บูรณาการด้านพัฒนาระบบควบคุมโรค

Report
บูรณาการยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาระบบควบคุมโรค
1
สถานการณ์และสภาพปัญหา
สถานการณ์ :
ยังมีการระบาดโรคติดต่อสาคัญของประเทศ(DHF, Influenza, HFMD) และโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ (EIDs, Diphtheria, Rabies)
ปี 2556 : อาเภอทีค่ วบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 generation ร้อยละ 8.5
ปี 2555 : คอตีบระบาดทีจ่ งั หวัดเลยพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-ลาว
สภาพปัญหา :
• ระบบเฝ้ าระวังโรคและภัยยังไม่สามารถนาไปแก้ไขปัญหาป้ องกันควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุม
• ระบบการรายงานเหตุการณ์ จากภาคสนามสู่ศนู ย์ปฏิบตั ิ การทุกระดับยังไม่เป็ นปัจจุบนั /ทันต่อ
เหตุการณ์
• SRRT อาเภอมีคณ
ุ ภาพ แต่ยงั พบเหตุการณ์ ระบาดที่สามารถตรวจจับเหตุการณ์ ได้
• ระบบเฝ้ าระวังโรคและภัย ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนขาดประสิทธิภาพ
ในการตรวจจับโรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ
• ปัญหาสาธารณสุขจากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
เป้ าหมายการพัฒนาระบบควบคุมโรค (143.4 ลบ.)
ระบบเฝ้าระว ัง
ั
ศกยภาพที
ม SRRT
(15.6 ลบ.)
(52.0 ลบ.)
บูรณาการระบบเฝ้ า
ระวังโรค (5 ระบบ
5 มิต)ิ
พัฒนาเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ
ระดับสามารถจัดการ
ระบบเฝ้ าระวังโรค
และภัยได ้
่ งทางเข้าออก
ชอ
(17.7 ลบ.)
่ งทาง
ระบบเฝ้ าระวังชอ
เข ้าออกประเทศ
ระบบบริหารจัดการ
สมรรถนะ
3
IHR 2005
ตรวจจ ับเร็ว
ตอบโต้ท ัน
SRRT สามารถดาเนินการเฝ้ า
ระวัง ป้ องกันควบคุมโรคได ้
ครบวงจร
ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ระบบควบคุมโรคและภ ัย
(39.6 ลบ.)
ควบคุมโรคและภ ัย
้ ทีแ
ในพืน
่ ละ
กลุม
่ เป้าหมายพิเศษ
มีระบบข ้อมูล Real time
พัฒนาศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารตอบโต ้
ภาวะฉุกเฉิน
พัฒนาระบบสนั บสนุนการ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
สุขภาวะชายแดน
ประชากรต่างด้าว
พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม
กรอบกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ
พัฒนาระบบมูลประชากร
ต่างด ้าว
จัดให ้ประชากรต่างด ้าวเข ้าถึง
บริการป้ องกันควบคุมโรคขัน
้
พืน
้ ฐาน
(14.0 ลบ.)
(4.5 ลบ.)
บูรณาการด้านพัฒนาระบบควบคุมโรค
ผลลัพธ์ : ควบคุมโรคติดต่อสาคัญของประเทศและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
มาตรการ
เป้าหมาย
วิธีการวัด
งบประมาณ
ระบบเฝ้าระวังได้มาตรฐาน และ มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยที่ได้มาตรฐาน 5 ระบบ การวัดอาเภอควบคุมโรคติดต่ อ
ครอบคลุมทุกระดับ
5 มิติ ครอบคลุมทุกระดับ
สาคัญของพืน้ ทีไ่ ด้
ความรวดเ ร็ ว ในการต อบ โ ต้ - SRRT ระดับอาเภอมีคุณภาพในการเฝ้าระวัง การวัด SRRT คุณภาพ
สถานการณ์หรือภาวะฉุ กเฉินทาง สอบสวน และควบคุมโรคทีม่ คี ุณภาพ
สาธารณสุข
- มีระบบการรายงานเหตุการณ์ จากภาคสนามสู่
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทุกระดับ ทีเ่ ป็ น real time ทันต่อ
เหตุการณ์
52.0 ลบ.
ระบบการควบคุ ม โรคและภั ย
สุขภาพช่องทางเข้าออกประเทศ
จัง หวัด ชายแดน และประชากร
ต่างด้าว ได้ตามกรอบมาตรฐาน
IHR 2005
การวัดช่องทางเข้าออกประเทศ
และจังหวัดชายแดนผ่านเกณฑ์
การประเมิ น มาตรฐานที่ ก รม
ควบคุมโรคกาหนด
36.0 ลบ.
รวมงบประมาณ
143.23
- ช่ อ งทางเข้า ออกประเทศ (67 ช่ อ งทาง) และ
จังหวัดชายแดน (31 จังหวัด) มีสมรรถนะในการ
เฝ้า ระวัง ป้ องกัน ควบคุ มโรค และภาวะเสี่ย งต่ อ
สุขภาพ ตามกฎ IHR 2005
- การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในประชากร
ต่างด้าว
หมายเหตุ : ยังไม่รวมงบประมาณจาก สป.(สบรส., สนย.)
15.6 ลบ.
39.6 ลบ.
เครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงาน
เครื่องมือของกรม/หน่ วยงาน
แหล่ งสืบค้ น
แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ย อีโบลา ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก
ไข้เลือดออก
เวบไซต์ กรมการแพทย์
คูม่ อื การประเมินตนเองการพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออก
ประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรหมแดนทางบก
เกณฑ์การประเมินสาหรับจังหวัดทีผ่ า่ นเกณฑ์กาหนดใน 12 เป้าหมาย
กรมควบคุมโรค
เวบไซต์ สานักโรคติดต่อทัวไป
่ กรมควบคุมโรค
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005)
เวบไซต์สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข้งแบบยังยื
่ นภายใต้ระบบสุขภาพอาเภอ(DHS/DC)
2015
มาตรฐานและแนวทางปฏิบตั งิ านทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (SRRT)
ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555
เวบไซคต์ สานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
ฐานข้อมูลรายงาน 506
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
คูม่ อื แผนปฏิบตั กิ าร แผนบูรณาการด้านพัฒนาระบบควบคุมโรค
ปีงบประมาณ 2558
เวบไซต์ กรมอนามัย
เวบไซต์ สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมควบคุมโรค
เวบไซคต์ สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

similar documents