Powerpoint presentasjon brukermedvirkning

Report
Brukermedvirkning
Grunnleggende opplæring i representerende medvirkning
Kursets første del
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvordan forstår vi brukermedvirkning?
Gruppeoppgave «Erfaringsutveksling»
Oppsummering, kommentarer i plenum
Brukerorganisasjonene som interessebærere
Hvor kommer sakene fra?
Gruppeoppgave «Å forme en sak»
Oppsummering, kommentarer i plenum
Å representere andre og ha evne og vilje til å fremme synspunkter
Oppnevningsprosessen
Refleksjonsoppgave
Hva gjør at du ønsker å være brukerrepresentant ?
Som brukerrepresentant får du:
• Gjort bruk av felles erfaringer til brukere og pårørende
• Omdannet erfaringskunnskap til forslag som kan hjelpe andre
• Bidratt til forbedring av tilbudene til den gruppen du
representerer
Begrepsdefinisjon
«Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning,
eller er brukere av tjenester, får innflytelse på
beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud»
St. meld. nr. 34(1996-97)
«Brukermedvirkning er rett og det er lurt»
sa tidligere helseminister Dagfinn Høybråten
Refleksjonsoppgave
Hva gjør brukermedvirkning viktig for
brukerorganisasjonene?
Brukermedvirkningens begrunnelse
• En demokratisk rettighet
• Ønske om å benytte brukererfaringer til å bedre kvalitet i
tjenesteyting
• Menneskerett
Hvordan man begrunner brukermedvirkning gir
retning i arbeidet.
Har brukermedvirkning betydning?
• Samfunnspåvirkning
• Samhandling
• Nytte brukernes erfaringer i kvalitetsarbeid
• Prøving og utvikling av saksargumentasjon
• Demokratiutvikling
Det kan være vanskelig å måle hva
brukermedvirkning resulterer i helt konkret.
Refleksjonsoppgave
Hva skiller en bruker fra en brukerrepresentant?
Brukerorganisasjonene er interessebærere
• Sakene finner vi i brukerorganisasjonene
• Organisasjonene er møteplass for brukere
• Gjennom erfaringsutveksling kommer sakene til syne
Gruppeoppgave - Erfaringsutveksling
Hvilke erfaringer har deltakerne med
brukermedvirkning?
Generalisering av kollektive erfaringer
Mette
Pål
Hva er felles?
Adil
Gransking av løsningsforslag
HVORFOR
er det et
problem
HVOR
er det et
problem
NÅR
Er det et
problem
Forslag til løsning?
Gruppeoppgave – Å forme en sak
Velge og forberede en sak som legges frem i
ditt råd eller utvalg
Organisasjonene fanebærere for sakene
SATSNING PÅ
REHABLITERING
• Tilbud til ungdom
• Diagnosegrupper
• Rett til å velge
ARBEID TIL
FUNKSJONSHEMMEDE
• Oppfølging
• Flere tiltaksplasser
• Styrke kompetansen i
NAV
TILRETTELAGTE
BOLIGER I KOMMUNEN
•
Tilgjengelige bygninger
• Aktiv bruk av
finansieringsordninger
• Veiledning til familier
• Inkluderende
boligpolitikk
Evne og vilje til å fremme synspunkter
Forberede seg godt
Timing
Danne allianser
Oppnevning av brukerrepresentant
• Skjer gjennom en prosess bestående av
• Nominasjon
• Innstilling
• Oppnevning
NOMINERING
Brukerorganisasjon
en vurderer først
hvem som har tillit
og er egnet
INNSTILLING
Brukerorganisasjon
eller
paraplyorganisasjon
ut fra
oppdragsgivers
bestilling
OPPNEVNING
Oppdragsgiver:
NAV, helseforetak,
institusjon,
kommune,
fylkeskommune,
statlig etat eller
sektor i kommunen
Brukerorganisasjonen nominerer
Mette
Pål
Egnet for oppgaven?
Adil
Innstilling ut fra representativitet
Organisasjon eller paraply
Nasjonalt / Lokalt
Kapasitet
Motivasjon
Oppdrag
Evne og
vilje
Oppnevning av oppdragsgiver
ANTALL
KJØNN
KATEGORI
Kursets andre del
• Ulike former for brukermedvirkning
• Hvordan forbereder en seg til møtet?
