Презентација 3. – Тамара Живадиновић

Report
Tamara Živadinović
Menadžerka sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja
PRINCIPI I POLITIKE REGIONALNOG
RURALNOG RAZVOJA U FUNKCIJI
PODRŠKE LOKALNIM INICIJATIVAMA NA
JUGO-ISTOKU SRBIJE
Principi ZPP EU
Danas u Evropi:
• Family farming –
porodična poljoprivreda u
fokusu poljoprivrednih
politika
• Sitni proizvođači koji su
udruženi
ZPP (CAP) je:
• o našoj hrani
• o našem seoskom
području
• o našoj životnoj sredini
• o našim poljoprivrednim
proizvšđačima
Zahvaljujući ZPP:
• Farmeri proizvode ono
šta potrošači žele
• Farmeri su menadžeri
seoskih područja
• Ekonomija ruralnih
područja i način života u
selima zavisi od
poljoprivredne
proizvodnje
• ZPP pokreće
produktivnost i inovacije
• Modernizacija je još
jedan od prioriteta ZZP
• Kvalitetna hrana – ključ
uspeha
Vizija Strategije razvoja poljoprivrede i
ruralnog razvoja Republike Srbije 2014-2024
da u 2024. godini poljoprivreda Republike
Srbije bude sektor čiji je razvoj zasnovan na
znanju, modernim tehnologijama i
standardima, koji domaćim i zahtevnim
stranim tržištima nudi inovativne proizvode,
a proizvođačima obezbeđuje održiv i
stabilan dohodak;
da se prirodnim resursima, životnom
sredinom i kulturnom baštinom ruralnih
područja upravlja u skladu sa principima
održivog razvoja, kako bi se ruralne sredine
učinile primamljivim mestom za život i rad
mladima i drugim stanovnicima ruralnih
područja.
Ključni principi Strategije
Održiva poljoprivreda je
glavna orijentacija poljoprivredne
politike:
1) rast ekonomske efikasnosti i
inovativni proizvodi i rešenja,
2) odgovorno upravljanje
resursima i očuvanje, očuvanje
biodiverziteta,
3) dostizanje blagostanja ruralnog
stanovništva (mladih i žena kao i
drugih socijalno osetljivih grupa;
Policentrični razvoj,
baziran na uvažavanju
različitosti sistema
proizvodnje i tipova
poljoprivrednih
gazdinstva
Modernizacija organa
i organizacija,
sprovođenje ciljeva
Strategije
modernizacija organa i
organizacija i njihovog
osposobljavanja za
efikasno upravljanje
javnim politikama;
Stabilnost i
konzistentnost
poljoprivrednog
budžeta,
Strateški razvojni ciljevi
rast proizvodnje i stabilnost dohotka
proizvođača;
rast konkurentnosti uz prilagođavanje
zahtevima tržišta i tehničko-tehnološko
unapređenje poljoprivrede;
održivo upravljanje resursima i zaštita
životne sredine;
unapređenje kvaliteta života u ruralnim
područjima i smanjenje siromaštva;
efikasno upravljanje javnim politikama i
unapređenje institucionalnog okvira
razvoja poljoprivrede i ruralnih sredina
Prioritetna područja delovanja
poljoprivredne politike
stabilizacija
dohotka
poljoprivrednih
proizvođača;
finansiranje
poljoprivrede i
ruralnog
razvoja i
upravljanje
rizicima;
efikasno
upravljanje
zemljištem i
dostupnost
zemljišnih
resursa;
prilagođavanje i
ublažavanje
uticaja
klimatskih
promena;
unapređenje
sistema
transfera
znanja i razvoj
ljudskih
potencijala;
unapređenje
stanja fizičkih
resursa;
tehnološki
razvoj i
modernizacija
poljoprivredne
proizvodnje i
prerade;
unapređenje
socijalne strukture
i jačanje
socijalnog
kapitala;
razvoj tržišnih
lanaca i
logističke
podrške
sektoru;
diverzifikacija
ruralne ekonomije
i očuvanje
kulturne i prirodne
baštine;
zaštita i
unapređenje
životne sredine i
očuvanje
prirodnih
resursa;
očuvanje
poljoprivrede,
prirodnih i ljudskih
resursa u
POURP;
modernizacija i
prilagođavanje
organa i
organizacija i
zakonodavstva;
unapređenje
kvaliteta i
bezbednosti
proizvoda.
