Utviklingsplan PPT

Report
Utviklingsplan, oppfølging, resultatmåling,
skolereglement og studieteknikk
NESOs Formannskole klasse 18
2013 / 2014
1
2.1
Mål og utviklingsoppgaver
Hver bedrift og hver elev vil ha en utviklingsprosess som er tilpasset bedriftens og elevens
situasjon og ønsker.
Ledelsen i hver bedrift har eller skal utarbeide mål
og utviklingsoppgaver for bedriften og eleven
Mellom 1. og 2. samling skal det utarbeides en
utviklingsplan for bedrift og elev.
2
Mål, utviklingsoppgaver og utviklingsplan
 Som en del av hjemmearbeidet etter samling 1,
skal det gjennomføres et møte i bedriften med
daglig leder og/eller prosjektleder/anleggsleder,
elev og intern mentor.
 På møtet skal mål, utviklingsoppgaver og prosess
diskuteres, og utviklingsplan for elev skal
utarbeides.
 Eleven skal skrive møtereferat og sende det til
fadder og intern mentor.
3
Utviklingsplan for elev
 Eleven skal sammen med daglig leder og/eller
nærmeste overordnet velge ut 3 - 5 konkrete
områder/oppgaver som eleven skal utvikle seg på.
 Nåværende ansvarsfordeling, har-kompetanse,
fremtidig ansvarsfordeling og ønsket kompetanse
skal fylles ut for hvert område på skjemaet
”Utviklingsplan for elev”.
4
Utviklingsplan for elev
 Skjemaet ”Utviklingsplan for elev” skal sendes til
fadder senest en uke før 2. samling sammen med
skjemaet for ”Målfastsettelse” og møtereferat fra
møtet i bedriften.
 Utviklingsplanen følges opp fortløpende med
eventuelle nye utvikingsområder eller justering av
fremtidig ansvar eller ønsket kompetanse.
 Etter 4. samling skal planen evalueres og
oppjusteres.
 Eleven skal ha en intern mentor som bistår og
følger opp eleven gjennom hele skolen.
 Fadder følger opp bedrift og elev etter 2. og 4.
samling.
5
6
Oppfølging av bedrift (mentor) og elev
 Fadder følger opp daglig leder og/eller
intern mentor etter 2. og 4. samling med
utgangspunkt i mål og utviklingsplan for
bedrift og elev.
 Fadder følger opp elevene og gir dem
tilbakemelding på hjemmearbeidet og
personlig utvikling.
 Sluttevaluering gis alle elever på samling 5
 Elevene kan ta kontakt og bruke fadder
etter behov.
7
Resultatmåling
•
•
•
•
•
•
•
8
Testoppgaver
Hjemmeoppgaver
Utviklingsplan
Evaluering av temaer og samling
”Eksamen”
Sluttevaluering fra bedrift og elev
Oppfølgingssamling
Skolereglement –
Hvorfor trenger vi det?
• Vi har felles mål
• Vi har snakket om hvor viktig det er at vi er enige
om målene
• Vi har snakket om en del faglige tema som er
nødvendig for å nå målene
• Vi må også ha andre virkemidler
enn de faglige for å nå målene?
9
Skolereglement
• Hvor stort fravær kan aksepteres før skoleledelsen
skal reagere?
• Hvilke krav skal settes til punktlighet på
samlingene?
• Hvordan skal nytelse av alkohol begrenses?
• Hvilke reaksjonsformer skal skoleledelsen ha?
• Valg av tillitsmann for gruppen?
• Regler for bruk av telefon og mobiltelefon i
klasserommet?
• Engasjement og læringseffekt.
10
STUDIETEKNIKK
Metode for bedre læring og egenutvikling
11
11
Studieteknikk (1)
• Forbered deg til samlingene – gå gjennom
program og sett deg mål for hva du vil ha ut
av samlingen
• Konsentrasjon på samlingene – ikke vær
opptatt av andre gjøremål
• Still spørsmål og vær aktiv med i diskusjoner
og gruppearbeid
• Noter egne notater i kompendiene og merk
av viktig stoff
• Se gjennom kompendiene og egne notater
etter hver dag og før testoppgaven
12
12
Studieteknikk (2)
• Gå gjennom gruppeoppgaver og svar før
testoppgaven
• Planlegg hjemmearbeidet og sette av tid til å
kunne jobbe med hjemmearbeidet
• Jobb sammen med andre elever fra bedriften
eller medarbeidere på hjemmearbeidet, og
jobbe godt med hjemmeoppgavene
• Bruk intern mentor eller nærmeste
overordnede ved løsning av
hjemmeoppgavene
• Bruk fadder når noe er uklart
13
13
Studieteknikk (3)
• Gå gjennom testoppgaver og løsningsforslag,
samt tidligere gruppeoppgaver etter hver
samling, og spesielt før eksamen
• Lag en egen oversikt over kompendier og
fagstoff som er gjennomgått på skolen
• Relater fagstoffet til (eget) praktisk bruk, og
bruk fagstoffet (veiledninger, maler, skjemaer
og Web-adresser) ved planlegging og
gjennomføring av egne prosjekt og/eller egne
arbeidsoppgaver
14
14
Studieteknikk (4)
• Vær bevist de oppsatte mål for bedriften og
deg som elev
• Få frem utviklingsområder og
utviklingsoppgaver i Utviklingsplanen som er
viktig for deg og din faglig og personlig
utvikling
• Sett deg gjerne egne mål for skolen
• Finn gjerne fram mer fagstoff på temaer som
interesserer deg
• Bruk Internet til søk etter fagstoff
15
15
Læring - kunnskaper og kompetanse
• Kunnskaper får du gjennom
– Aktiv deltagelse på samlingene
– Godt arbeid med hjemmeoppgavene
– Bruke Internet og nettstedet for NESOs
formannsskole aktivt
• Kompetanse får du ved å
– Praktisk anvendelse av kunnskapene i egen bedrift
– Bruke det du har lært på skolen til å planlegge,
gjennomføre og følge opp egne prosjekt på en
bedre måte
Kompetanse har du først fått når
kunnskapene er tatt i bruk
16
16
Gruppeoppgave
• Hvordan vil dere jobbe på samlingene og
mellom samlingene for å få mest mulig
utbytte av Formannsskolen?
17

similar documents