Poslovno planiranje - Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi

Report
Visoka poslovna škola strukovnih studija
Novi Sad
03.11.2012.
Važno...

Vrednovanje radova:
 I DEO
 II DEO
 III DEO

20 POENA
30 POENA
40 POENA
Vrednovanje aktivnosti na predavanjima i
vežbama:
 10 POENA

Poeni se ne dodeljuju na osnovu broja stranica
koje napišete, već na osnovu usmene
prezentacije rada
Važno...





Radovi (I i II deo) se predaju i brane kod
profesora u terminu konsultacija, ponedeljkom
od 15:30-17:30
Rad (III deo) brani se u januarskom ispitnom
roku
Ne postoji mogućnost korekcije radova,tj.rad
koji jednom predate smatra se konačnim. Zbog
toga NE ŽURITI SA PREDAJOM RADA
Za termine odbrane se dogovoriti sa
profesorom, od Vas zavisi. Kada pronađete
preduzeće krećete sa pisanjem
Ne postoje obavezni delovi rada, pišete u
skladu sa raspoloživim podacima datog
preduzeća
I deo: “Analiza upravljanja, autoevaluacija i
organizaciona dijagnostika”



Naslovna strana
Sadržaj
Uvodni deo

 Formula menadžerskih
 Uvod
 Profil i karakteristike





preduzeća
Usluge i proizvodi
Ciljevi
Zadaci
Vizija i misija
Zaposleni
Analiza upravljanja,
autevaluacija i organizaciona
dijagnostika
sposobnosti
 Hronološka mapa
 Analiza organizacione strukture i
organizacionih tokova
 Zaštita životne sredine


Preporuke i zaključak
Literatura
Naslovna strana
Naziv institucije sa naznakom da se radi
o Specijalističkim studijama
 Naslov prvog rada
 Naziv preduzeća koje je predmet analize
 Mentor
 Student i broj indeksa
 Mesto i godina pisanja rada

Uvod

Osnovni podaci o preduzeću





Poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Sedište preduzeća
Web adresa
Svojim rečima ukratko opisati:
 Razloge zbog kojih ste odabrali to preduzeće
 Uspešna privatizacija
 Problemi u poslovanju koji su uspešno rešeni
adekvatnim strategijama
 Perspektivnost u poslovanju
 Čime se bavi preduzeće (delatnost peduzeća)
i kada je osnovano
Profil i karakteristike preduzeća

Opisati karakteristike privredne grane kojoj
pripada preduzeće koje je predmet analize
Aktuelna sitacija u zemlji i okruženju
Podaci Republičkog zavoda za statistiku
Državne mere za podsticaj proizvodnje i izvoz
Posebni zakonski propisi vezani za registraciju
preduzeća
 Izazovi sa kojima se susreću preduzeća u branši
 Konkurencija i učešće najvećih konkurenata





Odgovoriti na pitanje: “Kako se preduzeće
snalazi u ovakvim uslovima poslovanja?”
Proizvodi i usluge
Navesti proizvodni asortiman ili usluge
koje pruža dato preduzeće
 Ključne vrednosti asortimana
 Navesti glavne proizvode/usluge
 Naglasak staviti na inovirane proizvode,
najprodavanije i planirano eventualno
proširenje asortimana
 Da li je prodaja podržana adekvatnim
servisom, garancije, zaštita potrošača

Vizija i misija
Objasniti zašto je bitno da svako
preduzeće ima jasno definisanu viziju i
misiju poslovanja
 Objasniti značaj postojanja vizije i misije
u kontekstu poslovnog planiranja i
upravljanja preduzećem
 VIZIJA jasno pokazuje nameru KUDA
preduzeće planira da se kreće
 MISIJA daje odgovor na pitanje ZAŠTO
preduzeće treba da postoji

Ciljevi





Inovacije, u vidu novih proizvoda namenjenim
novim ciljnim grupama
Nove investicije u najbolju opremu
najrenomiranijih svetskih proizvođača opreme
Sačuvati lidersku poziciju
Održati lojalnost potrošača i pronalaženje novih
ciljnih grupa
Povećanje tržišnog udela za ?%
Zadaci
Konstantna inovativnost, praćenje svetskih
tokova i impulsa sa tržišta
 Kontinuirana briga o kupcima
 Unapređenje usluge i bolje pokrivanje tržišta
 Aktivna promocija
 Ostvarivanje dobre saradnje sa poslovnim
partnerima
 Stalno profesionalno usavršavanje
zaposlenih

Primeri vizija



“Naša vizija je da obezbedimo visok nivo usluga
našim saradnicima, kao i da budemo što fleksibilniji
kako bismo bili spremni da se što uspešnije
prilagođavamo promenama i zahtevima tržišta”.
“Vizija našeg preduzeća je da bude moderno,
inovativno i efikasno međunarodno preduzeće koje
proizvodi i distribuira veoma kvalitetnu robu široke
potrošnje i doprinosi višem kvalitetu života
potrošača”.
“Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju
koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti
poslovanja, trgovine i investicija, tako i u oblasti
življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i
trendove, nego ih i predviđa i kreira. Da budemo
sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu s
vremenom koje dolazi”.
Primeri misija




