ค่ากลางฯ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Report
การใช้ ค่ากลางในการสร้ างแผนงาน/โครงการ
ด้ านสาธารณสุ ข จังหวัดเชียงใหม่
ค่ ากลางที่คาดหวัง
ดร. ทรงยศ คาชัย
งานสุ ขภาพภาคประชาชน สสจ. เชียงใหม่
ค่ากลางที่คาดหวังของ
ชื่อเต็ม :
แผนงาน/โครงการด้ าน
สาธารณสุ ข
ความหมาย : กิจกรรมใดๆ ที่ถือปฏิบัตกิ นั
อยู่เป็ นปกติทวั่ ไปในพืน้ ที่
ต่ างๆ
ค่ ากลางฯ <> งานทีก่ ระทรวงสั่ งให้ ทา
<> ไม่ ทาให้ บรรลุผลเชิงปริมาณ (ผ่ านเกณฑ์
สปสช.)
แต่ ...
= งานทีพ่ นื้ ที่ส่วนใหญ่ (ระดับกลาง) ได้ ทาแล้ ว
= ทาให้ บรรลุผลเชิงคุณภาพ (ชุมชน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ)
แผนงาน/โครงการ
การควบคุมและ
ป้ องกัน
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสู ง
1. โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสู ง
2. โรคไข้ เลือดออก
3. อาหารปลอดภัย
4. อนามัยแม่ และเด็ก
งาน 3-5 งาน
งาน 3-5 งาน
งาน 3-5 งาน
งาน 3-5 งาน
งาน 3-5 งาน
งาน 3-5 งาน
งาน 3-5 งาน
การประเมินศักยภาพชุมชน
ประเภทการประเมิน
• การประเมินภายใน – พืน้ ที่ประเมินกันเอง
เพือ่ ...นาผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
• การประเมินภายนอก – คนนอก (คปสอ. หรือ วิทยากรระดับ
เขตและจังหวัด) เป็ นผู้ประเมิน เพือ่ ...วัดระดับของการพัฒนา
วางแผนสนับสนุน หรือ Benchmarks กับพืน้ ที่อนื่
การกาหนดค่ ากลางของแผนงาน/โครงการ
ระดับ
1.
2.
3.
4.
5.
1
2
3
4
5
ค่ากลาง แสดงงานสาหรับโครงการ (ก ที่พบปฏิบตั ิอยูท่ วั่ ไปในจังหวัด
ค่ากลางไม่ใช่มาตรฐานที่ออกโดยกรมวิชาการ
หากโครงการ (ก) ที่กาลังประเมินมีงานเปรี ยบเทียบได้กบั ค่ากลาง ให้คะแนน = 3
หากมีงานมากหรื อน้อยกว่าค่ากลาง คะแนนจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามเกณฑ์ที่จงั หวัดกาหนด
จังหวัดสามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาได้โดยการตั้งเกณฑ์เพื่อผลักดันงานไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
การสารวจพืน้ ที่ก่อนใช้ ค่ากลาง
เกณฑ์ การประเมิน
เกณฑ์ การประเมินรายกิจกรรม
• ระดับ 1 พืน้ ที่ทางานทีเ่ ป็ นค่ ากลางฯ ตามประกาศ 1 งาน
หรือไม่ ได้ ทา
• ระดับ 2 พืน้ ที่งานที่เป็ นค่ ากลางฯ ตามประกาศ
ระหว่ าง 1 ถึง 2 งาน
• ระดับ 3 พืน้ ที่งานที่เป็ นค่ ากลางฯ ตามประกาศ
ระหว่ าง 3 ถึง 4 งาน หรือทุกงาน
เกณฑ์ การประเมิน (ต่ อ)
เกณฑ์ การประเมินภาพรวม
• ระดับ 1
เป็ นพืน้ ที่ที่ประเมินรายกิจกรรม แล้ วมีอย่ างน้ อย
1 กิจกรรมที่ได้ รับการประเมินเป็ นระดับ 1
• ระดับ 2
เป็ นพืน้ ที่ที่ประเมินรายกิจกรรม แล้ วมีอย่ างน้ อย
1 กิจกรรมที่ได้ รับการประเมินเป็ นระดับ 2 และไม่ มีกจิ กรรมที่
ได้ รับการประเมินเป็ นระดับ 1
• ระดับ 3
เป็ นพืน้ ที่ที่ประเมินรายกิจกรรม แล้ วทั้ง 7
กิจกรรมได้ รับการประเมินเป็ นระดับ 3
• ระดับ 4 เป็ นพืน้ ที่ที่ได้ รับการประเมินภาพรวมเป็ นระดับ 3
รวมทั้งมีงานที่เป็ นนวัตกรรมสุ ขภาพชุมชน ประเมินตนเองส่ ง สสจ.
