Hent slides (PowerPoint - 1,7 mb)

Report
»Træt bag rattet«
konference 25. november 2014
Nordatlantens Brygge
Niels Petri
Lægefaglig konsulent
Dansk Søvnapnø Forening
Søvnapnø, Træthed & Kørekort
Konsekvenser af ubehandlet obstruktiv søvnapnø
 Kronisk træthed
 trafikulykker
 arbejdsulykker

Følgesygdomme
 forhøjet blodtryk
 hjerte-kar-sygdomme iø.
 type 2-diabetes
EU´s Immortal Project
2002-2005
IMMORTAL: Impaired Motorists, Methods of
Roadside Testing and Assessment for Licensing
Rapporter fra arbejdsgrupper vedr.:
• syns-hørehæmmede
• diabetes
• depression
• ADHD/indlæringsproblemer iø
• sygdomme iø
• »drug driving«
• alder
• træthed
Sygdomstilstande og risiko for
trafikulykker
Sygdom
• søvnapnø
• synsnedsættelse
• hørenedsættelse
• bevægelseshæmning
• hjerte-kar-sygdom
• diabetes
• neurologisk sygdom
• psykisk lidelse
• alkoholisme
• narkotika og medicin
• nyresygdomme
• gennemsnit
Risiko
3,71
1,09
1,19
1,17
1,23
1,56
1,75
1,72
2,00
1,58
0,87
1,33
Trafikulykker og risikofaktorer
Faktorer
• spirituskørsel >1,5‰
• morfin/heroin
• spirituskørsel 1,0-1,5‰
• motorcyklister
• spirituskørsel 0,5-0,9‰
• mandlige bilister: alder 16-19 år
• søvnapnø
• mandlige bilister: alder > 75 år
• kvindlige bilister: alder > 75 år
• kvindlige bilister: alder 16-19 år
• angstdæmpende medicin (benzodiazepin)
• isglatte veje
• mobiltelefon
• veje dækket af våd sne
• mørkekørsel
• våde veje
Risiko
65
32
25
13,2
10
5,3
3,71
3,1
3
3
3
2,5
1,72
1,5
1,5
1,3
”Budskabet”
Ved ubehandlet søvnapnø
er risiko for involvering i
trafikulykker øget med
200-300% (risiko 3,71)
’Sandheden’ bag tallet 3,71
Transportøkonomisk Institut, Oslo
Analyse af 6 tidligere undersøgelser af trafikulykker
•
•
5 om søvnapnø-patienter
1 om ’træthed bag rattet’
1) Søvnapnøgruppe og kontrolgruppe store og sammenlignelige?
2) Nogle vigtige baggrundsdata:
•
•
•
•
rutineret bilist? (’eksponering’)
alkohol?
færdselsforhold (vejtype, tidspunkt ect.)?
søvnundersøgelse eller klinisk diagnose?

USA 1995: Vigilance and automobile accidents in
patients with sleep apnea or narcolepsy.
Ulykker ialt:
782.000
1
5
8
Ulykkesdata (personskade/større materiel skade) fra Centrale registre
Findley L et al. Chest 1995

Spanien 1999: The association between sleep apnea
and risk of traffic accidents.
Risiko
AHI
Søvnapnø
66%
12%
Epworth
5,9
5,7
Risiko, justeret
(skala 0-24)
(KRONISK TRÆTHED)
Ulykkesdata (skadestuepatienter) og baggrundsdata
Terán-Santos J et al. N Engl J Med 1999

