De bijbel is gods woord

Report
WAAROM GELOVEN
CHRISTENEN (NOG) IN
DE BIJBEL?
Nou, én?
DE VIJF SOLA’S – KLASSIEKE VERSIE
1. Sola Gratia: Verlossing door Gods genade alléén
2. Sola Scriptura: Gods Woord is finaal gezaghebbend
3. Sola Fide: Geloof gaat voor; werken eraan vast
4. Solus Christus: Één Middelaar God  mensen
5. Soli Deo Gloria: Alle aanbidding aan God alléén
DE VIJF SOLA’S – MODERNE VERSIE
1. Sola Cultura: Iedereen doet het…
2. Sola Successa: Iedereen doet mee…
3. Sola Entertaina: Iedereen vindt het fijn…
4. Sola Processa: Wij regelen het voor je…
5. Sola Programma: Are you in the program?
SCHRIFTLEZING OUDE TESTAMENT: SPR
30:5-6
5.Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild
voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
6.Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u
straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.
SCHRIFTLEZING NIEUWE TESTAMENT: 2
TIM 3:14-17
14.Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd
bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
15.en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
16.Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee
te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in
de rechtvaardigheid,
17.opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk
goed werk volkomen toegerust.
INSPIRATIE VAN GODS WOORD
• Plenair: Geheel de Bijbel is ingegeven
• Verbaal: Woordelijk; Éénmalig; Geest-gestuurd
• Gezaghebbend: Over alle gebieden van het leven
• Geschreven: Het is door iedereen te lezen
•  de vijf Sola’s
Tien redenen
waarom ik geloof de
Bijbel is door God
ingegeven
1. DE BIJBEL IS ÉÉN
• 66 boeken met grote verscheidenheid genres
• 40 auteurs met zeer diverse achtergronden
• 1500 jaar: ze konden echt niet samen werken
• 3 talen – Hebreeuws, Grieks, Aramees
• 3 continenten – Afrika, Azië, Europa
En toch:
• Één gemeenschappelijke verhaal / boodschap
zonder tegenstellingen
Niemand anders kan het nadoen, ook niet met behulp van Google!
1. DE BIJBEL IS ÉÉN - VOORBEELD
• Genesis 3: 19 In het zweet van uw gezicht
zult u brood eten
• Ezechiël 44: 18 ze mogen niets aanhebben
waarvan men gaat zweten.
• Lukas 22: 44 En Zijn zweet werd als grote
druppels bloed, die op de aarde neervielen
Niemand anders kan het nadoen, ook niet met behulp van Google!
2. DE BIJBEL IS ONVERWOESTBAAR
• Maar het Woord van de Heere blijft tot in
eeuwigheid. 1 Pet 1:25a
• Eeuwenlang proberen antichristenen de Bijbel te
vernietigen, En toch:
• Bijbel is meest gelezen boek ter wereld
• Christendom is grootste en steeds groeiende
religie ter wereld
Hamers van critici stuk geslagen op het aambeeld van Gods Woord
3. DE BIJBEL IS UNIVERSEEL
• Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der
aarde, want Ik ben God en niemand anders. Jes.45:22
• Spreekt mensen aan van alle culturen,
continenten, eeuwen, achtergronden, talen,
ouderdommen, beroepen, opvoeding
Geen mensenhart die Gods Woord niet kan zegenen
4. DE BIJBEL IS ONUITPUTTELIJK
• Tienduizenden commentaren
• Miljoenen preken
• Miljoenen (hand)boeken
En toch:
• Altijd weer nieuwe inzichten…
Lengte X Breedte X Diepte X Hoogte = Oneindig
5. DE BIJBEL IS EERLIJK
• Want het Woord van God is levend en
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend
zwaard, en het dringt door… Heb 4:12
• Heel veel helden
• Heel veel heldendaden
En toch:
• Pijnlijk eerlijk neergezet…
Photoshop wordt niet in de Bijbel gebruikt
6. DE BIJBEL IS WAARHEID
• God openbaart Zich door Zijn Woord
• Schepping, zondeval, verlossing, verheerlijking
• Jezus Christus geloofde in de Bijbel
De Waarheid:
• Samenhangend, innerlijk consistent, toetsing
bestand
• Tegelijkertijd is het een Persoon
Levend Woord  Geschreven Woord
7. BIJBEL: ACCURATE GESCHIEDENIS
• Heel veel archeologische ontdekkingen
• Heel veel oude geschiedenissen
En toch:
• Wat in de Bijbel staat is iedere keer weer
geschiedkundig accuraat bevonden
Geschiedenis bevestigt wat Bijbel beweert
8. BIJBEL: ACCURATE WETENSCHAP
• Heel veel wetenschappelijke ontdekkingen
• Heel veel nieuwe inzichten
En toch:
• Wat in de Bijbel staat is iedere keer weer
wetenschappelijk accuraat bevonden
Wetenschap bevestigt wat Bijbel beweert
9. BIJBEL: ACCURATE PROFETIE
• Gedetailleerd, jaren tot eeuwen vooruit
• 100 + profetieën over Christus in O.T.: Zijn
geboorte, natuur, bediening, lijden, opstanding
En toch:
• Wat in de Bijbel geprofeteerd word, is iedere keer
weer accuraat bevonden
• Minimaal 60 van de profetieën over Christus reeds
vervuld http://www.bible.ca/b-prophecy-60.htm
Profetie bevestigt wat Bijbel beweert
10. BIJBEL: KRACHTIG!
• Want het woord van het kruis is voor hen die
verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die
behouden worden, is het een kracht van God 1 Cor 1:18
• Bijbel  transformatie door God van binnen uit
• Miljoenen zijn je voorgegaan…
De uitdaging:
• Bouw geheel je leven op het fundament van Gods
Levende Woord en Gods Geschreven Woord
Bijbelse schoonheid is niet cosmetisch
GOD ZOEKT BEREAANSE CHRISTENEN
• En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg
naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de
synagoge der Joden; en dezen waren edeler, dan die te
Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle
toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de
Schriften, of deze dingen alzo waren . Hand 17:10-11
BEREAANS: VOL VAN GODS WOORD
• Wat gaat u in de komende week anders doen in
het licht van wat de Heer u duidelijk maakte
vandaag?
Vol van Gods Woord en vol van Gods Geest

similar documents