เชียงใหม่ และเตรียมจัดตั้งเป็ น รน.สช.
• ระดับ 5 เป็ นพืน้ ที่ที่ได้ รับการประเมินภาพรวมเป็ นระดับ 4 แล้ ว
เปิ ดเป็ น รน.สช. รวมทั้งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทพี่ สิ ู จน์ ได้ ว่า
กลุ่มเป้าหมายของแผนงาน/โครงการดังกล่ าวมีการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมได้ (เกิดกล่ องสุ ดท้ ายของ SLM ของแผนงาน/โครงการ
นั้น) อย่ างน้ อยร้ อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
หรือเป็ นพืน้ ที่ที่สามารถนาค่ ากลางไปสร้ างแผนงาน/
โครงการทีบ่ ูรณาการร่ วมกัน เช่ น โครงการคัดกรองโรคที่บูรณาการ
ร่ วมกันทั้งการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง
ไข้ เลือดออก อาหารปลอดภัย ฯลฯ
5
4
1
0
บ้ านโรงวัว
บ้ านห้ วยส้ ม
บ้ านสบหาร
บ้ านมะขามหลวง
บ้ านเปี ยง
บ้ านน ้าบ่อหลวง
บ้ านสันห่าว
บ้ านโรงวัว
บ้ านห้ วยส้ ม
บ้ านสบหาร
บ้ านมะขามหลวง
บ้ านเปี ยง
บ้ านน ้าบ่อหลวง
บ้ านสันห่าว
0
บ้ านทรายมูล
1
บ้ านทรายมูล
2
บ้ านทุ่งหลุก
2
บ้ านทุ่งหลุก
3
บ้ านหนองห้ า
4
บ้ านหนองห้ า
3
บ้ านดงก่า
5
บ้ านดงก่า
6
บ้ านหัวริ น
0
บ้ านหัวริ น
0
บ้ านมะขุนหวาน
1
บ้ านมะขุนหวาน
1
บ้ านท่าโป่ ง
2
บ้ านท่าโป่ ง
2
บ้ านกิ่วแลน้ อย
3
บ้ านกิ่วแลน้ อย
3
บ้ านทุ่งเสี ้ยว
4
บ้ านทุ่งเสี ้ยว
4
บ้ านแม่ก้ งุ หลวง
5
บ้ านแม่ก้ งุ หลวง
5
บ้ านกิ่วแลหลวง
บ้ านสันห่าว
บ้ านน ้าบ่อหลวง
บ้ านเปี ยง
บ้ านมะขามหลวง
บ้ านสบหาร
บ้ านห้ วยส้ ม
บ้ านโรงวัว
บ้ านทรายมูล
บ้ านทุ่งหลุก
บ้ านหนองห้ า
บ้ านดงก่า
บ้ านหัวริ น
บ้ านมะขุนหวาน
บ้ านท่าโป่ ง
บ้ านกิ่วแลน้ อย
บ้ านทุ่งเสี ้ยว
บ้ านแม่ก้ งุ หลวง
บ้ านกิ่วแลหลวง
6
บ้ านกิ่วแลหลวง
บ้ านสันห่าว
บ้ านน ้าบ่อหลวง
บ้ านเปี ยง
บ้ านมะขามหลวง
บ้ านสบหาร
บ้ านห้ วยส้ ม
บ้ านโรงวัว
บ้ านทรายมูล
บ้ านทุ่งหลุก
บ้ านหนองห้ า
บ้ านดงก่า
บ้ านหัวริ น
บ้ านมะขุนหวาน
บ้ านท่าโป่ ง
บ้ านกิ่วแลน้ อย
บ้ านทุ่งเสี ้ยว
บ้ านแม่ก้ งุ หลวง
บ้ านกิ่วแลหลวง
6
การเปลีย่ นแปลงของคุณภาพแผนงาน/โครงการ
เมือ่ ใช้ ค่ากลาง
จานวน
ยกระดับมาตรฐาน
วิชาการและสังคม
สร้างนวัตกรรม
ต่อเนื่อง
รนสช.ทางาน
พัฒนาโครงการที่ต่า
กว่าค่ากลางขึ้นเท่ากับ
ค่ากลาง
ระดับ 1
2
สร้าง รนสช.
