Elementi VIa grupe

Report
Pralica Maja
Tasić Marija
II-1
 Ove elemente nazivaju još i halkogenim elementima
 Čine je:
-Kiseonik (O)
-Sumpor (S)
-Selen (Se)
-Telur (Te)
-Polonijum (Po)
 Zajednička elektronska konfiguracija je ns²np⁴
 Sa porastom atomskog broja u grupi, javljaju se razlike u
broju elektrona u unutrašnjim kvantnim stanjima, raste
zapremina atoma,kao i temperature topljenja i ključanja
elemenata
 Molekuli se vežu jednom σ i jednom π vezom (što se
dešava samo kod kiseonika)
 Atomi na običnoj temperaturi grade prstenaste ili lančane
višeatomne molekule sa jednostrukim vezama.
Elektronegativnost ovih elemenata je znatno manja od
elektronegativnosti kiseonika.
 Grade jedinjena sa oksidacionim brojevima +2,+4 i +6
 Javlja se u više alotropskih modifikacija
 Najvažniji su rombični i monoklinički sumpor, zbog kristalne strukture
 Položajna tačka je 95,5 stepeni Celzijusa (rombični S prelazi u
monoklinični S)
 Elementarni sumpor je čvrsta, krta supstanca, svetložute boje, bez
ukusa, slabog mirisa.Veoma slabo provodi el. struju i toplotu
 Njegovi molekuli su apolarni, rastvaraju se u CS₂.
 Dobijanje sumpora se najčešće vrši prečišćavanjem sumpora iz
prirodnih nalazišta, a moguća je i katalitička oksidacija
sumporvodonika u sumpor:
2H₂S(g) + SO₂(g)  3S(1) + 2H₂O(g)
 Elementarni sumpor se koristi za vulkanizaciju guma,baruta,sumporne
kiseline,mineralnih boja,šibica itd.
 Gradi jedinjenja sa oksidacionim brojem -2 do +6
 Sa vodonikom gradi hidrid,sumporvodonik. To je gas




neprijatnog mirisa,u vodi se rastvara,slaba je kiselina.
Oskidacija sumporvodonika se odigrava već i na običnoj
temepraturi,a uz prisustvo svetlosti izdvaja se koloidni
sumpor, i onda rastvor postaje mlečan,stoga se čuva u
tamnim bocama
Nalazi se u prirodi u vulkanskim gasovima,mineralnim
vodama,nastaje i pri truljenju organskih supstanci koje
sadrže sumpor(jaja)
Laboratororijski se dobija dejstvom razblaženih kiselina na
sulfide teških metala
Daje obojene sulfide
Veoma je značajan za industrijskog dobijanja metala
Sumpor(IV)oksid ili sumpor-dioksid
 je gas neugodnog, bockavog mirisa, otrovan.U vodi se rastvara uz kiselu
reakciju.
 nastaje sagorevanjem sumpora na vazduhu

S + O₂  SO₂
 Upotrebljava se za sterilizaciju suvog voća, vinskih buradi za
beljenje perja, vune, svile i dobijanje sumporne kiseline
Natrijum-sulfit, Na₂SO₃, se upotrebljava kao sredstvo za beljenje u
tekstilnoj industriji, kao sredtvo za konzerviranje hrane i kao deo
razvijača fotografije
 Sumpor VI oksid ili sumpor-trioksid se dobija katalitičkom
oksidacijom sumpor-dioksida.
2SO₂₍g₎ + O₂₍g₎  2SO₃₍g₎
 Osnovni je proizvod za dobijanje sumporne kiseline i pravljenje
veštačke magle
 Sumporna kiselina je jaka, diprotonska,
ne isparljiva kiselina.
Gradi 2 niza soli: hidrogensulfate HSO₄⁻ ,
i sulfate SO₄²⁻.
 Bakar i olovo se ne rastvaraju u
razblaženoj sumpornoj kiselini
 Sumporna kiselina ima i dehidrataciono
dejstvo
 Sumporna kiselina se dobija industrijski
najčešće katalitičkom oksidacijom

similar documents