PowerPointpresentatie downloaden die de belangrijkste info

Report
Afwezig op school,
Hoe attesteren?
Relevante achtergrondinfo uit de onderwijswereld voor
artsen
• Wettelijk kader rond afwezigheid op school
• Verzuim op voorschrift van arts – verdoken
spijbelen
• Aanpak problematische afwezigheden
• Samenwerking met CLB
• Tijdelijk onderwijs aan huis
• Casussen
Wettelijk kader rond afwezigheid
op school
Wettelijk kader rond afwezigheid op school
•
Leerplicht = vanaf 6 jaar
 MAAR 6 jarigen moeten minimaal 220 halve dagen
aanwezig zijn /5-jarigen 185 halve dagen om overstap
naar 1e lj te kunnen maken.
 Indien onvoldoende aanwezigheid= taaltest
•
Einde leerplicht = 30 juni van kalenderjaar
waarin lln 18 wordt OF 18de verjaardag
Wettelijk kader: gewettigde afwezigheden
•
Van rechtswege gewettigd
•
Mits akkoord van de directeur
•
Trekkende bevolking
•
Bij ziekte
Wettelijk kader: van rechtswege gewettigd
• Begrafenis, huwelijk van aanverwanten of
inwonenden
• Bijwonen familieraad
• Dagvaarding voor de rechtbank
• Maatregelen in het kader van bijzondere
jeugdzorg (opname)
• Afwezigheid in gevolge topsportconvenant:
enkel in het voltijds secundair onderwijs
• Onbereikbaarheid van school door overmacht
• Feestdagen verbonden aan de
levensbeschouwing van het kind (enkel door
grondwet erkende godsdiensten)
Wettelijk kader: mits toestemming directeur
• Overlijden van aanverwante of inwonende
personen (rouwverwerking)
• Deelname aan culturele / sportieve
manifestaties (max. 10 halve dagen / jaar)
• Afwezigheden voor topsport (strikte
reglementering/ uitgebreid dossier nodig voor
het basisonderwijs)
• Uitzonderlijk voor persoonlijke redenen
 opm.: afwezigheden door toestemming
directeur zijn geen recht!
Wettelijk kader: trekkende bevolking (enkel
basisonderwijs)
•
•
•
Binnenschippers, kermis- en circusexploitanten
en -artiesten, woonwagenbewoners
Enkel in uitzonderlijke omstandigheden
afwezig; situatie moet op school besproken
worden (+ op papier gezet).
Onderwijs op afstand en regelmatig contact
tussen school / ouders en leerling moet worden
voorzien
Wettelijk kader: afwezigheid wegens ziekte
• Briefje van de ouders
o volstaat bij afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende
kalenderdagen
o max. 4x/jaar
o voor het secundair onderwijs niet geldig tijdens
examens
• Medisch attest
o verplicht bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende
kalenderdagen
o indien ouders al 4X/jaar een ziektebriefje geschreven
hebben, is vanaf dag 1 medisch attest nodig
o voor het secundair onderwijs is tijdens de examens
ALTIJD een medisch attest nodig
o ALTIJD in de week voorafgaand of volgend op een
vakantieperiode
OuOuders of medisch attest s of
medisch attest?
Verzuim met voorschrift van
arts - verdoken spijbelen
Verzuim met voorschrift van arts - verdoken spijbelen
• disease= objectief= de ziekte
• illness= subjectief= het ziektegevoel
• sickness= het ziektegedrag= ziek melden
disease + illness + sickness= wit verzuim
bvb. griep, beenbreuk
iIlness + sickness= grijs verzuim
bvb. vage klachten als hoofdpijn, rugpijn
Sickness = zwart verzuim= spijbelen
bvb. baaldag, schoolmoe
Disease + sickness = verzuim met
voorschrift van arts
Bron: huisartsenkring Gent /CLB GO! Gent
Verzuim met voorschrift van arts - verdoken spijbelen
Valkuilen:
• Onvoldoende kennis van dossier
• Gebrek aan vertrouwensband
• Naïviteit huisarts?
