Digitální *esko v. 2.0

Report
Milníky cesty k digitální ekonomice
Co bude dál?
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
1
Rozdělení kompetencí zrušeného MI
MPO – elektronické komunikace a poštovní služby
MV – e-Government, ale i BB strategie, změna v roce 2010
Veřejná konzultace a příprava nové státní politiky
Digitální Česko schváleno vládou v roce 2011 – jeho úkoly měly
být vyhodnocovány a aktualizovány
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
2
Důvody aktualizace DČ
Naplnění cílů Digitální agendy pro Evropu
Ex-ante kondicionality pro čerpání ze strukturálních fondů
Zlepšení koordinačních mechanismů a odstranění resortismu
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
3
Tři pilíře Digitálního Česka v. 2.0
Hlavní cíle aktualizované politiky Digitální Česko v. 2.0 budou
realizovány prostřednictvím 17 opatření, která lze rozdělit do tří
pilířů:
Internetová infrastruktura (hlavní předmět původního
Digitálního Česka)
Digitální služby
Vzdělávání – digitální gramotnost a e-skills
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
4
Internetová infrastruktura
Podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí
k internetu, která umožní do roku 2020 přenosové rychlosti
alespoň 30 Mbit/s pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s
minimálně pro polovinu domácností.
Efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových
uživatelů, k čemuž má vést Strategie správy rádiového spektra
s výhledem do roku 2020.
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
5
Digitální služby
Podpora cenově dostupné legální nabídky digitálního obsahu
(filmy, hudba, e-knihy) – národní digitální distribuční platforma.
Přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím
generovaným veřejným sektorem.
Garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné
služby prostřednictvím zemského vysílání.
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
6
Vzdělávání – digitální gramotnost, e-skills
Vzdělávání obyvatel s cílem zvýšit digitální gramotnost a rozvíjet
elektronické dovednosti a celoživotní učení tvoří jádro úspěšné digitální
ekonomiky založené na znalostech.
rozšiřování přístupu k informačním a komunikačním technologiím
rozvíjení znalostí ovládat moderní zařízení
osvojení technologií, což předpokládá školení a schopnosti v oblasti
informačních a komunikačních technologií umožňující ovládání
programových aplikací na různých platformách a zařízeních
zvyšování znalostí a informací potřebných ke kritickému hodnocení
obsahu všech mediálních nástrojů v rámci aktivního občanství
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
7
Subjekty, které se budou podílet na
naplňování cílů Digitálního Česka v. 2.0
Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost –
její pracovní výbor pro digitální agendu
Ministerstvo průmyslu a obchodu – jeho sekce digitální
ekonomiky
Jednotlivé resorty a úřady – MPSV, MK, ČTÚ, ÚOOÚ
Digitální šampion
Odborná veřejnost – ICT UNIE, Svaz průmyslu a dopravy,
Hospodářská komora, operátoři, poskytovatelé obsahu atd.
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
8
Možné zdroje pro financování cílů
Digitálního Česka v. 2.0
Strukturální fondy pro období 2014 – 2020 - OPPIK – prioritní
osa 4 – rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a
informačních a komunikačních technologií
Národní program podpory projektů zaměřených na budování
přístupových sítí nové generace
Connecting Europe Facilities (CEF)
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
9
Aktuální úkoly evropské i národní digitální
agendy
Rozpracování oblastí specifikovaných v DČ v. 2.0
Návrh nařízení EP a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění
sítí vysokorychlostních elektronických komunikací
Návrh nařízení EP a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(obecné nařízení o ochraně údajů)
Návrh směrnice EP a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné
úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (kybernetická bezpečnost)
Cloud computing
Zelená kniha k doručování balíků
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
10
Principy státní politiky v oblasti digitální
ekonomiky
respektování svobody internetu,
minimalizace zátěže subjektů při podnikání v prostředí internetu,
svobodné a nediskriminační využívání informací státní správy jako faktor mající
potenciál pro zvýšení zájmu obyvatel využívat internet,
rozšiřování digitální gramotnosti a rozvíjení elektronických dovedností obyvatel,
zvyšování dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu nebo sociální
postavení,
jednoduchá, transparentní a nediskriminační pravidla správy internetu,
rozvoj zákonné a přeshraniční nabídky on-line výrobků a služeb,
zlepšení ochrany spotřebitele v online prostředí včetně efektivnějšího řešení
sporů,
spolehlivý a efektivní platební systém a systém doručování,
podpora samoregulačních mechanizmů a jejich preference před zákonnou
regulací.
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
11
Děkuji za pozornost
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
12

similar documents