Presentasjon SLT 14.11.2012

Report
Ung i Sandnes
Ung i Sandnes 2010
Ungdata-undersøkelsen i
Sandnes 2010
FAKTA OM UNDERSØKELSEN:
•
Tidspunkt: Uke 47 – 49
•
Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1
•
Antall: 2360 (US) / 739 (VGS)
•
Svarprosent: 93 (US) / 84 (VGS)
Nøkkeltall
(ungdomsskolen)
UNGDATA
• Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale
spørreskjemaundersøkelser.
• NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det
faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene står for den
praktiske gjennomføringen.
• Ungdata finansieres av Helsedirektoratet, Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskaps-departementet.
• Alle data som samles inn i regi av Ungdata lagres i en nasjonal database
som forvaltes av NOVA.
• Hvert år lages det nasjonale tall basert på alle gjennomførte Ungdataundersøkelser foregående år.
• Tallene gjengitt under merkelappen «Norge» i denne rapporten er
basert på 58 kommunale undersøkelser gjennomført i perioden 2010 –
2011.
• Mer utfyllende informasjon kan finnes på www.ungdata.no.
Ung i Sandnes
2010
Ungdomsundersøkelse som ble utført i 2010
92,5 % svar fra ungdomsskole, 82 % fra 1. VGS
Ung i Sandnes
2010
Hverdagsliv og Psykisk Helse
Masteroppgave 2012
Egil Sandgren
Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge.
Høgskolen i Telemark.
Depressivt
stemningsleie
Ung i Sandnes 2010
Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?
Ikke plaget i det hele tatt
litt plaget
Følt deg ensom
31%
36%
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert
35%
40%
19%
34%
30%
9%
14%
10%
14%
39%
19%
25%
25%
9%
15%
19%
36%
30%
24%
12%
37%
45%
Følt deg stiv eller anspent
Følt at alt er slit
30%
38%
Følt håpløshet med tanke på fremtida
Bekymret deg for mye om ting
veldig mye plaget
50%
Vært sint og aggressiv
Hatt søvnproblemer
ganske mye plaget
10%
10%
12%
17%
18%
Bekymring
Ung i Sandnes 2010
29% og 38%
av ungdommene er
Hverdagsliv og Psykisk Helse
veldig eller ganske
mye plaget av å
bekymre seg for
mye over ting
og har søvnproblemer.
Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke
Jenter
Følt deg ensom
Gutter
25
15
27
Vært sint og aggressiv
21
29
Følt håpløshet med tanke på framtida
18
34
Følt deg stiv eller anspent
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert
Hatt søvnproblemer
Bekymret deg for mye om ting
Følt alt er slit
22
32
16
34
29
51
29
50
35
Depressivt stemningsleie og ensomhet
Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke
1.vgs
10.kl
8.kl
24.5
27
Følt håpløshet med tanke på fremtida
13.5
27.5
25
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert
14
35.5
27
Følt deg stiv eller anspent
14.5
34.5
41
Hatt søvnproblemer
21
Følt at alt er et slit
46
47.5
21.5
43
46
Bekymret deg for mye om ting
24.5
Subjektiv livskvalitet
Andel som er litt eller svært fornøyd med ulike sider av livet sitt.
Jenter
Gutter
85
83
Vennene dine
77
77
Foreldrene dine
68
Lokalmiljøet der du bor
71
60
Det norske samfunnet
56
64
Helsa di
71
65
64
Skolen du går på
Utseende ditt
49
65
HELSE OG TRIVSEL
DEFINISJONER:
•
Plaget av ensomhet:
Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig
mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av
ensomhet i løpet av sist uke?
•
Depressivt stemningsleie:
Andel som har vært «ganske mye plaget» eller
«veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at
alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig,
trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på
framtida, følt deg stiv eller anspent og bekymret deg
for mye om ting.
•
71
58
Fornøyd med
utseendet
56
Trener ukentlig:
Andel som minst ukentlig deltar i enten idrett og
trening på skolen (utenom skoletida), trener eller
konkurrer i et idrettslag, trener på treningsstudio
eller helsestudio, trener eller trimmer på egen hånd,
danser (som trening) eller er på kampsport eller
selvforsvarstrening.
•
69
Fornøyd med helsa
Fornøyd med utseendet:
Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på
spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
utseendet ditt?
