UPPR kao model privatizacije

Report
UPPR kao model privatizacije
Nemanja Nikolić,
WM Equity Partners
Privredna Komora Srbije,
31.10.2014. godine
Privatizacija – dug, neefikasan i skup proces
•
•
•
•
Privatizacija po aktuelnom zakonu traje bezmalo 14 godina – osnovni razlog je diskrepancija u očekivanjima
stejkoldera (poverilaca, radnika i akcionara na jednoj strani, i potencijalnih investitora na drugoj strani)
Ukupno 584 preduzeća još uvek nije našlo privatnog vlasnika, od čega je 161 preduzeće u statusu
privatizacionog restrukturiranja
Na osnovu računovodstvene evidencije na dan 31.12.2013, ukupan dug subjekata privatizacije u portfelju
Agencije za privatizaciju iznosio je oko 6,65 milijardi evra. Na osnovu dosadašnjeg trenda rasta obaveza,
može se osnovano pretpostaviti da će ukupan dug neprivatizovanih preduzeća u 2014. godini dostići cifru
od oko 7 milijardi evra
Nešto manje od polovine ovog duga otpada na obaveze prema državnim poveriocima (javna preduzeća,
Poreska uprava, Republički fond PIO, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne
rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, i drugi republički organi i organizacije, Autonomna pokrajina Vojvodina i
jedinice lokalne samouprave, Agencija za osiguranje depozita)
Izmene i dopune Zakona o privatizaciji
•
•
•
Postojeći modeli privatizacije su se pokazali
neefikasnim i skupim, što je impliciralo izmenu
postojećeg zakona
Ciljeve treba ostvariti primenom novih modela i
mera, po tržišnim uslovima, uz povećanje
transparentnosti i smanjenje korupcije
U avgustu 2014. godine usvojen je Zakon o
izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji sa 3
ključna cilja:
Suštinski posmatrano, zakonodavac je opredelio dve
grupe subjekata privatizacije:
Minimiziranje negativnih fiskalnih efekata
Stvaranje uslova za ekonomski razvoj
Socijalna stabilnost (očuvanje radnih mesta)
•
•
Subjekti privatizacije sa održivim poslovanjem
ne koje se mogu primeniti novi modeli i mere
Subjekti privatizacije bez održivog poslovanja
čija će se sudbina rešavati u stečaju, verovatno
bankrotstvom
Izmene i dopune Zakona o stečaju
paralelni proces
•
•
•
•
Zakon o izmenama o dopunama Zakona o stečaju usvojen je u istom danu kad u Zakon o izmenama o
dopunama Zakona o privatizaciji. Ovi zakoni su komplementarni po mnogim pitanjima
Izmenama i dopunama oba zakona izvršeno je terminološko usaglašavanje pojma subjekta privatizacije u
užem smislu kao lica koje posluje sa društvenim ili javnim kapitalom
U domenu privatizacije, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju implicitno stavlja akcenat na
reorganizaciju kao proces ozdravljenja subjekta privatizacije, i to propisivanjem da Agencija za privatizaciju
može u ime pravnog lica koje posluje sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom podneti UPPR. Na ovaj
način vrši se proširenje kruga lica koja mogu biti ovlašćeni predlagači UPPR-a (stečajni dužnik i Agencija za
privatizaciju)
Zakon o privatizaciji upućuje na Zakon o stečaju u sledećim situacijama:
1) Stečaj radi okončanja privatizacije - stečaj koji pokreće Agencija u odnosu na subjekt
privatizacije kada se steknu razlozi za pokretanje stečaja, a u cilju okončanja privatizacije
2) UPPR – stečajni instrument kojim mogu biti određene pripremne mere za privatizaciju (uslovni
otpis duga i konverzija duga u kapital)
Modeli, metodi i mere privatizacije po Zakonu o privatizaciji
MODELI
•
•
•
•
prodaja kapitala (društveni i javni kapital, akcije i udeli posle raskida privatizacionog
ugovora, akcije i udeli u portfelju Akcionarskog fonda, akcije i udeli Fonda za razvoj i PIO
fonda kad se prodaju zajedno sa akcijama i udelima Akcionarskog fonda)
prodaja imovine (u preduzećima kod kojih je raskinut ugovor o prodaji kapitala)
strateško partnerstvo (osnivanje novog privrednog društva gde su osnivački Republika
Srbija i strateški investitor, ili dokapitalizacija subjekta privatizacije)
prenos kapitala bez naknade (zaposlenima u subjektu privatizacije sa društvenim kapitalom
