EUs fonder och program * Hänger det ihop?

Report
EUs fonder och program –
Hänger det ihop?
Mikael Janson – North Sweden European Office
Terese Ryndal – Region Västerbotten
Varför är fonderna och
programmen viktiga för EU?
- Verktyg för att nå målen i Europa 2020
strategin
- Stärker regional kapacitet såväl som
europeisk excellens
- Uppmuntrar samverkan mellan aktörer
på europeisk, nationell, regional och lokal
nivå.
SMART
HÅLLBAR
INKLUDERANDE
SEKTORSPROGRAM
TERRITORIELLT SAMARBETE
NATIONELLT
REGIONALT
NATIONELLT
TERRITORIELLT SAMARBETE
SEKTORSPROGRAM
Horizon 2020
Interreg IV C
Kreativa Europa
Socialfondsprogram
Regionalfondsprogram ÖN/MN
REGIONALT
Landsbygdsprogram
Havs- & fiskeriprogram
NATIONELLT
TERRITORIELLT SAMARBETE
SEKTORSPROGRAM
Connecting Europé Facility
Nationellt regionalfondsprogram
Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI)…
Horizon 2020
Interreg IV C
Kreativa Europa
Socialfondsprogram
Regionalfondsprogram ÖN/MN
REGIONALT
Landsbygdsprogram
Havs- & fiskeriprogram
Connecting Europé Facility
Nationellt regionalfondsprogram
NATIONELLT
TERRITORIELLT SAMARBETE
SEKTORSPROGRAM
… med ett gemensamt strategiskt ramverk (GSR)
INKLUDERANDE
HÅLLBAR
SMART
En meny med tematiska mål
1.
2.
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informationsoch kommunikationsteknik
3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband
med klimatförändringar
6. Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande
7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig
nätinfrastruktur
8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom
10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
11. Förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den
offentliga förvaltningen
Regionalt strukturfondsprogram
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Programmet ska bidra till regional tillväxt och sysselsättning i
programområdena Övre Norrland och Mellersta Norrland
Fokuserar på de tematiska målen:
•
•
•
•
•
•
Forskning, teknisk utveckling och innovation
Tillgången på, användningen av och kvalitet på IKT
Små och medelstora företags konkurrenskraft
En koldioxidsnål ekonomi
Hållbara transporter och viktig nätinfrastruktur
Utbildning, färdigheter och livslångt lärande (MN)
SMART
HÅLLBAR
Regionala programförslag inlämnades 30 september – klart sommaren 2014
Europeiska Socialfondsprogrammet
Europeiska socialfonden
Fokuserar på de tematiska målen:
• Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
• Främja social inkludering och bekämpa fattigdom
• Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
Nationellt programförslag tas fram av AMD
Klart kring årsskiftet 2013/2014
INKLUDERANDE
Regionala handlingsplaner för Övre Norrland respektive Mellersta
Norrland
Landsbygdsprogrammet
a) Pelare 1: Jordbruksstöd (CAP)
b) Pelare 2: Landsbygdsutveckling
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödjer utveckling inom landsbygdsområdena, jordbruk och
skogsbruk
• Kunskapsöverföring och innovation samt ökad konkurrenskraft
• Organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen
• Återställa, bevara och främja ekosystem samt främja
resurseffektivitet och övergången till en koldioxidsnål/klimattålig ekonomi.
• Främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk
utveckling
SMART
Jordbruksverket lämnar förslag på Nationellt program
Regionala handlingsplaner feb. 2014 – Länsstyrelserna.
HÅLLBAR
INKLUDER
ANDE
Nationellt Regionalfondsprogram (9:e )
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Stödjer samverkansprojekt mellan län och som bidrar
till att utveckla regionala styrkeområden
Fokuserar på de tematiska målen:
• Forskning, teknisk utveckling och innovation
• Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
• Koldioxidsnål ekonomi
SMART
HÅLLBAR
-Insatser för territoriell utveckling och samordning Lokalt ledd utveckling
(CLLD) (6%)
- Insatser för förstärkt strategiskt lärande och processtöd Nationellt
processtöd & Hållbar stadsutveckling
Programförslag inlämnades 30 september
Territoriellt samarbete
a) Gränsöverskridande samarbete
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Knyter samman geografier genom samarbete över
landsgränser. Gemensamma utvecklingsfrågor för
gränsregionala mervärden
Gränsregionala programförslag inlämnas i slutet november 2013
Interreg Nord
Botnia-Atlantica
Sverige Norge
Territoriellt samarbete
b) Transnationellt samarbete
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Knyter samman regioner med
gemensamma utmaningar eller resurser
Northern Periphery and Arctic Programme
•
Forskning, teknisk utveckling och innovation
•
Små och medelstora företags konkurrenskraft
•
En koldioxidsnål ekonomi
•
Skydda miljön och främja en hållbar användning av
resurser
Östersjöprogrammet
•
forskning, teknisk utveckling och innovation
•
Skydda miljön och främja en hållbar användning av
resurser
•
hållbara transporter och viktig nätinfrastruktur
Territoriellt samarbete
c) Interregionalt samarbete
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Bygger europeiska nätverk och regionalt
erfarenhetsutbyte. Frågor av gemensamt intresse
för alla Europas regioner står i fokus.
Interreg IV C möjliggör nätverksbyggande mellan länder
och regioner för att stimulera ekonomisk modernisering.
URBACT II handlar om nätverksbyggande kring
utvecklingsfrågor som berör städer.
INTERACT II är ett program för erfarenhetsutbyte som
riktar sig till myndigheter och organisationer som är
involverade i genomförandet av
strukturfondsprogrammen.
ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling
och planering. Det handlar framför allt om regionala
analyser.
Horizon 2020
Interreg IV C
Kreativa Europa
Socialfondsprogram
Regionalfondsprogram ÖN/MN
REGIONALT
Landsbygdsprogram
Havs- & fiskeriprogram
NATIONELLT
TERRITORIELLT SAMARBETE
SEKTORSPROGRAM
Connecting Europé Facility
Nationellt regionalfondsprogram
Horizon 2020 [€ 70 miljarder]!
Europeiskt ramprogram för forskning och
innovation
Tre prioriteringar:
• Excellent Science
För forskare (och företag inom delprogram)
• Industrial leadership
För forskare, näringsliv (inkl.SME) och (samhälle)
• Societal Challenges (40 av 70 miljarder Euro)
För forskare och samhälle, samt näringsliv (inkl.SME)
Samt Grand/Global Challenges/International cooperation med “alla”
länder i världen och för forskare, näringsliv (inkl.SME) och samhälle
Många av aktiviteterna inom programmet kommer att syfta till att
överbrygga klyftan mellan forskningen och marknaden
Erasmus + [€ 14,8 miljarder]!