•
Sandnes
Fornøyd med helsa:
Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på
spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
helsa di?
•
Norge
Mobbing:
Andel som svarer «minst hver 14. dag» på
spørsmålet: Blir du utsatt for plaging/trusler/
utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?
77
Trener ukentlig
79
17
Plaget av ensomhet
16
13
Depressivt
stemningsleie
11
7
Mobbing
7
0
25
50
75
100
Helse & trivsel
7
Mobbing
7
13
Depressivt stemningsleie
11
17
Plaget av ensomhet
16
77
Trener ukentlig
79
58
Fornøyd med utseendet
56
69
Fornøyd med helsa
71
0
10
20
30
Sandnes
40
Norge
50
60
70
80
Skoletrivsel
Trives du på skolen?
50
44
5
2
Nei, svært
dårlig
Nei, nokså
dårlig
Ja, nokså godt Ja, svært godt
SKOLE OG FRAMTID
DEFINISJONER:
•
76
Lekser (minst 30 min.)
75
20
Skulking
23
Tror de vil ta høyere utdanning:
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du
vil komme til å ta utdanning på universitet eller
høgskole?
•
93
Skulking:
Andel som svarer «minst én gang» på spørsmålet:
Har du skulket skolen det siste året?
•
94
Trives på skolen
Lekser (minst 30 min.):
Andel som svarer «1/2 – 1 time» eller mer på
spørsmålet: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig
per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom
skoletiden)?
•
Sandnes
Trives på skolen:
Andel som svarer «trives svært godt» eller «trives
nokså godt» på spørsmålet: Trives du på skolen?
•
Norge
Tror de vil bli arbeidsledig:
58
Tror de vil ta høyere
utdanning
59
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du
noen gang vil bli arbeidsledig?
17
Tror de vil bli
arbeidsledig
15
0
25
50
75
100
Skoletrivsel
Jeg trives på skolen
94
91
86
84
Sentrum
94
94
90
85
85
Jeg trives på skolen
Sør
1997
Øst
Sentrum
Sør
2004
Øst
Sentrum
Sør
2010
Øst
Skole - tilfredshet med karakterer:
Alt i alt, hvor fornøyd er du med de karakterene du fikk?
100
75
64
50
25
19
16
0
Ikke fornøyd
Passe fornøyd
Svært fornøyd
Skole – konflikter og problematferd:
Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året –
de siste 12 månedene?
6 ganger eller mer
Skulket skolen
5
Hatt en voldsom krangel
3 5
med en lærer
Blitt sendt ut av
3 5
klasserommet
10
2-5 ganger
1 gang
11
75
10
82
9
84
Blitt innkalt til rektor for noe
12 6
galt du har gjort
0
Ingen ganger
91
25
50
75
100
Skoletrivsel & tanker om fremtida
54.6%
38.4%
4 Ja, svært godt
33.0%
20.0%
Trives du på skolen?
42.0%
56.6%
3 Ja, nokså godt
Følt håpløshet med tanke på fremtida
57.2%
4 Ikke plaget i det hele tatt
56.6%
3 Lite plaget
2 Ganske mye plaget
2.5%
2 Nei, nokså dårlig
1 Veldig mye plaget
4.2%
8.3%
13.7%
1.0%
1 Nei, svært dårlig
.8%
1.5%
9.7%
Skoletrivsel & tanker om fremtida
42%
31%
Svært fornøyd
18%
17%
30%
36%
37%
Skolen du går på
Litt fornøyd
21%
Vært sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
11%
Lite plaget
16%
Verken fornøyd eller misfornøyd
20%
19%
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
8%
11%
Litt misfornøyd
17%
16%
9%
Svært misfornøyd
6%
9%
27%
Alt i alt, hvor fornøyd er du med de karakterene
du fikk?
Skoletrivsel: karakterer
23 %
Svært fornøyd
18 %
14 %
10 %
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert
67 %
65 %
Passe fornøyd
63 %
54 %
Lite plaget
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
10 %
Ikke fornøyd
Ikke plaget i det hele tatt
17 %
23 %
36 %
Skole: skulk – sint & aggressiv
11 ganger eller mer
1.8%
3.1%
4.4%
15.2%
Skulket skolen
6 til 10 ganger
2 til 5 ganger
1.1%
2.3%
7.0%
5.8%
Vært sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
6.0%
12.1%
17.7%
21.8%
Lite plaget
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
1 gang
8.8%
12.8%
17.5%
12.7%
82.3%
69.7%
Ingen ganger
53.5%
44.5%
Familie
Med utgangspunkt i
forholdet til foreldre
Ung i Sandnes 2010
FORELDRE OG VENNER
DEFINISJONER:
•
83
Fornøyd med vennene
86
76
Fornøyd med
foreldrene
79
Fornøyd med lokalmiljøet:
Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt
fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller
misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
•
91
Fornøyd med foreldrene:
Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt
fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller
misfornøyd er du med foreldrene dine?
