Rekenen in het mbo, Stand van zaken regelgeving

Report
Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving
Rekenconferentie
‘Je kunt rekenen op de rekendocent’
6 december 2011
Rianne Reichardt
Onderwerpen
• Algemene regelgeving ‘Rekenen in het mbo’
– Invoering referentieniveaus (een korte geschiedenis)
– Examinering Rekenen
•
•
•
•
•
•
Centrale examinering
Beroepsgerichte versus centrale examinering
Slaag-/zakbeslissing
Organisatie
Vrijstellingen
Pilotexamens
– Dyscalculie
• Activiteiten Steunpunt
Geschiedenis
Geschiedenis
• Taal- en rekenniveaus van leerlingen moeten in alle
onderwijssectoren omhoog
• Opdracht tot ontwikkeling van referentieniveaus taal
en rekenen:
▹ voor de gehele breedte van het onderwijs
▹ gezamenlijk aanpakken niveauverhoging en -onderhoud
▹ doorlopende leerlijnen
Geschiedenis
Geschiedenis
Referentiekader taal en rekenen (Meijerink)
• Veldraadplegingen PO/VO/MBO
▹ Breed draagvlak voor sectoroverstijgende invoering van de
referentieniveaus in alle onderwijssectoren
▹ Zorgen over haalbaarheid voor zwakkere leerlingen
• 22 dec 2008: brief staatssecretaris naar mbo-instellingen
▹ invoering referentiekader
▹ diagnostische toetsen
▹ centrale examinering
Geschiedenis
Geschiedenis
• Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo
–
–
–
–
–
Ambitie invoering referentieniveaus
Aankondiging centrale examinering
Aankondiging extra financiering
Monitoring van het implementatietraject
Scholen aan zet
• Regeling Intensivering Nederlandse taal en rekenen
– Verdeling extra financiële middelen (ca. 50 miljoen op
jaarbasis)
– Implementatieplannen taal en rekenen per school
Geschiedenis
Geschiedenis
• Wet invoering referentieniveaus per 1 augustus 2010
• Besluit vaststelling referentieniveaus
– Toekenning niveaus aan opleidingen
• 3F voor mbo niveau 4
• 2F voor mbo niveau 1, 2 en 3
• Examenbesluit beroepsopleidingen WEB
– Instellingsexamens en centraal ontwikkelde examens taal
en rekenen
– Uitslagregeling niveau 4 opleidingen
Geschiedenis
Geschiedenis
• Actieplan Focus op vakmanschap
– Voortzetting taal- en rekenbeleid
• Wijzigingsbesluit Examenbesluit WEB (maart 2011)
– Generieke eisen Engels in alle niveau 4 opleidingen v.a. 2012
• (Concept)wijziging Examen- en Kwalificatiebesluit WEB
(juni 2011)
–
–
–
–
Slaag-/zakbeslissing Nederlands, rekenen en Engels niveau 4
Slaag-/zakbeslissing Nederlands en rekenen niveau 2 en 3
Nederlands en rekenen in de niveau 1 opleidingen
Afname, herkansingen en vrijstellingen centrale examens
• December: Brief Minister OCW aan scholen
Geschiedenis
En dan nu………
meters maken
Examinering rekenen
Voor cohorten vanaf 2010!
• Centraal ontwikkelde examens
– Vanaf 2013/2014 verplicht voor niveau 4 op 3F
– Vanaf 2014/2015 verplicht voor niveau 2 en 3 op 2F
– Voor niveau 1 besluitvorming in 2014
• Instellingsexamens
– Schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 (en 2014/2015 voor
niveau 2 en 3)
• Zelf ontwikkelde toetsen
• Ingekochte toetsen
• Pilotexamens
– Tellen nog niet mee voor diplomering
Examinering rekenen
Beroepsgerichte eisen vs Generieke eisen
• Examinering vóór 2013/2014 (resp. 2014/2015)
– Examinering van beide eisen door middel van
instellingsexamens
– Generiek en beroepsgericht zowel apart als geïntegreerd
– Generiek al dan niet in de beroepscontext
– Beroepsgericht in de beroepscontext
– Generiek door middel van pilotexamens
• Examinering vanaf 2013/2014 (resp. 2014/2015)
– Generieke eisen door middel van centrale examens
– Beroepsgerichte eisen mogen zowel apart als geïntegreerd
in de beroepsexamens getoetst worden
Examinering rekenen
Slaag-/zakbeslissing
• Diplomering vóór 2013/2014 (resp. 2014/2015)
– resultaten instellingsexamens tellen niet mee
• Diplomering vanaf 2013/2014 (niveau 4)
– resultaten tellen mee voor diplomering (in combinatie met
Nederlandse taal en Engels)
