Vurdering af læring

Report
Vejen Kommune
Det er besluttet, at alle skoler i Vejen Kommune arbejder
med Vurdering for Læring.
Alle skoler arbejder efter en fælles procesplan.
Arbejdsgrupper på tværs af skolerne
Uddannelse af VLF-agenter
Pædagogiske oplæg for ansatte i løbet af skoleåret.
Plan for Brørupskolen:
Uddannelse af 2 VLF-agenter.
Plan for gennemførelse af processen udarbejdes
inden sommerferien.
I første periode vil fokus ligge på matematik og den
sociale del.
Hvorfor Vurdering for Læring?
"Hvis eleverne lærte alt det, de blev
undervist i, ville vi ikke have behov for at
vurdere dem. Vi kunne bare udfærdige en
liste over det, vi havde undervist i og være
sikre på, at de havde lært det. I dag ved vi,
at børn ikke lærer alt det, vi underviser dem
i. Der er derfor behov for at tjekke, hvad de
har lært undervejs."
(Professor Dylan William)
Afklaring af læringsbegrebet
Når vi i Vejen Kommune taler om læring, mener vi, at:
• Læring sker, når eleverne alene og sammen med
andre tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer.
• Den enkelte er aktiv i egne og andres læreprocesser og er
naturligt en del af et læringsmiljø præget af kreativitet,
innovation, fordybelse og fagligt engagement.
• Vi fremmer læringen, når eleverne møder tydelige og høje
forventninger.
• Vi tager afsæt i den enkeltes forudsætninger, og opstiller
progressive synlige mål for læringens proces og resultater.
Dette gør det muligt for elever at vælge og forfølge egne mål
og udføre nødvendige handlinger
• Elever lærer, når de er motiverede. De får lyst til at lære
mere, når der er trivsel, passende udfordringer, dialog og
relevant feedback.
Vurdering for eller af læring
Vurdering kan både være læring og kontrol.
Formålet med vurdering er at indhente information
om elevernes kompetencer.
Hvordan denne information bruges, afgør formålet:
Vurdering for læring eller af læring
Vurderingsinformation har 2 formål:
Vurdering for læring:
Formativ vurdering – Fremadrettet læring i
fokus
Vurdering af læring:
Summativ vurdering – bagudrettet
vurdering (kontrol – f.eks. tests, karakter)
Forskning har vist, at:
• Eleverne lærer bedre, når de forstår, hvad de
skal lære, og hvad der forventes af dem.
• Det er derfor vigtigt, at lærerne udvikler og
kommunikerer tydelige mål for undervisningen
(KD 2008-2009, 13)
Vurdering for læring
• Kokken kan tilføje ingredienser med det
formål at forbedre kvaliteten af produktet
• Vurdering kan både være læring og
kontrol.
• Formålet med vurdering er at indhente
information om elevernes kompetencer.
• Hvordan denne information bruges, afgør
formålet: Vurdering for læring eller af
læring
Vurdering af læring
• Når gæsten smager på suppen er det en
summativ vurdering.
• Slutproduktet er vurderet og en
konklusion taget.
• Kokken bliver vurderet, men kan ikke
forandre produktet. (masterchefundervisning)
• Når kokken smager på suppen mens den
laves, er det formativ vurdering.
Fire overordnede principper for
Vurdering for Læring
1.
2.
3.
4.
Eleverne forstår, hvad de skal lære, og
hvad der forventes af dem.
Eleverne får tilbagemeldinger, som
fortæller dem om kvaliteten af deres
arbejde.
Eleverne får råd om, hvordan de kan
forbedre sig.
Eleverne er involveret i deres egen
læring ved blandt andet at vurdere
deres eget arbejde og udvikling.
Arbejdet med mål, kriterier
og evaluering bliver en
integreret del af
undervisningen
Mål og kriterier kan kommunikeres ud til
eleverne på forskellige måder:
- de kan skrives på tavlen eller stå på
ugeplanen.