•
92
Fortrolig venn
Fornøyd med vennene:
Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt
fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller
misfornøyd er du med vennene dine?
•
Sandnes
Fortrolig venn:
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Har du minst
én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro
deg til om alt?
•
Norge
69
Fornøyd med
lokalmiljøet
69
God familieøkonomi:
Andel som svarer «stort sett god råd» eller «god råd
hele tiden» på spørsmålet: Har familien din hatt god
eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?
83
God familieøkonomi
79
0
25
50
75
100
Foreldre – kontroll og tillit:
Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive ditt forhold til dine foreldre
Passer svært godt
Passer ganske godt
Passer ganske dårlig
70
Jeg stoler på mine foreldre
Mine foreldre stoler på meg
23
61
Foreldrene mine pleier å vite
hvor jeg er, og hvem jeg er
sammen med i fritiden
30
53
Foreldrene mine kjenner de
fleste av de vennene jeg er
sammen med på fritida
Jeg forsøker å holde
mesteparten av fritida mi
skjult for foreldrene mine
6
0
10
49
14
23
40
25
3
6 2
41
20
4 2
6
38
46
Mine foreldre kjenner
foreldrene til mine venner
Passer svært dårlig
3
8
40
50
75
100
Hvor fornøyd er du med foreldrene dine?
Misfornøyd
Fornøyd
16.7
Gutt
76.5
15.7
Jente
76.9
Tillitsforhold til foreldre
94% sier at de
stoler på sine foreldre.
91% sier at de tror
foreldrene deres
stoler på dem.
Samvær med foreldre
96% av ungdom i Sandnes spiser middag
sammen med familien sin fra
opplever
måltidene som koselige.
3 – 7 ganger i uken og
Åpne spørsmål
Spørsmål 1: Hvem vil du helst bli lik
når du blir stor?
Ung i Sandnes 2010
Hvem vil du helst bli lik når du blir stor?
VGS
Ungdomsskole
43.41
40.51
27.18
21.54
21.21
14.01
12.07
9.35
7.38
3.33
Familie
Kjendiser
Meg selv
Vet ikke
Yrke
Hvem vil du helst bli lik når du blir stor?
Gutt
Jente
45.8
34.0
30.4
20.7
17.1
13.7
11.2
12.6
7.3 7.1
Familie
Kjendiser
Meg selv
Vet ikke
Yrke
Hvem vil du helst bli lik når du blir stor? - Familie
Gutter
Slekt
17%
Jenter
Mor
11%
Søsken
11%
Søsken
9%
Slekt
11%
Mor
51%
Far
63%
Far
27%
Familie – søke hjelp
Tenk deg at du har et personlig problem og føler deg utenfor og trist. Hvem ville du snakke med, søke hjelp hos?
Jente
Gutt
34
Nei
25.7
Far
66
Ja
74.3
15.2
Nei
20
Mor
84.9
Ja
80
Foreldrene dine – sint & aggressiv
71%
63%
Svært fornøyd
49%
34%
12%
17%
19%
17%
Foreldrene dine
Litt fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd
Litt misfornøyd
Svært misfornøyd
Vært sint eller aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
5%
7%
10%
14%
Lite plaget
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
4%
6%
13%
10%
9%
7%
9%
26%
Venner
Ung i Sandnes 2010
Venneforhold: Hva vet foreldrene?
86%
av ungdom sier at
foreldrene deres pleier
å vite
hvor de er og hvem de er
sammen med på fritiden.
Venneforhold: Hva vet foreldrene?
6% av ungdom er
ikke sammen med
jevnaldrede.
22 % av disse sier at foreldrene
deres ikke kjenner vennene deres.
Jevnaldrende – faste vennskap:
Når du er sammen med venner/kamerater, hvem er du som oftest sammen med?