Att öka människors kunskaper och kompetens för att bli
anställningsbara
Stödja en modernisering av utbildningsystemet
Effektivisera genom att slå samman olika program inom
ett ramverk med spets mot det som inte finns i CSF
Sju program blir ett med tre delar (Mobilitet/Samarbetsprojekt/Policyförändring):
- Livslångt Lärande (= Erasmus, Leonard da Vinci, Comenius, Grundtvig)
- Ungdom på Väg
- Erasmus
- Mundus
- Tempus
Internationella utbytesprogram
- Alfa
(bl a lånegaranti Masters studenter, 3%)
- Edulink
Erasmus +
Kreativa Europa [€ 1,3 miljarder]!



Stöd till film, kultur och kreativa verksamheter
För att öka deras bidrag till jobb och tillväxt
Sammanslagning av tidigare separata program
”One-stop-shop” öppen för all kulturell och kreativ verksamhet
Små aktörer kunna få upp till € 1 miljon i ”lånegaranti” för banklån
Individer kan få stöd via branschorganisationer
Olika ”spår” för audiovisuell industri och annan kulturell verksamhet
Tidigare Kulturprogrammet blir ”Kulturdelen” [c:a € 824 miljoner]
Tidigare Media och Media Mundus blir ”Mediadelen” [c:a € 455 miljoner]
+ Övergripande lånegarantiinstrument [c:a € 184 miljoner]
Life [c:a € 3miljarder]




Stöd till regionala strategier för;
 Låga kolidioxidutsläpp
 Motståndskraft mot klimatförändringar
 Småskaliga klimatprojekt genomförda av SME:s
Förbättra effektiviteten/genomförandet av EU:s klimatpolitik
Stödja bättre miljö- och klimatstyrning på alla nivåer
Integrering med andra finansieringskällor
• Delprogrammet Miljö
– Miljö och resurseffektivitet
– Biologisk mångfald (återställa ekosystem+stödja Natura 2000-områden)
– Miljöstyrning och miljöinformation
• Delprogrammet Klimatpolitik
– Begränsning av klimatförändringar
– Anpassning till klimatförändringar
– Klimatstyrning och klimatinformation
Hälsa för tillväxt [€ 398 miljoner]