3
4
การกระจายของระดับการพัฒนาเมื่อเทียบกับค่ากลาง
5
การพัฒนาหลังจากมีการกาหนด
ค่ ากลางของจังหวัด
การปรับทิศทางของแผนงานสุ ขภาพ
สู่ การพัฒนาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนของการพัฒนาหลังการกาหนดค่ ากลาง
นำนางานกลางเข้ าตารางช่ วย
สร้ างแผนงาน/โครงการ
สาหรับหลายประเด็น
ประเดน เบาหวาน ความดัน ไข้เลือดออก ขยะชมชน แม่และเดก โครงการ ปี
กิจกรรม
ชดงาน
เ ้ าระวัง คัดกรอง
ใช้มาตรการทางสังคม
รัก าพยาบาล จัดการปั หา
จัดการส าวะแวดล้อม
จัดการทรัพยากร
สื่ อสาร สาระสนเทศ
แลกปลี่ยนเรี ยนรู้
ชดงาน
เ พาะ
รวม
ชดงาน
รวม
ชดงาน
รวม
ชดงาน
รวม
ชดงาน
รวม
ชดงาน
รวม
ชดงาน
รวม
แผนงานรายประเดน - ปี
จังหวัด
อำเภอ
ท้ องถิ่น/ตำบล
ตารางช่ วยสร้ างแผนงาน/โครงการทีค่ รอบคลุมหลายประเด็นพร้ อมกัน
กิจกรรม
1. ใช้ SRM/ ค่ ากลาง
ประเด็น
เบาหวาน/ความดัน
ไข้ เลือดออก
ขยะชุมชน
แม่ และเด็ก
2. เฝ้ าระวัง/ คัดกรอง
3. ใช้ มาตรการสั งคม
4. ปรับปรุงแผนท้ องถิ่น/ตาบล
5. เตรียมกลุ่มเป้ าหมาย
6. สื่ อสาร
7. สนับสนุน
แผนงานรายประเด็น(2-4 ปี )
บรรจุงานทีค่ ดั เลือกเป็ นค่ ากลาง
ลงในช่ องต่ างๆให้ ตรงกับหัวเรื่อง
จนครบทุกช่ อง
โครงการ(1 ปี )
บูรณาการงานของหลายประเด็นเพือ่ เสริมพลังและประหยัดทรัพยากร
โดยสร้ างโครงการรายกิจกรรม (Activity-based Project) 7 โครงการ
กิจกรรม
ประเด็น
1. ใช้ SRM / ค่ ากลาง
2. เฝ้ าระวัง / คัดกรอง
3. ใช้ มาตรการทางสั งคม
4. ปรับปรุงแผนท้ องถิ่น/ตาบล
5. เตรียมกลุ่มเป้ าหมาย
6. สื่ อสาร
7. สนับสนุน
เบาหวาน/ความดัน ไข้ เลือดออก
ขยะชุมชน
แม่ และเด็ก
ชุดงาน
ชุดงาน รวม
เฉพาะ
ชุดงาน
รวม
ชุดงาน
รวม
ชุดงาน
รวม
ชุดงาน
รวม
ชุดงาน
รวม
ชุดงาน
รวม
แผนงานรายประเด็น(2-4 ปี ) เบาหวาน/ความดัน ไข้ เลือดออก
ขยะชุ มชน
โครงการ(1 ปี )
1
2
3
4
5
6
7
แม่ และเด็ก
ฯลฯ
ตัวอย่าง การบูรณาการงานเฝ้ าระวังในประเด็นต่ างๆ
(จัดชุ ดงานตามสี เว้ นสี ดาเป็ นงานเฉพาะ)
กิจกรรม
สาคัญ
เบาหวาน/ความดันฯ
ไข้ เลือดออก
อนามัยแม่ ละเด็ก
1. การเฝ้ าระวัง/คัด 1. ประเมินความเสี่ยงเบือ้ งต้ น 1. อสม.รณรงค์ให้ ชุมชน 1. สารวจข้ อมูลหญิงวัย
กรอง
โดย อสม. (ใช้ แบบประเมิน 5 มีการทาลายแหล่ง
เจริญพันธุ์ที่แต่ งงาน
ข้ อของ สปสช.)