100
75
50
25
44
23
17
12
3
0
En eller to faste
En eller to faste som En vennegjeng som Nokså tilfeldig hvem
ofte er med in gruppe
holder sammen
jeg er sammen med
andre undgommer
Er ikke så ofte
sammen med
jevnaldrende
Jevnaldrende – intimitet:
Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg
til om alt mulig?
100
75
68
50
23
25
7
1
0
Ja, helt sikkert
Ja, det tror jeg
Det tror jeg ikke
Har ingen jeg ville kalle
venner nå for tiden
Venner
328 ungdommer i Sandnes har ikke en
venn de kan stole på!
13,7% blir mobbet gjennom mobil mer enn 10 ganger.
Venner
21,5% er borte fra
skolen 5-7 dager eller
mer den siste måneden.
14,1 % tror de ikke
kommer til å få et
lykkelig liv.
Hva er viktig for å få status i vennemiljøet?
Å være god på skolen øker statusen mener:
5/10 gutter
4/10 jenter
Å drikke seg full øker statusen mener:
1/10 gutter
1/10 jenter
Hva er viktig for å få status i vennemiljøet?
Å ha et bra utseende øker statusen mener:
6/10 gutter
6/10 jenter
Å være til å stole på øker statusen mener:
9/10 gutter
9/10 jenter
Nære relasjoner:
Tenk deg at du har et personlig problem og føler deg utafor og trist. Hvem ville
du snakke med, søke hjelp hos?
Ja, sikkert
Ja, noen ganger
En god venn
Nei, aldri
61
Mor
30
44
Far
39
27
Søsken
44
34
7
Lærer eller andre voksne på
skolen
29
37
11
Helsesøster, helsestasjon
5
55
28
64
32
63
Barnevernstjenesten
3
13
84
Politiet
3
14
83
Utekontakten 2
0
17
44
19
Ville ikke gått til noen
10
12
86
25
50
75
100
Personlig problem
Tenk deg at du hadde et personlig problem, hvem ville du gått til?
Politiet
Utekontakten
3
2
2
1
61
Venn
50
2010
1997
Søsken
Far
Mor
19
13
27
16
44
31
Fritidstilbudet til
ungdom
Ung i Sandnes 2010
FRITID
DEFINISJONER:
•
44
41
Shopping
40
30
Lønna ekstrajobb
28
24
Dataspill
24
Dataspill:
Andel som svarer «to timer eller mer» på spørsmålet:
Tenk på en vanlig gjennomsnitts-dag. Hvor lang tid
bruker du på å spille dataspill/TV-spill?
•
49
Ute om kvelden
Lønna ekstrajobb:
Andel som svarer at de minst én gang siste uke har
«hatt lønna ekstrajobb».
•
68
Shopping:
Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har
«ruslet rundt for å se eller handle i butikker».
•
70
Aktiv i
fritidsorganisasjon
Ute om kvelden:
Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har
«brukt størstedelen av kvelden ute sammen med
venner/kamerater».
•
Sandnes
Aktiv i fritidsorganisasjon:
Andel som har vært med på totalt fem eller flere
aktiviteter i følgende fritidsorganisasjoner sist
måned: Idrettslag, motorklubb, fritidshus/
ungdomshus, religiøs forening, korps, kor, orkester,
kulturskole/musikkskole og annen organisasjon, lag
eller forening.
•
Norge
Lest bok:
Andel som svarer «minst én» på spørsmålet: Hvor
mange bøker har du lest den siste måneden (ikke
skolebøker)?
64
Lest bok
61
0
25
50
75
100
Fritid – organisert:
Er du, eller har du tidligere vært med i noen organisasjoner, klubber, lag
eller foreninger – etter at du fylte 10 år?
100
75
60
50
26
25
14
0
Ja, jeg er med nå
Nei, men jeg har vært med tidligere
Nei, jeg har aldri vært med
Fritid – organisert:
Hvor mange ganger siste måned har du vært med på aktiviteter, møter eller
øvinger i følgende organisasjoner, klubber eller lag?
