STANOVNIŠTVO EVROPE

Report
STANOVNIŠTVO
EVROPE
UVODNI DEO
• Kako se izračunava prosečna gustina
naseljenosti?
• Koji faktori utiču na gustinu naseljenosti?
• Šta je prirodni priraštaj?
• Šta su migracije?
• Kojim religijama pripada najviše
stanovnika sveta?
• Izračunaj prosečnu gustinu
naseljenosti Evrope koristeći
podatke o površini i broju
stanovnika!
• P=10 390 000 km
• ST=710 000 000
OSNOVNE OSOBINE STANOVNIŠTVA
• gusto naseljen kontinent
• niska stopa prirodnog priraštaja
• dug životni vek
(žene 76, muškarci 70 godina)
• 70% Evropljana živi u gradovima
INDOEVROPSKA PORODICA
NARODA:
•Sloveni
•Germani
•Romani
STARI NARODI
•
•
•
•
•
Kelti – Irci, Škoti, Velšani i Bretonci
Grci
Ugro – finci – Mađari, Finci, Laponci
Albanci
Baski
JEZICI
INDOEVROPSKA JEZIČKA PORODICA:
• slovenska grupa
• germanska grupa
• romanska grupa
• grčki, albanski i baskijski (euskara)
KELTSKA GRUPA – irski, škotski, velški i
bretonski
URALSKA JEZIČKA PORODICA – finski,
estonski, mađarski i laponski
RELIGIJA
• hrišćanstvo: katolicizam,
protestantizam i pravoslavlje
• islam
• judaizam
MIGRACIJE
• Ka kojim kontinentima su
migrirali stanovnici Evrope?
• Ka kojim regijama su migrirali
stanovnici Evrope unutar granica
Evrope?
ZAVRŠNI DEO
• Da li je Evropa retko ili gusto naseljen
kontinent?
• Da li je u Evropi nizak ili visok prirodni
priraštaj?
• Da li je u Evropi kratak ili dug životni vek?
• Kojoj porodici naroda pripadaju stanovnici
Evrope?
• Kojim jezičkim porodicama pripadaju jezici
kojima govore stanovnici Evrope?
DOMAĆI ZADATAK
• Napisati koji narodi pripadaju
kojim grupama naroda i koje
religije su zastupljene u kojim
zemljama!

similar documents