NACIONALNI PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

Report
NACIONALNI PROGRAMI
SOCIALNEGA VARSTVA
Priprava regijskih izvedbenih načrtov
za obdobje 2013-2016
Dogajanje po junijskih delavnicah
• Vlada imenovaoa Nacionakno koordinacijsko
skupino za pripravo izvedbenega načrta 20132013 – prvi sestanek v kratkem
• IRSSV in MDSSZ pripravljata osnutek nacionalnega
izvedbenega načrta
• IRSSV pripravil vsebinski povzetek junijskih
delavnic (analiza in vključitev v osnutek nac.izv.
Načrta)
• MDSSZ koordiniralo pripravo OP za črpanje EU
sredstev za področje sociale (in zdravja)
Pristop k pripravi nacionalnega in
regijskih izvedbenih načrtov
• Bottom – up (od spodaj navzgor), delo na
ravni regij bo ključno pri pripravi izvedbenih
načrtov
• Priprava regijskih in nacionalnega izvedbenega
načrta poteka vzporedno
• Priprava regijskih izvedbenih načrtov v okviru
že zastavljenih regij (kjer je možno: statistične
regije; vprašljiva predvsem LJ z okolico)
Povezava izvedbenih načrtov NPSV s
pripravo OP za črpanje evropskih sredstev
• Osnutek OP je pripravljen in bo v naslednjih
dneh poslan na EK; podpis partnerskega
sporazuma predviden do konca leta
• Prednosne naložbe bodo črpane tako iz ESS
kot iz ERDF
• V okviru OP bo treba delati izvedbene načrte
za črpanje EU sredstev: to bodo koordinirali
Regionalni razvojni sveti (MGRT)
Program …..
• Predstavitev regijskih izvedbenih načrtov v
NPSV.
• MDDSZ in MGRT bosta glede evropskih
programov črpanja EU sredstev pripravili
skupne posvete
• …
SPREJETE IN POTRJENE PRIORITETE
1. Programi za otroke in mladostnike (z
družinskimi centri)
2. SS in bivalne enote z nastanitveno podporo
za socialno ranljive
3. Mreža medgeneracijskih centrov z dnevnimi
centri, storitvami in aktivnostmi v LS
4. Duševno zdravje (centri za mentalno zdravje,
možnost povezovanja služb)
5. Socialno podjetništvo - aktivacija

similar documents