Slide 1 - Dodaj.rs

Report
Skup svih tačaka u prostoru jednako
udaljenih od jedne tačke O prostora
obrazuje površ koja se naziva SFERA .
Tačka O je centar
sfere ,a duž čije su
krajnje tačke centar
sfere i proizvoljna
tečka na sferi
nazivamo
POLUPREČNIK.Duži
nu ove duži takodje
ćemo nazivati
poluprečnik.
Telo ograničeno sferom naziva se LOPTA.
Lopta je,kao i sfera,odredjena svojum centrom i
poluprečnikom.Zato ćemo ponekad loptu
označavati sa L(O,r),a sferu sa S(O,r),gde je O
centar,a r poluprečnik lopte,odnosno sfere.
Uočimo krug K(O,r) i jedan njegov
prečnik BC.Šta se dobija njegovim
obrtanjem oko prečnika BC ?
Posmatrajmo loptu L(O,r) sa ravni ∏ I
posmatrajmo dobijeni presek.
Presek lopte I ravni je uvek
krug,čto nećemo dokazivati.
Ako ravni pripada centar
lopte,presečni krug se
naziva VELIKI KRUG
LOPTE.
Deo lopte koji odseca
neka ravan naziva se
LOPTIN ODSEČAK .
Krug po kome ravan
seče loptu naziva se
OSNOVA LOPTINOG
KRUGA.
Deo sfere,koji zajedno sa
osnovom loptinog odsečka
ograničava taj odsečak naziva se
KALOPTA .
∏

similar documents