دریافت فایل ضمیمه

Report
‫بسمه‌تعالی‬
‫آسیب‌شناس ی روابط ایران و اروپا ‪:‬‬
‫پیشنهاد‌هایی برای تنظیم روابط‬
‫دکتر محمود واعظی‬
‫همایش روابط ایران و اروپا‪ :‬تجارب پیشین‪ ،‬چشم انداز فرارو‬
‫‪ 2‬و ‪ 3‬آبان ‪١٣٩٠‬‬
‫دفتر مطالعات سیاس ی و بین املللی وزارت امور خارجه‬
‫‪1‬‬
‫پیشینه روابط‬
‫روابط ایران و اروپا پس از انقالب را می‌توان به ‪ ٤‬دوره تقسیم کرد‪:‬‬
‫‪ .1‬دوره تردید و رکود روابط‪ :‬از پیروزی انقالب اسالمی تا پایان جنگ‬
‫‪ .2‬دوره تنش‌زدایی و اعتمادسازی‌‪ :‬از سال ‪ 1368‬تا ‪1376‬‬
‫‪ .3‬دوره گسترش روابط‪ :‬از سال ‪ 1376‬تا ‪1382‬‬
‫‪ .4‬دوره بی‌اعتمادی و رویارویی‪ :‬از سال ‪ 1382‬تاکنون‬
‫در حال حاضر‪ ،‬ایران و اروپا سردترین دوران روابط خود را تجربه می‌کنند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مفروضات بحث‬
‫‪ .1‬اتحادیه هویتی مستقل ‌از اعضای خود ندارد‪ .‬همچنین هیچ یک ‌از‬
‫کار سیاست خارجی اتحادیه‬
‫قادر به تعیین دستور‌ ‌‬
‫اعضا به تنهایی ‌‬
‫نیست‪.‬‬
‫در هم‌آمیخته شده‌‌اند‪.‬‬
‫عنصر ارزش ‌و منافع به طرز‌ پیچیده‌ای ‌‬
‫‌‬
‫‪ .2‬د ‌و‬
‫در سیاست خارجی اتحادیه اروپا پررنگ است‪.‬‬
‫متغیر آمریکا ‌‬
‫‌‬
‫‪ .3‬نقش‬
‫‪3‬‬
‫سه دیدگاه‬
‫در شرایط فعلی جهان‬
‫‪ .1‬همکاری‌ همه‌جانبه (خوش‌بینانه)‪ :‬تنها گزینه موجود ‌‬
‫شمار می‌آید ‌و الزمه تحقق آن تعدیل برخی رفتارها ‌و سیاست‌هاست‪.‬‬
‫‌‬
‫به‬
‫ی‬
‫‪ .2‬تقابل (بدبینانه)‪ :‬غرب یکپارچه است ‌و به دلیل وجود اختالفات جوهر ‌‬
‫شمار نمی‌آید‪.‬‬
‫‌‬
‫ی گزینه مطلوبی به‬
‫با غرب‪ ،‬همکار ‌‬
‫در برخی حوزه‌ها‪،‬‬
‫‌نظر ‌‬
‫‪ .3‬رقابت ‌و همکاری‌ (واقع‌بینانه)‪ :‬با وجود اختالف ‌‬
‫در برخی زمینه‌ها وجود دارد‪‌ .‬از این‌رو‌ گسترش روابط‬
‫نیز ‌‬
‫اشتراک منافع ‌‬
‫هر چند که تا حد مشخص ی می‌تواند تعمیق پیدا کند‪.‬‬
‫ممکن است‪‌ ،‬‬
‫‪4‬‬
‫اهمیت ایران برای اروپا‬
‫• موقعیت ژئوپلیتیک ایران‬
‫در سال‌های اخیر‬
‫• ارتقای نقش منطقه‌ای جمهوری اسالمی ایران ‌‬
‫• برخورداری‌ ‌از منابع انرژی‬
‫• باز ‌ار مناسب برای کاال‪ ،‬خدمات ‌و تکنولوژی اروپا‬
‫‪5‬‬
‫اهمیت اروپا برای ایران‬
‫• نفوذ در ارگان‌های مهم تصمیم‌گیری در سطح بین‌امللل‬
‫• بزرگ‌ترین قطب تجاری جهان‬
‫در جهان‬
‫• یکی از منابع اصلی اقتصادی‪ ،‬مالی‪ ،‬اعتباری و سرمایه‌گذاری ‌‬
‫• دارای تکنولوژی پیشرفته‬
‫• ایجاد توازن برای ایران در تعامل با قدرت‌های بزرگ دیگر‬
‫‪6‬‬
‫آسیب‌شناس ی روابط‬
‫• عوامل بسترساز‬
‫‪ .1‬افزایش درک متقابل و مفاهمه‬
‫اصالح تصویرو برداشت از یکدیگر‬
‫شناسایی عرصه‌های مشترک برای همکاری‬
‫استفاده از مهاجران ایرانی در اروپا‬
‫‪ .2‬بهره‌گیری از مؤلفه‌های فرهنگی‬
‫گسترش همکاری‌های فرهنگی‬
‫بازار ایران‬
‫‪ .3‬اقتصاد و انرژی‬
‫منابع انرژی ایران‬
‫تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اروپا‬
‫‪7‬‬
‫آسیب‌شناس ی روابط‬
‫• عوامل بازدارنده‬
‫‪ .1‬آمریکا و برنامه هسته‌ای‬
‫‪ .2‬اسرائیل و مناقشه فلسطین‬
‫‪ .3‬تروریسم و حقوق بشر‬
‫‪8‬‬
‫راهکارهای تنظیم روابط (‪)1‬‬
‫‪ .1‬اتخاذ استراتژی رقابت و همکاری‬
‫‪ .2‬اصالح تصویر و برداشت از جمهوری اسالمی نزد افکار عمومی و‬
‫مسئولین اروپایی و بالعکس در ایران‬
‫‪ .3‬همکاری در حل مسائل منطقه‌ای‬
‫‪ .4‬تنظیم روابط با اتحادیه اروپا به موازات تنظیم روابط د ‌و جانبه‬
‫با اعضای اتحادیه‬
‫‪9‬‬
‫راهکارهای تنظیم روابط (‪)2‬‬
‫‪ .5‬پرونده هسته‌ای‪ :‬عامل بازدارنده ‌و فرصت‌ساز‬
‫در جهت‬
‫‪ .6‬خنثی کردن تالش‌های آمریکا ‌و برخی ‌از کشورهای عربی ‌‬
‫تهدیدآمیز ‌از جمهوری اسالمی ایران‬
‫‌‬
‫ارائه تصویری‌‬
‫در حوزه‌های علمی‪،‬‬
‫‪ .7‬لزوم گسترش روابط ‌و مبادالت فرهنگی ( ‌‬
‫دانشگاهی‪ ،‬آموزش ی‪ ،‬هنری‪ ،‬ورزش ی ‌و غیره)‬
‫‪10‬‬
‫راهکارهای تنظیم روابط (‪)٣‬‬
‫‪ .8‬گسترش روابط اقتصادی بر مبنای منافع طرفین‬
‫‪ .9‬انرژی‪ :‬عاملی برای برقراری پیوندهای نزدیک‌تر‬
‫‪ .10‬نیاز به اعتمادسازی با تکیه بر منافع مشترک‬
‫‪ .١١‬بکارگیری دیپلماس ی عمومی و دیپلماس ی خط دو‬
‫‪11‬‬

similar documents