PRIORITETI REGIONALNE STRATEGIJE ZA
NIŠAVSKI, TOPLIČKI I PIROTSKI OKRUG
I Poboljšanje kvaliteta života u
ruralnim sredinama
M1 Razvoj komunalne i saobraćajne infrastrukture u ruralnim
sredinama
Primeri projekata:
Projekati za organizovano
prikupljanje, skladištenje ili
reciklažu otpada (formiranje
kućnih kompostišta u seoskim
sredinama, kao i drugih
reciklažnih projekata);
Projekti uključivanja lokalnog
stanovništva u planiranje
infrastrukturnih projekata,
podsticanja privatno-javnih
partnerstava
Prenos znanja iz EU u cilju
rešavanja infrastrukturnih i
komunalnih problema u
ruralnim zajednicama
(inovativnost)
I Poboljšanje kvaliteta života u
ruralnim sredinama
M2 Poboljšanje/unapređenje dostupnosti servisa i usluga
(snabdevanje, zdravstvene usluge, javni prevoz, socijalna zaštita, itd.)
Primeri projekata:
Formiranje društveno-socijalnih servisa u
selima kroz javna-privatna partnerstva ili
programe podrške dostupih EU fondova
(servisi za stare, obdaništa, sekcije,
socijalna podrška is l.)
LEADER inicijative za projekte iz oblasti
usluga i servisa; prva faza tih projekata je
formiranje Lokalnih akcionih grupa i
strateško planiranje razvoja za područja
koja one pokrivaju.
I Poboljšanje kvaliteta života u
ruralnim sredinama
M3 Poboljšanje kulturnih i neformalnih obrazovnih sadržaja u
ruralnim sredinama
Primeri projekata:
Angažovanje civilnog sektora, udruženja i
drugih grupa u definisanju specifičnih
programa neformalnog obrazovanja dece
i mladih, kao i odraslih (program učenja
trećeg doba i sl)
Projekti tradicionalnih i novih kuturnih i
drugih manifestacija koje za fokus imaju
ljude na selu, sa specifičnim fokusom na
različitim grupama i temama (mladi,
tradicija, nove tendencije, umetnost, itd.)
I Poboljšanje kvaliteta života u
ruralnim sredinama
M4 Razvoj preduzetništva u ruralnim sredinama, sa posebnim
naglaskom na ženskom preduzetništvu
Primeri projekata:
Programi start-up obuka i
mentorske podrške malim i
srednjim preduzećima u ruralnim
sredinama
Razvojni projekti koji direktno
podržavaju planiranje i izvođenje
projekata za diverzifikaciju
ruralne ekonomije
I Poboljšanje kvaliteta života u
ruralnim sredinama
M5 Promocija i razvoj ruralnog turizma i novih turističkih
sadržaja
Primeri projekata:
Projekti edukacije, i drugih
usluga (biznis planiranje itd) za
postojeće i nove projekte
ruralnog turizma
LEADER inicijative – projekti
II Razvoj poljoprivredne proizvodnje (održiva
poljoprivreda) i prerađivačke industrije
M1 Razvoj održive primarne poljoprivredne proizvodnje
(specijalizacija i prirodna regionalizacija)
Primeri projekata:
Projekti za podsticanje
investicija i opremanja
poljoprivrednih gazdinstava
Programi podrške postojećim i
uspostavljanju novih kapaciteta
za otkup, smeštaj, preradu i
distribuciju voća i povrća
II Razvoj poljoprivredne proizvodnje (održiva
poljoprivreda) i prerađivačke industrije
M2 Razvoj sistema za smanjenje rizika i zaštite poljoprivredne
proizvodnje
Primeri projekata:
Promocija zaštitnih sistema i osiguranja, program za zadruge i sl.