• Diplomering vanaf 2014/2015 (niveau 2 en 3)
– resultaten tellen mee voor diplomering (in combinatie met
Nederlands)
Examinering rekenen
Slaag-/zakbeslissing
Niveau 4
• Cohorten 2010 en 2011 (Nog geen generieke eisen Engels)
– Diplomering vanaf 2013/2014
• Voor Nederlands en rekenen ten minste een 5 en een 6 (in
willekeurige volgorde)
• Cohorten vanaf 2012 (Generieke eisen Engels)
– Diplomering in 2013/2014 en 2014/2015
• Voor Nederlands, rekenen en Engels ten minste 5 – 5 – 6 (in
willekeurige volgorde)
– Diplomering vanaf 2015/2016
• Voor Nederlands, rekenen en Engels ten minste 5 – 6 – 6 (in
willekeurige volgorde)
Examinering rekenen
Slaag-/zakbeslissing
Niveau 2 en 3
• Cohorten vanaf 2010
– Diplomering in 2014/2015 en 2015/2016
• Voor Nederlands en rekenen ten minste een 5 en een 5
– Diplomering vanaf 2016/2017
• Voor Nederlands en rekenen ten minste een 5 en een 6 (in
willekeurige volgorde)
Niveau 1
• Besluitvorming in 2014
Examinering rekenen
Organisatie centrale examens
•
•
•
•
•
Digitale examens met behulp van Examentester
Jaarlijks 3 vaste periodes van 2 weken
Minimaal 1 herkansing binnen de reguliere opleidingsduur
Afname in tweede helft van de opleiding
Examinering op hoger mbo-niveau is mogelijk
•
•
•
College voor Examens is verantwoordelijk
Cito ontwikkelt en levert de examens en de uitslagbepaling
Per mbo-instelling 2 contactpersonen COE voor alle
informatievoorziening binnen de instelling
Examinering rekenen
Vrijstelling is mogelijk
• (in 2013/2014) wanneer in het pilotjaar 2012/2013
een voldoende is behaald
• wanneer binnen twee jaar na het behalen van een
mbo-diploma opnieuw een mbo-opleiding wordt
afgerond van hetzelfde of een lager niveau
• voor havisten en vwo-ers, die na het behalen van de
rekentoets in het vo binnen twee jaar een mboopleiding afronden
Pilotexamens
Doel van de pilotexamens
•
Voor scholen
–
–
•
Voor Cito en College voor Examens
–
–
•
Ervaring opdoen met logistiek rond centrale examinering
Ervaring opdoen met normering en bepaling cesuur
Voor College voor Examens
–
–
•
Ervaring opdoen met logistiek en techniek van centrale examinering
Beeld krijgen van de inhoud van de examens
Ervaring opdoen met procedures
Ervaring opdoen met protocol
Voor het ministerie
–
–
Monitoring van de resultaten (per sector, bol/bbl, etc.)
Bijstellen beleid
Pilotexamens
• Pilotperiode 1 - jan/feb 2012
Week 3 Vanaf
16-01
Week 4 Vanaf
23-01
Pre-pilot 2F
t&r
Pre-pilot 2F
t&r
Rekenen 3F
Week 5 Vanaf
30-01
Rekenen 3F
Taal 3F
• Pilotperiode 2
Week 23 Vanaf
04-06
Week 24 Vanaf
11-06
Rekenen 3F
Rekenen 3F
Taal 3F
Week 6 Vanaf
06-02
Week 25 Vanaf
18-06
Taal 3F
Taal 3F
Pilotexamens
Meer informatie over (pre-)pilots
• Informatiebrochure implementatie Centrale
Examinering CvE
• Handboek COE
• Examenprotocol (opgenomen in het handboek)
• Syllabi 3F en 2F + verantwoordingsdocumenten
• 10 varianten 3F
• 2 varianten 2F
• Deelnemers met een handicap
• Voorbeeldexamens
Dyscalculie
Wat doen we met deelnemers met dyscalculie?
•
•
•
•
Wat is dyscalculie?
Wat kun je eraan doen?
Protocol Dyscalculie
Project Dyslexie en Dyscalculie in het mbo
Activiteiten Steunpunt
• Netwerken rekenen
– Regionale bijeenkomsten, 3x per jaar
• Projecten
–
–
–
–
Volgens Bartjens
ffRekenen -> www.ffrekenen.nl
Dyslexie en dyscalculie
Project (Begrijpend) lezen, woordenschat en rekenen in het
mbo
– Drieslag rekenen
– Aanbodoverzicht -> www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl
– Portaal taal en rekenen -> www.taalenrekenen.kennisnet.nl
Activiteiten Steunpunt
• Servicedocumenten
– Samenvattingen van brieven en beleidsdocumenten
ministerie
– Samenvattingen van examenbesluiten
– Cohortenschema’s
– Documenten rondom de implementatie van de
referentieniveaus en de centrale examens
• Helpdesk
Activiteiten Steunpunt
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

similar documents