เพาะพันธุ์ทุก 7 วัน
แล้ว/หญิงตั้งครรภ์
2. ดาเนินการเยีย่ มบ้ าน
ทั้งหญิงตั้งครรภ์ และ
หญิงหลังคลอด
เอดส์
1. ติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงของคนในครอบ
ครัวโดยผู้ใกล้ชิด
2. อสม. ค้นหากลุ่มเสี่ยงใน
งานมงคล และอวมงคลใน
ชุมชนของหมู่บ้าน
2. ตั้งทีมงาน SRRT
ระดับตาบลเพือ่ ควบคุม
โรคได้ ทันเวลา
3. ทาค่ายปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มป่ วย
3. มีการเฝ้ าระวังและ
3. ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่
รายงานโรคอย่ างรวดเร็ว ตรวจพัฒนาการเด็กใน
ทุกระดับ
WBC และในศูนย์
พัฒนาการเด็กเล็ก
3. ติดตามแหล่งเสี่ยงโดย
ชุมชนและครอบครัว
4. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ข และ
อสม. ร่ วมกันออกคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง
4. จัดตั้งศูนย์ เรียนรู้/
ศูนย์ เฝ้ าระวังโรค/
โรงเรียนนวัตกรรม
สุ ขภาพชุมชน
4. จัดทาทะเบียนผู้ตดิ
เชื้อเอดส์
4. อสม. เป็ นแม่ คนที่ 2
ช่ วยแนะนาวิธีเลีย้ งลูก
การให้ นม การป้ องกัน
โรคแก่แม่ มือใหม่
2. ประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงด้ วยตนเอง
ของประชาชน
การปรับโครงสร้ างแผนสุ ขภาพของท้ องถิน่ / ตาบล
ำ
เป้ าประสงค์ กลยุท ธ์
ของ
ยุท ธศาสตร์
้ ำง
ง ำ ำ จิ
Activity-based Project Formulation)
ท่ ำ ำ ถ ้ ด้ ับท
เดน
กิจกรรม
ปรับ ปรุงจาก ปรับ ปรุง 7 กิจกรรม
ส่ วนกลาง จาก
ส าคัญที่
ส่ วนกลาง กาหนดใน
การค้น หา
ค่า กลาง
งานที่ ท า
วิชาการ
ตั วชี้วัด
ผลงาน
สั งคม PI)
งานของ ยกงานที่
จนท ที่ บู รณาการ
สนั บสนุน แล้วมาจาก
งานใน ตารางช่วย
ช่อง
สร้า ง
แผนงาน
โครงการ
เ พาะที่
ต้ องใช้
ทรัพยา
กร
ตั วชี้วัด ปริม า งบ ระยะ
ผลส าเร็จ ณ งาน ประมา เวลา
KPI)
ณ
ดาเนิ น
การ
มาจาก
ช่อง
5
Activity-based Project)
ประเดน เบาหวาน ความดัน ไข้เลือดออก ขยะชมชน
กิจกรรม
ำน
เ ้ าระวัง คัดกรอง
ำน
ใช้มาตรการทางสังคม
รัก าพยาบาล จัดการปั หา
จัดการส าวะแวดล้อม
ำน
ำน
จัดการทรัพยากร
ำน
สื่ อสาร สาระสนเทศ
ำน
แลกปลี่ยนเรี ยนรู้
ำน
แผนงานรายประเดน - ปี
#2
ำน
ำ
แม่และเดก โครงการ ปี
ผู้
ปฏิ บั ติ
SLM)
เ ำ
ง
ล ท
ิจ
วิ
ำ
ำต ำ
อง
ท ำ ต
วิ ำ ำ
#1
จำ ลอง
ตำง อง
SLM
-
้อตอ - ้อ ตอ
เ ำ
ง
ล ท
นจำนวน
นจำนวนน
7 กิจล ท
น
กรรม
ำ ั ท่
ิ
จ
(จากกล่
อ
ง
้บ ิหำ
สำ าคัั ท่
ต่าองๆว้ของ
เล
้จัด ำ
เลอ ว้
SRM)
#2
ออ ด
ำ วิ ำ ำ
สนับ
สนน
งานใน
ช่องที่ 5
ตัว วัด
ลงำน
PI)
ตัว วัด
ล ำเ จ
KPI)
เลอ
เ ำ ท่
ต้อง ้
ท ั ำ
ห อ
ตำ ท่
้บ ิหำ
ต้อง ำ
ดงเ น
ล ลิต
ำจำ
งำน
วิ ำ ำ
ห อ
หรื
อมา
ัง
จากดง
เ ช่น
องที่
บวน
4ำ และ5
ิ ำ
งำน
งบ
ำ
ัง
น นำ ด
ำ วิ ำ ำ
ตออ ด
งานที
ท้องถิ่น่
ประกาศ
น
้ำงา
ในค่
นวัต
กลางจาก
จังหวัด
--------ดำเนิ น
เวลำ
ดำเนิน
ำ
ำ น ดับตำบล--------
#3
7 กิจกรรมหลัก
้บ
ั
ด
ิ อบ
ค่ากลางที่จงั หวัดประกาศ
ใช้ ข้อมูลจากตาราง 11 ช่ องสร้ างแผนงานทีม่ ีความสั มพันธ์ กนั
อย่ างน้ อย 3 แผนงาน
สร้ างโครงการด้ วย 7 กิจกรรมทีส่ ามารถตอบสนองได้ ทุกแผนงาน
กลุม่ แผนงาน
7 โครงการที่สร้ างเพื่อตอบสนอง
ได้ ทกุ แผนงาน
โครงการ
สรุปกระบวนการ ขั้นตอนของการจัดการค่ ากลาง

similar documents