Klikk her for å opne lysbiletepresentasjonen

Report
NYNORSK
Kapittel 24. Kald krig
Elevane skal kunne
– undersøkje ein eller fleire internasjonale konfliktar etter 1945, og
vurdere konfliktane, sett frå ulike perspektiv
Påbygging
Den kalde krigen i Europa
Kva var den kalde krigen?
– Ein konflikt mellom to supermakter, USA og Sovjetunionen.
– Ein ideologisk konflikt mellom to verdsoppfatningar.
– Ein konfrontasjon om ordningen av Europa
Påbygging
Særtrekk ved den kalde krigen
– Den kalde krigen skil seg ut frå andre periodar med eit spent forhold
mellom stormaktene, ved at det aldri kom til væpna sammenstøytar
mellom desse maktene.
– Internasjonal politikk blei dominert av berre to makter.
– Den raske utviklinga av øydeleggingsvåpen av eit helt nytt omfang.
Påbygging
Aust-Europa blir kommunistisk
Etter andre verdskrigen innførte Moskva det sovjetiske systemet i dei
austeuropeiske statane. Dei blei kalla folkerepublikkar:
– 1945 - Jugoslavia (Tito)
– 1946 - Bulgaria og Romania
– 1947 - Ungarn og Polen
– 1948 - Tsjekkoslovakia
Påbygging
Sovjetunionens mål med Aust-Europapolitikken
– Politisk og ideologisk einsretting.
– Byggje opp ein sovjetisk tryggleikssone.
– Økonomisk gevinst.
Påbygging
USAs mål: Oppdemming (containment) mot
kommunismen
– I 1947 la ein amerikansk diplomat og sovjetekspert, George Kennan,
fram tanken om ei langsiktig oppdemming (containment) mot den
sovjetiske kommunismen. Oppdemming, både med militære og
økonomiske middel, kom til å bli ei rettesnor for amerikansk politikk i
åra etter andre verdskrigen.
– Truman-doktrinen 12.3.1947. Løfte om amerikansk støtte til «dei frie
folka som kjempar mot forsøk frå væpna minoritetar eller framande
interesser på å vinne herredømme».
– Marshallhjelpa juni 1947. Det blei sagt at hjelpa ikkje retta seg mot
noko land eller nokon ideologi, men «berre mot svolt, fattigdom,
desperasjon og kaos».
– Marshallplanens strategi: Redde Vest-Europa frå kommunismen.
Påbygging
Eit todelt Europa
– Berlin-blokaden juni 1948 – mai 1949. Årsak: Vestmaktene innførte
den nye D-mark i Vest-Berlin. Konsekvens: Delinga av Tyskland blei
framskynda.
– Forbundsrepublikken Tyskland blei oppretta 23. mai 1949. Bonn blei
hovudstad.
– Den tyske demokratiske republikk (DDR) blei proklamert 7. oktober
1949.
– 4. september 1949 blei Atlanterhavspakten (NATO) underteikna.
– I 1955 danna Sovjetunionen og auststatane Warszawapakta som eit
kommunistisk motstykke til NATO.
Påbygging
Gylne tider i Vesten
– I dei første 30 etterkrigsåra utvikla landa i Vesten seg til
overflodssamfunn med masseproduksjon og masseforbruk.
– Til grunn for utviklinga av forbrukersamfunnet låg ein økonomisk
vekst utan historisk sidestykke.
Årsakene til den kraftige veksten:
– Marshallhjelpa.
– Handelen liberalisert.
– Opnare klima i økonomien gjorde det lettare å investere i andre land,
lettare å overføre pengar mellom land og lettare å reise mellom land.
Påbygging
– Rikeleg tilgang på billeg energi i form av olje.
– Vest-Europa tok i bruk teknologi som amerikanarane hadde utvikla i
1930-åra og under andre verdskrigen.
– Det politiske livet var prega av stabilitet.
– Statsmakta spelte ei sentral rolle i økonomien.
– Reformer innan undervisning og utdanning.
– Store marknadsområde som EFTA og EU blei etablerte.
Påbygging
Koreakrigen
– Eit tidlegare halvhjarta USA-engasjement i området blei erstatta av
massivt militært nærvær.
– Koreakrigen blei modellen for «den avgrensa krigen».
– Det blei sagt at det kollektive tryggleiksprinsippet (FN) var blitt
forsvart.
– Den kalde krigen utvikla seg til ein global konflikt.
– USA bygde opp ein mur av basar og alliansar rundt det sovjetiske
imperiet.
– Massiv militær opprusting.
Påbygging
Våpenkappløpet
– 1949: Sovjetunionen detonerte sin første atombombe.
– 1952: USA svarte med å detonere ei hydrogenbombe.
– 1954: President Eisenhower (USA) lanserte strategien «massiv
gjengjelding».
– 1957: Sovjetunionen sende romfartøyet Sputnik 1 i bane rundt jorda.
– 1961: Russaren Jurij Gagarin blei det første mennesket som kretsa
rundt jorda i eit romfartøy.
– 1969: Amerikanaren Neil Armstrong blei det første mennesket som
satte foten på månens overflate.
Påbygging
Cubakrisa
Kvifor sette Khrusjtsjov i gang krisa?
– Offisiell motivering: Omsorg for Cubas tryggleik.
– Knappe inn på USAs forsprang.
– Kunne få gevinstar i Europa − fjerne amerikanske rakettar i Tyrkia.
Påbygging
Kvifor sette Khrusjtsjov i gang krisa?
– Sikre Sovjetunionen eit fotfeste i Latin-Amerika for videre framstøt.
– Skade USAs prestisje.
– Khrusjtsjov hadde behov for utanrikspolitiske sigrar for å halde
stillinga i partiet.
– Sovjetisk behov for å bli sett på som likeverdig med USA.
Påbygging
Resultat av krisa
– Krisa viste at den kalde krigen vedgjekk heile verda, fordi ein konflikt
mellom USA og Sovjetunionen kunne føre til ein katastrofe for
menneskeætta.
– Den kalde krigen hadde også komme til Latin-Amerika. Han var blitt
verdsomspennande.
– Supermaktene inngjekk avtalar om ikkje-spreiing av atomvåpen til
nye land og om rustingskontroll.
Påbygging
Slutten på den kalde krigen
Ulike forklaringar
– Ronald Reagans aggressive politikk mot Sovjetunionen
(«triumfalismen»).
– Avskrekkings- og oppdemmingspolitikken som var blitt ført av USAs
presidentar frå Truman til Reagan.
– Dei grunnleggjande forandringane som skjedde i Sovjetunionen
under Mikhail Gorbatsjov.
Påbygging
Sovjetunionens fall
Årsaker til Sovjetunionens fall:
– Økonomisk krise.
– Enorme utgifter til militære formål.
– Moralsk og politisk krise.
– Gorbatsjovs reformprogram.
Påbygging

similar documents