาพแวดล้อมของสวิตซ์ในแต่ละพอร์ ตที่สามารถกาหนดค่า
อาจเป็ น access port หรื อ trunk port
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
Access Ports
Access port เป็ นส่ วนหนึ่งของ VLAN โดยจะถึง
กาหนดให้เป็ นสมาชิกของ VLAN ใด VLAN หนึ่ง
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
Trunk Ports
Trunk Ports เป็ นพอร์ตพิเศษที่สามารถดาเนินการสนทนาได้ใน
หลาย VLANs ในเวลาเดียวกัน
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
Protocol Trunk
จะเป็ นการดาเนินการไม่อนุญาตให้สวิตซ์ดาเนินข้อมูลจาก หลาย ๆ
VLANs โดยไม่กาหนดค่า
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
ISL Encapsulation
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
802.1Q Tagging
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
Protocol Dynamic Trunking
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
End-to-End VLANs
เป็ นรู ปแบบในการส่ งข้ อมูลภายในVLAN ทีเ่ ป็ นประโยชน์ แก่ ผ้ ใู ช้ ใน
เครือข่ าย
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
VLAN Trunk Protocol (VTP)
เป็ นโปรโตคอลของ Cisco ที่ช่วยให้มีการปรับปรุ งและมีการจัดการ
ฐานข้อมูลของVLAN ในหลาย ๆ VLAN โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
VTP Modes
- Sever Mode
- Client Mode
- Transparent Mode
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
VTP Pruning
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
Configuring VLANs
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
Setting Up VLANs
1.ดูฐานข้อมูล VLAN ที่ DSW1 ในการตั้งค่าการทดสอบ
2.สร้าง VLAN ใหม่บนสวิตซ์
3.ตั้งชื่อ VLAN
4.การลบ VLAN
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
การกาหนดค่ า Access Ports
1.สร้าง VLAN 10 และ กาหนด port fa0 / 1
2. การเพิ่ม VLAN
3. พอร์ตที่ปลอดภัยสาหรับโฮสต์
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
การกาหนดค่ า Trunk Links
1.การกาหนดค่า trunk encapsulation
2.การสร้าง Trunk port
3.การตรวจสอบ trunk link
4.ตั้งค่าตัวเลือก DTP
www.themegallery.com
LOGO
VLANs
การกาหนดค่ า VTP
1.ตั้งชื่อ VTP domain name
2.สร้าง VTP password
3.กาหนด VTP mode ในแต่ละVlan
4.การเปิ ด VTP pruning.
www.themegallery.com
LOGO
Inter-VLAN Routing
Router on a Stick
www.themegallery.com
LOGO
Inter-VLAN Routing
ข้อดี:
 -ค่อนข้างง่ายในการกาหนดค่าและการใช้
 -สวิตซ์เลเยอร์3ไม่จาเป็ น
 -ให้บริ การการสื่ อสาร inter-VLAN
ข้อเสี ย:
 -สามารถเป็ นจุดเดียวของข้อผิดพลาด
 -กับ single trunk linkแล้วอาจมีความแออัด
 -สวิตซ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์อาจจะเพิ่มความล่าช้า
www.themegallery.com
LOGO
Inter-VLAN Routing
การกาหนดค่ า Router on a Stick
ตัวอย่างเช่น
Router1(config)#interface Fa0/0.1
Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1
255.255.255.0
Router1(config-if)#encapsulation dot1q 1
native
www.themegallery.com
LOGO
Inter-VLAN Routing
Multilayer Switching
คือ เป็ นความสามารถในการส่ งต่ อข้ อมูลไปหลาย ๆสวิตซ์ ในตัวของหนึ่ง
อุปกรณ์ ทอี่ ยู่ใน VLAN เดียวกัน
www.themegallery.com
LOGO
Inter-VLAN Routing
Cisco Express Forwarding (CEF)
CEF เป็ นกรรมสิ ทธิ์ รุ่นใหม่ล่าสุ ดของCisco ทาให้การส่ งต่อ
ดาเนินการไปได้ในหลาย ๆสวิตซ์และเราเตอร์ เร็ วมากขึ้นและมีประสิ ทธิ ภาพ
มาก
www.themegallery.com
LOGO
Inter-VLAN Routing
การสร้ างตาราง Forwarding Information Base (FIB)
CEF สร้างตารางเส้นทางที่เรี ยกว่า forwarding
information base (FIB) มีโครงสร้างมาจาก routing
table
www.themegallery.com
LOGO
Inter-VLAN Routing
การสร้ างตาราง the Adjacency
CEF ยังสร้างตาราง adjacency ที่เลเยอร์ที่2สาหรับการส่ ง
ต่อเพื่อการตัดสิ นใจ ตาราง adjacency ถูกเก็บไว้ใน CAM
www.themegallery.com
LOGO
Inter-VLAN Routing
การกาหนดค่ า Inter-VLAN Routing
อย่างแรกเราต้องเปิ ดการใช้เส้นทางของ multilayer switch
จากนั้นจะเพิ่ม ความสาคัญที่VLANที่เลเยอร์3 อินเตอร์เฟซหาเส้นทาง
คุณลักษณะนี้เรี ยก SVI
www.themegallery.com
LOGO
EtherChannel
Ether-Channel คือ เทคนิค switch-to-switch ที่มี
ความเร็ วในการสื่ อสารมาก เป็ นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุ งแทนที่
สวิตซ์รุ่นใหม่ที่มีราคาแพง
www.themegallery.com
LOGO
EtherChannel
การกาหนดค่ า EtherChannel
1.ตั้งค่า port-channel interface
2.กาหนดพอร์ ตทางกายภาพเพื่อ port-channel
interface
3.การเชื่อมโยงของพอร์ ตกับ port-channel
4.กาหนด bundling protocol.
5.ตั้งค่า พอร์ ตในโหมด negotiation
www.themegallery.com
LOGO
สรุป
คุณจะต้องรู ้วธิ ี ต่าง ๆในการสร้าง ฐานข้อมูล VLAN จาไว้เมื่อคุณ
เชื่อมโยงพอร์ ตกับ VLAN หากVLAN นั้นไม่มีในฐานข้อมูล คุณ
จะต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาเป็ นอย่างแรก
คุณได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับโหมดต่างๆที่คุณสามารถกาหนดค่าพอร์ ตของ
คุณเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดทุกพอร์ ตควรอยูใ่ นโหมด access และ
VTP เป็ นสิ่ งที่ดีในการดูแลรักษาฐานข้อมูลVLANระหว่างสวิตซ์จานวน
มากและเพื่อให้แน่ใจว่าการจราจรสามารถไปจากVLANหนึ่งไปยังอีก
VLANหนึ่ง คุณสามารถตั้งค่าที่ inter-VLAN routingได้
สุ ดท้ายนี้ควรมี EtherChannel ในระบบเพื่อใช้กบั แบนด์วิธ
ที่ต่า
www.themegallery.com
LOGO
Add your company slogan

similar documents