5 ganger eller oftere
3-4 ganger
36
9
Idrettslag
Fritidsklubb, ungdomshus
10
Religiøs forening
9
Korps, kor, orkester
11
1-2 ganger
12
9
7
56
15
69
90
6
4
80
Motorklubb 102
Annen organisasjon, lag
eller forening
96
11
0
43
24
5 2 3
Kulturskole, musikkskole
Ingen ganger
6
13
25
70
50
75
100
Fritid siste uke
Fritid siste uke
Stått og hengt på gatehjørne, bensinstasjon etc
38
24
27
25
Tegnet, malt eller skrevet dikt hjemme på egenhånd
34
29
Kjørt eller sittet på bil etc for moro skyld
46
37
55
Besøkt familie
69
62
2010
Besøkt nabo
Helt jobb etter skolen
Gjort noe sammen med mor og far
36
35
31
32
2004
42
1997
1987
38
50
50
62
46
47
77
Brukt størstedelen av kvelden ute med venner
Vært sammen med venner hjemme hos hverandre
83
81
89
91
93
87
88
Fritid siste måned
Fritid siste måned
Spilt teater
Vært på diskotek
9
7
27
55
38
1997
72
Vært på kino
Gått på bibliotek (ikke skolebibliotek)
2010
44
Vært tilskuer på idrettsarrangement
53
30
39
Fritid siste år
Fritid siste år
14
Gått på klassisk konsert
7
Gått på rock- og popkonsert
18
24
58
28
2010
31
30
28
Gått på kunstutstilling
2004
1997
37
Gått på museum
39
Gått på teater eller revy
24
49
57
Friluftsliv
Friluftsliv
46
40 40
38
30
Skitur i skog og mark eller på
fjellet
26
Fottur i skog og mark eller på
fjellet
16
15
13
10 9
Overnatte i telt (ikke på
campingplass)
Padling
1997
2004
2010
Fritidstilbudet til ungdom
21%
Fornøyd med fritidstilbudet
43%
Misfornøyd med fritidstilbudet
36%
Vet ikke
Hvor er ungdommen mest fornøyd med fritidstilbudet?
34.9
35.5
22.4
Sentrum - Lura, Trones,
Sentrum, Soma, Stangeland
Sør - Ganddal, Austrått,
Figgjo, Sandved,
Malmheim, Bogafjell
Øst - Hana, Riska, Sviland,
Vatne, Aspervika, Dale
Organisasjonsdeltakelse
Organisasjonsdeltakelse etter 10 år
64
66
60
1987
31
27
2004
26
2010
14
4
Er medlem
Har vært medlem
7
Aldri vært medlem
Et godt fritidstilbud – en god innflytelse?
87,2% av de
som er fornøyd med
fritidstilbudet til ungdom
er i fysisk aktivitet 1-2
ganger, eller minst 3
ganger i uka.
Trening – positiv virkning på psykisk helse?
78.40 %
61.00 %
38.80 %
21.70 %
Trener
Plaget av depresjon
Trener ikke
Ikke plaget av depresjon
Fysisk aktivitet - Innvirkning på venneforhold?
Fysisk aktiv
Sjelden eller aldri fysisk aktiv
47 % av de som
trener sier at de er med i
en vennegjeng som
holder sammen, mot
47 %
30 % av de som
30.20 %
30 %
ikke trener.
21 %
14.40 %
Av de som ikke trener
15 %
2%
En eller to faste
En vennegjeng som
holder sammen
Er ikke så ofte
sammen med
jevnaldrende
oppgir nesten
at de ikke er så ofte med
jevnaldrende – det
tilsvarende tallet for de
som trener er
2%
Tobakk og rusmidler
Egen bruk, tilgjengelighet, regler i
hjemmet og forbruk i nettverk
TOBAKK OG RUS
DEFINISJONER:
•
5
Røyker
5
Snuser:
Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig»
på spørsmålet: Snuser du?
6
Snuser
•
6
Drukket seg beruset:
Andel som svarer at de minst én gang siste 12
måneder har «drukket så mye at de har følt seg
tydelig beruset».
•
Kan skaffe hasj:
13
Drukket seg beruset
16
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket
å få tak i marihuana eller hasj, tror du at du ville klare
å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?
21
Kan skaffe hasj
•
Sandnes
Røyker:
Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på
spørsmålet: Røyker du?
•
Norge
18
Brukt hasj/narkotika:
Andel som svarer at de minst én gang siste 12
måneder har «brukt hasj eller marihuana» eller
«brukt andre narkotiske stoffer».
4
Brukt hasj/narkotika
4
0
25
50
75
100
Tobakk og rusmidler – sigaretter:
Røyker du?
