Adriatyk - p. R. Matczak

Report
Partnerstwo dla rozwoju
strefy
Spotkanie
robocze polskich regionów
korytarza transportowego
Korytarza Bałtyk – Adriatyk
Bałtyk - Adriatyk
Radomir Matczak
Urząd
Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
9 grudnia
2013
Łódź,
3 kwietnia
r.
Pomorski
Park2014
Naukowo
– Technologiczny w Gdyni
Kalendarium istotnych zdarzeń dla TEN-T
11.12.2013
Rozporządzenie PE i RE nr 1315/2013 ws. unijnych wytycznych
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
Rozporządzenie PE I RE nr 1316/2013 ustanawiające instrument
„Łącząc Europę”
07.01.2014
Komunikat KE pt. Budowa bazowej sieci transportowej:
korytarze sieci bazowej oraz instrument „Łącząc Europę”
12.03.2014
powołanie przez KE Koordynatorów Korytarzy sieci bazowej TEN-T
(Kurt Bodewig dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk)
31.03.2014
I Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk
(na poziomie rządowym)
Korytarze sieci bazowej TEN-T
TEN-T : Sieć kolejowa, porty morskie
Sieć Bazowa
Sieć Bazowa – KDP
Sieć Kompleksowa
TEN-T : Sieć drogowa, lotniska
Sieć Bazowa
Sieć Kompleksowa
I Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk
Udział wzięli wyłącznie przedstawiciele administracji rządowej oraz KE
Przedstawiono wstępną wersję Baltic-Adriatic Core Network Corridor Study
(wykonawcy: LeighFisher Ltd, Jacobs Polska, NDCON, Paradigma, ASTRA-PROJEKT)
Ustalono ogólny harmonogram dalszych prac
16.06.2014
II Forum Korytarza
głównie przedstawiciele Rządów i zarządców infrastruktury
29.09.2014
III Forum Korytarza
+ władze regionalne, inicjatywy korytarzowe, partnerzy biznesowi
17.11.2014
IV Forum Korytarza (końcowy projekt Planu Działań dla Korytarza)
szeroki udział partnerów
Wyzwania dla polskich regionów Korytarza BA
1. Realne (eksperckie, analityczne, lobbingowe) włączenie się w tworzenie Planu
Działań dla Korytarza, m.in. poprzez aktywny udział w Forum Korytarza oraz
nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem Korytarza
2. Podjęcie działań umożliwiających wykorzystanie „przypisanej” Polsce w ramach CEF
alokacji 4,3 mld EUR na projekty transportowe w Korytarzu
3. Nawiązanie współpracy z regionami innych krajów leżących wzdłuż Korytarza
4. Włączenie do współpracy na rzecz Korytarza kluczowych aktorów biznesowych
5. Zbudowanie właściwej relacji z administracją rządową (głównie MIiR) oraz Komisją
Europejską (głównie DG REGIO i DG MOVE).
Proponowane tematy dyskusji
1. Inwentaryzacja wiedzy dotyczącej strefy rozwojowej Korytarza BA w Polsce
2. Identyfikacja ekspertów, który mogliby wesprzeć działania regionów w pracach
nad Planem Działań dla Korytarza BA
3. Zasady, cele i oczekiwane efekty współpracy polskich regionów Korytarza BA
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju
4. Plan współpracy z polskich regionów Korytarza BA z Koordynatorem Korytarza
5. Inne.
Dziękuję za uwagę.
www.regionybac.pl
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Tel: +48 58 326 83 00
Fax: +48 58 326 83 03
Email: [email protected]
Prognoza przeładunków kontenerów w Trójmiejskich terminalach
morskich 2025* [tys. TEU]
* wg „Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) – projekt do
konsultacji społecznych. Pomorskie 2020”; 28.03.2013
Średniodobowa liczba przejazdów pociągów towarowych (2012 r.)
Średniodobowa liczba przejazdów pociągów pasażerskich (2012 r.)

similar documents