Programmatieprocedure: nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen

Report
Programmatieprocedure:
nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen
Fien Moerman en Els Supply
BDGO!
De raad van het GO! is bevoegd voor de programmatie van UNIEKE
studierichtingen, op voorstel van de afgevaardigd-bestuurder.
De afgevaardigd bestuurder is bevoegd voor het formuleren van
voorstellen voor de programmatie van UNIEKE studierichtingen;
Delegatiebesluit:
Uniek?
Het structuuronderdeel dat u
wenst te programmeren komt nog
niet voor in één van de GO!
scholen in uw provincie?
Dan gaat het om een
programmatie van een UNIEKE
studierichting
 Goedkeuring van de
afgevaardigd bestuurder is
vereist (zie BDGO!)
 Aanvraag indienen bij de
afdeling OOP, sector SO
Uniek?
Indien u niet zeker bent of het structuuronderdeel dat u wenst te
programmeren uniek is, raadpleeg dan de website van onderwijs
Vlaanderen via onderstaande link en klik op ‘studierichting’:
http://ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/default.htm
Uniek of niet uniek?
• Centrale verwarming en Sanitair Installaties (3e gr BSO) in Antwerpen
• Renovatie Bouw (7e lj BSO) in Limburg
• Podiumtechnieken (3e gr TSO) in West-Vlaanderen
Overzicht van de verschillende programmatievormen
Overzicht
• Afwijking op niet-programmeerbare structuuronderdelen
• Vrij programmeerbare structuuronderdelen
• Programmatie op basis van een inruiloperatie
• Programmatie met overheidsgoedkeuring
• Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers
• Aanvraag nieuw structuuronderdeel en programmatie
• Overheveling structuuronderdelen
Afwijking op niet-programmeerbare
structuuronderdelen
Regelgeving:
Afwijking op het principe van niet-programmeerbare structuuronderdelen:
 De programmatie is noodzakelijk om de studiecontinuïteit van leerlingen binnen
de school of SGEM te garanderen
Studiecontinuïteit?
• Logische en noodzakelijke aansluiting van de derde graad op de tweede graad .
Let op: de programmatie is tijdsgebonden en kan slechts éénmaal aangevraagd
worden:
• Het structuuronderdeel kan mits gunstige regeringsbeslissing ingericht worden:
• in het eerste en het tweede schooljaar volgend op de beslissing in het eerste
leerjaar van de derde graad
• in het tweede en het derde schooljaar volgend op de beslissing in het tweede
leerjaar van de derde graad.
Afwijking op niet-programmeerbare
structuuronderdelen: procedure
Uniek?
Niet-Uniek?
Deadline: 15/10/2014
Deadline: 30/11/2014
In te dienen bij OOP/SO:
[email protected]
In te dienen bij AgODi:
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen secundair onderwijs en DKO
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
OOP/SO dient uw dossier samen met de
goedkeuring AB in bij AgODi
Kopie: [email protected]
Vereiste bijlagen:
• Ingevuld sjabloon
• bijlage 6 van omzendbrief SO 61
• Protocolakkoord van de scholengemeenschap
• Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep
• Protocolakkoord van het lokaal comité
Vrij programmeerbare structuuronderdelen
Regelgeving:
• Sommige structuuronderdelen zijn vrij programmeerbaar
omdat ze aanleunen bij beleidsontwikkelingen of
beleidsprioriteiten.
• Vrij programmeren kan wel impliceren dat binnen de school al
een bepaald studieaanbod moet aanwezig zijn.
Vrij programmeerbare
structuuronderdelen: procedure
Uniek?
Niet-Uniek?
Deadline: 21/03/2015
Deadline: 01/05/2015
In te dienen bij OOP/SO:
[email protected]
In te dienen bij AgODi:
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen secundair onderwijs en DKO
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
OOP/SO dient uw dossier samen met de
goedkeuring AB in bij AgODi
Kopie: [email protected]
Vereiste bijlagen:
• bijlage 4 van omzendbrief SO 61
• Protocolakkoord van de scholengemeenschap
• Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep
• Protocolakkoord van het lokaal comité
Inruiloperatie
Regelgeving:
Voorwaarden:
• In de school of in een andere school van de scholengemeenschap wordt
tegelijkertijd een ander structuuronderdeel opgeheven;
• dat andere structuuronderdeel kan niet een structuuronderdeel zijn van
het niveau derde leerjaar van de derde graad of kan niet het onthaaljaar
voor anderstalige nieuwkomers zijn.
• De programmatie leidt niet tot een voor de school nieuw studiegebied .
• Het structuuronderdeel dat wordt geprogrammeerd kan niet een
structuuronderdeel zijn van het niveau derde leerjaar van de derde graad of
kan niet het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers zijn.
