Perm 2 - Grimstad kommune

Report
HVERDAGSREHABILITE
RING
Opplæring for ressurspersoner
Del 2
Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør,
Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei
EMPOWERMENT

Definisjon: en prosess som gjør folk i stand til å
øke sin kontroll over egen helsetilstand og til å
forbedre egen helse.
Empowerment innebærer at bruker blir i stand
til å definere sine egne problemer ut fra sin egen
situasjon, og finne sine egne løsninger i
fellesskap med andre. Empowerment betyr å
 1) gi makt eller autoritet til,
 2) gjøre i stand til, og
 3) å tillate.

EMPOWERMENT


Empowerment kan defineres som en prosess i
motsetning til et prosjekt. Dette innebærer at
arbeidet ikke har en tidsbegrenset levetid slik
som prosjekter har. Prosessbegrepet viser til at
det skjer viktige endringer med deltagerne
underveis med større sannsynlighet for å
etablere varige endringer.
Målet er altså at endringene skal vedvare etter
at tiltakene er avsluttet.
MOTIVERENDE INTERVJU (MI)
ENDRINGSFOKUSERT







VEILEDNING
En metode for veiledning og samtaler der hvor målet
er endring hos bruker
MI har som utgangspunkt at et hvert menneske har
potensial for endring, og øke forståelsen for endring
Oppgaven din som helsearbeider er å gjøre denne
prosessen lettere for bruker.
Dere utforsker ambivalens hos bruker; hun både vil
og vil ikke endre seg
Metoden oppmuntrer bruker til å løse problemer i
eget liv.
Det er bruker selv som skal argumentere for
endringer, og bestemme hvordan det skal gjøres.
MI skal være med på å øke brukers tro på egen
gjennomføringsevne
MOTIVERENDE INTERVJU
Still åpne spørsmål
 Lytt
 Reflekter det den andre sier, dvs gjenta akkurat
det samme
 Oppsummer underveis
 Du skal ikke argumentere for egne synspunkter
eller prøve å overtale bruker til ting.
 Målet er at bruker selv skal føle behovet for og
ønske endring, mens du som rådgiver skal
motivere.

MOTIVERENDE INTERVJU

1.
2.
3.
4.
Hvordan ”selge” tiltaket hverdagsrehabilitering?
Be bruker nevne fordeler med å fortsette som
før
Ulemper ved å fortsette som før
Ulemper ved å endre
Fordeler med å endre
” På hvilken måte fungerer det greit ifht å stelle seg om
morgenen nå?”
”På hvilken måte er det vanskelig?”
” Hvilke ulemper ser du ved å gjøre ting på en annen måte/trene
på dette?”
”Hvordan tror du morgenstellet kan være om et år hvis du gjør
noen endringer i måten ting gjøres nå?”
MOTIVERENDE INTERVJU
Stille spørsmål som bidrar til å få ”tankene i
gang”.
 ”Hvordan ønsker du å ha det om 1 år?”
 ”Fortell om hva du gjør på en typisk dag”
 ”På hvilken måte er det vanskelig for deg å gå i
trappa utenfor huset?
 ”Hva kan du gjøre for å lage middag på en grei
måte?”
 ”Hva vet du om kroppen ifht hva som skjer med
muskulaturen hvis du ikke bruker den?”

MOTIVERENDE INTERVJU
Motstand:
 Hvis en person føler at en annen trer noe ned
over hodet på dem, er det naturlig å føle
motstand.

”Nå skal du høre hva som er lurest at du gjør…”
 Vs
 ”Kan jeg få lov å fortelle deg litt om hva som skjer
med muskulaturen i kroppen når du sitter stille?”

PAUSE
PRAKTISKE ØVELSER
Jobb tre og tre, en er bruker, en er helsearbeider
og en observerer
 Bruk prinsippene om MI, og prøv ut
 Kjenn hva som skjer når du endrer ordlyd eller
måte å kommunisere på.


Kartlegging viser at bruker Per har vansker med
å gå i trapp og føler seg utrygg når han går til
postkassa. Savner den daglige turen ut.
Helsearbeider ønsker å motivere ham til å trene
på dette for å klare det selv.
RESSURSLISTE
Motiverende Intervju. Barbro Holm Ivarsson.
Gothia Forlag 2010
 Motivationalinterview.org
 Fylkesmannen.no


similar documents