Oplossingen:
• Vaste huisarts
• Tijd voor exploratie problemen
• Betere communicatie met school/CLB =
gedeelde zorg
o Dixit-attest
o Samenwerking CLB (zie verder)
Verzuim op voorschrift van arts - verdoken spijbelen
Dixit-attesten
• Zijn geen medisch attesten
• Attest gesteund op verklaring van de leerling
of ouder bvb: Ik ben ziek (maar u kan
geen ziektetekenen constateren) of ik was
gisteren ziek
• Formulieren goedgekeurd door Orde der
geneesheren, Domus Medica, Syndicaten
en ministerie Onderwijs en Vorming
Maatregelen bij
problematische afwezigheid
Maatregelen bij problematische afwezigheid
• School registreert als code B (egeleiding) =
tijdelijk in orde met de leerplicht - opvolging
• Tot en met 10 halve schooldagen: school start
begeleiding leerling, neemt contact op met ouders en
eventueel met CLB
• Meer dan 10 halve dagen afwezig:
– School schakelt CLB in
– Verplichte begeleiding door CLB – draaischijf naar
hulpverlening
– Schriftelijke neerslag van de gedane inspanningen
Maatregelen bij problematische afwezigheid
• Indien school en CLB geen oplossing vinden voor het
spijbelen of als ouders/leerling alle medewerking weigeren:
school of CLB meldt dit als zorgwekkend dossier aan
ministerie
• Actie van het ministerie in overleg met de school een
brief naar de ouders dan wel het doorsturen van het dossier
naar het parket
• Ouders van lln die twee schooljaren op rij 30 halve
dagen of meer problematisch afwezig waren
terugvordering schooltoelage
• Wanneer de hulpverlenende aanpak niet helpt, kan
samenwerking of afspraken tussen scholen - CLB's - politie
- parket het probleem oplossen (bestaan in elk gerechtelijk
arrondissement).
Samenwerking
huisarts/kinderarts-CLB
Samenwerking huisarts/kinderarts-CLB
Wat is het CLB?
• Centrum voor leerlingenbegeleiding
• Ouders, leerkrachten, directies en jongeren zelf kunnen er
terecht voor informatie, hulp en begeleiding.
• Multidisciplinair team: artsen, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen.
• Samen met school zorgt team ervoor dat elk kind op school
zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan
ontwikkelen.
• De eerste zorg op school ligt in handen van leraren
((klas)leraar, zorgcoördinator, leerlingbegeleider,…). Het
CLB schiet pas in actie als iemand een vraag stelt of een
probleem signaleert (tweedelijn).
Samenwerking huisarts/kinderarts-CLB
Wat doet het CLB?
Actief op 4 domeinen:
• problemen met leren en studeren
• Schoolloopbaanbegeleiding bvb. vragen bij de studiekeuze,
studierichtingen, attesten en diploma’s
• psychisch en sociaal functioneren van het kind bvb. stress,
faalangst, pestproblemen, gewelddadig, spijbelen
• preventieve gezondheidszorg bvb. overgewicht, inentingen,
groeistoornissen, druggebruik
 CLB vertrekt steeds vanuit een probleem in het schools
functioneren van het kind
Samenwerking huisarts/kinderarts-CLB
• Wanneer mag CLB-arts huisarts contacteren?
Altijd in belang van de leerling
• Wanneer mag huisarts CLB-arts contacteren?
Altijd in belang van de leerling
Samenwerking huisarts/kinderarts-Centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB)
Begeleiding van het CLB is een recht, geen
verplichting - uitzondering:
• Spijbelgedrag: bij meer dan 10 halve dagen afwezigheid
is CLB verplicht om leerling te begeleiden
• Verplichte medische begeleiding door CLB bij:
o
algemene en gerichte consulten
o
profylactische maatregelen
Ouders kunnen zich tegen verplichting verzetten,
maar zijn dan verplicht om onderzoeken te laten
uitvoeren binnen de 90 dagen bij andere arts en
verslag te bezorgen
Samenwerking huisarts/kinderarts-Centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB)
Zoek je verantwoordelijke CLB of CLB-arts van
een bepaalde leerling?
Kijk op databank:
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/arts/pw.asp
En vraag wachtwoord aan via:
[email protected]
Tijdelijk onderwijs aan huis
voor langdurige en chronisch
zieke kinderen
Tijdelijk onderwijs aan huis voor langdurige en
chronisch zieke kinderen
Leerlingen hebben recht op tijdelijk
onderwijs aan huis:
• als ze langdurig of chronisch ziek zijn
• als jij als arts toestemming geeft
• als de ouders een aanvraag doen
Tijdelijk onderwijs aan huis voor langdurige en
chronisch zieke kinderen
Attest voor langdurig zieke kinderen (ziekte of
ongeval)
• Het attest wordt opgesteld door de behandelende arts.
• De arts meldt de vermoedelijke duur van de afwezigheid.
Het onderwijs aan huis start 21 kalenderdagen na de
begindatum van de afwezigheid.
• De arts geeft aan dat het kind niet naar school kan of dat
het minder dan halftijds aanwezig kan zijn op school.
• De arts meldt dat het kind onderwijs mag volgen.
• Als het kind langer ziek blijft dan de vermoedelijke
einddatum, dient aanvullend medisch attest afgeleverd te
worden, waarbij de startdatum perfect aansluit op de
einddatum van het vorige attest (ook indien geen
schooldag).