• De programmatie voldoet aan eventuele bepalingen met betrekking tot
frequentie, inplanting of andere organisatievoorwaarden voor het
structuuronderdeel in kwestie.
Inruiloperatie: procedure
Uniek?
Niet-Uniek?
Deadline: 21/03/2015
Deadline: 01/05/2015
In te dienen bij OOP/SO:
[email protected]
In te dienen bij AgODi:
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen secundair onderwijs en DKO
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
OOP/SO dient uw dossier samen met de
goedkeuring AB in bij AgODi
Kopie: [email protected]
Vereiste bijlagen:
• bijlage 5 van omzendbrief SO 61
• Protocolakkoord van de scholengemeenschap
• Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep
• Protocolakkoord van het lokaal comité
Programmatie met overheidsgoedkeuring
Regelgeving:
• Valt de programmatie onder geen van de voorgaande categorieën dan is de
programmatie afhankelijk van een goedkeuring door de Vlaamse Regering.
• De Vlaamse Regering houdt hierbij rekening met volgende criteria:
• Eventuele bepalingen met betrekking tot frequentie, inplanting of andere
organisatievoorwaarden voor het structuuronderdeel in kwestie.
• Het beantwoorden van de programmatie aan de behoeften, zowel
kwantitatief als kwalitatief, inzake onderwijsaanbod binnen de betrokken
onderwijszone, er van uitgaande dat de keuzevrijheid voor ouders en
leerlingen moet worden gerespecteerd.
• De aanwezigheid van een convenant, of de inhoudelijke aansluiting en de
objectief vastgestelde nood op de arbeidsmarkt, of de studiecontinuïteit
van leerlingen binnen de school of scholengemeenschap.
Programmatie met overheidsgoedkeuring:
procedure
Uniek?
Niet-Uniek?
Deadline: 15/10/2014
Deadline: 30/11/2014
In te dienen bij OOP/SO:
[email protected]
In te dienen bij AgODi:
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen secundair onderwijs en DKO
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
OOP/SO dient uw dossier samen met de
goedkeuring AB in bij AgODi
Kopie: [email protected]
Vereiste bijlagen:
• Ingevuld sjabloon
• bijlage 6 van omzendbrief SO 61
• Protocolakkoord van de scholengemeenschap
• Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep
• Protocolakkoord van het lokaal comité
Onthaaljaar voor anderstalige
nieuwkomers
Regelgeving:
• De programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers vereist
altijd een goedkeuring van de Vlaamse Regering.
• De aanvraag tot programmatie moet steeds
uitgaan "namens de
scholengemeenschap" van een bepaald schoolbestuur (van de school die als
contactschool geldt).
• In het geval van toelating tot programmatie, wordt op het niveau van de
scholengemeenschap zelf bepaald in welke scholen van die
scholengemeenschap onthaalonderwijs wordt ingericht. Ook een
herschikking van dat aanbod is toegelaten.
Onthaaljaar voor anderstalige
nieuwkomers: procedure
Uniek?
Niet-Uniek?
Deadline: 21/03/2015
Deadline: 01/05/2015
In te dienen bij OOP/SO:
[email protected]
In te dienen bij AgODi:
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen secundair onderwijs en DKO
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
OOP/SO dient uw dossier samen met de
goedkeuring AB in bij AgODi
Kopie: [email protected]
Vereiste bijlagen:
• bijlage 7 van omzendbrief SO 61
• Protocolakkoord van de scholengemeenschap
• Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep
• Protocolakkoord van het lokaal comité
Aanvraag nieuw structuuronderdeel en
programmatie
Regelgeving:
• De Vlaamse Regering kan, afhankelijk van maatschappelijke,
onderwijskundige of technologische ontwikkelingen of
afhankelijk
van
arbeidsmarktbehoeften,
nieuwe
structuuronderdelen vastleggen.
• Indien echter het voorstel van een nieuw structuuronderdeel
uitgaat van een schoolbestuur, dan kan dat schoolbestuur
tezelfdertijd in het dossier een aanvraag tot programmatie in
één of meer van zijn (aan te duiden) scholen opnemen.
Aanvraag nieuw structuuronderdeel en
programmatie: procedure
Uniek?
Niet-Uniek?
Deadline: 12/09/2014
Niet van toepassing:
In te dienen bij OOP/SO:
[email protected]
Een nieuw structuuronderdeel is altijd
uniek!
OOP/SO dient uw dossier samen met de
goedkeuring AB in bij het Departement
Onderwijs
en
Vorming
uiterlijk
30/09/2014
Vereiste bijlagen:
• Ingevuld sjabloon
• Protocolakkoord van de scholengemeenschap
• Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep
• Protocolakkoord van het lokaal comité
Programmaties waarvoor u geen formulier
dient in te vullen
• De door de overheid eventueel opgelegde omzetting van
bestaande naar nieuwe benamingen van structuuronderdelen.