100
81
75
50
25
9
4
3
4
0
Har aldri røykt
Har røykt før, men
har sluttet helt nå
Røyker sjeldnere enn Røyker ukentlig, men
én gang i uka
ikke hver dag
Røyker daglig
Røyker du?
Røyker du?
80
66
Har aldri prøvd
Røyker daglig
9
2004
4
2010
Tobakk og rusmidler – snus:
Bruker du snus?
100
79
75
50
25
9
4
6
2
0
Har aldri brukt snus
Har brukt før, men Snuser sjeldnere enn Snuser ukentlig, men
har slutt helt nå
én gang i uka
ikke hver dag
Snuser daglig
Røyker du? – sint og aggressiv
Røyker du?
Røyker daglig
2%
3%
7%
16%
Røyker ukentlig, men ikke hver dag
2%
2%
4%
8%
Røyker sjeldnere enn én gang i uka
4%
5%
9%
6%
Vært sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
Har røykt før, men har sluttet helt nå
Har aldri røykt
Lite plaget
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
5%
10%
13%
16%
87%
80%
67%
53%
Tobakk og rusmidler – alkohol:
Hender det du drikker noen form for alkohol?
100
75
52
50
22
25
15
9
3
0
Aldri
Har bare smakt noen Av og til, men ikke så
få ganger
ofte som månedlig
Nokså jevnt 1-3
ganger i måneden
Hver uke
Tobakk og rusmidler – alkohol:
Hender det du drikker noen form for alkohol?
100
8. trinn
96
9. trinn
10. trinn
VG1
86
75
68
50
46
28
25
25
19
13
9
3
5
1
0
Aldri/har bare smakt noen få ganger
Av og til, men ikke så ofte som
månedlig
Minst månedlig: Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden+hver uke.
Minst månedlig
Tobakk og rusmidler – beruset:
Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så
mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?
100
96
8. trinn
9. trinn
87
10. trinn
VG1
75
69
49
50
32
25
22
20
10
9
4
4
1
0
Aldri
1-4 ganger: En gang+2-4 ganger.
Fem ganger eller mer: 5-10 ganger+Mer enn 10 ganger.
1-4 ganger
Fem ganger eller mer
Alkohol
Alkohol
52
Aldri smakt
26
Drukket alkohol ukentlig
18
10
8
3
1987
1997
2010
TOBAKK OG RUS
DEFINISJONER:
•
5
Røyker
5
Snuser:
Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig»
på spørsmålet: Snuser du?
6
Snuser
•
6
Drukket seg beruset:
Andel som svarer at de minst én gang siste 12
måneder har «drukket så mye at de har følt seg
tydelig beruset».
•
Kan skaffe hasj:
13
Drukket seg beruset
16
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket
å få tak i marihuana eller hasj, tror du at du ville klare
å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?
21
Kan skaffe hasj
•
Sandnes
Røyker:
Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på
spørsmålet: Røyker du?
•
Norge
18
Brukt hasj/narkotika:
Andel som svarer at de minst én gang siste 12
måneder har «brukt hasj eller marihuana» eller
«brukt andre narkotiske stoffer».
4
Brukt hasj/narkotika
4
0
25
50
75
100
Tobakk og rusmidler – bruk av rusmidler siste år:
Andel som har brukt ulike rusmidler minst én gang siste 12 måneder
3
Drukket så mye at du har følt
deg tydelig beruset
9
26
46
2
Drukket smuglersprit eller
hjemmebrent
5
12
14
5
6
Sniffet (for eksempel lim)
9
3
1
3
4
Brukt hasj eller marihuana
8
8. trinn
9. trinn
2
2
2
3
Brukt andre narkotiske
stoffer
0
10. trinn
VG1
25
50
75
100
Hender det at du drikker noen form for alkohol?
Drikker du alkohol? – sint og aggressiv
Hver uke
2%
3%
4%
18%
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden
9%
14%
18%
17%
Vært sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
Av og til, men ikke så ofte som månedlig
13%
18%
Lite plaget
26%
21%
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
Har bare smakt noen få ganger
19%
23%
19%
19%
57%
43%
Aldri
33%
25%
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset
Alkohol, beruset – sint og aggressiv
11 ganger eller mer
4%
7%
9%
20%
6-10 ganger
4%
6%
8%
8%
Vært sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
2-5 ganger
7%
10%
16%
11%
Lite plaget
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
1 gang
4%
7%
9%
10%
81%
Ingen ganger
70%
59%
51%
Spørsmål 2:
Hvilke regler synes du foreldre/
voksne bør ha for sitt eget alkohol
forbruk?