Tijdelijk onderwijs aan huis voor langdurige en
chronisch zieke kinderen
Attest voor chronisch zieke kinderen
• Het attest wordt opgesteld door de behandelende
geneesheer-specialist of door de CLB-arts (in overleg
met de behandelende arts)
• De arts meldt dat de leerling aan een chronische
ziekte lijdt.
• De arts meldt dat het kind onderwijs mag volgen.
• Het attest is een schooljaar lang geldig.
• Hierdoor hoeft niet elke afwezigheid met een apart
attest door een arts gewettigd te worden, een briefje
van de ouders volstaat.
Casussen
Casus 1
Jan (15 jaar) belt u donderdag op omdat hij ziek is.
U kan pas
vrijdag een afspraak geven. Vrijdag komt Jan op
consultatie en zegt u dat hij sinds maandag ziek is.
U onderzoekt hem en constateert een acute
luchtwegen infectie
Wat doet U ?
U kent Jan goed ? Niet goed?
Casus 1 – mogelijke oplossingen
• Medisch attest vanaf maandag, dateren op
vrijdag (onwettig)
• Medisch attest vanaf donderdag?
• Medisch attest vanaf vrijdag ?
+ dixit-attest vanaf maandag
Casus 2
De moeder van Frank (11 jaar) belt u donderdag
op omdat Frank ziek is. U kan pas vrijdag een
afspraak geven. Vrijdag komt Frank met zijn
moeder op consultatie en zegt u dat hij sinds
maandag ziek is.
U onderzoekt hem en kan geen ziekte vaststellen.
Wat doet U ?
Casus 2 – mogelijke oplossing
• Medisch attest? (welwillendheidattest =
onwettig
• Dixit-attest?
• Patiënt heeft dit jaar al meerdere medische
attesten gekregen:
U twijfelt?
Contact met de CLB-arts?
Casus 3
Vicky (17 jaar) komt gezond op consultatie. Zij
zegt dat ze een paar dagen geleden ziek was en
vraagt u om een medisch attest. Vicky heeft al 4
X een attest wegens ziekte van haar ouders
afgegeven op school.
U kent geen problemen met afwezigheden in de
voorgeschiedenis.
Wat doet u?
Casus 3 – mogelijke oplossingen
• Dixit-attest (dit is geen medisch attest)
• Medisch attest (dit is geen bewijs van ziekte, is
retrograde, dus onwettig)
Casus 4
Moeder Janssens komt op consultatie met zoon
Tom(15 jaar). Ze vraagt een medisch attest om
zijn afwezigheid te wettigen. Tom heeft al 4 X een
briefje van de ouders afgegeven.
Tom is niet ziek, maar spijbelt regelmatig, zo zegt
moeder. Zij vindt dit heel erg, want wil absoluut
dat haar zoon zijn diploma haalt.
Wat doet u ?
Casus 4 – mogelijke oplossingen
•
•
•
•
Geen attest ?
Dixit-attest ?
Medisch-attest ? (onwettig)
Dit is problematische afwezigheid.
Ouders stimuleren om het probleem met de school aan te
pakken.
• Zelf contact opnemen met CLB
Casus 5
Femke (14 jaar) heeft een slecht gecontroleerde
astma. Ze heeft regelmatig opstoten en is
daardoor herhaaldelijk afwezig op school.
Ze vraagt U telkens om een medisch attest.
Wat doet u?
Casus 5 – mogelijke oplossingen
• U blijft attesteren
• U neemt contact op met de CLB-arts voor
een regeling voor chronische zieken
Casus 6
Matthias, 15 jaar, een patiënt van u is veel
afwezig op school. Zijn ouders zijn pas
gescheiden, het botert niet goed met de
leerkrachten, hij is ook een beetje schoolmoe.
U weet dat hij in begeleiding is bij het CLB. Toch
komt hij telkens een medisch attest bij u vragen.
Wat doet u?
Casus 6 – mogelijke oplossingen
• Problematische afwezigheid
• U schrijft medisch attest
(welwillendheidattest?)
• Dixit-attest ?
• U neemt contact op met het CLB om samen
te bespreken hoe het verder moet met
Matthias.
Meer info
• Vormingspakket “afwezig op school: hoe attesteren?
Relevante achtergrondinfo uit de onderwijswereld
voor artsen.” + downloadbare brochure/affiche voor
tegengaan onnodige/onterechte vragen voor een
doktersattest
http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/artsen
• Databank “Vind uw CLB-arts”
http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/artsen/
databank.htm
• Tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke kinderen
http://www.ond.vlaanderen.be/toah

similar documents