• Gruppeoppgave «Utarbeid et innlegg»
• Oppsummering, kommentarer i plenum
• Ansvarsfordeling mellom brukerorganisasjonene og deres
representanter
Ulike former for medvirkning
Innflytelsesgrader
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kommunale råd
Brukerutvalg
«Læremestere»
Brukerundersøkelser
Brukerstyrking
Dialogkonferanse
Prosjekter
Brukerpanel
Refleksjonsoppgave
Hvordan ville du ha forberedt
deg til ditt førstemøte
i brukerutvalget?
Brukerutvalgets mandat
Drøftes og fortolkes i det første møtet
• Samarbeid mellom oppdragsgiver og brukerorganisasjoner
• Rådgivning overfor ledelsen
• Systematisk tilbakemelding om brukererfaringer
Mandatet og oppgavene brukerutvalget tar på
seg, påvirker arbeidet, men også ledelse og
arbeidsform.
NAV Brukarutval Sogn og Fjordane
• vere eit fast kontaktpunkt for gjensidig informasjon og diskusjon som vedkjem NAV sitt
tenestetilbod og service i fylket
• stimulere til og støtte etablering og drift av gode medverknadsformer i NAV kontora lokalt
• drøfte og følgje opp brukarundersøkingar og andre brukarerfaringar i fylket
• bidra til at brukarane/ brukarorganisasjonane gir innspel om verkemiddelbruken i NAV for
å støtte intensjonen om arbeid og aktivitet for flest mogleg
• serviceklager (enkeltsaker) vert ikkje behandla i NBU, men i den grad enkeltsaker reiser
ei generell problemstilling, kan saka løftast til NBU
• NBU har ikkje besluttande mynde
• opplyse om sitt arbeid og invitere til samspel td gjennom eigne nettsider
Kan noen av disse oppgavene stå i motstrid til
hverandre?
Gruppeoppgave
Ta utgangspunkt i forslaget til sak for brukerutvalget
og utarbeid et innlegg du kan holde i dette møtet
der du begrunner hvorfor brukerutvalget bør arbeide
med denne saken
Delt ansvar for tilbakemelding
Brukerrepresentant
Organisasjon
Paraply
Refleksjonsoppgave
Hvordan kan brukerrepresentanten få kjennskap til
brukergruppenes behov?
Noen kilder til kunnskap
• Saksdokumenter
• Medlemsblad og artikler på brukerorganisasjonenes hjemmesider
• Høringer, film og temahefter via paraplyorganisasjonenes
hjemmesider
• Aviser og TV
• Sosiale medier
• Offentlige utredninger
• Forskningsartikler
Refleksjonsoppgave
Hvordan kan brukerorganisasjon og
brukerrepresentant jobbe sammen for å oppnå
målet med brukermedvirkning?
Du kan forvente av oppdragsgiver:
• Mandat for arbeidet
• Praktisk tilrettelegging for å sikre tilgjengelighet dersom det er
behov for det
• Likeverdig møte
• Opplæring om etaten, foretaket eller virksomheten der
brukermedvirkningen finner sted
• Rutiner for å foreslå saker til drøfting
• Saksliste i god tid og saksdokumenter for større saker
• Interesse og vilje til å ta innspill til følge
• Rapportering om resultat av arbeidet
Fra organisasjonsleddet som har
innstilt deg, kan du forvente:
• Vilje til å utvikle saker og dokumentasjon i samarbeid med
brukerrepresentanten
• Faglige råd der brukerorganisasjonen har mulighet for å gi slike
• Rutiner for rapportering til organisasjonsleddet som har innstilt
brukerrepresentanten
• Informasjon som er viktig for brukerrepresentantens arbeid
• Veiledning i utføringen av oppdraget og kontakter for hjelp og råd
• Opplæring i regi av brukerorganisasjon, paraplyorganisasjon eller
andre
• Invitasjon til erfaringsutveksling og nettverksbygging
Brukerrepresentantens bud
1. Du skal vite hvem du representerer
2. Du skal vite hva du vil oppnå for brukerne
3. Du skal vite at du er kompetent for oppgaven
4. Du må være forberedt på motstand
5. Du skal lete etter støttespillere og ta imot hjelp
6. Du skal være tålmodig
7. Du skal være stolt over den tittelen du har fått
8. Du skal rapportere underveis
9. Du skal ikke påta deg mer enn du kan bære
10. Du skal ikke ta på deg all skyld

similar documents