Ung i Sandnes 2010
Hvilke regler synes du foreldre/voksne bør ha for sitt eget alkohol/rusbruk?
Ungdomsskole
Helt greit
Strenge regler
Misforstått
spørsmål/tull
0.28
0.76
2.43
Ingen formening/
ingen regler
Foreldre drikker ikke
15.42
0.35
Begrenset/med måte
18 årsgrense
45.35
2.22
Ikke foran barn
Aldri drikke
20.63
12.57
Hvilke regler synes du foreldre/voksne bør ha for sitt eget alkohol/rusbruk?
Videregående skole
Helt greit
0.00
Strenge regler
0.00
Misforstått spørsmål/tull
7.51
Ingen formening/ ingen regler
Foreldre drikker ikke
16.30
1.09
Begrenset/med måte
18 årsgrense
48.50
1.91
Ikke foran barn
Aldri drikke
20.63
4.10
Har du noen gang sett din far eller mor full eller tydelig beruset?
Jente
Gutt
2.3
Ja, ofte
2.9
34.5
Ja, det har skjedd
34.5
63.1
Aldri
62.6
Hasj
Tror man vil klare å skaffe hasj i løpet av to dager
34
2010
41
26
Vet ikke
33
1997
Nei
28
40
Ja
43
1987
26
31
Brukt hasj eller marihuana
Brukt hasj eller marihuana? – Håpløshet med tanke på fremtida
11 ganger eller mer
1%
1%
1%
12%
6-10 ganger
2-5 ganger
0%
1%
1%
1%
Følt håpløshet med tanke på fremtida
Ikke plaget i det hele tatt
1%
2%
2%
3%
Lite plaget
Ganske mye plaget
1 gang
1%
2%
3%
3%
Veldig mye plaget
97%
94%
93%
Ingen ganger
82%
Brukt andre narkotiske stoffer? – sint og aggressiv
1%
Ikke plaget i det hele tatt
1%
Brukt andre narkotiske stoffer
99%
Vært sint og aggressiv
1%
Lite plaget
1%
98%
Ingen ganger
2%
Ganske mye plaget
3%
96%
11%
Veldig mye plaget
Mer enn 10
ganger
1-10 ganger
4%
85%
Tobakk og rusmidler – forbruk i nettverk:
Andel i nettverk som bruker alkohol ukentlig eller oftere
8. trinn
9. trinn
10. trinn
VG1
19
22
Mor
27
31
28
32
Far
38
40
7
17
Nære venner
29
53
0
25
50
75
100
Tobakk og rusmidler – forbruk i nettverk:
Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol?
Flere ganger i uka
Mor
5
Far
19
9
Nære venner
5
0
Omtrent en gang i uka
En sjelden gang
44
31
26
42
21
26
25
Flere ganger i uka: Ja, daglig+flere ganger i uka.
Nei, aldri
23
47
50
75
100
Mobbing
Mobbing
89
88
87
86
94
90
Blir mobbet ukentlig
Blir aldri, nesten aldri mobbet
Mobber andre ukentlig
Mobber aldri, nesten aldri
5
5
1997
9
8
2004
6
4
2010
Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing
av andre unge på skolen eller i i fritida?
Plaging, trusler, utfrysing – vært sint og aggressiv
78%
66%
60%
51%
Vært sint og aggressiv
33%
32%
29%
Veldig mye plaget
Ganske mye plaget
19%
Lite plaget
11%
Ikke plaget i det hele tatt
1%1%1%
1%2%1%1%
2%1%1%1%
2%3%3%1%
Ja, flere ganger i Ja, omtrent en Ja, omtrent hver Ja, omtrent en
uka
gang i uka
14. dag
gang i måneden
Nesten aldri
Aldri
Mottatt mobbemeldinger mens du har chattet på internett
Mottatt mobbemeldinger på internett – følt deg ensom
Mer enn 10 ganger
1%
1%
2%
9%
6-10 ganger
2-5 ganger
1 gang
1%
1%
1%
2%
Følt deg ensom
Ikke plaget i det hele tatt
2%
2%
5%
5%
Lite plaget
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
3%
6%
8%
9%
93%
90%
84%
Aldri
75%
Mottatt mobbemeldinger via mobiltelefon
Mottatt mobbemeldinger via mobiltelefon – sint og aggressiv
Mer enn 10 ganger
1%
2%
2%
8%
6-10 ganger
0%
0%
1%
1%
2-5 ganger
1%
1%
2%
3%
Vært sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
Lite plaget
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
1 gang
Aldri
1%
2%
3%
5%
96%
95%
92%
83%
Sendt mobbemeldinger via mobiltelefon
Sendt mobbemeldinger via mobiltelefon – sint og aggressiv
Mer enn 10 ganger
1%
1%
2%
9%
6-10 ganger
0%
0%
0%
1%
2-5 ganger
1%
1%
2%
3%
Vært sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
Lite plaget
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
1 gang
1%
1%
3%
6%
96%
96%
92%
Aldri
82%
RISIKOATFERD OG VOLD
DEFINISJONER:
•
Nasking:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «tatt
med seg varer fra butikk uten å betale».