II Razvoj poljoprivredne proizvodnje (održiva
poljoprivreda) i prerađivačke industrije
M3 Primena inovacija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
i prerađivačkoj industriji i razvoj tehničko tehnoloških procesa
Primeri projekata:
Promocija
programa
podrška
inovativnosti
Umrežavanje sa
institucijama i
firmama iz EU
radi razmene
iskustava načina
proizvodnje i
prerade.
Program razvoja i
osavremenjavanja
poljoprivrednih
gazdinstava
Podsticaji za
izgradnju i
rekonstrukciju
objekata i
pomoćnih
objekata
Podsticaji za
nabavku
mehanizacije,
opreme,
plastenika,
sistema za
navodnjavanje i sl
II Razvoj poljoprivredne proizvodnje (održiva
poljoprivreda) i prerađivačke industrije
M4 Standardizacija i sertifikacija u primarnoj proizvodnji i
preradi
Primeri projekata:
Unapređenje kvaliteta proizvoda,
strateško određivanje
sertifikacijskih šema za
proizvođače, udruženja i zadruge
Zaštita tradicionalnih proizvoda i
proizvoda sa geografskim
poreklom
II Razvoj poljoprivredne proizvodnje (održiva
poljoprivreda) i prerađivačke industrije
M5 Unapređenje plasmana (unapređivanje odnosa između primarne
poljoprivredne proizvodnje i prerade, promocija, marketing, brendiranje)
Primeri projekata:
Brendiranje
poljoprivrednih
proizvoda
Formiranje
regionalnog sabirno
distributivnog
centra
Promocija
proizvoda sa
geografskim
poreklom
II Razvoj poljoprivredne proizvodnje (održiva
poljoprivreda) i prerađivačke industrije
M6 Stvaranje uslova za ukrupnjavanje i uređenje zemljišnih
poseda
Primeri projekata:
Izrada planova
iskorišćavanja državnog
zemljišta i uređenje
zemljišnih odnosa
Programi komasacije
Identifikacija najvažnijih
površina sa nerešenim
imovinsko-pravnim
odnosima, sa naglaskom
na staroj zadružnoj imovini
II Razvoj poljoprivredne proizvodnje (održiva
poljoprivreda) i prerađivačke industrije
M7 Razvoj proizvoda zasnovanih na prirodnim
specifičnostima i potencijalima regiona, kao i na tradiciji
Primeri projekata:
Popravljanje
kvaliteta polj.
zemljišta
(konverzija u
organsko, zaštita
kvaliteta
zemljišta itd)
Projekti za
specijalizaciju
poljoprivredne
proizvodnje
(organska,
integralna)
Povećanje
površina pod
intenzivnim
biljnim kulturama
Izrada
rejonizacije i
vinogradarskog
katastra
Projekti za razvoj
svih grana, sa
naglaskom na
dodatoj
vrednosti i
specifičnim
proizvodima
III Unapređenje sistema podrške
razvoju kapaciteta i saradnje u regionu
M1 Unapređenje sistema transfera znanja i veština
Primeri projekata:
Unapređivanje znanja i
veština poljoprivrednih
proizvođača - formiranje
demo zasada i sistema
prenosa dobrih praksi
među regionima
Podrška civilnom i
privatnom sektoru za
projekte neformalnih
oblika obrazovanja,
treninga i edukacije
Tehničko jačanje
poljoprivrednih
savetodavnih službi
(privatnih i državnih)
Unapređenje kvaliteta
rada i pruženih
specijalizovanih usluga
poljoprivrenim
proizvođačima (VSI,
Laboratorija CEVIN-a, PSS,
privatne sav. službe, PIS,
matične službe, itd.)
