Harry Markowitz

Report
by Oliver Rott & David Monhart
Nositel Nobelovy ceny za
ekonomii
Biografie
narodil se v roce 1927 jako jediné dítě majitelů obchodu s
potravinami v Chicagu, kde prožil bezstarostné dětství
 Během středoškolského studia se zajímal o populární
výklad fyziky a astronomie a četl v originále filosofická díla
 Po absolvování střední školy přešel na University of
Chicago se studiem, kladoucí důraz na čtení originálních
materiálů
 Po ukončení bakalářského studia si pro další studium
zvolil ekonomii, z níž ho nakonec zaujala ekonomie
nejistoty (především argumenty Von Neumanna s
Morgensternem a Marschaka týkající se očekávaného
užitku, Friedmanova-Savageho funkce užitku a L. J.
Savageho obhajoba individuální pravděpodobnosti)






Během studia na University of Chicago se stal jedním ze
studentských členů Cowlesovy komise pro výzkum v ekonomii
Jako téma pro svoji disertaci si zvolil možnosti aplikace
matematických metod pro trh akcií. V té době ho napadl
základní koncept teorie portfolia
Tato původně normativní teorie, poskytující návod pro investory
do cenných papírů, byla později zobecněna jako teorie
optimálních investic bohatství do aktiv
Hlavní pojmy, se kterými tato teorie pracuje, jsou riziko a výnos.
Východiskem analýzy vztahu mezi rizikem a výnosem jsou
preference investorů, týkající se rizika
V roce 1952 odešel z University of Chicago a připojil se k RAND
Corporation (nejvýznamnější tým analytiků, vybraný
Pentagonem)
Výzkum






Vždy se zaměřoval na aplikaci matematických nebo
počítačových postupů při řešení praktických problémů,
především problému podnikatelského rozhodování za nejistoty
Během 50. let dospěl stejně jako mnoho ostatních k názoru, že
mnohé praktické problémy se vymykají analytickému řešení, a
že jsou potřebné simultánní techniky
V RAND se pak zúčastnil vytváření velkých logistických modelů
simulace
Počátkem 60. let vytvořil programovací jazyk, později
pojmenovaný SIMSCRIPT
Místo toho, aby popisoval kroky, které musí počítač učinit, aby
uskutečnil simulaci, tento jazyk umožnil programátorovi popsat
určitým stylizovaným způsobem systém, který měl být
simulován, což omezilo čas potřebný na programování
Na první pohled mnohorozměrný a komplikovaný problém volby
optimální skladby cenných papírů v portfoliu zredukoval na
poměrně jednoduchý dvoudimenzionální problém, známý jako
analýza průměrné odchylky
Rand Corporation


Rand Corporation je typicky kalifornská. Od
jejích odborníků se očekávalo, že budou
podvracet konvenčně přijímaná tabu a vznášet
velké, vážné otázky ohledně budoucího
charakteru konfliktů.
V době studené války se Rand Corporation
zabývala Vietnamem, jaderným odstrašením a
nekonečnými fantastickými scénáři,
vyvolanými technologií Hvězdných válek. Ale
od začátku roku 1993 nařídil prezident Clinton,
aby se Rand Corporation zaměřila na
hospodářství, obrana měla přijít k podstatné
redukci.
Markowitzova práce v oblasti teorie
portfolia představovala položení základů
mikroanalýzy v oblasti financí a
připravila půdu pro navazující výzkum
 Jeho nejvýznamnější dílo je bezesporu
„Portfolio selection“

Portfolio Selection

Za počátek moderní teorie portfolia se
považuje článek „Portfolio Selection“, v němž
předpokládá, že investor má v současné době
k dispozici určité množství peněz a tyto chce
investovat na předem určené časové období
(tzv. doba držení). Na konci období investor
cenné papíry prodá a zisk buď použije pro
svoji potřebu nebo jej znovu investuje. Protože
portfolio je kolekce cenných papírů je možné
toto rozhodování považovat za ekvivalentní
k výběru optimální portfolia z množiny
možných portfolií.
Portfolio Selection

Markowitzův přístup k investování je založen na
předpokladu, že výnosnosti cenných papírů jsou
náhodné veličiny a jako takové mohou být
porovnávány zkoumáním jejich momentů. To
znamená, že je-li dána množina portfolií musí
investor nejprve určit očekávanou výnosnost (na ni
se lze dívat jako na střední či průměrnou výnosnost)
a směrodatnou odchylku výnosnosti a potom podle
těchto dvou parametrů vybrat ze svého hlediska
„nejlepší“. Toto rozhodnutí se musí opírat o
investorovy postoje k riziku (tedy jeho averzi či
ochotu podstoupit riziko) a výnosnosti, které je
možno vyjádřit křivkami indiference.
Portfolio Selection
Co na tomto článku udivuje akademiky
dodnes, je to, že Markowitz svůj model
vytvořil před více než půlstoletím a tedy
dlouho před nástupem moderní počítačové
techniky. Jeho vliv na svět moderních
financí a investičního managementu byl tak
obrovský a pronikavý, že je Markowitz již
nějakou dobu považován za zakladatele
Moderní Teorie Portfolia.
 Za svůj příspěvek do ekonomické vědy mu
byla v roce 1990 udělena Nobelova cena
za ekonomii.

•Děkujeme

similar documents