New Zealand 2002: Driver sleepiness and risk of
serious injury to car occupants.
Variable
Stanford
(AKUT TRÆTHED)
571 bilister
1
2-3
4-7
588 kontroller
Risiko, justeret
54%
45%
1%
1
1,7
11,0
34%
53%
13%
≤5 timers søvn sidste 24 timer
2,7
Kørsel kl. 02-05
5,6
Søvnapnø-symptomer
Epworth
(KRONISK TRÆTHED)
<10
10-15
16-24
1,9% (10 pers)
96%
3%
1%
1,0% (6 pers)
91%
8%
1%
1,3
1
0,4
0,7
Ulykkesdata (alvorlig personskade/dødsulykke) og baggrundsdata,
Færdselspolitiet
Connor J et al. BMJ 2002
’Sandheden’ bag tallet 3,71
Transportøkonomisk Institut, Oslo
Risikoberegning: 1,7 – 2,2 – 1,3 – 1,8 – 4,1 – 0,5 – 5,0
men
Kun 2 undersøgelser er af god videnskabelig kvalitet
• den ene finder lavere risiko ved højere AHI
• den anden handler ikke om søvnapnø
og
Ingen af dem viser sammenhæng mellem ulykkesrisiko og så
størrelsen af AHI eller Epworth (selvrapporteret træthed)!!
»Sleepiness at the wheel«
(Træthed bag rattet)
Vigtigst: »vågen for længe«
ændringer af døgnrytmen iø.
Lovgivning om Søvnapnø & Kørsel
 LÆGEAUTORISATIONSLOVEN,
§44
Kommer en læge i sin virksomhed til kundskab om, at en person lider af
sådanne sygdomme, at personen udsætter andres liv eller helbred for
nærliggende fare, er lægen forpligtet til at søge faren afbødet……………….
 FÆRDSELSLOVEN,
§3, stk. 1
 FÆRDSELSLOVEN,
§54, stk. 2
Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der
ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre.
Motordrevet køretøj må ikke føres af nogen, som på grund af mangel på
søvn er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende vis.
 Sundhedsstyrelsens VEJLEDNING om helbredsforhold
og motorkørsel (revision 2011 og 2013)
Sundhedsstyrelsens tolkning af helbredskravene i EU’s kørekortsdirektiv
22 søvnspecialister fra 17 lande i Europa:
»New Standards and Guidelines for Drivers with
Obstructive Sleep Apnoea Syndrome«
Obstruktiv søvnapnø syndrom
alle med søvnapnø dvs. AHI ≥ 5 samt
udtalt dagtræthed & uimodståelige søvnanfald
Specifik criteria for the provision of a
driving license to OSAS patients were
recommended, particularly to restrict
untreated patients with moderate or
severe OSAS associated with sleepiness
sufficient to impair driving safety
Professor Walter McNicholas
University College Dublin
»Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af
helbredskrav til førere af motorkøretøjer« (nov. 2013)
 AHI over 15: behandlingskrævende med CPAP
 Observationstid v. CPAP-behandling: mindst 4 uger
 Tidsbegrænsning (kørekortfornyelse)
• erhvervschauffører: nedsat til 1 år
• uændret 2 år v. fornyelse-udvidelse-generhvervelse
 Ingen tidsbegrænsning for almindelige bilister hvis man
har kørekort og får konstanteret søvnapnø!!
 Behandlingseffekt: krav til reduktion af AHI
AHI – markør for sværhedsgrad
AHI : Apnø-Hypopnø-Index = antal
apnøer + hypopnøer per time




AHI < 5:
normalt
AHI = 5-15:
let søvnapnø
AHI = 16-30:
middelsvær søvnapnø
AHI > 30:
svær søvnapnø
AHI – dårlig markør for træthed!
”Djævelen ligger i detaljen”
 Almindelige bilister: AHI under 15
’tilstrækkelig behandlingseffekt’
 Erhvervschauffører: AHI under 10
’særlig god behandlingseffekt’
 Alternativ til CPAP (tandskinner mm): AHI under 10
’sikker behandlingseffekt’
Observationstid = Kørselsforbud?
 Sundhedsstyrelsen anser sædvanligvis
mindst 4 ugers observationsperiode for den
korteste periode, i hvilken anvendelsen af
CPAP apparatur kan vurderes 
Kattelemme i behandlingen
 AHI > 15
kørselsforbud
 Foreligger der mistanke eller
oplysning om søvnapnø, bør der
foreligge en udtalelse om
føreregnethed fra speciallæge i
neurologi eller anden speciallæge
med særligt kendskab til
søvnforstyrrelser 
 Observationstid kan gradbøjes
EU-direktiv 1. juli 2014




søvnapnø med udtalt dagtræthed
ingen faste grænseværdier:
• AHI (behandlingstvang & CPAP-effekt)
lægefaglig vurdering
regelmæssig lægekontrol men
intet om kørekortfornyelse
Høringsfrist til den 31/12 2015
Nogle pointer....
 Søvnapnø medfører dårlig livskvalitet og risiko for alvorlige
følgesygdomme inkl. træthedsulykker
 Søvnapnø så stort et sygdomsområde, at det har karakter af
FOLKESYGDOM
 Søvnapnø kan behandles effektivt med CPAP
 Søvnapnø medfører kronisk udtalt træthed hos ca. 20%
 Akut træthed hos folk uden søvnapnø er en større risikofaktor
 AHI er en dårlig markør for graden af træthed
 AHI også en dårlig markør for størrelsen af ulykkesrisiko
 Kørekortsreglerne er lægefagligt dårligt begrundede
 Danmark er eneste land i EU med så firkantede regler
Nogle konsekvenser....
 Mange patienter allerede ramt urimeligt af kørselsforbud
og endog fået frataget kørekortet
 Folk undlader undersøgelse for søvnapnø af angst for at
få et kørselsforbud eller miste kørekortet
 Vilkårlighed i tildeling af kørselsforbud da
kattelemme åbner mulighed for at bøje reglerne
 Rekruttering af frivillige til projekter er svært,
f.eks. screening af lastbilschauffører

similar documents