III Unapređenje sistema podrške
razvoju kapaciteta i saradnje u regionu
M2 Podrška udruživanju poljoprivrednih proizvođača i
prerađivača i jačanje kapaciteta udruženja, zadruga i klastera
Primeri projekata:
Osnivanje lokalnih akcionih
grupa (ili grupa za ruralni razvoj)
Osnivanje i osnaživanje
udruženja, zadruga i klastera sa
celokupnim programima razvoja
svih segmenata ruralnih sredina
III Unapređenje sistema podrške
razvoju kapaciteta i saradnje u regionu
M3 Osnaživanje regionalnih i lokalnih inicijativa, organizacija i
privatnih inicijativa
Primeri projekata:
Projekti saradnje civilnog, proizvodnog i
privatnog sektora u ruralnim sredinama
Akteri razvoja poljoprivrede i ruralnog
razvoja na lokalu
Grupe
proizvođača,
individualni
proizvođači
OCD i
neformalne
grupe na selu
Regionalna
razvojna
agencija
Lokalne
samouprave
Ruralni
razvoj
Prerađivači
Institucije
podrške
Ministarstvo
poljoprivrede
Akteri i njihove uloge
Ministarstvo
poljoprivrede
Institucije
podrške
Lokalne
samouprave
RRA
Organizacije
proizvođača/
individualni
proizvođači
• Utvrđivanje politika i uspostavljanje mehanizama,
• Podsticanje aktivnosti na lokalu i podrška lokalnim inicijativama;
• Definisanje subvencija i podsticaja i delegiranje nadležnosti (privremeno i trajno)
• Pružanje usluga i podrške kao i mobilizacija resursa,
• Povezivanje naučnog i primenjenog istraživanja u cilju inovacija i unapređenja proizvodnje i
prerade
• Mobilizacija resursa i proizvođača;
• Koordinacija između viših nivoa vlasti i proizvođača
• Imaju svoje fondove kojima mogu da reše neke od infrastrukturnih problema (zemljište, putna
mreža, itd)
• Facilitacija procesa sa višestrukim akterima
• mobilizacija drugih lokalnih samouprava kod kompleksnijih projekata
• Povezivanje OCS i javnih institucija
• Zainteresovanost da se što bolje pozicioniraju na tržištu
• Dodavanje vrednosti svojim proizvodima/ uslugama
• Postati važan činilac razvoja lokalne zajednice
Prerađivači/ • Moraju biti uključene u proces zbog tržišta
Privatne firme • Zainteresovani za razvoj zajednice – to znači razvoj i njihovog posla
Izazovi
• Uključiti sve relevantne faktore razvoja u procese
• Da se uključe grupe proizvođača/ individualni proizvođači
u procese planiranja koji se tiču njihove zajednice i
proizvodnje (uključenost i/ili konsultacije).
• Održavati balans između interesa različitih aktera
(proizvođači vs prerađivači, politika vs participativni
procesi, postepeni i korak po korak procesi vs brzih
dirigovanih rešenja, itd.)
• Fasilitirati procese u kojima učestvuje mnogo aktera
različitih interesa i nivoa uticaja
• Uključivanje različitih nivoa vlasti u procese, ali ne
dopustiti da preuzmu potpunu kontrolu nad procesom
(nasleđe prošlosti)
Izazovi
• Trenutni utisak nedovoljne povezanosti nacionalnog,
regionalnog i lokalnog nivoa i zajedničkog delovanja
(nedostatak konsultativnih procesa).
• Različiti delovi vlasti upravljaju nezavisno procesima
razvoja (nedostatak saradnje i koordinacije radi
ruralnog razvoja)
• Ruralni razvoj nije integralni deo ili je samo zakonski
vezan za druge politike
• Na lokalnom nivou je često stvar ljudi koji su uključeni
u proces.
• Očekivanje centralizovane inicijative/ manjak
Lokalnih inicijativa (proizvođači)
Potencijalna rešenja
• Neutralni fasilitatori/koordinatori koji mogu da sagledaju
procese od spolja i upravljaju nivoima uticaja i moći
• Povećanje obaveštenosti javnosti o procesima i idejama
kako bi se izbegao negativan publicitet i dezinformacija
• Periodični veći sastanci svih relevantnih faktora/aktera kako
bi se u toku nekog procesa stvorio osećaj vlasništva i
uključenosti
• Jasnije definisanje potencijalnih uloga aktera u procesima i
periodično podsećanje, preispitivanje istih
• Povećanje stepena odgovornosti i sledljivosti akcija koje su
planirane / sprovedene
• Recite sami.....
Hvala na pažnji
Tamara Živadinović
Menadžerka sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja
[email protected]

similar documents