Sprida innovativa lösningar som kan förbättra hälso- och
sjukvården
Samla ländernas resurser och kunskap för att lösa
gemensamma problem
• Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara hälso- och
sjukvårdssystem
• Öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård
• Främja hälsa och förebygga ohälsa
• Skydda människor från gränsöverskridande hot mot hälsan
Utvärdering av medicinska metoder i frivilligt nätverk mellan ländernas
centrum för utvärdering av medicinska metoder
Samarbete om sällsynta sjukdomar
Förebyggande och bekämpande av cancer
COSME: Programmet för företagens konkurrenskraft
och små- och medelstora företag [c:a € 2,3 miljarder]

Stärka de Europeiska företagens konkurrenskraft (c:a 39.000ftg/år)
 Tillgång till finansiering för SME genom särskilda finansiella instrument lättare
att söka, såsom riskkapital för uppstart & lånegarantier upp till €150.000: ”Enterprise Europe Network” stärks för”one-stop-shop” för behoven hos företag, 600
organisationer ger gratis hjälp bl a hitta finansiering
 Stöd till insatser för att stärka entreprenörskap och etablera transnationella nätverk för
utbyte av erfarenheter, särskilt unga
 Genomföra aktiviteter för gränsöverskridande nätverk och lära av varandra mellan SME:s
 Tillgång till marknader i och utanför EU genom information till och samverkan mellan
företag samt ”mainstreaming” mellan marknader inklusive helpdesk i Kina för
immateriella rättigheter m m
•
•
•
•
Små och medelstora företag (men även större/stora)
Befintliga entreprenörer (främst småföretagare)
Medborgare som vill bli egenföretagare (särskilt unga/kvinnor)
Organisationer/Myndigheter som stödjer företag och företagande
Flera program
 Programmet för sysselsättning och social innovation [€ 815 miljoner]
Tidigare PROGRESS, Eures, Progress-mikrolån inkorporeras. Syftar till att ge stöd för
sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-strategins
målsättningar.
 Fonden för ett sammanlänkat Europa: Transporter kopplat till TEN-T,
Energinät samt telekommunikationer och Informations- och
kommunikationsteknik (CEF) [€ 30 miljarder].
 Ett Europa för medborgarna [€ 164 miljoner].
Öka kunskapen om EU och främja medborgarengagemang.
 Rättsliga frågor/Rättvisa [€ 334 miljoner]
Sammanslagning programmen för Civil Justice (JCIV), Criminal Justice (JPEN) samt Drug
Prevention and Information Programme (DPIP)
 Rättigheter och medborgarskap [€ 389 miljoner]
Ersätter programmen Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III samt
delprogrammen Antidiskriminering och mångfald och Jämställdhet som finns inom
programmet för Employment and Social Solidarity – PROGRESS
Europa 2020-strategin
SMART
HÅLLBAR
INKLUDERANDE
Programsynergier mot nya höjder
….från Regionala basen till Europatoppen
LIFE
Sysselsätt/Social innov.
Hälsa för tillväxt
Erasmus+
Kreativa Europa
Kapacitetsuppbyggnad
Medborgar,
Rättvisa, Rättighet
Excellens
CEF (trafik/Energi/ICT)
Konkurrenskraft
Horizon 2020
Landsbygdsutveckling
Socialfonden
Regionalfonden
Program
Tematiskt
område
1: Stärka
forskning,
teknisk
utveckling
och
innovation
2: Öka
tillgång till,
användning
av och
kvalitet på
IKT
3: Öka små
och
medelstora
företags
konkurrenskraft
4: Stödja
övergång till
en
koldioxidsnå
l ekonomi
inom alla
sektorer
5: Främja
anpassning,
riskförebyggande och
riskhantering i
samband med
klimatförändringar
6: Skydda
miljön och
främja en
hållbar
användnin
g av
resurser
x
x
Landsbygds-programmet
x
x
x
x
Regionala strukturfondsprogrammet ÖN och MN
x
x
x
x
7: Främja
hållbara
transporter
och få bort
flaskhalsar i
viktig nätinfrastruktu
r
x
Botnia-Atlantica
x
x
x
Nordprogrammet
x
x
x
Sverige Norge Programmet
x
x
x
Northern Periphery and
Arctic programme
x
x
Östersjö-programmet
x
Horizon 2020
x
x
Life
x
Kreativa Europa
COSME
x
Erasmus for young
entrepreneurs
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Erasmus+
Programmet för
sysselsättning och social
innovation
Connecting Europé Facility
10: Investera i
utbildning,
färdigheter och
livslångt
lärande
x
x
x
9: Främja
social
inkluderin
g och
bekämpa
fattigdom
x
Europeiska
Socialfondsprogrammet
Hälsa för tillväxt
8: Främja
sysselsättning
och
arbetskraft
ens
rörlighet
x
x
x
x
x
x
x
x
Tack!

similar documents