• Indien er op 1 oktober 2013 of 1 oktober 2014 minimaal 1
leerling was/is ingeschreven in het eerste leerjaar van de graad
in een bepaald structuuronderdeel, kan u dit probleemloos
inrichten op 1 september 2015.
Overheveling
Regelgeving:
Overheveling van structuuronderdelen is de overbrenging van een deel van het onderwijsaanbod
van de ene naar de andere school, al dan niet op grond van onderlinge uitwisseling, met de
bedoeling deze structuuronderdelen onverminderd voor financiering of subsidiëring in aanmerking
te laten komen.
Het globaal aanbod binnen een bepaalde geografische omschrijving wordt aldus door het
mechanisme van de overheveling herschikt doch niet verruimd.
Elke overheveling gebeurt in één keer (dus niet progressief) en op 1 september.
Uitsluitend volgende overhevelingen zijn toegelaten:
• Een volledige eerste graad zoals door de school georganiseerd.
• Een volledig studiegebied zoals door de school georganiseerd.
Uitsluitend volgende scholen kunnen bij een overheveling worden betrokken:
• Scholen die behoren tot dezelfde scholengemeenschap.
• Scholen die ressorteren onder hetzelfde schoolbestuur en gelegen zijn in dezelfde gemeente.
Overheveling: procedure
Overheveling
Deadline: 01/05/2015
In te dienen bij AgODi:
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen secundair onderwijs en DKO
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Kopie: [email protected]
Vereiste bijlagen:
• bijlage 8 bij SO 61
• Protocolakkoord van de scholengemeenschap
• Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep
• Protocolakkoord van het lokaal comité
Hoe een
programmatiedossier opstellen?
• Maak gebruik van het
sjabloon:
• Uitzonderlijk karakter:
o.b.v. criteria VLOR en
Vlareg
Enkele tips
•
Indien het structuuronderdeel al wordt aangeboden binnen de scholengemeenschap,
dient het dossier grondig aan te tonen wat de meerwaarde is van deze programmatieaanvraag.
•
Indien de programmatie-aanvraag past binnen een masterplan/herprofilering van de
scholengemeenschap/school, voeg dan zeker de nodige bewijsstukken hiervan toe aan het
dossier.
•
Indien het structuuronderdeel valt binnen een onderwijsconvenant, moet dat ook in
bijlage worden toegevoegd aan het dossier en dus niet enkel naar verwezen worden in de
tekst.
•
Voeg aan het dossier de correcte bijlage toe (zie dienstbrief) en de drie protocollen.
•
Indien het structuuronderdeel dat wordt aangevraagd, STEM-gerelateerd is, wordt dat
best expliciet benadrukt in het dossier.
•
Bij een aanvraag voor een structuuronderdeel in de 3e graad ASO waarbij beide polen al in
een andere combinatie worden aangeboden binnen de school, moet extra aandacht
worden besteed aan het motiveren van de meerwaarde van deze aanvraag en het
toelichten waarom het bestaande aanbod binnen de school moet uitgebreid worden.
Besluitvormingsproces?
Categorie
Beslissing VR/melding
Programmatie met
overheidsgoedkeuring + afwijking
niet-programmeerbaar
April 2015
Programmatie via inruiloperatie
Melding via ‘Mijn Onderwijs’
Eind mei 2015
Vrij programmeerbaar
Melding via ‘Mijn Onderwijs’
Eind mei 2015
Overheveling
Melding via ‘Mijn Onderwijs’
Eind mei 2015
Erkenning
• Indien een school geen overheidsgoedkeuring verkrijgt voor een
structuuronderdeel, kan de school de erkenning ervan aanvragen om
alsnog het structuuronderdeel aan te bieden.
• Erkenning houdt in dat het schoolbestuur de bevoegdheid krijgt om
aan regelmatige leerlingen geldende studiebewijzen toe te kennen.
• De leerlingen in een erkend structuuronderdeel worden niet
gefinancierd.
• Werkwijze en voorwaarden overeenkomstig de Codex SO:
• Erkenning dient jaarlijks te worden aangevraagd bij Agodi.
• Agodi meldt de erkenning aan het betrokken schoolbestuur via een
dienstbrief.
Contactpersonen
Indien u vragen heeft of verdere ondersteuning wenst kan u
contact opnemen met de afdeling onderwijsorganisatie en –
personeel, sector secundair onderwijs:
Héleen De Backer
Fien Moerman
Els Supply
hé[email protected]
[email protected]
[email protected]
02/790 96 78
02/790 96 55
02/790 92 30
Vragen? Bemerkingen?
Bedankt voor uw aandacht

similar documents