•
2
8
Tagging
7
12
Slåssing
11
Utsatt for trusler om vold:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «vært
utsatt for trusler om vold».
•
2
Innbrudd
Slåssing:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «vært i
slåsskamp hvor de har brukt slag/spark» og/eller «vært
i slåsskamp hvor de har brukt våpen».
•
12
Tagging:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har
«sprayet eller tagget ulovlig på vegger, tog, buss».
•
13
Nasking
Innbrudd:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «brutt
seg inn for å stjele noe».
•
Sandnes
Norge
Skadet pga. vold:
Andel som minst én gang siste 12 måneder har «fått
sår eller skade på grunn av vold uten at de trengte
legebehandling» eller «blitt skadet så sterkt på grunn
av vold at det krevde legebehandling».
13
Utsatt for trusler om
vold
13
10
Skadet pga. vold
10
0
10
20
30
40
50
Kriminalitet, vold, narkotika
Kriminalitet, vold, narkotika
Vært i slåsskamp hvor du har
brukt våpen (f. eks. kniv)
Truet til deg penger eller ting
28
Brutt deg inn for å stjele noe
25
24
24
Brukt hasj eller marihuana
22
21
21
19
Brukt andre narkotiske stoffer
Stjålet penger eller ting fra noen i
familien din
14
14
13
Med vilje ødelagt eller knust ting
12
11
8
4
8
8
5
5
3
3 3 3
3
1997
3
3
2004
3
2
9
Lurt deg fra å betale på kino,
buss osv
Vært borte en hel natt uten at
foreldrene dine visste hvor du var
Vært i kontakt med politiet på
grunn av noe ulovlig du har gjort
3
Drukket hjemmebrent eller
smuglersprit
2010
Har blitt utsatt for trusler om vold
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold
Utsatt for trusler om vold – sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
1%
2%
4%
93%
Lite plaget
Vært sint og aggressiv
2%
4%
8%
6 ganger eller mer
86%
Ganske mye plaget
1 gang
2%
7%
13%
Ingen ganger
78%
14%
Veldig mye plaget
2-5 ganger
7%
14%
66%
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker
Blitt slått uten merker – sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
2%
3%
6%
89%
Lite plaget
Vært sint og aggressiv
5%
6%
10%
6 ganger eller mer
80%
Ganske mye plaget
1 gang
7%
9%
10%
Ingen ganger
75%
Veldig mye plaget
2-5 ganger
19%
12%
12%
57%
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold
uten at jeg trengte legebehandling
Fått sår/skade pga vold – sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
1%
1%
3%
95%
Lite plaget
Vært sing og agressiv
1%
3%
6%
90%
6 ganger eller mer
2-5 ganger
Ganske mye plaget
2%
6%
5%
1 gang
88%
Veldig mye plaget
14%
8%
9%
69%
Ingen ganger
Vært i slåsskamp hvor du har brukt slag eller spark
Vært i slåsskamp, brukt slag/spark – sint og aggressiv
11 ganger eller mer
1%
1%
4%
12%
6-10 ganger
1%
1%
2%
4%
Vært sint og aggressiv
Ikke plaget i det hele tatt
2-5 ganger
3%
7%
10%
14%
Lite plaget
Ganske mye plaget
Veldig mye plaget
1 gang
8%
11%
13%
14%
87%
79%
71%
Ingen ganger
56%
Overskrift/ tema

similar documents