“Mi smo fleksibilna kompanija koja je uvek spremna da
ulaže u stručno osposobljavanje svojih zaposlenih, kako
bismo bili u mogućnosti da pružimo tehničku podršku i
obuku našim krajnjim kupcima”.
“Sa kupcima i potrošacima gradimo i održavamo
dugoročne posalovne odnose nuđenjem jedinstvenih
proizvoda i usluga, prilagođenih individualnim zahtevima.
Naše preduzeće stvara dodatu vrednost razvojem novih
proizvoda, podsticanjem inovativnosti, prepoznavanjem
novih poslovnih prilika i postavljanjem tržišnih trendova”.
“Preduzeće X je preduzeće u razvoju koje teži
zadovoljenju potreba osnivača i deoničara, unapređenju
njihovih procesa rada, zadovoljenju potrošača i
obezbeđenja kvaliteta života i uslova društvenih potreba”.
“Snabdevanje potrošača proizvodima potrebnog i
dovoljnog kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta života
zaposlenih i zadovoljenja društvenih potreba”.
Zaposleni


Ukupan broj zaposlenih
Strukura zaposlenih
Odnos broja muškaraca i žena
Starosna struktura
Obrazovni nivo
Broj radnika po određenim sektorima
Broj radnika koji rade na neodređeno, određeno,
sezonske poslove, povremeni i privremene poslove
 Angažovanje spoljnih saradnika (advokati,
knjigovođe, savetnici)







Radno vreme
Koja znanja, veštine i sposobnosti se očekuju
od zaposlenih
Zaposleni





Komunikacija i tokovi informacija (horizontalna,
vertikalna)
Da li se ulaže u programe obuke, usavršavanja i
edukacije zaposlenih
Da li postoji sindikat koji štiti prava radnika
Organizovanje sportskih takmičenja, poštovanje
standarda iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu
Da li postoji stalno otvoren konkus za prijave kandidata
na posao
 Kriterijumi prilikom zapošljavanja radnika
 Prednosti novog zapošljavanja radnika
○ Poresko oslobađanja-smanjenje osnovice za plaćanje poreza
na dobit
○ “Prva šansa”


Da li postoji mogućnost odrađivanja studentske prakse
.....
Analiza upravljanja, autoevaluacija i
organizaciona dijagnostika
Formula menadžerskih sposobnosti
 Hronološka mapa
 Organizaciona struktura i organizacioni
tokovi
 Zaštita životne sredine

Hronološka mapa

Hronološkim redosledom predstaviti
najznačajnije datume od osnivanja
preduzeća do današnjeg datuma
 Promene vlasničke strukture
 Rekonstrukcije, proširenja, savremena
oprema i tehnička rešenja
 Učešće u projektima od interesa za
društvenu zajednicu
○ Očistimo Srbiju
○ Bitka za bebe
 .......
Organizaciona struktura i organizacioni
tokovi






Šematski prikaz osnovnih organizacionih celina (i
užih organizacionih jedinica) i objašnjenje
Ukratko opisati poslove koji se obavljaju u
najvažnijim organizacionim celinama
Pored funkcije glavnh menadžera poželjno je
navesti njihovo ime i prezime
Navesti da li vlasnik učestvuje u upravljanju
preduzećem
Potreba uspostavljanja sinergije između svih
organizacionih delova u preduzeću
Sistem monitoringa i kontrole ostvarenih rezultata
Organizaciona struktura
Sektori
Proizvodnja
Nabavka
Maloprodaja
Finansije i
zajednički
poslovi
Prodaja
Projekvanje
i razvoj
FORMA
IDEALE
Logistika
Službe u okviru finansijskog sektora
Informatika
Ljudski
resursi
Kontrola
kvaliteta
Finansije
Pravni
poslovi
FINANSIJE
Računovodst
vo
Službe u okviru logističkog sektora
Transport
Magacini i
skladišta
Uvoz/izvoz
Postprodaja
LOGISTIKA
Zaštita životne sredine
Značaj očuvanja životne sredine
 Koji su problemi vezani za zaštitu životne sredine

 Zagađenje vode, vazduha, zemljišta
 Buka i saobraćajno zagušenje
 Štednja energije, materijala i vremena

Koji potencijalni zagađivači životne sredine mogu nastati
(već postoje) kao rezultat proizvodno-poslovnog procesa?
 Otpadne vode
 Čvrsti otpad
 Buka

Rešenja
 Izgradnja kišne i fekalne kanalizacije
 Sakupljanje otpada i odlaganje u kontejnere
 Oprema koja prozvodi jake zvukove da je u zatvorenim
prostorijama sa zvučnom izolacijom
Zaštita na radu

Uzroci nepovoljnog uticaja proizvodnje na radnike







Neadekvatno radno vreme
Nedovoljna obučenost radnika
Nekorišćenje zaštitne opreme
Nepovoljni radni uslovi (osvetljenje, temperatura, buka)
Hronične bolesti radnika
Neupućenost radnika u pravila zaštite na radu
Mere i postupci koji se primenjuju za zaštitu radnika




Radno vreme 8h na dan, uz dnevni odmor od 30 min.
Obuka od strane isporučioca opreme
Obavezna upotreba zaštitne opreme
Prirodno i veštačko osvetljenje, prozori i drugi svetlosni otvori da
su u ispravnom stanju, adekvatna temperatura u radnim
prostorijama-klimatizacija, upotreba zaštitnih slušalica
 Radna mesta u skladu sa zdravstvenim stanjem
 Godišnja provera obučenosti radnika za zaštitu na radu, provera
ispravnosti zaštitnih sredstava i mikro klime radnog prostora
Preporuke i
zaključak


Svojim rečima izvesti
ključne zaključke i
preporuke za eventualno
identifikovane probleme
Predstaviti plan razvoja
preduzeća za naredni
period
Literatura


Navesti korišćenu
literaturu
Kod navođenja sajtova
upisati datum pristupa
HVALA NA PAŽNJI!
SREĆNO!

similar documents