Suksessfaktorer for mestring Rune J. Skjælaaen

Report
Suksessfaktorer for mestring
Pasientombudets perspektiver på hva helsetjenesten kan bidra med for
at pasient og bruker skal mestre.
Pasient- og brukerombud i Hordaland
Rune J. Skjælaaen
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Søren Kierkegaard
om «hjelpekunsten»
Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et
bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor
han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all
hjelpekunst.
For å kunne hjelpe en annen, må jeg forstå mer enn ham,
men dog først og fremst forstå det han forstår. Når jeg ikke
gjør det, så hjelper min merforståelse ham slett ikke. Vil jeg
likevel gjøre min forståelse gjeldende, så er det fordi jeg er
forfengelig og stolt, så jeg i stedet for å gavne ham egentlig
vil beundres av ham.
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Søren Kierkegaard
om «hjelpekunsten» forts.
Men all sann hjelpekunst begynner med en ydmykelse.
Hjelperen må først og fremst ydmyke seg under den han vil
hjelpe, og derved forstå at det å hjelpe ikke er å herske,
men å tjene.
Dersom du ikke kan begynne således med et menneske at
han kan finne en sann lindring i å tale med deg om sin
lidelse, så kan du heller ikke hjelpe ham.
Han lukker seg for deg, han lukker seg inne i sitt innerste –
og prek du så for ham…
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Når livet endres…..
Livsfaser
Relasjoner
Sykdom
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
MESTRING
Mestringsmetodikk kjennetegnes av at den styrker allerede
etablerte gode sider.
Det fører til at mestringsmetodikken har en frigjørende kraft
i forhold til feil og mangler, hemninger og begrensninger.
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Opplevelsen av mestring
Mestring, begrep brukt i psykologi om en
persons evne til å håndtere livshendelser,
situasjoner og påkjenninger som overstiger
det som kan klares på ren rutine.
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Bli sett…..
som menneske først….
så som pasient
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Bruker/pasient - hjelper
FORSKJELLIGE,
men,
LIKEVERDIGE
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Hjelpeapparatet – en mestringsarena?
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Brukermedvirkning
• Utvikle egenstyrke
• Styrke klientens egenverd
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Verdier og verdiforankring
• Hva betyr ”verdi”?
• Hvordan etableres verdier og ”leveregler” på en
arbeidsplass?
• Har vi noen felles verdier her hos oss?
• Hvordan kommer verdiene til uttrykk i praksis?
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Oppsummering
Suksesskriteriet for mestring er at det i møtet mellom
hjelper og pasient/bruker er rom for å forstå hverandre,
kommunisere og samhandle.
Ansvaret for dette rommet er hjelperens.
Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013

similar documents