Интегрисани систем интерне контроле у јавном сектору

Report
•
Odnosi se na SVE javne korisnike
• Ne odnosi se samo na finansijske već i na
POSLOVNE procese
• Deo je poglavlja 32 koje treba prvo da se
otvori
• Njegovim uspostavljanjem izgradio bi se
sistem ( upravljačka i kontrolna funkcija)
• Preventiva borbe protiv korupcije
• Prioritet reforme javne uprave
• Uspostavljanje ovog sistema doprineo bi
izgradnji integriteta institucija
 Zakonski
okvir
 Trenutno stanje PIFC-a u
javnom sektoru
 Aktivnosti koje treba
sprovesti
PIFC
INTERNA KONTROLA
(FMS)
INTERNA REVIZIJA CENTRALNA JEDINICA
ZA HARMONIZACIJU
REGULATIVA I ZAKONSKI OKVIR


-
-
Evropske integracije – poglavlje 32
Sporazum u vezi vođenja pregovora o pridruživanju EU
Nacionalni program za integraciju u EU
( Osnov za donošenje strategije PIFC-a)
Prvi antikorupcijski stub
Strategija razvoja PIFC – a
Zakon o budžetskom sistemu ( čl. 81, 82 i 83. )
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za
uspostavljanje i funkcionisanje finansijskog upravljanja i
kontrole u javnom sektoru
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i
standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne
revizije u javnom sektoru
Sistemska borba protiv korupcije
Akcioni plan
Strategija za borbu protiv korupcije
Reforma državne i javne uprave
Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji
Integritet institucija
Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije
Smernice za izradu plana integriteta
Plan integriteta je dokument koji je rezultat postupka samoprocene
izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije i
unapređenje integriteta institucija
Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizma za efikasno i
efektivno funkcionisanje institucije kroz jačanje odgovornosti,
pojednostavljenje komplikovanih procedura, povećanje
transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih
ovlašćenja, jačanje etike, eliminisanje neefikasne prakse i
neprimenljive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i
kontrole.



-
Treća faza plana integriteta predviđa
predlaganje mera u vezi sa :
- Doslednom primenom propisa iz
nadležnosti insititucija
- Internim procedurama, procesima rada i
upravljanja institucijom
- Upravljanje ljudskim resursima
- Finansijskim poslovanjem
- Profesionalnim i etičkim ponašanjem
SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJAVA I
KONTROLE (FMS) OBUHVATA SLEDEĆE
ELEMENTE
Kontrolno okruženje
2. Upravljanje rizicima
3. Kontrolne aktivnosti
4. Informisanje i komunikacija
5. Praćenje i procenu sistema
1.
KONTROLNO OKRUŽENJE
OBUHVATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lični i profesionalni integritet i etičke vrednosti
rukovodstva i svih zaposlenih kod korisnika
javnih sredstava
Rukovođenje i način upravljanja
Određivanje misije i ciljeva
Organizacionu strukturu, uspostavljanje
podele odgovornosti i ovlašćenja, hijerarhiju i
jasna pravila, obaveze i prava i nivoe
izveštavanja
Politike i praksu upravljanja ljudskim
resursima
Kompetentnost zaposlenih
KORUPCIJA – Zloupotreba ovlašćenja radi
sticanja ličnih interesa
SUKOB INTERESA – Situacija u kojoj lice ima
privatni interes koji utiče, može da utiče ili
izgleda da utiče na postupanje lica u vršenju
javne funkcije, odnosno službene dužnosti na
način da ugrožava javni interes
PROFESIONALNA ETIKA
Vrednosti
Moral
Etika
Profesionalna
etika
Adptirano prema modelu Konstantina Palikarskog
VREDNOSTI :














Odgovornost
Poštenje
Lojalnost
Poštovanje
Poverenje
Integritet
Nepristrasnost
Efikasnost
Zakonitost
Politička neutralnost
Javni interes
Ekonomičnost
Efikasnost
Profesionalnost
MORAL – Skup društveno prihvaćeih normi koje
je društvo prihvatilo kao dobro, crpi se iz
vrednosti
ETIKA – Filozofija morala, istražuje smisao i
ciljeve moralnih normi
PROFESIONALNA ETIKA – Ispituje etičke i
moralne probleme u profesionalnom
okruženju, uključuje i pojedinca i instituciju i
sistem u celini
LESTVICE ODGOVORNOSTI
Rešavanje problema
Traganje za rešenjima
Odgovorni načini postupanja
Prihvatanje nadležnosti za problem :
“posedovanje”
Suočavanje sa problemom i
priznavanje realnosti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čekanje i nadanje
Izgovaranje
Izigravanje žrtve
Prebacivanje krivice na druge
Ne postoji svest o ličnoj odgovornosti za dati
problem “Nesvesno nesvesni službenici”
Adaptirano prema modelu Brus Gordona

similar documents