tako što se do 30% kapitala prenosi bez naknade u akcijama ii udelima; strateškom
investitoru u slučaju pozitivnih rezultata poslovanja, potrebna odluka Vlade)
Modeli, metodi i mere privatizacije po Zakonu o privatizaciji
METODI
• Javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem – koristi se u postupcima
prodaje kapitala i prodaje imovine
• Javno prikupljanje ponuda – koristi se u postupcima izbora strateškog
partnera
Modeli, metodi i mere privatizacije po Zakonu o privatizaciji
PRIPREMNE MERE
U slučajevim privatizacije modelom prodaje kapitala i modelom dokapitalizacije, Vlada može
doneti sledeće mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije:
1) Uslovni otpis duga državnih poverilaca sa stanjem na dan 31.12.2013. godine
(državni poverioci su u obavezi da otpišu dug odlukom Vlade, otpis duga je pod
raskidnim uslovom – stupa ne snagu ukoliko je prodat kapital subjekta
privatizacije ili je zaključen ugovor o dokapitalizaciji ili je usvojen UPPR u kome je
uslovni otpis jedna od mera, u protivnom ne proizvodi pravno dejstvo)
2) Konverzija duga u kapital (državni poverioci su dužni da konvertuju svoja
potraživanja u kapital ako Vlada donese odluku o konverziji duga, konverzija nije
pod uslovom kao otpis duga, može se realizovati ako je doneta odluka o
privatizaciji modelom prodaje kapitala, dokapitalizacije ili kao mera u UPPR-u)
Donošenje investicione odluke
• Sa aspekta kupca – investitora u procesu privatizacije, pravovremena i tačna
informacija o predmetu investicije je ključ za donošenje pozitivne
investicione odluke
• Disclosure – obelodanjivanje svih relevantnih poslovnih, finansijskih i
imovinskih informacija o subjektu privatizacije čiji je kapital predmet
privatizacije (obim disclosure-a je znatno manji ukoliko je predmet
privatizacije samo imovina)
• Due diligence – temeljna interdisciplinarna “istraga“, odnosno analiza
komercijalnog, finansijskog i imovinskopravnog položaja subjekta koji
predstavlja predmet kupoprodaje (termin takođe označava i standard
pažnje koji investitor treba da primeni kako bi doneo ispravnu poslovnu
odluku)
Donošenje investicione odluke
•
•
•
•
•
Obaveza popisa i procene – čl. 20 Zakona o privatizaciji uvodi obavezu da subjekt
privatizacije izvrši popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i
kapitala sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine, u roku od 45 dana od
dana objave javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti potencijalnih kupaca,
kao i da u tom roku podatke dostavi Agenciji
Relevantne informacije o subjektu privatizacije predstavljaju deo tzv. privatizacione
dokumentacije koja je pak sastavni deo prodajne dokumentacije (za tačnost i
sveobuhvatnost dostavljene privatizacione dokumentacije odgovorno je lice ovlašćeno za
zastupanje subjekta privatizacije pod krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću)
Potencijalni investitor je dužan da otkupi prodajnu dokumentaciju kako bi mu relevantne
informacije o subjektu privatizacije bile obelodanjene (ministar privrede određuje cenu
prodajne dokumentacije)
Agencija za privatizaciju i kupac kapitala, kao ugovorne strane, potpisuju zapisnik koji
sadrži specifikaciju imovine, prava i obaveza subjekta privatizacije, koji čini sastavni deo
ugovora o prodaji kapitala
Ugovor o privatizaciji je adhezioni ugovor (ugovor po pristupu), tekst ugovora unapred
određuje Agencija za privatizaciju
UPPR
•
•
•
•
Stečajni instrument za konsolidaciju dužnika
Po pravnoj prirodi je ugovor
Potvrđivanjem od strane suda stiče svojstvo izvršnog naslova, sva potraživanja i prava
poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog dužnika uređuju se isključivo prema uslovima iz plana
Obezbeđuje visok nivo transparentnosti u materijalnopravnom i procesnopravnom smislu
18 precizno definisanih
mera za realizaciju
plana
+
generalna klauzula da
plan može sadržati
”druge mere od značaja
za realizaciju“
=
mera u planu može biti bilo
koja mera koja nije protivna
prinudnim propisima,
javnom poretku ili dobrim
običajima
Da li UPPR može biti model privatizacije?