Timen startes med at læreren tydeliggør,
hvilke mål, der er, og hvad eleverne skal
lave.
For målene vil der samtidig være opstillet
kriterier.
Kriterierne er lige så vigtige som målene –
hvad vurderes og hvordan vurderes det.
Mål og kriterier
Når der sættes et mål for eleverne, redegøres
samtidig for kriterierne for opfyldelse af målet.
Kriterierne er lige så vigtige som målene – hvad
vurderes og hvordan vurderes det.
I VFL-terminologi anvendes kriteriebegrebet både om
det, eleverne må gøre for at nå et læringsmål, og om
hvad eleverne bliver vurderet ud fra.
Løren
Skole
De overordnede mål (Fælles Mål)
nedbrydes til læringsmål:
• Ud fra de overordnede fælles mål, periodens
mål og delmål samt elevernes nærmeste
udviklingszone fastsættes relevante
læringsmål.
• Læringsmål for den enkelte lektion er
resultatet af lærerens overvejelser i
forberedelsen.
• Først når læringsmålene er nedbrudt,
begynder planlægningen af undervisningens
aktiviteter.
Konkrete kriterier
Det er en vigtig pointe,
at det altid er
læringsmålene, der er
udgangspunktet for
aktiviteterne.
Elevinvolvering
Eleverne lærer selv at se efter spor af
læring.
Kriterierne fortæller eleverne, hvad der
lægges vægt på i vurderingen.
Løren
Skole
Egen elevvurdering for indsats og
niveau for opgaven, fx angivet med
farver
- hvad har du klaret
- hvad har du brug for
IKT:
Mål: Jeg kan finne informasjon på nett
og formidle denne med bruk av egne
ord
Kriterier:
Jeg skriver ikke avskrift fra nett.
Jeg oppgir kildene jeg benytter når jeg
skriver en oppgave.
Sosial kompetanse:
Mål: Kunne ta hensyn og vise omsorg for
andre
Kriterier: Jeg ser meg om i friminuttene.
Om noen er alene inviterer jeg dem til lek.
Jeg viser hensyn til andre i gangene og i
garderoben.
Løren
Skole
Læringspartner,
der skal findes
bevis for læring
Bevis for læring
Bevis for læring
Fælles mål for klassen:
Jeg kan lave en god fremlæggelse.
Kriterier:
1. Jeg har et nuanceret sprog og anvende de rigtige begreber
2. Jeg kan fremlægge og anvende den rigtige form og de rigtige
hjælpemidler
3. Jeg har en tydelig plan
4. Jeg taler højt og tydeligt
5. Jeg har øjenkontakt og bruger bevidst mit kropssprog
6. Jeg kan lytte aktivt til andres fremlæggelser
7. Jeg kan give en saglig vurdering af andres fremlæggelser
Individuelle mål for: xxx
- jeg har en tydelig plan
- jeg taler højt og tydeligt
- jeg har øjenkontakt og bruger bevidst mit kropssprog
Vurdering
Læringspartner:
En læringspartner, er en der hjælper en til
at se, at man har lært det man var i gang
med..
Læringspartnere
Benyttes aktivt i alle timer på alle trin
- Besvare spørgsmål og problemstillinger
- Diskussion, refleksion, læringsstøtte,
vurdering af målopnåelse
- Vurderer hinanden efter fastsatte mål og
kriterier
- Faste rutiner for skift af læringspartner
Faste rutiner:
Vurderinger/evalueringer:
• Daglig tilbagemeldinger fra lærer eller
kammerater
• Eleven får råd om, hvordan de kan forbedre
sig.
• Hvilke strategier har du brugt for at blive god
til det?
• Alle timer skal have refleksionsøvelser/opgaver,
hvor målet er at finde bevis for læringen.
• Udstrakt brug af hurtige vurderingsformer.
Synlige mål og kriterier overalt:

similar documents