•
•
•
Nije eksplicitno definisan kao model u Zakonu o privatizaciji
Pominje se kao instrument koji može da sadrži pripremne mere za privatizaciju (uslovni
otpis duga i konverzija duga u kapital)
Princip efikasnosti privatizacije implicira mogućnost kombinovanja više modela i metoda
(čl. 10 Zakona o privatizaciji) za šta je UPPR pogodan kao izuzetno fleksibilan instrument
•
Agencija za privatizaciju može biti predlagač UPPR-a
•
Kompatibilan sa proklamovanim ciljevima privatizacije
UPPR vs. Privatizacioni ugovor
KARAKTERISTIKE
UPPR
PRIVATIZACIONI UGOVOR
KOMPLEKSNOST PROCESA
Kompleksniji
Jednostavniji
TRAJANJE PROCESA
Duže
Kraće
TROŠKOVI PROCESA ZA SUBJEKTA
PRIVATIZACIJE
Viši
Niži
TRANSPARENTNOST PROCESA
Veća
Manja
DISCLOSURE (OBELODANJIVANJE
INFORMACIJA) SA ASPEKTA INVESTITORA
Besplatno
Otkup prodajne dokumentacije
DUE DILIGENCE
Izbor dana preseka, vanredni izveštaj revizora,
procena vrednosti celokupne imovine, podaci o
povezanim licima, pregled sporova, izjava revizora
ili stečajnog upravnika o izvodljivosti plana i
celishodnosti mera, mogućnost korekcije
podataka tokom postupka na osnovu primedbi
zainteresovanih lica
MERE ZA REALIZACIJU
Neograničen broj
Dan preseka 31.12.2013. godine, subjekt privatizacije
vrši popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne
imovine, obaveza i kapitala, Agencija i kupac
potpisuju zapisnik sa specifikacijom imovine, prava i
obaveza
Numerus clausus
Zaključak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPPR nije ex lege model privatizacije, ali može biti okvir za realizaciju jednog ili više postojećih modela kroz odgovarajuće
metode
Privatizacioni ugovor, kao adhezioni ugovor, može biti sastavni deo UPPR-a
UPPR investitorima pruža kompletniji uvid u poslovno, finansijsko i imovinsko stanje subjekta privatizacije, bez obaveze
da za tu informaciju plate
Kupac ili strateški partner mogu pristupiti UPPR-u i garantovati kupovinu kapitala ili imovine (u zavisnosti od modela
privatizacije) polaganjem novčanog depozita ili prvoklasne bankarske garancije
Privatizacija se može realizovati i nakon početka primene usvojenog UPPR-a, po okončanju procesa finansijske
konsolidacije
Precizan i kontinuiran monitoring preuzetih obaveza subjekta privatizacije i investitora koji može obavljati Agencija za
privatizaciju (pod uslovom da nije podnosilac UPPR-a)
UPPR rešava pitanje dugova kompanije da bi ona nastavila sa poslovanjem (što povećava cenu kapitala ukoliko je prodaja
kapitala odabrani model privatizacije), dok privatizacioni ugovor ne rešava pitanje finansijske konsolidacije osim ukoliko
su odlukom Vlade sprovedene pripremne mere
U postupku po UPPR-u postoji mogućnost određivanja privremene mere zabrane izvršenja, što za subjekte privatizacije
koji nisu u restrukturiranju može predstavljati spasonosno rešenje za sprečavanje promene imovinskog položaja do
usvajanja UPPR-a
UPPR ne može izvršiti atrakciju nadležnosti koje pripadaju Agenciji za privatizaciju, niti može derogirati odredbe Zakona o
privatizaciji. Upravo suprotno, UPPR samo pruža novi okvir za jednostavniju implementaciju Zakona o privatizaciji,
uključujući sve modele, metode, mere i mehanizme koje taj zakon propisuje, i upućuje na Zakon o privatizaciji u svim
ključnim segmentima gde je primena tog zakona neophodna.
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents